Home » ฟังแล้วดีเกิดผลชีวิตเป็นสุขทุกประการเทอญ พุทธวจน สาธยาย ปฏิจจสมุปบาท บาลี ไทย ๒ ชม | ปฏิจสมุปบาท | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

ฟังแล้วดีเกิดผลชีวิตเป็นสุขทุกประการเทอญ พุทธวจน สาธยาย ปฏิจจสมุปบาท บาลี ไทย ๒ ชม | ปฏิจสมุปบาท | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

by Hanh Nguyen

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อฟังแล้วดีเกิดผลชีวิตเป็นสุขทุกประการเทอญ พุทธวจน สาธยาย ปฏิจจสมุปบาท บาลี ไทย ๒ ชม?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

ฟังแล้วดีเกิดผลชีวิตเป็นสุขทุกประการเทอญ พุทธวจน สาธยาย ปฏิจจสมุปบาท บาลี ไทย ๒ ชม | ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการเงินอัพเดททุกวันที่นี่

ชมวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อฟังแล้วดีเกิดผลชีวิตเป็นสุขทุกประการเทอญ พุทธวจน สาธยาย ปฏิจจสมุปบาท บาลี ไทย ๒ ชม

ฟังแล้วดีเกิดผลชีวิตเป็นสุขทุกประการเทอญ พุทธวจน สาธยาย ปฏิจจสมุปบาท บาลี ไทย ๒ ชม

ฟังแล้วดีเกิดผลชีวิตเป็นสุขทุกประการเทอญ พุทธวจน สาธยาย ปฏิจจสมุปบาท บาลี ไทย ๒ ชม


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: เพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปฏิจสมุปบาท

