คำสมาทานกรรมฐานก่อนเจริญภาวนา(คำกล่าวก่อนนั่งสมาธิ) | เจริญ วิปัสสนา กรรมฐาน

คำสมาทานกรรมฐานก่อนเจริญภาวนา(คำกล่าวก่อนนั่งสมาธิ)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คำสมาทานกรรมฐานก่อนเจริญภาวนา
มีหลายอย่างหลายสำนักอาจไม่เหมือนกัน แต่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ กรรมฐาน
ในที่นี้นำมา ๒ แบบ อย่างไหนก็ได้ หรือทั้ง ๒ แบบเลยก็ได้
แบบที่ ๑
อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ.
ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ขอมอบกายถวายชีวิต แด่พระพุทธเจ้า แด่พระธรรม แด่พระสงฆ์ เพื่อเจริญพระกรรมฐาน ณ โอกาสต่อไปนี้
แบบที่ ๒
อุกาสะ อุกาสะ ณ โอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอา ซึ่งพระกรรมฐาน ขอขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ และวิปัสสนาญาณ จงบังเกิดขึ้น ในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ สามหนและเจ็ดหน ร้อยหน และพันหน ด้วยความไม่ประมาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
อธิบาย : กัมมัฏฐานเนื่องด้วยบริกรรม อันเป็นอุบายทำใจให้สงบ ไม่เกี่ยวกับปัญญา จัดเป็นสมถกัมมัฏฐาน. กัมมัฏฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดา ปรารภสภาวธรรมและสามัญญลักษณะ จัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ภาวนา ๒ ก็เรียก
๑. สมภกัมมัฏฐาน กรรมฐานเนื่องด้วยบริกรรม ไม่เน้นหนักในด้านการใช้ปัญญา เป็นกรรมฐานเครื่องยังใจให้สงบจากนิวรณ์ธรรมทั้ง ๕ ประการ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าสนิมใจ กั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดี กรรมฐานที่เป็นอุบายวิธีกระทำใจของบุคคลให้สงบ เช่น ตั้วสติ ระลึกดูที่ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก หรืออาจจะภาวนาบทว่า พุทโธ โดยหายใจเข้า พุท หายใจออก โธ ถ้าจิตของบุคคลนั้นสามารถสงบอยู่กับอารมณ์ที่ตนระลึกได้ ในยามนั้นนิวณ์ธรรม ๕ ประการ ข้อใดข้อหนึ่งได้สงบไปจากจิต การปฏิบัติโดยวิธีนี้จึงชื่อว่า เป็น สมถกัมมัฏบาน
๒. วิปัสสนากัมมัฏฐาน กรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา เป็นการสอนให้บุคคลใช้ปัญญาเพ่งดูสิ่งที่เราเรียกว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพื่อให้เกิดปัญญาชั้นสูง เห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ เช่น พิจารณาพระไตรลักษณ์เป็นต้น กรรมฐานทั้ง ๒ ประการนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า แม้บุคคลกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เป็นไปเพื่อความรู้ดี เป็นไปเพื่อความดับ กรรมฐานทั้ง ๒ ประการก็คือหลักของจิตตสิกขา และปัญญาสิกขา ในทางพระพุทธศาสนา นั่นเอง

See also  Tiếng Thái Lan: เวียดนาม, เรียนภาษาเวียดนาม 30 คำศัพท์: Học tiếng thái: Vietnam-Thai Language Lesson | คำศัพท์ไทย
See also  [Update] 100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | หลัก เศรษฐกิจ พอ เพียง ภาษา อังกฤษ - Sathyasaith

คำสมาทานกรรมฐานก่อนเจริญภาวนา(คำกล่าวก่อนนั่งสมาธิ)

ทำไมวิปัสสนาญาณถึงเป็นอานิสงส์สูงสุด? | ธรรมให้รู้•2563 : ตอนที่144


ทำไมวิปัสสนาญาณถึงเป็นอานิสงส์สูงสุด? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
Facebook ช่องทางสื่อสารหลัก : https://www.facebook.com/duenjitpage/
Facebook ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : https://www.facebook.com/duenjitfoundation/
Youtube คลังวิดีโอ : https://www.youtube.com/duenjit
Instagram คลังภาพ : https://www.instagram.com/duen_jit/
LineGroup สอบถามการปฏิบัติทั่วไป : https://line.me/ti/g2/SStK5q9sZl2eM77IsNKSHg?utm
LineOA ช่วยเหลือติดขัดสภาวธรรม : https://lin.ee/pXSQeyZ
Website เดินจิต : https://www.duenjit.com/
บุญ วิปัสสนาญาณ อานิสงส์

