พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ | ครองราชย์สมบัติ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ |อัพเดทข่าวเกษตรล่าสุดทุกวัน

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

นอกจากนี้ คุณสามารถดูความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่ sathyasaith.org .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ครองราชย์สมบัติ.

4 พ.ค. 62 (09:57 น.) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาษาไทยว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร . แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้พระมเหสีของพระองค์เป็นมเหสีอย่างเป็นทางการของประเทศไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักพระบรมราชินีนาถ” (สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณา) 4 พฤษภาคม 2562 (09:57 น.) . ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถหลวงจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปที่พระที่นั่งอมรินทราวินิจชัยในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษชัยศรี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ การมีอยู่. ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าข้าฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระนั่งส้วมสีขาวอาบลายทอง เสด็จออกจากหอพระสุรลัยพิมานโดยขบวนพราหมณ์นำไปสู่มณฑปพระกระยาสนันทน์ พระราชทานมงกุฏของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดและถวาย ภิกษุได้สรงพระเครื่องผสมน้ำเบญจสุทัตคคคและน้ำมนต์จากสระ 4 สระจากมงกุฎในหลวงรัชกาลที่ 1 พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง พระราชาทูลขอพระราชทานสหัสธาระผสมน้ำเบญจสุตคงคาและน้ำมนต์จากสระทั้ง ๔ สระ แล้วถวายสักการะ ๓ ครั้ง เต๋ารับอกที่อังสาซ้าย-ขวา เว้นแต่พระเตาเทวาบิตในรัชกาลที่ ๔ จะเทลงที่พระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุขวิมล เลขาฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทักษิณาวัฒน์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับและทรงรดน้ำพระพุทธมนต์เมื่อเวลา 11:40 น. ทรงนุ่งห่มนพรัตน์ราชวราภรณ์สายสะพายจุฬาฯ จอมเกล้า เสด็จออกจากพระที่นั่งสุรลัยพิมาน เพื่อเข้าสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับนั่งเหนือพระที่นั่งอัฐทัต อุทุมพร ใต้พระที่นั่ง หันไปทางทิศตะวันออกเป็น พลโท สมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงถือไว้ด้วยมือซ้ายรับน้ำจากทุกทิศทุกทางโดยทักษิณาวัฒน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรับพระราชทานนพดลมหาสวัสดิ์ ดอกเบญจมาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพระแสงราชสถิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองปวงชนชาวไทยว่า “เราจะสืบสาน รักษา ก่อสร้าง และครองแผ่นดินด้วยความชอบธรรมเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรตลอดไป” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รับน้ำพระราชทาน ทรงรับนพดลมหาสวัสดิ์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพระแสงราชสถิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองปวงชนชาวไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาฯ อ่านประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จฯ เสด็จถึงหน้าพระที่นั่งพัทลุง พระราชทานใบมะตูม เจิมและพระราชทานแก่พระสุพรรณบาท เครื่องราชอิสริยาภรณ์ นพรัตน์ ราชวราภรณ์ อันเป็นมงคลโบราณ ที่เสร็จเรียบร้อย. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จประทับทางด้านซ้ายพระที่นั่งพัทลุง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว พ.ศ. 2562 พระองค์ได้ทรงโปรยดอกไม้พิกุลทอง เงินพิกุล และพระราชทานแก่พราหมณ์ พระครูใหญ่แห่งพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบพิตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทองและดอกไม้เงินเป็นที่ระลึก #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก.

See also  ชะวากทะเล🏝 | ชะวากทะเล | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน
See also  คาถามหาเสน่ห์ 4คำ จำง่าย ได้ผลจริง | เสน่ง แปล ว่า | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

See also  เด็ดบัวไม่ไว้ใย | เด็ดบัวไม่ไว้ใย | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

ครองราชย์สมบัติ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#พระราชพธบรมราชาภเษก #สรงพระมรธาภเษก #ทรงรบนำอภเษก #ทรงรบเครองราชกกธภณฑ.