Paticasamupbat (patid jashamubbat) เป็นหนึ่งในชื่อของธรรมะในพระพุทธศาสนา เรียกอีกอย่างว่าอิดาปัจจาตะหรือปัจจยาการะ เป็นหลักการที่อธิบายการเกิดขึ้นของธรรมทั้งหลายเพราะการพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะทุกข์ เหตุ ๑๒ ประการ เกิดขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้ -เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารเป็นเงื่อนไข เพราะสังขารเป็นสภาวะ จึงมีวิญญาณ เพราะสติเป็นปัจจัย ชื่อและรูปคือ; -เพราะชื่อ-รูปเป็นปัจจัย ศาลายา. มี -เพราะสลายาตเป็นปัจจัย การติดต่ออยู่ที่นั่น เพราะการติดต่อเป็นปัจจัย ความรู้สึกคือ; เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปทานคือ; เพราะความยึดติดเป็นปัจจัย การมีอยู่ – เพราะการมีอยู่เป็นอยู่ เพราะการเกิดเป็นปัจจัย มีทั้งชราและมรณะ ย่อมมีทุกข์ คร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส โทมนัส เมื่อมีความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็มีการเทศน์เรื่องศีลระลึก ดังที่แสดงไว้ข้างต้น เรียกว่า พระธรรมเทศนา หากดำเนินการย้อนกลับตั้งแต่ต้นจนจบ จากผลสู่เหตุปัจจัยต่างๆ เช่น แก่ ตาย เป็นต้น เพราะชาติเป็นปัจจัย เกิด เกิดจากการดำรงอยู่เป็นปัจจัย เป็นต้น; สังขารเกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้ เรียกว่า ปาติลมเทศน์ อธิบายความหมายของบทสวดมนต์… – ทุกข์ดับเพราะความเกิด (ความเกิดของอัตตา “ตน” ที่ตนคิดว่าเป็น) ดับ – ชีวิตจะดับเพราะการมีอยู่ (ภาระผูกพันและสภาพจิตใจ) ถูกดับ – การดำรงอยู่จะดับ เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งดับ – การยึดติดกับสิ่งของจึงดับเพราะตัณหา (ตัณหา) ดับ – ตัณหาดับเพราะความรู้สึก ความสัมผัส (สัมผัส) ดับไป – ความสัมผัสนั้นดับลงเพราะญาณ (สัมผัสทั้ง ๖ + ๖) ประสาทสัมผัสภายนอก)* ดับ – ศัลยาตนะดับเพราะรูปชื่อ (รูปภันฑะ)** นามนั้นดับ รูปดับได้เพราะวิญญาณ (วิญญาณ ขันธะ) ** ดับ – วิญญาณดับเพราะสังขาร (อารมณ์ปรุงแต่ง) ดับ – สังขารดับเพราะอวิชชา (อวิชชา) ​​*ยะตนะ (อ่าน) อายตนะ แปลว่า เชื่อมต่อ อุปกรณ์หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อในการสื่อสาร ทำให้ความรู้สึกแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ 1. ประสาทสัมผัสภายใน หมายถึง สื่อเชื่อมโยงภายในมนุษย์ บางคนเรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมด ซึ่งเชื่อมต่อกับประสาทสัมผัสภายนอก หมายถึง สื่อที่เชื่อมต่อภายนอกร่างกายมนุษย์ บางคนเรียกว่า “อารมณ์ 6” มี 6 แบบ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส[1] ธรรมชาติ[2] ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับประสาทสัมผัสภายใน เช่น รูปด้วยตา หูมีเสียง เป็นต้น ประสาทสัมผัสภายนอกนี้เรียกอีกอย่างว่า ความรู้สึก เมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า สัมผัส โดยรู้ว่ามีการมองเห็น เรียกว่า วิญญาณ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า เวทนา
[1]ทตตัปปะ คือ สิ่งที่มาสัมผัสกาย เป็นสิ่งที่ร่างกายสัมผัสได้ เช่น ความรู้สึกหรือสัมผัสที่เย็น ร้อน นุ่ม แข็ง หยาบ ละเอียด เป็นต้น ที่สัมผัสหรือสัมผัสร่างกาย และร่างกายสัมผัสได้ เช่น น้ำกระเซ็นที่แขน แขนรู้สึกว่ามีบางอย่างถูกต้อง
[2]ธรรมะ คือ อารมณ์ที่จิตรู้ หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิต สิ่งที่จิตคิด คิด นึกภาพ สิ่งที่จิตคิดสะสม อันเป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจสัมผัสด้วยใจ ** ขัน แปลว่า กอง หมวด หมู่ หมู่ ส่วน ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ร่างกายของมนุษย์ กล่าวคือ ร่างกายสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วนตามสภาพ หรือ ขันธ์ ๕ คือ 1. รูป ซึ่งเป็นส่วนผสมของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม ผิวหนัง กระดูก และเลือด ชอบหรือไม่และเฉยๆ 3. สัญญา: จดจำสิ่งที่ได้รับและความรู้สึก แยกแยะสิ่งที่รับรู้และจดจำ 5. วิญญาณ คือ ระบบการรับรู้สิ่งต่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ความรู้สึก สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นนามธรรม เมื่อขันธะจัดเป็นปรมัตถะวิญญาณขันธ์ ขันธะจัดเป็นจิต สังขาคันธะ สังขารขันธะจัดเป็นเจตสิกา – รูปขันธะจัดอยู่ในรูป – ความดับปัจจัยแห่งรูปนาม จัดเป็นพระนิพพาน

READ  82711หน่วยที่ 1 แนวคิด ทฤษฏี และวิธีการศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ | การ ปกครอง ท้องถิ่น เปรียบเทียบ | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ปฏิจสมุปบาท.

#ฟงแลวดเกดผลชวตเปนสขทกประการเทอญ #พทธวจน #สาธยาย #ปฏจจสมปบาท #บาล #ไทย #๒ #ชม

ร่ำรวย,สมาธิ,ปลุกเสก,บทสวดมนต์,นอนไม่หลับ,หลวงปู่,นิพพาน,สวดมนต์,สะเดาะเคราะห์,พุธโธ,หลวงปู่ทิม,พุทธ,พระพุทธเจ้า,เสียงฝน,พุทธวจน,ธรรม,สาธยายธรรม,อุปปาตสันติงหลวง,คาถาดี,คาถา,NLP,ฝนตก,ปาฏิหาริย์,ศิริมงคล,พลัง,รวย,ธรรมะ,เทศก์,ผ่อนคลาย,หลับสบาย,คิดบวก,กรรม,หลวงพ่อ,หลักธรรม,หลวงปู่ทวด,ปฏิจจสมุปบาท,ฟังสบาย,พุทธาภิเษก,จิต,สบาย