ทำไมวิปัสสนาญาณถึงเป็นอานิสงส์สูงสุด? | ธรรมให้รู้•2563 : ตอนที่144

กฎแห่งกรรม เรื่อง วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเอง ตอนที่ 1


vihantaweesakกฎแห่งกรรมวิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองตอนที่1
กฎแห่งกรรม เรื่อง วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเอง ตอนที่ 1

กฎแห่งกรรม เรื่อง วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเอง ตอนที่ 1

อธิษฐานอย่างไรในการทำบุญแต่ละครั้ง ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย


อธิษฐานอย่างไรในการทำบุญแต่ละครั้ง และทางสู่ความพ้นทุกข์
ขอบคุณ
เจ้าของภาพ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้แชร์ บุญกุศลใดหากมีจากการนี้ จงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลายที่กล่าวแล้วโดยทั่วกัน 🙏🙏

อธิษฐานอย่างไรในการทำบุญแต่ละครั้ง ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย

วิปัสสนากรรมฐาน แบบย่อ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


See also  [NEW] คณะที่คนต่างพูดถึง LLB นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ – EngSnack | คณะ นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ - Sathyasaith

มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง คือสติปัฏฐาน
ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง คือสัมมาสมาธิ
เรียนแล้วไม่รู้จะเริ่มตรงไหน เริ่มตรงที่บอกนี่
แล้วต่อไปเราจะได้สติขึ้นมา จะเห็นความจริงของจิต
เราจะเห็นอนิจจังบ้าง เห็นอนัตตาของจิตบ้าง
ปัญญามันจะเกิด ตรงที่เราสามารถเห็นอนิจจัง
เห็นอนัตตา หรือเห็นทุกขังได้
เห็นไตรลักษณ์ได้ เรียกว่าเห็นความจริง
ของรูปนามกายใจ คือตัววิปัสสนากรรมฐาน
หลวงพ่อย่อวิปัสสนากรรมฐาน
รวมทั้งการฝีกสมาธิ ทั้งฝึกวิปัสสนา
รวบลงมาเหลืออยู่ในจุดเดียว
ที่จะช่วยพวกเราให้ง่ายขึ้น ก็คือ
ให้มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง
ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
ให้ย่นย่อลงกว่านั้นอีกก็คือ
ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง
แล้วจิตเคลื่อนไป คอยรู้ทัน
บางส่วนของพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ไฟล์ 610224A ซีดีแผ่นที่ 75
รับชมพระธรรมเทศนาในวันดังกล่าวได้ที่
https://youtu.be/TU6TSSHEW7c
ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: https://dhamma.com
https://fb.com/dhammateachings
https://instagram.com/dhammadotcom
http://line.me/ti/p/[email protected]
ปฏิทินแสดงธรรม
https://www.dhamma.com/calendar/
แผนที่เดินทางไปวัด
https://goo.gl/maps/Abb5nS95um62

วิปัสสนากรรมฐาน แบบย่อ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

11 thoughts on “คำสมาทานกรรมฐานก่อนเจริญภาวนา(คำกล่าวก่อนนั่งสมาธิ) | เจริญ วิปัสสนา กรรมฐาน”

 1. 363123 114321The the next time I just read a blog, I really hope that this doesnt disappoint me approximately brussels. Get real, Yes, it was my option to read, but I truly thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is normally a couple of whining about something which you could fix when you werent too busy searching for attention. 251953

  Reply
 2. 349760 222821Find out these pointers read on and learn to know how to submit an application performing this that you policy your corporation today. alertpay 814238

  Reply
 3. 130910 132503If you are still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Finest Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which 1 sounds much better to you, and which interface makes you smile far more. Then you will know which is correct for you. 180533

  Reply
 4. 288408 811573Fantastic humans speeches and toasts, possibly toasts. are hands down transferred at some time by means of party and expected to turn into very funny, amusing not to mention educational in the mean time. finest man wedding speeches 639579

  Reply
 5. 805849 540282Attractive section of content material. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire truly enjoyed account your blog posts. Anyway I will probably be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently speedily. 343074

  Reply

Leave a Comment