พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 | มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 2546

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่1


เป็นการนำเสนอมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีทั้งหมด 11 มาตราฐาน แต่วีดีโอนี้จะมาอธิบายมาตรฐานที่ 1 ซึ่งเนื้อหาก็จะมีการอธิบาย ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ และการบันทึกข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การประกันคุณภาพทางการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา อาจารย์ชัยมคล ปินะสา

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่1

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560


หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

เฉลยแนวข้อสอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562


โหลดเอกสารเพื่ออ่านตามคลิปได้ฟรีที่กลุ่ม facebook “ชวนกันมาอ่านหนังสือ”
https://www.facebook.com/groups/188131151697428
รวมกฎหมายครู ใช้สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครูผู้ช่วยอปท. ครูผู้ช่วยกทม. อัพเดทใช้สอบปี 2564
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1\” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=KarfSLhc6jI
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 2 (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=Eftk1zdgMU
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 3 (พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ)
https://www.youtube.com/watch?v=eP6PKf7n17o
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=YdA_mOH67Fg
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=CuY1hMy15Kc\u0026t=2022s
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 3 (จบ) (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
https://www.youtube.com/watch?v=S9sQbbHcMnU\u0026t=1630s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=8PxAtO4fCl0\u0026t=5s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=LbazVMgzFgU
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 ฉบับฟังง่าย เน้นที่สำคัญ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=pj6H91vHMzc
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 เน้นที่สำคัญ ฉบับฟังง่าย (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=SbqiP14NuIk
พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 อัพเดท คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=TaPlIrVjhq0\u0026t=2894s
ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ, ระเบียบการลา, การพานักเรียนไปทัศนศึกษา, การลงโทษนักเรียน ,ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง, กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค ,ระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน )
https://www.youtube.com/watch?v=sQ4kRP95zO4
อ่านสรุปเน้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน
https://www.youtube.com/watch?v=KV4hQrggBhA
รวมคำสั่งคสช. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=jJaylkkImWQ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=xHjy0jBforg\u0026t=278s
วิชาลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดี
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ
https://www.youtube.com/watch?v=Raniogpl1Ko\u0026t=2s
เฉลยข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 Update 2564 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=PwIpdSTmKyE
เฉลยข้อสอบพ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534 Update 2564 คลิปที่ 2 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=ijwIuiAG8w
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่1
https://www.youtube.com/watch?v=hgM863x1dY
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่ 2 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=hVUpeAzzi0U
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
https://www.youtube.com/watch?v=dHmB4y8FNYw\u0026t=2175s
อ่านเน้นย้ำ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
https://www.youtube.com/watch?v=1NrGHj7adHw
วิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8TGIgzr7w
ศาสตร์การสอน หลักการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษา คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=Qfx8nA6vLzo
การเรียนรู้ การเสริมแรงทางบวกทางลบ การลงโทษทางบวกทางลบ คลิปที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=NNVrDDEqUlo
จิตวิทยาการเรียนรู้ พาฟลอฟ วัตสัน สกินเนอร์ ธอร์นไดค์ ซิกมันฟรอย คลิบที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=dm1lMiHIQVc
จิตวิทยา การแนะแนว การปรับตัวของนักเรียน เทคนิควิธีสอนของครู คลิปที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=KoKoAumRXOQ
หลักการสอนแบบ CIPPA Model การสอนแบบนิรนัย อุปนัย หมวก 6 ใบ ปรัชญาการศึกษา คลิบที่ 6
https://www.youtube.com/watch?v=imJ1QFVm7LA
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน 6 ประเภท คลิบที่ 7
https://www.youtube.com/watch?v=TKoZWFNsWc0
วิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การวัดประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล คลิบที่ 8
https://www.youtube.com/watch?v=X_7VcpFIvAI

See also  [Update] Psychology Silpakorn | งานวิจัยศิลปากร - Sathyasaith
See also  [Update] | ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน - Sathyasaith

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู กัลยาณมิตร 7 ฆราวาสธรรม 4 ทศพิธราชธรรม 10 มรรค 8 ทิศ 6 อคติ 4
https://www.youtube.com/watch?v=bqScabyq4WQ
วัฒนธรรม คติธรรม เนติธรรม สหธรรม วัตถุธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=8G2DkAgEhwE

See also  [NEW] Home : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส ภาษาอังกฤษ - Sathyasaith

เฉลยแนวข้อสอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562

VTR ประเมิน คศ.2 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2563


VTR เตรียมประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครู คศ.2 คศ.3 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) (รับให้คำปรึกษาและจัดทำ vtr ประเมินวิทยฐานะในราคา 1,500 บ.) ติดต่อครูสันต์ โทร0847876263 Id line :kroosand Facebook : ครูสันต์ แสนดี
(ขั้นตอนถ้าสนใจ ทักแชทมา เราจะส่งสคลิปบทบรรยายไฟล์ word ให้ไปปรับแก้เป็นบริบทตัวเรา 1.ส่งไฟล์ภาพและข้อมูลบทบรรยายผ่านไลน์ 2.เสร็จงานอัฟไฟล์ส่งทางไลน์) งานเสร็จ ส่งงานแล้วค่อยโอนเงินครับ
ทักมาปรึกษาได้ตลอด

VTR ประเมิน คศ.2 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2563

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

6 thoughts on “พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 | มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 2546”

  1. 184593 68534Hello, Neat post. There is actually a dilemma along with your website in internet explorer, could test thisK IE nonetheless may be the marketplace leader and a large portion of men and women will leave out your excellent writing due to this issue. 432720

    Reply
  2. 580142 171962I saw your post awhile back and saved it to my computer. Only lately have I got a chance to checking it and need to let you know good function. 665049

    Reply

Leave a Comment