ฟังแล้วดีเกิดผลชีวิตเป็นสุขทุกประการเทอญ พุทธวจน สาธยาย ปฏิจจสมุปบาท บาลี ไทย ๒ ชม

ปฏิจสมุปบาท.

>>https://sathyasaith.org/เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

related posts

32 comments

สมบัติ สุนทรเสณี 29/08/2021 - 01:46

สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้ได้เจอกับเรารักกันมากพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่ารักกันมาก:เปิดตายนายสมบัติ สุนทรเสณีของถึงคนไทยญาติ ที่เรารักกันมากเพื่อนกันเถอะครับดีเอ็ม.

Reply
Noonnin Nanana 29/08/2021 - 01:46

อนุโมทามิ สาธุขอบคุณแอดมินที่แนะนำสิ่งดีๆให้ญาติธรรมทุกคนได้ฟังกัน สาธุค่ะ🙏

Reply
Sdty Dtty 29/08/2021 - 01:46

เสียงนุ่มมากๆ สาธุ สาธุ

Reply
เยาวภา วีระนันท์ 29/08/2021 - 01:46

สาธุๆค่ะ

Reply
Tik Udomphuaphairot 29/08/2021 - 01:46

สาธุ

Reply
Sdty Dtty 29/08/2021 - 01:46

สาธุ สาธุ

Reply
พัฒนา สาเรือง 29/08/2021 - 01:46

สาธุค่ะ

Reply
orange zar 29/08/2021 - 01:46

🙏🙏🙏

Reply
Nhàn Nguyễn 29/08/2021 - 01:46

อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุครับ

Reply
Khamxai Pakse 29/08/2021 - 01:46

ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ

Reply
Nooker Littlebird 29/08/2021 - 01:46

นอบน้อมกราบ สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ💐💐💐🙏🙏🙏🌷🌷🌷💐💐💐🌹🌹🌹

Reply
แดง ชะม้อยกลาง 29/08/2021 - 01:46

ฟังแล้วมีสติชีวิตเจริญจริงไปครับกราบสาธุ

Reply
Gotamatham โคตมะธรรม [ Neolife ] 29/08/2021 - 01:46

กฎอิทัปปัจจยตา

ปฏิจจสมุปบาท… 

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ปะฏิจจะสะมุปปาทัญเญวะ 

สาธุกัง โยนิโส มะนะสิกะโรติ
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ย่อมกระทำ ไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี
ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้ว่า
อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งจึงเกิดขึ้น
อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
อิมัส๎สะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งจึงดับไป
ยะทิทัง
ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
อะวิชชาปัจจะยา สังขารา
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย
จึงมีสังขารทั้งหลาย
สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
ผัสสะปัจจะยา เวทะนา
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เวทะนาปัจจะยา ตัณหา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
อุปาทานะปัจจะยา ภะโว
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
ภะวะปัจจะยา ชาติ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ
ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ความชรา ความตาย ความโศกเศร้า ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจทั้งหลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะสะมุทะโย โหติ
ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
อะวิชชายะเต๎ววะ อเสสะวิราคะนิโรธา
สังขาระนิโรโธ
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
แห่งอวิชชานนั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร
สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งสังขาร
จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ
จึงมีความดับแห่งนามรูป
นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งนามรูป
จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ
จึงมีความดับแห่งผัสสะ
ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ
จึงมีความดับแห่งเวทนา
เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งเวทนา
จึงมีความดับแห่งตัณหา
ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งตัณหา
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน
จึงมีความดับแห่งภพ
ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งภพ
จึงมีความดับแห่งชาติ
ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ-
ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลความชรา ความตาย ความโศกเศร้า ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจทั้งหลาย จึงดับสิ้น
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ 
ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหตีติ
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

-สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙.

