คำพิพากษา | การอ่าน\”คำพิพากษาศาลฎีกา\”มีประโยชน์อย่างไรบ้าง? | คำพิพากษา ศาลฎีกา ใหม่

คำพิพากษา | การอ่าน\”คำพิพากษาศาลฎีกา\”มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คำพิพากษา | การอ่าน\

ฎีกา InTrend ep.31 “ที่ดินตาบอด” จะขอเปลี่ยนทางออกสู่ทางสาธารณะได้หรือไม่


ฎีกา InTrend ep.31 “ที่ดินตาบอด” จะขอเปลี่ยนทางออกสู่ทางสาธารณะได้หรือไม่
The Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
Guest Host : สรวิศ ลิมปรังษี
ที่ปรึกษา : สรวิศ ลิมปรังษี, สุริยัณห์ หงษ์วิไล, จีรวรรณ เจริญยศ

Show Creator : นันทวัลย์ นุชนนทรี, ศณิฏา จารุภุมมิก
Episode Producer \u0026 Editor : ศณิฏา จารุภุมมิก, ปนัสยา ชื่นอุระ
Sound Designer \u0026 Engineer : กฤตภาส ทองแจ้ง, กิติชัย โล่สุวรรณ
Coordinator \u0026 Admin : สุภาวัชร์ ดลมินทร์, โสรัตน์ ไวศยดำรง
Art Director : สุภาวัชร์ ดลมินทร์, ปันจารีณ์ สุวรรณโภชน์ ทศพร ศิลาบำเพ็ญ
Webmaster : ผุสชา เรืองกูล, วชิระ โรจน์สุธีวัฒน์
ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับพวกเราแทบทุกคน เพราะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำมาหากินของหลาย ๆ คนด้วย กฎหมายก็มองว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่ต้องการทำให้ที่ดินได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมด้วย ทำให้เวลาที่มีที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่หลายคนเรียกว่าเป็นที่ดิน “ตาบอด” กฎหมายก็ให้โอกาสให้มี “ทางจำเป็น” ผ่านที่ดินของผู้อื่นออกสู่ทางสาธารณะได้ แต่ปัญหาที่จะนำมากล่าวถึงในตอนนี้จะเป็นกรณีที่ที่ดินตาบอดนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินแปลงหนึ่งอยู่แล้วจะมาขอเปลี่ยนออกทางที่ดินอีกแปลงเพื่อทำให้ใช้รถยนต์ผ่านไปสู่ทางสาธารณะนั้นได้หรือไม่
นายดำมีที่ดินตาบอดอยู่แปลงหนึ่งที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยที่ดินแปลงอื่น ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานายดำได้ใช้ที่ดินของนายเขียวที่อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ดินตนเองเป็นเส้นทางออกสู่ทางสาธารณะ เดิมนายดำใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเดินออก ช่วง 10 ปีหลังมานี้นายดำเริ่มมาใช้รถจักรยานยนต์แต่ก็ยังสามารถใช้เส้นทางผ่านที่ดินของนายเขียวได้อยู่
ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้นายดำได้ซื้อรถยนต์ใหม่แต่ไม่สามารถใช้รถยนต์ขับผ่านที่ดินของนายเขียวไปสู่ที่ดินแปลงดังกล่าวได้เพราะสภาพเส้นทางไม่อำนวย เมื่อนายดำสำรวจสภาพโดยรอบแล้วเห็นว่าหากทำถนนผ่านเส้นทางในที่ดินของนายแดงที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของที่ดินตนเองจะสามารถทะลุไปสู่ถนนสาธารณะได้ แต่นายแดงไม่ยอมให้นายดำผ่าน นายดำจึงมาฟ้องนายแดงขอให้นายแดงเปิดทางให้นายดำทำถนนผ่านที่ดินของนายแดงไปสู่ทางสาธารณะ
