ขนลุก! คอมเมนต์ชาวเอเชีย ความคล้ายกันของภาษาไทยและ สันสกฤต Asian comments Similarity of Thai and San | คําสันสกฤต

ขนลุก! คอมเมนต์ชาวเอเชีย ความคล้ายกันของภาษาไทยและ สันสกฤต Asian comments Similarity of Thai and San


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คอมเมนต์ชาวเอเชีย ความคล้ายกันของภาษาไทยและ สันสกฤต
Asian comments Similarity of Thai and Sanskrit languages.
===
Original Link :
https://www.youtube.com/watch?v=qftMwM98x7k\u0026lc=UgzkUoIoz8xCt00OW_14AaABAg
===
เป็นที่ทราบกันดีว่าในภาษาไทยของเรา มีคำที่ยืมมาจากภาษา สันสกฤตอยู่หลายคำ ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่เวลาเราดูหนัง หรือ ซีรีย์อินเดีย ก็อาจจะมีคำบางคำที่มีความหมายเหมือนกันกับภาษาไทย ด้วยความน่าสนใจตรงนี้ก็ทำให้มี youtuber ช่องนึงทำการเปรียบเทียบความเหมือนของคำบางคำ ของภาษาไทย กับ ภาษาสันสกฤติ และเมื่อชาวเอเชียได้ดู clip นี้แล้วเขาจะรู้สึกอย่างไร้ดี๋ยวไปฟังกันครับ

ขนลุก! คอมเมนต์ชาวเอเชีย ความคล้ายกันของภาษาไทยและ สันสกฤต Asian comments Similarity of Thai and San

เพลง คำยืมภาษาจีน : ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย


ขับร้อง/ตัดต่อ : นางสาววัลยา ธีรฐิติธรรม
คำร้อง : นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยธรรม นางสาวสิริกัญญา สุขบท นางสาวกนกวรรณ ชาญวิเศษ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 233223 FOREIGN LANGUAGE IN THAI LANGUAGE FOR TEACHERS ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสำหรับครู

เพลง คำยืมภาษาจีน : ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

100คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน


100คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีน คำศัพท์ พื้นฐาน

100คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน

มหากรุณาธารณี ॐ เอกทศมุขี ไพเราะจัง ฉบับเต็ม 大悲心陀羅尼咒 | 完整版 The Great Compassion Heart Dharani Mantra


See also  [Update] วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ – คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | วิจัย ม จร - Sathyasaith

