รายงาน..โรงงานกำจัดขยะเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิงภายใน3นาที #‎ข่าวช่อง8‬ | การจัดการขยะ หมายถึง

รายงาน..โรงงานกำจัดขยะเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิงภายใน3นาที #‎ข่าวช่อง8‬


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ช่อง 8 เพื่อนคุณทุกที่ ทีวีของทุกคน
https://www.facebook.com/newsthaich8
https://twitter.com/newsthaich8
http://instagram.com/newsthaich8
http://www.thaich8.com

รายงาน..โรงงานกำจัดขยะเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิงภายใน3นาที #‎ข่าวช่อง8‬

การจัดการขยะอย่างยั่งยืน


การจัดการขยะอย่างยั่งยืน
ในปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอย นั่นก็คือ ขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ในชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จำนวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตัน
ในฐานะนักศึกษา กลุ่มของพวกเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถึงวิธีการจัดการขยะแบบยั่งยืน ซึ่งพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทนถุง คัดแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้ง การใช้แล้วใช้ซ้ำ และการปลูกจิตสำนึก ตามลำดับ
1. ) เน้นลดการใช้ถุงพลาสติดให้น้อยลงเพราะถุงพลาสติกเพียง 1 ใบต้องใช้เวลาการย่อยสลายทั้งหมด 450 ปี ถ้านำไปฝังกลบจะทำให้พื้นดินบริเวณนั้นทำการเกษตรไม่ได้ ถ้านำไปเผาแล้วไหม้ไม่สมบูรณ์จะเกิดก๊าซพิษ หรือถ้าเผาไหม้สมบูรณ์ไปแล้วก็ยังเกิดมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีคุณสมบัติอมความร้อนทำให้โลกร้อนขึ้น
2.) การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
2.1ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
2.2 ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น
2.3ขยะอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุกัมมันตรังสี สารเคมีต่างๆ
2.4 ขยะทั่วไป ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมฟอล์ยเปื้อนอาหาร
3.) หลัก 3R หรือ 3ใช้ เพื่อเป็นแนวทางจัดการขยะอย่างยั่งยืน
3.1 ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) หมายถึง การลดปริมาณการใช้ลงโดยใช้เท่าที่จำเป็น
3.2ใช้ซ้ำ (Reuse) หมายถึง การนําของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุกลับมาใช้อีกโดยไม่ผ่านขบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ เช่น การทําาสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้
3.3ใช้แปรรูปหรือรีไซเคิล (Recycle) หมายถึง การนําขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
4.) การปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการขยะ เริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราโดยการเลือกใช้สิ่งของทดแทนพลาสติกในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงผ้า กระบอกน้ำ และบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เมื่อเราทำได้ ก็จะเป็นการส่งต่อจิตสำนึกดีๆสู่สาธารณะ ให้คนรอบข้างปฏิบัติตาม เพราะอย่าลืมว่ามนุษย์1คนสร้างขยะได้เท่ากับหรือมากกว่า 1ชิ้นในแต่ละวัน แล้วมนุษย์ 7,300 ล้านคนล่ะจะสร้างขยะได้จำนวนกี่ชิ้น
[ REFERENCE ]
1. คลิประเบียบวาระ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จาก Channel : FAST FORWORK From www.youtube.com

See also  [NEW] PANTIP.COM : K5058754 ครูเลื่อน สุนทรวาทิน ศิลปิน (แห่งชาติ) ในใจชน [] | นางเจริญใจ สุนทรวาทิน - Sathyasaith
See also  [Update] PANTIP.COM : K8498870 เจียะป้าอู่สื่อ รื้อขลุ่ยมาผิว "เซียว" [จีนศึกษา] | วิธีเป่าขลุ่ย - Sathyasaith

2.Text Animation Template สำหรับ After Effects
จาก Channel : Thai photos From www.youtube.com
สมาชิกในกลุ่ม
นางสาวธัญพิชชา รัตนโสม 5911410036
นางสาวพนิดา บุญคงทอง 5911410051
นางสาวศุภนิจ แซ่จิว 5911410070
นางสาวณัฐกวัณฑ์ เสาวภาคย์ 5911410104
นางสาวนันทิชา สุทธินนท์ 5911410107
นางสาวนิภาธร ปั้นทอง 5911410111
นางสาวพรรัตน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ 5911410115
นางสาวพัชญ์ปณดา ผาณิตพจมานกุล 5911410117
นายมูฮัยมีน รีมานิ 5911410125
นางสาววรัมพร สุชาโต 5911410129
นางสาวศศิธร อุ่นสอน 5911410133
นางสาวสิริวิภา ชูดวง 5911410135
นางสาวสิริวิมล จิ๋วประดิษฐกุล 5911410136

See also  Vivaldi Four seasons:Winter(Largo)อนันต์ คำคงสัตย์ | อนันต์ รอดสำคัญ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รายวิชา 315201 Science, Technology and Society

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี : กรมวิชาการเกษตร


ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี : โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี : กรมวิชาการเกษตร

หน่วย ขยะ เรื่อง การกำจัดขยะ


หน่วย ขยะ เรื่อง การกำจัดขยะ

โลก 360 องศา ชุด Waste to Energy ตอน : จัดการขยะแบบเยอรมนี ได้ผลดี จากความร่วมมือ


ชุด Waste to Energy (จัดการขยะคือเรื่องใหญ่…ส่วนผลิตไฟ คือของแถม)
ตอน : จัดการขยะแบบเยอรมนี ได้ผลดี จากความร่วมมือ
ออกอากาศ เสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

โลก 360 องศา ชุด Waste to Energy ตอน : จัดการขยะแบบเยอรมนี ได้ผลดี จากความร่วมมือ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

13 thoughts on “รายงาน..โรงงานกำจัดขยะเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิงภายใน3นาที #‎ข่าวช่อง8‬ | การจัดการขยะ หมายถึง”

  1. 145068 886832Thank you for your amazing post! It has long been extremely helpful. I hope which you will proceed sharing your wisdom with us. 845730

    Reply
  2. 720032 197578Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but soon after I clicked submit my comment didnt appear. Grrrr well Im not writing all that more than once again. Regardless, just wanted to say fantastic blog! 283835

    Reply

Leave a Comment