ธรรมนิยาย พระอานนท์พุทธอนุชา Ep.3 ตอน 7 – 9 ผลงาน อวศิน อินทสระ เสียงอ่านท่านสุขฌาโน | กิเลส 3

ธรรมนิยาย พระอานนท์พุทธอนุชา Ep.3 ตอน 7 – 9 ผลงาน อวศิน อินทสระ เสียงอ่านท่านสุขฌาโน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ธรรมนิยายอิงชีวประวัติในพุทธกาล
พระอานนท์พุทธอนุชา Ep3 ตอน 7 9
โดย วศิน อินทสระ
ให้เสียงโดย ท่านสุขฌาโน
00:00 กับโกกิลาภิกษุณี
30:30 โกกิลาผู้ประหารกิเลส
01:03:50 พันธุละกับพระราชา
ธรรมนิยายเรื่อง พระอานนท์พุทธอนุชา ภาค 1 มีทั้งสิ้น 22 ตอน แบ่งเป็น 7 Ep. จะโพสต์เวลา19.00 น.ในวันที่ 23/11,26/11,29/11,3/12,6/12,9/12 (จบภาค1) ภาค 2 ชื่อเรื่อง พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน จะเริ่มโพสต์ ต่อจากภาค 1 ทุก 2 วัน เวลา 19.00 น.จนจบ โปรดติดตามรับฟังธรรมที่เป็นสัมมาทิฐิจากทางช่อง Siammelody ครับ
พระอานนท์ เป็นพระอรหันต์สาวกของพระโคตมพุทธเจ้า ทรงยกย่องท่านว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าพระภิกษุสาวกทั้งหลาย 500 ประการ คือ เป็นพหูสูต มีสติ มีคติ มีธิติ และเป็นพุทธอุปัฏฐาก ประสูติ พระอานนท์ เดิมเป็นเจ้าชายชาวสักกะ เป็นพระโอรสของเจ้าอมิโตทนะ พระอนุชาในพระเจ้าสุทโธทนะแห่งแคว้นสักกะ ท่านประสูติที่พระตำหนักของพระบิดา คัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีระบุว่าท่านประสูติวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ
[ออกผนวช] เมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่อนุปิยนิคมของพวกมัลลกษัตริย์ เจ้าอานนท์ได้ตามเสด็จพระเจ้าภัททิยะ เจ้าอนุรุทธะ เจ้าภคุ เจ้ากิมพิละ และเจ้าเทวทัต กับอุบาลีซึ่งเป็นช่างกัลบก ออกบวชพร้อมกัน เมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว เจ้าชายทั้ง 6 พระองค์ กราบทูลขอให้บวชอุบาลีก่อน เจ้าชายบวชภายหลัง จะได้ลุกต้อนรับ ทำอัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก่เขา เพื่อเป็นการลดความถือตัวว่าเป็นเจ้าศากยะ พระพุทธเจ้าทรงจัดการตามพระประสงค์ของเจ้าศากยะ โดยให้พระเวลัฏฐสีสะเป็นอุปัชฌาย์ของพระอานนท์ หลังบวชแล้ว พระอานนท์ก็ได้บรรลุโสดาบันในพรรษาแรกนั้น
[บรรลุโสดาบัน] ในอานันทสูตร พระอานนท์กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านบรรลุธรรมเพราะได้ฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตร ซึ่งมีใจความว่า เพราะบุคคลยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 จึงเกิดตัณหา มานะ และทิฏฐิว่า \”เรามี\” เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 จึงไม่เกิดตัณหา มานะ และทิฏฐิว่า \”เรามี\” เมื่อบุคคลเข้าใจว่าขันธ์ 5 ไม่เที่ยงแล้วจึงจบกิจได้
[เป็นพุทธอุปัฎฐาก] กุฎิพระอานนท์ ใกล้กับพระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏิ เมืองราชคฤห์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ตรัสรู้แล้วถึง 20 พรรษา แต่ยังไม่มีผู้ใดเป็นพุทธอุปัฎฐากประจำ ซึ่งได้สร้างความลำบากแก่พระองค์เป็นอย่างมาก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า บัดนี้พระองค์ทรงพระชราแล้ว ภิกษุผู้อุปัฏฐากพระองค์บางรูปทอดทิ้งพระองค์ไปตามทางที่ตนปรารถนา บางรูปวางบาตรจีวรของพระองค์ไว้บนพื้นดินแล้วเดินจากไปเสีย จึงขอให้พระสงฆ์เลือกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นพุทธอุปัฏฐากประจำ คณะสงฆ์เห็นว่าควรจะมีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคอยสนองงานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในครั้งนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายนำโดยพระสารีบุตรมหาเถระ ได้กราบทูลขอเป็นพุทธอุปัฎฐาก แต่พระพุทธองค์ทรงห้ามเสีย แม้พระเถระรูปอื่นๆ จะกราบทูลเสนอตัวเป็นพุทธอุปัฏฐาก แต่พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามเสียทุกรูป คงเว้นแต่พระอานนท์ที่มิได้กราบทูลด้วยถ้อยคำใด พระภิกษุรูปอื่นได้เตือนให้พระอานนท์ขอโอกาส แต่ท่านพระอานนท์กล่าวว่า \”ท่านผู้เจริญทั้งหลาย อันตำแหน่งที่ขอได้มานั้นจะมีความหมายอะไรเล่า พระบรมศาสดาไม่ทรงเห็นข้าพเจ้าเลยกระนั้นหรือ? ก็หากพระองค์ทรงพอพระทัยในตัวข้าพเจ้าแล้วไซร้ พระองค์ก็คงตรัสเองว่า อานนท์เธอจงอุปัฏฐากเราเถิด\” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่า ไม่มีผู้ใดจะสามารถให้ท่านพระอานนท์เกิดความอุตสาหะขึ้นมาได้เลย แต่เมื่อท่านพระอานนท์รู้แล้ว ท่านจักอุปัฏฐากพระองค์เอง เมื่อพระภิกษุทั้งหลายได้ยินพระดำรัสนั้น ก็ทราบทันทีว่า พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านพระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐาก จึงได้พูดตักเตือนให้ท่านทูลขอตำแหน่งพุทธุปัฏฐากจากพระองค์”
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
ท่านสาธุชน สามารถร่วมอนุโมทนาบุญได้โดย ช่วยกันกดติดตาม กด Like กด แชร์ เพื่อร่วมกันเผยแผ่ธรรมดีๆสู่สังคมไทย
เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆ ของเรา โปรดกดติดตามช่อง Siammelodies https://www.youtube.com/channel/UCMGL3TderGw_ITM4Nnn3Y1A?sub_confirmation=1
Siammelodies ธรรมนิยาย พระอานนท์พุทธอนุชา