มหากรุณาธารณี | เอกทศมุขี | เมตตาพรหมวิหารภาวนา | มหายาน | ไพเราะจัง | ฉบับเต็ม | 大悲咒 | 大悲心陀羅尼咒 | 完整版 | The Great Compassion Heart Dharani Mantra
playlist https://bit.ly/3bOx3U6
บทสวดมหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต)ขอบคุณ..คุณNetto Way หาเนื้อมาให้ครับ.
นำโม ตะนะ ตะรา ยายะ นะโม อาริยะ จานะ สักการา เป ลอ จานะ ยูฮารา จายา ตะทากาคะยา อะรา ฮาเต ซำ ยา ซำ พุทธายะ นะโม สัตตะวา ทัดทากาเตเป อะรา ฮาตะเป ซำ ยา ซำ พุทเธเป นะโม อะริยะ อวโลกิเต สวารายา พูทีสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหาการุณีตะยะ ตะติยา ทา โอม ธารา ธารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู อิทธิเว อิทธิ จาเร จาเร ปูราจาเร ปูราจาเร กุสุเม กุสุมา วาเร อิทธิมิตรี จิตติ จวอฮาลามะ ปานะ ยะโซวฮา.
เมตตาพรหมวิหารภาวนา | มหายาน เป็นมนตร์อันเกิดจากความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระอวโลกิเตศวร ที่มีต่อสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ในโลก ในคัมภีร์กล่าวว่าเมตตาพรหมวิหารภาวนา | มหายาน นี้มีชื่อต่าง ๆ กัน เช่น มหากรุณาธารณี มหาไวปุลยสัมปุรณธารณี, อกิญจนมหากรุณาธารณี, อายุวัฒนธารณี, วิกรมอุตตรภูมิธารณี, มโนมัยอิศวรธารณี เป็นต้น อักษรหนึ่งตัวและประโยคหนึ่งในบทธารณีมนตร์นี้ ล้วนขยายเป็นอรรถธรรม อันจะนำเข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ในประเทศไทยธารณีสูตรฉบับนี้ได้แปลโดยหลวงจีนคณาจีนพรต (เย็นบุญ) เจ้าอาวาสวัดทิพย์วารีวิหาร แขวงบ้านหม้อ เขตพระนคร กรุงเทพ ในคัมภีร์สันสกฤตของมหายานคือคัมภีร์ \”สหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตวไวปุลยสัมปุรณอกิญจนมหากรุณาจิตธารณีสูตรมหากรุณามนตระ\” นำเข้าไปแปลในจีนโดยพระภควธรรม ชาวอินเดีย ในสมัยราชวงศ์ถัง ได้กล่าวถึงบทสวดธารณีแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร คือ มหากรุณาหฤทัยธารณี อันจะยังอานิสงส์ความศักดิ์สิทธิ์ให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้สวดนานัปการ
เนื้อหากล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โปตาลกะบรรพต ในกาลนั้น พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ได้ขอพุทธานุญาตแสดงธารณีมนตร์อันศักดิ์สิทธิ์ไว้ เพื่อเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ ซึ่งธารณีนี้ย้อนไปในครั้งกาลสมัยของพระพุทธเจ้านามว่าพระสหัสประภาศานติสถิตยตถาคต พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสธารณีนี้แก่พระอวโลกิเตศวร และตรัสว่า \”สาธุ บุรุษ เมื่อเธอได้หฤทัยธารณีนี้ จงสร้างประโยชน์สุขสำราญแก่สัตว์ทั้งหลายในกษายกัลป์แห่งอนาคตกาลโดยทั่วถึง\” ตามเนื้อความของพระสูตรได้กล่าวว่า ในขณะนั้น เมื่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ได้สดับมนตร์นี้แล้ว ก็ได้บรรลุถึงภูมิที่ 8 แห่งพระโพธิสัตว์เจ้า จึงได้ตั้งปณิธานว่า \”ในอนาคตกาล หากข้าพเจ้าสามารถยังประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ได้ ขอให้ข้าพเจ้ามีพันเนตรพันหัตถ์ในบัดดล\”
เมื่อท่านตั้งปณิธานดังนี้แล้ว พลันก็บังเกิดมีพันหัสถ์พันเนตรขึ้นทันที และเพลานั้นพื้นมหาพสุธาดลทั่วทศทิศก็ไหวสะเทือนเลื่อนลั่น พระพุทธเจ้าทั้งปวงในทศทิศก็เปล่งแสงโอภาสเรืองรองมาต้องวรกายแห่งพระโพธิสัตว์ และฉายรัศมีไปยังโลกธาตุต่าง ๆ อย่างปราศจากขอบเขต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า เนื่องจากปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ หากเหล่ามนุษย์และทวยเทพตั้งจิตสวดธารณีมนตร์นี้คืนละ 7 จบ ก็จะดับมหันตโทษจำนวนร้อยพันหมื่นล้านกัลป์ได้ หากเหล่ามนุษย์ทวยเทพสวดคาถามหากรุณาธารณีนี้ เมื่อใกล้ชีวิตดับ พระพุทธเจ้าทั้ง 10 ทิศจะยื่นพระกรมารับให้ไปอุบัติในพุทธเกษตรทุกแห่ง..
愿世界和平,快乐永隨著你。
I wish for world peace, happiness forever with you。
ฉันขอให้โลกสงบสุข, มีความสุขตลอดไปกับคุณ。
每个人都应该能够在无恐惧下,安稳地睡觉。
每个人都应该能够吃得饱。
爱是灵魂的呼吸,
这是维持这个宇宙的纯爱。
Everyone should be able to sleep without fear,
Everyone should be able to eat to his fill。
Love is the breath of the soul,
It is pure love that sustain this universe。
ทุกคนควรจะกินอิ่มอร่อยและนอนหลับอย่างสงบโดยไม่ต้องกลัวสิ่งใด.. ทุกคนน่าจะให้อภัยกันได้ ความรักและเมตตาดั่งมารดารักบุตรคือลมหายใจของจิตวิญญาณ นี่คือความรักอันบริสุทธิ์ที่ค้ำจุนจักรวาลนี้..ขอให้ท่านทั้งหลาย มีความสุขกับการรับชมและรับฟัง..และหลับ..ก็ให้สุขกาย..สบายใจ..สงบเย็น…มีปัญญา..สมาธิ..คิดสิ่งใด..ปรารถนาสิ่งใด..ก็ให้สมหวังดั่งใจปรารถนาน่ะครับ..
ฟังธรรมเพิ่มเติม..
https://bit.ly/36eiy7U
https://archive.org/details/@pahimmapan
https://archive.org/details/@user_22557
Apple podcast https://apple.co/3m38cOR
Google podcast https://bit.ly/3m7fAZH
Spotify podcast https://spoti.fi/38zcx71
Anchor podcast https://anchor.fm/pahimmapan
★If any producer, label, artist or photographer has an issue with any of the music or video uploads please contact us and we will remove your work immediately. Thank you!
★หากโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงศิลปินหรือช่างภาพคนใดมีปัญหาเกี่ยวกับการอัปโหลดเพลงหรือวิดีโอโปรดติดต่อเราและเราจะลบงานของคุณทันที ขอขอบคุณ!
🔺This video is purely fanmade, if you [owners] want to remove this video, please CONTACT US DIRECTLY before doing anything. We will respectfully remove it..
🔺วิดีโอนี้ทำโดยแฟนตัวจริงหากคุณ ต้องการลบวิดีโอนี้ [เจ้าของ] โปรดติดต่อเราโดยตรงก่อนที่จะทำอะไร เราจะลบออกด้วยความเคารพ..
🚫If you have any problem with copyright issues, or question please do not report me, take your time to contact us via mail, and we will response within 48h
🚫หากคุณมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์หรือคำถามโปรดอย่ารายงานฉันใช้เวลาของคุณเพื่อติดต่อเราทางไปรษณีย์และเราจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง
💌 [email protected] 💌
»Thank you for watching! Have a nice day!
For copyright issues, please contact us or leave us a personal message. We will remove your material immediately. PLEASE do not choose a Youtube strike.
สำหรับปัญหาลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเราหรือฝากข้อความส่วนตัวถึงเรา เราจะลบเนื้อหาของคุณทันที โปรดอย่าเลือกการประท้วง Youtube

