พระไตรปิฎกคืออะไร ทําไมจึงมีความสําคัญมาก | การ ศึกษา มี ความ สํา คั ญ อย่างไร

พระไตรปิฎกคืออะไร ทําไมจึงมีความสําคัญมาก


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

(พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ ๑/๓)
˛ • ˚ พระไตรปิฎกคืออะไร ทําไมจึงมีความสําคัญมาก ˛ • ˚ (พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ ๑/๓)
.
~ ~ ~ ~ ~ ~
.
“พระพุทธเจ้าเองได้ตรัสไว้ว่า เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว ธรรมวินัยที่ทรงแสดงแล้วและบัญญัติแล้ว แก่สาวกทั้งหลายนั้น จะเป็นศาสดาแทนพระองค์สืบต่อไป”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๕
~ ~ ~ ~ ~ ~
“เวลานี้ธรรมวินัยที่ทรงตั้งไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์อยู่ที่ไหน ก็อยู่ในพระไตรปิฎก เพราะฉะนั้นจึงถือว่า พระไตรปิฎกเป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้า”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๕
~ ~ ~ ~ ~ ~
“ธรรมวินัย ก็คือหลักการและหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาที่มาจากพุทธพจน์และพุทธบัญญัติซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ชัดเจน”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๕
~ ~ ~ ~ ~ ~
“พระไตรปิฎกเป็นแหล่งรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าธรรมวินัยนี้ ตั้งแต่เรื่องนิพพาน ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดลงมา ทั้งคำสอนทางปัญญาอย่างไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท ทั้งข้อปฏิบัติ คือไตรสิกขา ตลอดจนวินัย เช่นที่เรียกว่าศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุสงฆ์ ศีล ๑๐ ของสามเณรและศีล ๕ ศีล ๘ ของอุบาสก อุบาสิกา ทั้งหมดนี้ อาศัยพระไตรปิฎกเป็นแหล่งรวบรวมไว้และเป็นมาตรฐานทั้งสิ้น”

ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๖
~ ~ ~ ~ ~ ~
“พระไตรปิฎกนี้ เป็นมาตรฐาน เป็นเกณฑ์ตัดสินความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติ เป็นที่มา เป็นแหล่งรักษาหลักการของศาสนานั้นๆ ถ้าคําสอนหรือหลักการที่แท้ของพระศาสดาที่รักษาไว้ในพระไตรปิฎก หรือในคัมภีร์นั้นสูญสิ้นหมดไป ก็ถือว่าศาสนานั้นสูญสิ้น ดังนั้น ศาสนาทั้งหลายจึงถือการรักษาคัมภีร์ศาสนาของตน เป็นเรื่องสําคัญที่สุด และพระพุทธศาสนาก็ถือว่าการรักษาคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๕
~ ~ ~ ~ ~ ~
“พระไตรปิฎกสำคัญต่อพระพุทธศาสนา ยิ่งกว่าที่รัฐธรรมนูญสำคัญต่อประเทศชาติ คงไม่มีใครพูดว่า รัฐธรรมนูญเป็นเพียงตำราเล่มหนึ่ง หรือว่าเมื่อขึ้นศาล มีการยกรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้ขึ้นมากล่าว หรือแม้แต่ยกกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งมาตรานั้นมาตรานี้ขึ้นมาอ้าง คงไม่มีใครพูดว่า กฎหมายมาตรานั้นนี้ รัฐธรรมนูญมาตรานั้นนี้เป็นเพียง ความคิดเห็น
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๗
~ ~ ~ ~ ~ ~
“พระไตรปิฎก สำคัญยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปโดยมติของประชาชน ที่ผ่านทางองค์กรนิติบัญญัติตามยุคตามสมัย แต่พระไตรปิฎกไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเป็นคําสอนขององค์พระศาสดา และพระศาสดาก็ปรินิพพานแล้ว ถ้าพระไตรปิฎกสูญหาย คําสอนของพระพุทธเจ้าก็สูญสิ้น”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๗
~ ~ ~ ~ ~ ~
“พระไตรปิฎกบาลีที่คนไทยนับถือ คือฉบับเดิมแท้เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุด พระไตรปิฎกภาษาบาลีของเถรวาทนี้ เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นคำสอนดั้งเดิมแท้ของพระพุทธเจ้า เก่าแก่ที่สุดเท่าที่จะสืบหาได้ แล้วรักษากันมาอย่างเคร่งครัด ทั้งแม่นยําที่สุดและครบถ้วนที่สุด
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๙
~ ~ ~ ~ ~ ~
“แต่น่าเสียดายว่า พวกเราน้อยคนนักจะได้อ่านเรื่องพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎก เราแทบทุกคนได้ยินเรื่องพระพุทธเจ้า และได้ฟังธรรมในพระไตรปิฎกจากพระสงฆ์ ครู อาจารย์ ที่ฟังต่อๆ กันมา กว่าจะถึงเรา บางทีเรื่องราวก็เพี้ยนไปไกล บางทีก็เข้าใจผิดไปเลย”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๕๔
~ ~ ~ ~ ~ ~
“สิ่งควรทำที่แท้คือ หันมาศึกษาพระพุทธศาสนาที่แท้จากแหล่งคำสอนที่อยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วนี้กันเสียที ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเป็นอย่างไร”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๔๘
˛ • ˚ • . ✫ ˚ • ˛ ˛ • ˚ • .
ติดตามความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
Facebook “ธัมมวิชัย: เพื่อความตั้งมั่นแห่งธรรม”
https://www.facebook.com/DhammaVijaya.org/
Facebook “พุทธบริษัทอาสา”

See also  [Update] | การพิมพ์ไม้ยมก - Sathyasaith
See also  엑셀기초강좌 [3분엑셀 1강] 간단한 표만들기 [누나IT] | 엑셀 합계 함수