Reply
จุฑามาศ แสงเทียน 29/08/2021 - 01:46

สาธุ

Reply
น้องฟ้า นวดแผนจีน 29/08/2021 - 01:46

ไม่ใช้ค่ะนำคำมายังไม่ใช้ค่ะ

Reply
เปรม พันธ์คูณ 29/08/2021 - 01:46

สาธุ

Reply
Kason Kสาธุคะ 29/08/2021 - 01:46

กราบสาธุ..สาธุ..สาธุค่ะ

Reply
Aki Beer 29/08/2021 - 01:46

กราบสาธุๆเจ้าคะ

Reply
Dtac Oppo 29/08/2021 - 01:46

สาธุค่ะ

Reply
Pammy ❤️ 29/08/2021 - 01:46

ตั้งแต่โควิดมา2ปี ชีวิตตันไปหมดทุกอย่างเลยค่ะ
กองทุกข์ในจิตใจมันเกิดทรมานมาก
พอมาฟังวีดีโอนี้ ถึงกับร้องไห้ออกมากเลยค่ะ
ยิ่งฟังยิ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไม่สงสัยแม้แต่น้อย จริงทุกประการ ทุกข์มันเกิดที่ใจแก้มันที่ใจ ขอบคุณและอนุโมทนาสาธุบุญกับวีดีโอดีๆนี้ด้วยนะคะ 🙏🏻

Reply
จิดาภา เรียกสั้นๆว่าชุ 29/08/2021 - 01:46

สาธุค่ะ 🙏😇 เป็นบุญเหลือเกินที่ข้าพเจ้าได้ฟัง ได้รุ้จักพุทธวจน

Reply
noolek jannak 29/08/2021 - 01:46

น้อมสาธุ โดยเฉพาะเสียงอ่านนี้นุ่มหูฟังแล้วทำสมาธิได้ อนุโมทนากับเจ้าของเสียงเจ้าค่ะ

Reply
pikul Suriya 29/08/2021 - 01:46

ฟังแล้วมีความสุขจิตตั้งมั่นธรรมของตถาคตดีมากๆเลยค่ะฟังทุกวันเลยค่ะชีวิตต่อไปดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

Reply
สุชาดา เหมือนส่วน 29/08/2021 - 01:46

ฟังมาตั้งกันยายน2559​ ตั้งแต่ลูกชายคนกลางซื้อแท๊ปเ ล็ตเครื่องเล็กเครื่องก่อนจะเครื่องของหัวเห่วยเครื่องใหญ่๋กว่าเดิมเล่นสบายขึ้นฟังได้เยอะขึ้น.. ถามว่าเข้าใจง่ายนะครั.ที่รัก.. แต่เค้าปลงไม่ได้งัยยังไม่แก่เด้ครั.. คนดี

Reply
Thanat Suwanno 29/08/2021 - 01:46

เป็นบุญที่ได้รู้จักปฏิจจสมุทบาทและพุทธวจน

Reply
Benjarong Tongkasam 29/08/2021 - 01:46

น้อมกราบสาธุในธรรมเจ้าค่ะ

Reply
สาริณี คําจัน 29/08/2021 - 01:46

สาธุสาธุสาธุค่ะ

Reply
Tak Tak 29/08/2021 - 01:46

กราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุภันเต

Reply
ทวีศักดิ์ ทวีศักดิ์ 29/08/2021 - 01:46

โลกไม่ไช่ของเรา
เราอาศัยโลกอยู่นะ

Reply
Moo Mystery 29/08/2021 - 01:46

อนุโมทนาสาธุ

Reply
Nittaya Fonglatee 29/08/2021 - 01:46

ฟังก่อนนอนค่ะ

Reply
อารท์ กริชทรัพย์ 29/08/2021 - 01:46

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญอันเกิดจากธรรมทานนี้ของท่านให้แก่ธรรมชาติอันดีทั้งปวงสาธุ

Reply

Leave a Comment