See also  เพลง วันหนึ่ง วันนี้ (Congratulations) | rmutp ทะเบียน
See also  EP2 ผลตอบแทนกองทุนรวมมาจากไหน ให้ผลตอบแทนดีแค่ไหน ? | ร่วมลงทุน | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

มหากรุณาธารณี ॐ เอกทศมุขี ไพเราะจัง ฉบับเต็ม 大悲心陀羅尼咒 | 完整版 The Great Compassion Heart Dharani Mantra

Ep.020 เรียนสันสกฤต | คำศัพท์ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับผลไม้ | Learn Sanskrit with Samniang


คำศัพท์ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับผลไม้ | Fruits in Sanskrit Language

Ep.020 เรียนสันสกฤต | คำศัพท์ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับผลไม้ | Learn Sanskrit with Samniang

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

11 thoughts on “ขนลุก! คอมเมนต์ชาวเอเชีย ความคล้ายกันของภาษาไทยและ สันสกฤต Asian comments Similarity of Thai and San | คําสันสกฤต”

 1. 652444 130744Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know some of the pictures arent loading properly. Im not certain why but I believe its a linking issue. Ive tried it in two different web browsers and both show exactly the same outcomes. 835812

  Reply
 2. 23647 297373Spot up for this write-up, I seriously believe this website needs a great deal more consideration. Ill apt to be once far more to learn additional, appreciate your that info. 62960

  Reply
 3. 796462 673516Fairly uncommon. Is likely to appreciate it for men and women who incorporate community forums or anything, internet web site theme . a tones way for the client to communicate. Superb job.. 755850

  Reply
 4. 848174 772983Most appropriate the human race messages function to show your and present exclusive chance with particular couple. Beginer appear system in advance of raucous men and women will most likely always be aware most of the golden value off presentation, which is a persons truck. very best man jokes 936701

  Reply
 5. 948851 227931Hi there, just became aware of your blog through Google, and located that its really informative. Im gonna watch out for brussels. I will appreciate in case you continue this in future. Lots of folks is going to be benefited from your writing. Cheers! 413874

  Reply

Leave a Comment