Thai Royal Motorcade,Thai Royal,ขบวนเสด็จ,พระราชพิธี,รถพระที่นั่ง,รัชกาลที่10,วัดพระศรีรัตนศาสดาราม,พระบรมมหาราชวัง,สมเด็จพระราชินีสุทิดา,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร,The Royal Coronation Ceremony,สรงพระมุรธาภิเษก,ทรงรับน้ำอภิเษก,ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์,เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง,พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน,พระที่นั่งไพศาลทักษิณ,พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

ครองราชย์สมบัติ.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ ครองราชย์สมบัติ นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

44 thoughts on “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ | ครองราชย์สมบัติ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน”

 1. 4 May 2019 (09:57)

  His Majesty King Vajiralogkorn of Thailand has been officially crowned in the coronation, bears the official title in Thai language “Phra Bat Somdet Phra Poramenthra Ramathibodi Sisin Maha Vajiralongkorn Phra Vajira Klao Chao Yu Hua”

  His Majesty King Vajiralogkorn of Thailand has designated his consort Suthida to be the official Queen Consort of Thailand, bears the official title “Somdet Phra Nang Chao Suthida Phatchara Sutha Phimonlak Phra Boromma Rajini” (Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana)

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 (09:57)

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ในการมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จด้วย

  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานโดยริ้วขบวนพราหมณ์นำไปยังมณฑปพระกระยาสนาน การนี้ ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 ถวายแล้ว ทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ จากพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 สรงพระนลาฏ

  เวลา 11.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศเป็นปฐม พันโท สมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพีธี ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 สำหรับทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศ ทรงถือด้วยพระหัตถ์ซ้ายเพื่อรับน้ำอภิเษกทุกทิศโดยทักษิณาวรรต

  ในการมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562 ภายหลังพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า

  “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

  ภายหลังพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์เบื้องซ้ายพระที่นั่งภัทรบิฐ

  ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพราหมณ์แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถอดฉลองพระบาทเชิงงอน เสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้เข้าเฝ้าฯ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

  Reply
 2. งามเอยงามเจ้าใครเล่าจะงามเทียบเท่าพระราชินีสุทิดา
  เรารักสมเด็จพระราชินีสุทิดางามทั้งกายและใจนี่คือคู่บุญบารมีของในหลวงและปวงชนชาวไทยจริงๆ
  ไม่มีใครแทนที่พระราชินีสุทิดาได้
  ขอสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  งามอย่างมีคุณค่า งามแห่งพระรมชินีไทย พระราชินีสุทิดา ปวงชนชาวไทยรักพระราชินีสุทิดามากเพค่ะ

  Reply
 3. พระราชินีนาถเป็นงานศพทำไมทำพิธีงานแต่งล่ะค่ะหนูฟอร์มให้ตัดหัวแล้วผุดใหม่เป็นเด็กหน้าตาใสตัวเท่าน้องปาล์มชื่อแล้วแต่พระองค์จะตั้งชื่อให้บอกพระสกนิกรให้ทราบทั่วเมือง

  Reply
 4. สาธุ ขอทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
  สิ่งในที่ข้าพเจ้า อรพิณ กล้าจอหอ
  ทำมา ขอให้ข้าพเจ้า และครอบครัว
  โชคดี ในทุกๆเรื่องสาธุความจริงสาธุค่ะ

  Reply
 5. พระบาทสมเด็จวีทูเคทั้ง2พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  Reply
 6. ขอทุกๆพระองค์ทรงพระเจริญ ในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำมาขอให้ข้าพเจ้าโชคดีในทุกๆเรื่องสาธุ ตามพุทธทำนายสาธุความจริงค่ะ

  Reply
 7. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

  Reply
 8. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระวรกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพธิ์และมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดกาล

  Reply
 9. ไอ้วชิราลงกรณ์มันคงเหี้ยจริงๆ ตอนท่านพรามห์ เอาสายสิญน์คล้องคอ มันทนได้ ไม่ปวดแสบปวดร้อน ของขลังที่มันมีต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ สืบมาได้ว่า มันคล้องพระเจ้าหอยรุ่นหน้าhee'ติดคัวตลอดเวลา.

  Reply
 10. ก็แค่งานเตรียมตัวหาคนเข้ามาให้เป็นภาระพวกกูเพิ่มขึ้น **ช่วยรุมผลาญภาษี**เอ้าพวกเรา พร้อมใจกัน กราบบบบบซิ่คะ.รับตัวเหี้ยเข้ามาไว้อีก1ตัว.

