ทหารพรานหญิง \”ดอกไม้เหล็ก\” แห่งกองทัพไทย | สมัครทหารพรานภาคใต้

ทหารพรานหญิง \”ดอกไม้เหล็ก\” แห่งกองทัพไทย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ทหารชุดดำ ในความคิดของหลายคน อาจคิดว่าความแข็งแกร่ง บึกบึน สมเอกลักษณ์ของ ชายชาติทหารเพียงอย่างเดียว แต่ในความดูอ่อนหวาน เรียบร้อย นุ่มนวล ดูจากภายนอกแล้วไม่มีสิ่งบ่งบอกคุณสมบัติของการเป็นทหารได้เลย แต่แท้ที่จริงแล้วคำว่า “ทหาร” กลับหล่อหลอมผู้หญิงอีกหลายๆ คน ให้เข้มแข็งและแกร่งได้ ทั้งที่ภายในจิตใจของเธอเหล่านั้น ยังคงอ่อนหวาน และอ่อนโยนเสมอ วันนี้ “ดอกไม้เหล็ก” แห่งกองทัพไทย ได้ผลิดอก ออกผลแล้ว และ ดอกไม้เหล็ก ที่อ่อนหวาน แต่เคลือบไว้ด้วยความแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับชายชาติทหาร ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เส้นทางสู่การเป็นทหารพรานหญิงวันนี้ของพวกเรา เหล่าดอกไม้เหล็ก เชื่อเหลือเกินว่า หลายคนคงอยากติดตาม…
…………………………….
ติดต่อลงโฆษณา
Fb. สุชาติ วงษ์ศรีวรรณ
Line. wongsriwaned

ทหารพรานหญิง \

เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน นาวิกโยธิน 130 อัตรา ประจำปี 2565


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี จำนวน 130 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน นาวิก โยธิน สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครทาง Internet ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
2. วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.34 ถึง 31 ธ.ค.46)
4. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใดๆ
6. เป็นผู้ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษ หรือคดีที่กระทําผิดโดยประมาท
7. ไม่เคยถูกปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
8. ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
9. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
10. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
11. ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.2565 และยังไม่ได้ดําเนินการ ผ่อนผันให้เรียบร้อย (ต้องมีเอกสารมายืนยัน)
สำหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร (นำมาในวันสอบคัดเลือก)
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบแทนฉบับจริงและสำเนา
2. หนังสือสำคัญทหารกองเกินหรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุนฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัครและของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดฉบับจริง
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุลในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
5. ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือใบประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัครฉบับจริงและสำเนา
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด นิ้ว จำนวน 2 รูป
7. หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. เอกสารรับรองการผ่านงานหรือสำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆ (สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ)
ค่าสมัครค่าตรวจสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิต จำนวน 200บาท
การชำระเงินค่าสมัครค่าตรวจสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตโดยการนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านสะดวกซื้อ 7Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ชำระเงินค่าสมัครค่าตรวจสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตแล้ว และจะไม่คืนเงินค่าสมัครค่าตรวจสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นโดยผู้สมัครสามารถชำเงินฯ ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม ถึงวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายก่อนเวลา 2 ทุ่มตรง เท่านั้น
แจ้งรายชื่อ และวันสอบคัดเลือกของผู้สมัคร ในวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
การคัดเลือก
1. การทดสอบร่างกาย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 08001600 ณ อาคารห้องเรียนหมายเลข 7 (ดริลล์ฮอล) ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
2. เกณฑ์คะแนนคิดตามที่กรมทหารพรานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกำหนด
ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน 6 ครั้ง คะแนนเต็ม 18 ครั้ง
ยึดพื้น เกณฑ์ผ่าน 28 ครั้ง คะแนนเต็ม 52 ครั้ง
ลุกนั่ง (ภายใน 2 นาที) เกณฑ์ผ่าน 42 ครั้ง คะแนนเต็ม 78 ครั้ง
วิ่ง 800 ม. เกณฑ์ผ่าน 3 นาที 30 วินาที คะแนนเต็ม 2 นาที 30 วินาที
3. การทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย การพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
4. วันประกาศผลใน วันที่ 25 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์กรมทหารพรานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน www.marine.navy.mi.th/paramilitary
5. การรายงานตัวเข้ารับการฝึกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

See also  มาร์ชสุโขทัยธรรมาธิราช เพลง มสธ | สุโขทัย ธรรมาธิราช
See also  แจกฟรี!! template ทำสต็อกสินค้า บน Google Sheet ใน 5 นาที! สำหรับขายของออนไลน์ | การ ใช้ โปรแกรม สํา เร็ จ รูป

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่อไป กดติดตาม เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ สวัสดีครับ

See also  [NEW] น้ำตาหยดสุดท้าย (เพลงประกอบละคร ล่า) ศิลปิน : แก้ม วิชญาณี【OFFICIAL MV】 | กุ๋ ง กิ๋ ง - Sathyasaith

เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน นาวิกโยธิน 130 อัตรา ประจำปี 2565

ทหารพรานนาวิกโยธินรับสมัครชาย-หญิง


ทหารพรานนาวิกโยธินสอบทหารพรานหญิงsorruk

ทหารพรานนาวิกโยธินรับสมัครชาย-หญิง

EP.11อยากสมัครทหารพรานลงใต้ต้องสมัครที่ใหน


EP.11อยากสมัครทหารพรานลงใต้ต้องสมัครที่ใหน

ทหารพราน\”มีดีอะไร?[sor ruk] #ทหารพราน#นายสิบ#ข้าราชการ#สอบทหาร


ทหารพราน\

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

13 thoughts on “ทหารพรานหญิง \”ดอกไม้เหล็ก\” แห่งกองทัพไทย | สมัครทหารพรานภาคใต้”

 1. 912186 550360His or her shape of unrealistic tats were initially threatening. Lindsay utilized gun first basic, whereas this girl snuck outside by printer ink dog pen. I used completely confident the all truly on the shade, with the tattoo can be taken from the body shape. make an own temporary tattoo 765500

  Reply
 2. 676508 167489I like the valuable information you provide within your articles. Ill bookmark your weblog and check again here frequently. Im quite certain I will learn a lot of new stuff correct here! Good luck for the next! 571273

  Reply
 3. 293436 525406Spot lets start function on this write-up, I truly believe this incredible web site requirements additional consideration. Ill much more likely be once once more you just read additional, thank you that info. 280001

  Reply
 4. 664963 625910You will notice several contrasting points from New york Weight reduction eating program and every one one could be useful. The first point will probably be authentic relinquishing on this excessive. lose weight 265339

  Reply
 5. 566509 570394Good 1, there is actually some fantastic facts on this post some of my subscribers may discover this valuable, will send them a link, several thanks. 830305

  Reply
 6. 935713 969949Safest the world toasts are created to captivate and also faithfulness to your wedding couple. Beginner sound system watching high decibel locations would be wise to always remember some sort of vital secret developed by presentation, which is your auto. very best man speeches funny 281640

  Reply

Leave a Comment