กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ | ปรับเงินบํานาญ 2561

กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ

เฮ! ครม.อนุมติแล้ว บำนาญแห่งชาติ อายุ 60 ปี รับบำนาญ หรือ บำเหน็จ ได้ 20 ปี


บำนาญแห่งชาติ
บำนาญแห่งชาติ3,000
สูงอายุ60ปีรับบำนาญ3,000
https://web.facebook.com/Rachadaspoke/posts/491305128896323
รัฐบาลไฟเขียว ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ
เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) และคาดว่า ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี ปีละล้านคน แต่ประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการวางแผนทางการเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเมื่อเข้าถึงวัยสูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณ และเป็นการสร้างวินัยการออมของประชาชนวัยทำงาน ครม.จึงอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ อาทิ
(1)จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบทั้งลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบการจ่ายบำเหน็จบำนาญ และเป็นศูนย์กลางบูรณาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบำเหน็จบำนาญ โดยรายได้ของ กบช. ไม่ต้องนำส่งคลัง
(2)กำหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 60 ปี (ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ต้องเป็นสมาชิกของ กบช.
(3)กำหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสมทบแต่ละฝ่าย แบ่งเป็น ปีที่ 1 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ปีที่ 4 6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ปีที่ 7 9 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของค่าจ้าง ปีที่ 10 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 710 ของค่าจ้าง โดยกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน กรณีลูกจ้างเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียว หากลูกจ้างและนายจ้างต้องการส่งเพิ่ม สามารถส่งเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยไม่จำกัดเพดานค่าจ้าง
(4)การรับเงินจาก กบช. เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี สามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญรายเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี กรณีเลือกบำเหน็จ ได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสะสมที่ลูกจ้างส่ง เงินสมทบจากนายจ้าง รวมผลตอบแทน กรณีเลือกบำนาญ แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นบำเหน็จก็สามารถทำได้ เช่น รับบำนาญแล้ว 5 ปี ต้องเปลี่ยนเป็นบำเหน็จ จะได้รับเงินเท่ากับเงินบำนาญ 15 ปีที่เหลือ กรณีที่ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยจนใกล้ถึงแก่ชีวิตก่อนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อออกจากงานแล้ว จะขอรับเงินสะสม เงินสมทบ บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
2.ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (คนบ.) มีอำนาจหน้าที่จัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแนวทางการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันระบบบำเหน็จบำนาญทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ในการกำกับดูแลของหลายหน่วยงาน จนเกิดความซ้ำซ้อนทั้งการดำเนินงาน งบประมาณ และบุคลากร สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 13 คน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ
แม้ว่าการจัดตั้ง กบช. จะทำให้รายได้รายเดือนของลูกจ้างลดลงและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้นายจ้าง แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ลูกจ้างทำให้มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณ ทำให้นายจ้างมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ลูกจ้าง และการออมภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ อีกทั้งช่วยบรรเทาภาระงบประมาณการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในอนาคต

See also  สอนเล่นหุ้น ฉบับเรียนลัด เข้าใจง่าย ใช้ได้ทันที (Part1/2) **ย้ำเลยใครมือใหม่ต้องฟัง!! | เศรษฐกิจประเทศไทย
See also  현존 마우스 끝판왕? 레이저 바이퍼 8k , 폴링레이트가 8000hz까지 올라가면 무슨일이? (레이저 바이퍼 8K, Razer viper 8k 리뷰) | 광마우스 레이저마우스

เฮ! ครม.อนุมติแล้ว บำนาญแห่งชาติ  อายุ 60 ปี รับบำนาญ หรือ บำเหน็จ ได้ 20 ปี

See also  엑셀 이중 축 혼합형차트 만들기(데이터 계열의 값 차이가 많이 날 때 만드는 차트) | 엑셀 차트 데이터 범위

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ วันที่ 27 เมษายน 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD


การเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อให้มีพอใช้หลังเกษียณอายุ ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะ เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลาย แต่ปรากฎว่าปัจจุบันผู้ที่เกษียณส่วนใหญ่ มีเงินไม่พอใช้ ขณะที่สังคมเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือมีแนวโน้มที่จะมีผู้เกษียณอายุมากขึ้น รัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางในการเตรียมพร้อมทางการเงินให้กับคนกลุ่มนี้ โดยแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้สมาชิกมีเงินมากพอสำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณ ติดตามจากรายงานของคุณจินตนา ทิพยรัตน์กุล

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ วันที่ 27 เมษายน 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD

EP.1 บำเหน็จตกทอด


บำเหน็จตกทอด เงินแสนเงินล้านจากราชการสู่ทายาท

EP.1 บำเหน็จตกทอด

คำนวณเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ว่าสามารถชดเชยเงินบำนาญที่หายไปได้มากน้อยขนาดไหน


คำนวณเปรียบเทียบเงินจากรัฐที่สมทบให้3% และ ชดเชย 2% บวกกับผลประโยชนืให้ข้าราชการผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าจะชดเชยเงินบำนาญที่ลดลงไปได้มากน้อยขนาดใด
Email
[email protected]

คำนวณเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ว่าสามารถชดเชยเงินบำนาญที่หายไปได้มากน้อยขนาดไหน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

6 thoughts on “กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ | ปรับเงินบํานาญ 2561”

  1. 665988 757123Over and more than again I take into consideration these problem. As a matter of fact it was not even yesterday that I last thought about it. To be honest, what is your thought though? 398671

    Reply
  2. 689222 896010brilliantly insightful post. If only it was as effortless to implement some with the solutions as it was to read and nod my head at each of your points 430494

    Reply
  3. 578470 192031Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? Im kinda paranoid about losing everything Ive worked hard on. Any suggestions? 106584

    Reply

Leave a Comment