  Reply
 11. ผมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าปวงชนพสกนิกรชาวไทยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

  Reply
 12. เราขอใช้อำนาจของเราสถาบันสูงสุดของไทยและองค์พระประมุขและใช้ตราสูงสุดของแผ่นดินตราที่ใช้เพื่อการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้องตามกฎมณเฑียรบาลที่ตราพระธรรมรงค์ประจำตัวเราออกคำสั่งให้ฝูงบินรบF16ทั้งหมดของประเทศไทยไปรับ รัชการที่10 ของเราเพื่อกลับประเทศให้ได้อย่างปลอดภัยใช้ทุกๆวิธีเพื่อนำรัชการที่10กลับให้ประเทศไทยให้ได้และต้องมีการรักษาความภัยอย่างแน่นหนาทุกประการและให้สามรถเบิกเครื่อบินชนิดได้ก็ได้จำนวนเท่าไรก็ได้จะเอาเครื่องบินรบชนิดอื่นๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางทำทุกวิถีทางเพื่อให้รัชการที่10ถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อถึงประเทศไทยแล้วให้งดออกสือเก็บตัวและบอกต่างประเทศว่ายังเดินทางไม่ถึงเมืองไทย และขอผ่านน่านฟ้าของทุกๆประเทศที่ผ่านในนามของตัวแทนรัชการที่9ในองค์ปัจจุบันของไทยว่าเรามีความจำเป็นต้องให้ฝูงบินรบเพื่อรักษาความปลอยภัยของตัวเราเองประมุขของไทยตัวแทนรัชการที่9องค์ในปัจจุบันและพร้อมชดใช้ค่าผ่านทางทั้งหมดให้กับทุกประเทศที่ฝูงบินรบของเราผ่านแล้วให้เก็บเรื่องรัชการที่10เป็นความลับให้บอกต่างประเทศว่าเป็นรักษาความปลอยภัยขององพระประมุขของไทยในนามตัวแทนรัชการที่9ในองค์บัจุบันนี้ เท่านั้นออกคำสั่งลงไปเริ่มปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีโดยห้ามมีผู้ไดฝ่าฝืนคำสั่งใครฝ่าฝืนคำสั่งของเราในเรื่องนี้ให้มีการตั้งข้อหากบทสามารถประหารชีวิตได้โดยทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นไดๆทั้งสิ้น ออกเป็นคำสั่งในนามของเราทั้งหมด และประเทศได้ไม่ให้ผ่านทางก็บินหลบหลีกหากหลบหลีกไม่ได้ไทยก็พร้อมรบในทันทีแต่ต้องให้รัชการที่10ถึงประเทศโดยปลอดภัยและเตรียมs-400ตอบโต้ทันที่หากมีการยิงเครื่องบินของเราตกสักสำ ให้มีการแจ้งล่วงหน้าในมาตการของเราก่อนบินผ่าน ว่าเราแค่รักษาความปลอดภัยของเราเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นๆทั้งสิ้นแต่ประเทศไหนไม่ให้ผ่านทางเราพร้อมตอบโต้ด้วยs-400ในทันทีและเราพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับประเทศนั้นๆหากเกิดอะไรขึ้น เพื่อประณีประนอมทุกๆประเทศในบางสวนเท่านั้นที่สำคัญเท่านั้น และย้ำกับทุกๆประเทศว่าเป็นการเดินทางกลับของเราเองไม่เกี่ยวข้องกับรัชการที่10 และประเทศไหนไม่ให้ผ่านเราก็จะผ่านเพราะถือว่าเราแค่รักษาความปลอดภัยของตัวเราเององค์ประมุขในนามตัวแทนรัชการที่9องค์ในบัจุบัน นะ ย้ำว่าเป็นการเดินทางกลับของเราไม่เกี่ยวกับรัชการที่10ไดๆทั้งสิ้น ดำเนินการทุกๆสิ่งให้เร็วที่สุด ออกเป็นพระราชโองการของและประกาสเป็นกฎอัยการศึกของเราลงไปเลย จะได้ดำเนินการทุกเรื่องที่เราสั่งอย่างเร่งด่วนโดยจะไม่มีผู้ได้ขัดคำสังหรือฝ่าฝืนได้ทั้งสิ้น

  Reply
 13. ฟ้าชายส่งเงินให้เราด่วนจำนวนมากด้วยส่งให้ถึงบ้านเราหรือคนในบ้านเราก็ได้แต่ขอด่วนเลยนะเราจำเป็นต้องใช้

  Reply
 14. อีนุ้ยอุคมไปด้วยตวามคอแหล สร้างภาพเก่งสมแล้วที่ร่ำเรียนด้านนิเทศมา คงได้ใช้วิชาที่เรียนมาสมใจ.

  Reply

Leave a Comment