กรณีของนายดำนี้เป็นเรื่องของ “ทางจำเป็น” ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสามารถผ่านที่ดินแปลงอื่นไปสู่ทางสาธารณะได้ แต่การที่จะผ่านที่ดินแปลงอื่นที่ล้อมอยู่นั้น ที่ที่จะผ่านและวิธีทำทางผ่านต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นกับทั้งให้ที่ดินที่ล้อมอยู่เสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ที่ดินของนายดำมีลักษณะที่เข้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ใช้ “ทางจำเป็น” เพื่อให้มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ เพราะไม่ใช่เช่นนั้นที่ดินของนายดำก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่ไร้ค่าไป เนื่องจากแม้จะมีอยู่แต่ก็ใช้ทำประโยชน์ใด ๆ ไม่ได้ การให้มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงทำให้ที่ดินตาบอดสามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งที่ผ่านมานายดำก็ใช้เส้นทางออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินของนายเขียวที่อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ดินตนเองมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ใช้เป็นทางเดินไปจนเป็นทางรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าออก
ปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนายดำต้องการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์เพื่อเข้าออกที่ดินของตน แต่เส้นทางที่ผ่านที่ดินของนายเขียวไม่สามารถใช้รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ นายดำจึงต้องการเปลี่ยนมาใช้เส้นทางผ่านที่ดินของนายแดงที่อยู่ทางทิศตะวันออกแทน แต่กรณีนี้ในขณะที่นายดำมาขอใช้เส้นทางผ่านที่ดินของนายแดง ที่ดินของนายดำไม่ใช่ที่ดินที่ถูกปิดล้อมจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะแล้ว เพราะในขณะนั้นนายดำมีเส้นทางที่สามารถเข้าออกผ่านทางที่ดินของนายเขียวได้อยู่
ประเด็นปัญหาอีกประการในเรื่องนี้คือ เส้นทางที่นายดำจะต้องผ่านที่ดินของนายแดงนั้นเป็นบริเวณที่นายแดงได้ปลูกต้นกล้วยอยู่จำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นที่ดินส่วนที่นายแดงใช้ทำประโยชน์อยู่มาก การจะทำเส้นทางให้นายดำผ่านได้ก็จะต้องรื้อต้นกล้วยเหล่านั้นออกจนหมดบริเวณเส้นทาง
ในการใช้ทางจำเป็นนั้น ที่ที่จะผ่าน วิธีการผ่านและการทำทางต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดแก่เจ้าของที่ดินรอบข้างด้วย การที่ต้องให้รื้อต้นกล้วยออกเพื่อทำทางให้นายดำผ่านทั้ง ๆ ที่นายดำมีเส้นทางเข้าออกอยู่แล้วจึงเป็นการใช้เส้นทางที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงเกินสมควรไป
ด้วยเหตุนี้เอง การที่นายดำมีสิทธิผ่านที่ดินของนายเขียวออกสู่ทางสาธารณะอยู่แล้ว สิทธิที่นายดำมีอยู่แต่เดิมเป็นอย่างไร มีสภาพและข้อจำกัดอย่างไรก็เป็นเรื่องที่นายดำจำต้องยอมรับตามสภาพที่ดินของตน แต่จะมาเลือกเอาเส้นทางที่สะดวกที่สุดของตนโดยทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ที่ดินแปลงอื่นเกินสมควรย่อมไม่เหมาะสม นายดำจึงไม่มีสิทธิมาขอใช้ “ทางจำเป็น” ผ่านที่ดินนายแดงออกสู่ทางสาธารณะได้ คงมีแต่สิทธิที่จะใช้ผ่านที่ดินของนายเขียวที่มีอยู่เดิม
ที่ดินที่ถูกปิดล้อมเป็น “ที่ดินตาบอด” ย่อมขอใช้ทางจำเป็นผ่านที่ดินข้างเคียงออกสู่ทางสาธารณะได้ แต่สิทธิผ่านนั้นจะไม่สะดวกหรือมีข้อจำกัดอย่างไรก็ต้องใช้สิทธิตามสภาพที่ตนมี จะไปขอผ่านที่ดินแปลงอื่นอีกเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ตนแต่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ที่ดินข้างเคียงเกินสมควรไม่ได้
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 172/2563)