See also  MVมนต์รักศิลปกรรม.mpg | ศิลปะ กรรม
See also  [NEW] | ฟุตบอลเยาวชน - Sathyasaith

ธรรมนิยาย พระอานนท์พุทธอนุชา Ep.3 ตอน 7 - 9 ผลงาน อวศิน อินทสระ เสียงอ่านท่านสุขฌาโน

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช⭐ถ้ารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่ทุกข์


พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์๐ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม๐อ๐ศรีราชา๐จ๐ชลบุรี
⭐ไลฟ์สดเสาร์อาทิตย์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เวลา 9:0010:00 น. ที่ https://www.facebook.com/dhammateachings/
⭐สามารถเข้าไปดาวโหลดเสียง MP3 ที่ https://www.dhamma.com/thdownloads/ (cd73/601210A)
⭐ติดต่อรับสื่อCDและหนังสือธรรมะฟรีที่เฟสบุค \”มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช\”
⭐ติดตามไลฟ์สดทางเฟสบุค ธรรมะ ชิวชิว https://www.facebook.com/dhammachilchil/

See also  เฉลิมเกียรติ เป็นศิริ เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันลุงเท่ง : PERSPECTIVE [11 ต.ค. 63] | เจ้าของกิจการ คือ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช⭐ถ้ารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่ทุกข์

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯กิเลส 3 ระดับ


พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์๐ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม๐อ๐ศรีราชา๐จ๐ชลบุรี
⭐ไลฟ์สดเสาร์อาทิตย์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เวลา 9:0010:00 น. ที่ https://www.facebook.com/dhammateachings/
⭐สามารถเข้าไปดาวโหลดเสียง https://www.dhamma.com/download/cd90/ (640605)
⭐ติดต่อรับสื่อCDและหนังสือธรรมะฟรีที่เฟสบุค \”มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช\”
⭐ติดตามทางเฟสบุค https://www.facebook.com/dhammachilchil

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯กิเลส 3 ระดับ

เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเอง | ธรรมะกับชีวิต


เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเอง | ธรรมะกับชีวิต
ธรรมะบรรยายเพื่อการเจริญสติ เจริญปัญญา ชีวิต จิตวิญญาณ ความทุกข์ ความสุข คุณค่าของชีวิต ความจริงของชีวิต
พระอาจารย์ราวี นำนั่งสมาธิ ธรรมะกับชีวิต คติธรรมสอนใจ ชีวิต

เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเอง | ธรรมะกับชีวิต

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช⭐ฝึกรู้สึกตัวให้ได้


พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์๐ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม๐อ๐ศรีราชา๐จ๐ชลบุรี
⭐ไลฟ์สดเสาร์อาทิตย์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เวลา 9:0010:00 น. ที่
https://www.facebook.com/dhammateachings/
⭐สามารถเข้าไปดาวโหลดเสียง MP3 ที่ https://www.dhamma.com/thdownloads/ (cd73/601203)
⭐ติดต่อรับสื่อCDและหนังสือธรรมะฟรีที่เฟสบุค \”มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช\”
⭐ติดตามไลฟ์สดทางเฟสบุค ธรรมะ ชิวชิว https://www.facebook.com/dhammachilchil/

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช⭐ฝึกรู้สึกตัวให้ได้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

10 thoughts on “ธรรมนิยาย พระอานนท์พุทธอนุชา Ep.3 ตอน 7 – 9 ผลงาน อวศิน อินทสระ เสียงอ่านท่านสุขฌาโน | กิเลส 3”

 1. 165882 146854The luxury proposed may be incomparable; citizens are never fail to searching for bags can be a Native goals. The notion numerous insert goals uniquely to push diversity with visibility during the travel and leisure arena. Hotels Discounts 663139

  Reply
 2. 246767 91149Excellent read, I recently passed this onto a colleague who has been performing just a little research on that. And the man really bought me lunch because I came across it for him smile So allow me to rephrase that: Appreciate your lunch! 43662

  Reply
 3. 798637 246548But wanna comment on few general things, The internet site style is perfect, the content material is genuinely excellent : D. 718042

  Reply
 4. 920155 167014Hi there! Do you use Twitter? Id like to follow you if that would be ok. Im undoubtedly enjoying your weblog and look forward to new posts. 805425

  Reply
 5. 119492 49419Id need to have to verify with you here. Which is not 1 thing I normally do! I take pleasure in reading a submit that will make individuals feel. Furthermore, thanks for permitting me to remark! 150125

  Reply

Leave a Comment