˛ • ˚ • . ✫ ˚ • ˛ ˛ • ˚ • .
ข้อมูลอ้างอิง
หนังสือ “พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย” โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/583
หนังสือ “พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/276
หนังสือ “กรณีธรรมกาย” โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/7
หนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับประชาชน” โดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ
http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/
˛• ˚ • . ✫ ˚ • ˛ ˛ • ˚ • .
โครงการพระธัมมเจดีย์
Dhamma Stupa Network
https://www.dhammastupa.org/
~ ~ ~ ~ ~ ~

พระไตรปิฎกคืออะไร ทําไมจึงมีความสําคัญมาก

เด็กๆฟังไว้ “ทำไมเราต้องเรียน”!!! | #อย่าหาว่าน้าสอน


เรียนไปก็ปวดหัว แต่ปวดหัวก็ต้องเรียน เพราะอะไรไปฟัง !!!

See also  SORTIE ABONNÉ | OLIGHT, TU EN PENSES QUOI ? Allty 2000 vs la RN 3500 | VTT XC | MTB | rn

เด็กๆฟังไว้ “ทำไมเราต้องเรียน”!!! | #อย่าหาว่าน้าสอน

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีประโยชน์แค่ไหน? | การศึกษาไทย…ยังไงดี?


มาตรฐานการศึกษาของเราที่เป็นอยู่วันนี้
ทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงบ้าง
และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
มีประโยชน์กับตัวทุกคนไหม มีส่วนร่วมกับมันได้หรือเปล่า
แล้วต่อไปในวันข้างหน้าคุณภาพการศึกษาชาติ
จะดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมหน๊าาาาาาา
ปล.มาตรฐานการศึกษาชาติที่ทางกระทรวงกำหนดไว้ ตามไปดูได้ที่นี่เลย
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1651file.pdf
echo ระบบการศึกษา education
กดติดตามช่อง YouTube echo เพื่อรับชมรายการใหม่ๆได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCeIIIzRsI9tSjosNEzdnyPA?sub_confirmation=1

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีประโยชน์แค่ไหน? | การศึกษาไทย...ยังไงดี?

เปิดใจหนุ่ม ม.6 เจ้าของคลิป “การศึกษาตีตราว่า…ผมโง่” – เป็นเรื่องเป็นข่าว


“เป็นเรื่องเป็นข่าว” เปิดใจหนุ่ม ม. 6 จากคลิป ระบายความในใจ “ผมถูกตีตราว่าโง่” เพราะการศึกษาไทยวัดกันที่เกรดเฉลี่ย ที่โด่งดังในโลกออนไลน์ คนดูทะลุล้านในวันเดียว

เปิดใจหนุ่ม ม.6 เจ้าของคลิป “การศึกษาตีตราว่า...ผมโง่” - เป็นเรื่องเป็นข่าว

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน


พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน เรียบเรียงโดย อ.วศิน อินทสระ
มหาปรินิพพานสูตร : http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=10\u0026A=1888\u0026Z=3915
หมายเหตุ อธิบายคำว่า \”กัป\” ในไฟล์เสียง เวลา 2:35 :
กัป, กัลป์ กาลกำหนด, ระยะเวลายาวนานเหลือเกิน ที่กำหนดว่าโลกคือสกลจักรวาฬประลัยครั้งหนึ่ง (ศาสนาฮินดูว่าเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของพระพรหม)
ท่านให้เข้าใจด้วยอุปมาว่าเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาล้วน กว้าง ยาว สูงด้านละ ๑ โยชน์ ทุก ๑๐๐ ปี มีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบครั้งหนึ่ง จนกว่าภูเขานั้นจะสึกหรอสิ้นไป กัปหนึ่งยาวนานกว่านั้น;
กำหนดอายุของโลก;
กำหนดอายุ เรียกเต็มว่า อายุกัป เช่นว่า อายุกัปของคนยุคนี้ ประมาณ ๑๐๐ ปี
และขอให้ท่านผู้ฟังศึกษาเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ใน url ดังต่อไปนี้
มหาปรินิพพานสูตร: http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10\u0026A=1888\u0026Z=3915
สาวกสูตร: http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16\u0026A=4850\u0026Z=4868 และ
คงคาสูตร: http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16\u0026A=4869\u0026Z=4896

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

11 thoughts on “พระไตรปิฎกคืออะไร ทําไมจึงมีความสําคัญมาก | การ ศึกษา มี ความ สํา คั ญ อย่างไร”

 1. We аre a group of volunteers and starting a new schemke in our communitү.
  Your website offered us with vɑluable info to
  wⲟrk on. You haѵe done a formidable job and our entiгe community
  will bе gratefᥙl to you.

  Here iis myy homepage: lihat disini

  Reply
 2. 771720 226717Hello there, I discovered your weblog by way of Google at the same time as searching for a comparable topic, your site got here up, it seems to be fantastic. Ive bookmarked it in my google bookmarks. 295460

  Reply
 3. 236228 311740Considerably, the story is in reality the greatest on this noteworthy topic. I agree with your conclusions and will eagerly watch forward to your next updates. Saying nice 1 will not just be sufficient, for the amazing clarity within your writing. I will immediately grab your rss feed to stay privy of any updates! 732557

  Reply
 4. 158806 696306Our own chaga mushroom comes with a schokohutige, consistent, charcoal-like arrival, a whole lot of dissimilar to the style with the standard mushroom. Chaga Tincture 428132

  Reply
 5. 102724 438187Right after examine a couple of with the weblog posts on your internet site now, and I actually like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site record and will probably be checking back soon. Pls take a appear at my web page as nicely and let me know what you think. 527508

  Reply

Leave a Comment