See also  รวมเพลงอ้ายฮักเจ้าเด้อ | ไผ่ พงศธร | ไมค์ ภิรมย์พร | มนต์แคน แก่นคูน | ไหมไทย ใจตะวัน | เพลงลูกทุ่ง ภาษาอังกฤษ
See also  ระเบียบวาระ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน | แนวทาง การ จัดการ ขยะ มูลฝอย | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

ฎีกา InTrend ep.31 “ที่ดินตาบอด” จะขอเปลี่ยนทางออกสู่ทางสาธารณะได้หรือไม่

ep10 : ฎีกาใหม่ 5 ปี (2563-2559) ในคำบรรยายเนติสมัยที่ 73 เล่ม 1-3 ขาแพ่ง [คลิป 1/3]


ep10 : ฎีกาใหม่ 5 ปี (25632559) ในคำบรรยายเนติสมัยที่ 73 เล่ม 13 ขาแพ่ง [คลิป 1/3]
===================================================
ฎีกาใหม่ 5 ปี (25632559) ในคำบรรยายเนติสมัยที่ 73 เล่ม 13 ขาแพ่ง [คลิป 1/3]
ในคลิปนี้ประกอบด้วยฎีกาย้อนหลัง 5 ปี (ขาแพ่ง)
ข้อ 1 ทรัพย์ที่ดิน
ข้อ 2, 3 นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด
กดติดตาม ช่องยูทูป adlib law
https://www.youtube.com/channel/UCRWHtnM61W4_T_egQY64g?sub_confirmation=1
จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์น้า
presented by…Adlib law

ep10 : ฎีกาใหม่ 5 ปี (2563-2559) ในคำบรรยายเนติสมัยที่ 73 เล่ม 1-3 ขาแพ่ง [คลิป 1/3]

EP 18 วิเคราะห์ฎีกาใหม่ ฎีกา 174/2564**** โดย อาจารย์ประยุทธ นีระพล


See also  [NEW] สิตะวัน: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) | หลักสูตรแกนกลาง ภาษาจีน - Sathyasaith

Ep 18 วิเคราะห์ฎีกาใหม่ ฎ.174/2564 โดยอาจารย์ประยุทธ นีระพล
ฎีการใหม่ล่าสุด ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร (สำเนาโฉนดที่ดิน)
มี 3 ประเด็นที่ น่าสนใจ คือ
1. การวาดเส้นทึบสีดำ (ขีดเส้น) ไว้ด้านล่างสุดของรูปแผนที่ในสำเนาโฉนดที่ดิน เพื่อแสดงว่าที่ดินทางด้านนั้นติดที่สาธารณะประโยชน์ ผู้กระทำจะมีความผิดฐานปลอมเอกสารหรือไม่?
2.สำเนาโฉนดที่ดินที่ถ่ายมาจากต้นฉบับโฉนดตัวจริงเป็นเอกสารประเภทใด?
3. เมื่อใดการอ้างสำเนาโฉนดจะเป็นพยานวัตถุ
หาคำตอบได้ผ่านการวิเคราะห์ฎีกาใหม่ ฎ.174/2564
ทบทวนกฎหมายอาญา ทบทวนหลักกฎหมายกับอาจารย์ประยุทธ

โครงการทบทวนหลักกฎหมายที่น่าสนใจฟรี !!!
.
กดไลค์/กดเเชร์/กดติดตาม/กดกระดิ่ง
เพื่อรับข่าวสารและคลิปทบทวนกฎหมายที่น่าสนใจด้วยนะครับ
Facebook : ทบทวนหลักกฎหมายกับอาจารย์ประยุทธ
www.facebook.com/prayutlaw
เรียนกฎหมายออนไลน์ทุกวิชา ได้ที่
www.prayutlaw.com
สอบถามเพิ่มเติม โทร/Line 0951202113

EP 18 วิเคราะห์ฎีกาใหม่ ฎีกา 174/2564**** โดย อาจารย์ประยุทธ นีระพล

ค้ำรถ ค้ำเงินกู้ ต้องรู้ กฎหมายค้ำประกัน หยุดเจ้าหนี้เอาเปรียบ ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด


สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCcADQXY_tZ4vHBfWCK0lTSw/join

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงิน สินเชื่อธุรกิจ แก้หนี้ เป็นการส่วนตัว
คลิกเลยครับ https://bit.ly/3lcHLXe
หรือ ที่ปรึกษาการเงิน แบบผู้ประกอบการ SME คลิกเลยครับ https://bit.ly/38DOx3j
ติดต่อ ผมที่ LineID : @antonio
หรือ email : [email protected]
และติดตามผมต่อได้ที่ https://www.facebook.com/AntonioAttorney.Company/
และที่ https://antonioattorney.com/

ค้ำรถ ค้ำเงินกู้ ต้องรู้ กฎหมายค้ำประกัน หยุดเจ้าหนี้เอาเปรียบ ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

11 thoughts on “คำพิพากษา | การอ่าน\”คำพิพากษาศาลฎีกา\”มีประโยชน์อย่างไรบ้าง? | คำพิพากษา ศาลฎีกา ใหม่”

 1. 282985 421947Hi there! I just wish to give an enormous thumbs up for the nice info youve proper here on this post. I shall be coming once more to your weblog for extra soon. 542739

  Reply
 2. 76945 393470You ought to be very astute at research and writing. This shows up within your original and distinctive content material. I agree with your primary points on this topic. This content really should be seen by much more readers. 256319

  Reply
 3. 962562 376101Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a weblog appear straightforward. The full look of your internet site is fantastic, effectively the content! 868916

  Reply

Leave a Comment