กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท : เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา – พุทธวจน | อิทัปปัจจยตา | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อกฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท : เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา – พุทธวจน?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท : เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา – พุทธวจน | ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการเงินอัพเดททุกวันที่นี่

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท : เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา – พุทธวจน

กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท : เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา – พุทธวจน

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: https://sathyasaith.org/economy

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอิทัปปัจจยตา

อิทัปปัจจยตา กฎ : หัวใจ อิ่มสุปปะ อิทฺมุ สติ อิทัม โหติ เมื่อสิ่งนี้มี ย่อมมี อิมาสุปปะ อิทัม อุปสัจติ. เพราะเหตุแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมสมุ อะสะติ อิดัม นะ โหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มี อิมสสะ นิโรธะ อิทัม นิรุชติก็ไม่มีเพราะความดับแห่งสิ่งนี้ ดังนั้นสิ่งนี้จึงดับลง “ทุกสิ่งที่มาและไปต้องอาศัยเหตุและปัจจัยทั้งหมดในการจัดการหรือสร้าง” สามารถช่วยสนับสนุนได้ ซึ่งเรามักเรียกรวมกันว่าเหตุหรือเหตุและปัจจัย หากมีเพียงเหตุและปัจจัยไม่ทั้งหมด สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หรือหากมีเพียงปัจจัยและไม่มีเหตุ สิ่งต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นอีก นั่นคือ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามเหตุตามเหตุ (คือ เกิดขึ้น มีอยู่ เปลี่ยนแปลง และดับไปเพราะเหตุ เหตุ) ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้น อาจเป็นเหตุหรือปัจจัยให้สิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกได้เหมือนลูกโซ่ และความลับที่สำคัญที่สุดก็คือ “ทุกสิ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริง” (ทุกสิ่งคืออนัตตา) ซึ่ง คำว่า อนัตตา หมายความว่า ไม่มีตัวตนจริงหรือไม่มีตัวตนจริง “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น” เป็นเพียง “สิ่งที่ถูกปรุงแต่ง” หรือสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยเหตุและผลเท่านั้น ดังนั้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่มีจริง อัตลักษณ์ของตัวเองจึงมีอยู่ถาวร ความไม่เที่ยง (ความไม่เที่ยง) ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะต้องถูกทำลาย ก็ต้องทนและดำรงอยู่ด้วยความทุกข์ยาก (ทุกข) มันทำให้เราเข้าใจว่าแม้แต่จิตใจหรือจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ พวกเขาทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น จิตใจหรือวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ไม่มีวิญญาณ ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เป็นสายพันธุ์ที่สามารถดำรงอยู่หรือยืนหยัดได้ด้วยตัวของมันเอง โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยที่จะเกิดขึ้นและตั้งอยู่เมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีอัตตาหรือวิญญาณ มันทำให้เราเข้าใจในทันทีว่าไม่มีวิญญาณหรือวิญญาณใดสามารถปล่อยให้ศพไปเกิดใหม่ได้ แล้วทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า ผี เทวดา เทวดา ชาติก่อน ชาติหน้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังแห่งปาฏิหาริย์ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็นไปได้ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นความจริงเพื่อยืนยัน ถ้าใครยังมีความเชื่อนี้อยู่แสดงว่ายังไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ หรือไม่ใช่อัจฉริยะทางความคิด หรือไม่เป็นชาวพุทธที่แท้จริง หรือเขาเป็นเพียงพุทธผิวเผิน? ผมจึงอยากให้ทุกคนสนใจศึกษากฎแห่งอำนาจสูงสุดนี้เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อจะได้เป็นผู้รอบรู้ ตื่นรู้ เบิกบาน อย่างพระพุทธเจ้า ***** ที่เรียกว่าปัจจสังปปทา ดูเถิด ภิกษุทั้งหลาย! เรียกว่าปาฏิเสมปปะ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! : เพราะอวิชชาเป็นเหตุ สังขารจึงมีอยู่ทั้งหมด เพราะมีกายเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีชื่อและรูปแบบ เพราะมีชื่อและรูปเป็นปัจจัย จึงมีศัลยาตนะ เพราะมีศาลายาเป็นปัจจัย จึงมีการติดต่อ เพราะมีสัมผัสเป็นปัจจัย มีความรู้สึก เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย มีความยึดติด เพราะมีความยึดถือเป็นปัจจัยจึงมีอยู่ เพราะมีโลกเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะความเกิดเป็นปัจจัย แก่และมรณะ โสกาปริเวทา ทุกคา อุปายาทุกข์ จึงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ทุกข์ทั้งปวงจึงบังเกิด ดูเถิดภิกษุทั้งหลาย! นี้เรียกว่า ปาฏฌสมุปปะทะ. เพราะความมัวหมองนั้นดับไปไม่เหลืออยู่ ความดับแห่งสังขารนั้นมีอยู่; เพราะความดับของกายย่อมมี ความดับของวิญญาณก็มี เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งพระนามและรูป เพราะความดับแห่งนามและรูป จึงมีความดับแห่งศลาตนะ เพราะมีความดับแห่งศลาตนะ จึงมีความดับแห่งสัมปชัญญะ เพราะมีความดับสัมปชัญญะ จึงมีความดับทุกข์ เพราะมีความดับทุกข์ จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งความยึดถือ; เพราะความดับแห่งการยึดถือย่อมมี ความดับแห่งการมีอยู่; เพราะความดับของโลกก็มี ความดับของชาติก็มี เพราะความสิ้นไปในชาตินั้น ความแก่ ความมรณะ สกปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส สังข์ทั้งหลายย่อมดับไป ความดับแห่งทุกข์ทั้งปวงนี้ ย่อมเกิดขึ้นด้วยสภาวะนั้น”

See also  วิธีแก้ปัญหาความตื่นเต้น | จริตครูตุ้ยครูปลา | ความ หมาย ของ จริยศาสตร์
See also  Bye nior Nurse TU #16 | nurse tu

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง อิทัปปัจจยตา.

#กฏอทปปจจยตา #หวใจปฏจจสมปบาท #เหตปจจย #ปรงแตง #ตงอย #ดบไป #เปน #อนตตา #พทธวจน

See also  [Update] ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม | พฤติกรรมการออมของนักศึกษา - Sathyasaith

อิทัปปัจจยตา,หัวใจ,ปฏิจจสมุปบาท,อิมสฺมึ,เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ย่อมมี,ความเกิดขึ้น,ความดับไป,กฎสูงสุดของธรรมชาติ,ความจริงพื้นฐาน,วัตถุ,เกิด ดับ ตั้งอยู่,ปรุงแต่ง,เหตุ,ปัจจัย,กฎความลับ,กฎสูงสุด,ไม่มีตัวตน อนัตตา,มายา สิ่งหลอกลวงชั่วคราว,แตกสลาย ดับหายไป,จิต,ผี เทวดา นางฟ้า,ชาติก่อน ชาติหน้า,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์,ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน,อวิชชา,สังขาร,วิญญาณ,นามรูป,สฬายตนะ,ผัสสะ,เวทนา,ตัณหา,อุปาทาน,ภพ,ชาติ,ชรามรณะ,พุทธวจน,พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล,วัดนาป่าพง

กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท : เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา – พุทธวจน

อิทัปปัจจยตา.

>>https://sathyasaith.org/เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

Leave a Comment