วัฏจักรของน้ำและการเกิดฝน | วัฏจักร คือ

วัฏจักรของน้ำและการเกิดฝน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

งานการ์ตูนชิ้นนี้เป็นส่วนหนึงในวิชาโครงงานสื่อการเรียนรู้อุตุนิยมวิทยาในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่น จัดทำโดย นายธนกร พันธุ์หงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนาตาก

วัฏจักรของน้ำและการเกิดฝน

วัฏจักรของน้ำ


วิทยาศาสตร์

วัฏจักรของน้ำ

สารคดีแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “มหัศจรรย์วัฏจักรการกำเนิดน้ำและการอนุรักษ์น้ำ”


(ปรับปรุ่ง )
ผลงานของนางสาวอภิวรรณ อ่อนน้อม รหัสนักศึกษา 54141325
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารคดีแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “มหัศจรรย์วัฏจักรการกำเนิดน้ำและการอนุรักษ์น้ำ”

วัฏจักรไนโตรเจน ระบบกรอง จุลินทรีย์สำเร็จรูป เรื่องสำคัญ พื้นฐานการเลี้ยงปลา EP6


See also  ขยะรีไซเคิล การขออนุญาตใบ รง.4-105 | ใบ รง.4 | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

วัฏจักรไนโตรเจน ระบบกรอง จุลินทรีย์สำเร็จรูป ข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการเลี้ยงปลาทอง และปลาสวยงามต่างๆ
จุลินทรีย์ แบคทีเรีย แบบน้ำ แบบเจล แบบผง เลือกแบบไหนดี?
วัฏจักรไนโตรเจน ระบบกรอง จุลินทรีย์สำเร็จรูป
Biological Nitrifying High Activity https://bit.ly/3icLT9t
Pure Pond https://bit.ly/2XPedrl
Tetra Test NO2/NO3/pH/GH/KH/NH3/NH4/6in1 (ชุดทดสอบไนไตรต์ , pH น้ำจืด , วัดค่า GH ความด่างน้ำ , ค่า KH , ค่าแอมโมเนีย) https://bit.ly/3i7PTba
Pool Test Strips 14 In1 Drinking Water Test Strip Water Test Simple and Fast Hardness Test PH Bromine Nitrate https://bit.ly/3ucF10J
Seachem Ammonia alert / pH alert https://bit.ly/3kEoejT
วัสดุกรองหินพัมมิส https://bit.ly/3CIYBoe
วัสดุกรอง Ceramic Ring เซรามิกริง https://bit.ly/3ob8ffA
วัสดุกรอง AquaRio Neo Media Pure https://bit.ly/39DsgTt
วัสดุกรอง AC Filter Medium https://bit.ly/3zN7bQW
อวนเก่า https://bit.ly/3obqnpi
วัฏจักรไนโตรเจน (อังกฤษ: Nitrogen Cycle) คือ วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี ซึ่งอธิบายถึงการแปลงสภาพของไนโตรเจนและสารประกอบที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบในธรรมชาติ
วัฏจักรไนโตรเจน
หลักการแปลงสภาพพื้นฐาน
แหล่งกำเนิดหลักของไนโตรเจนนั้นมาจากอากาศ ซึ่งอยู่ในรูปของ N2 ในอากาศอยู่ประมาณ 78% ก๊าซไนโตรเจนนี้คือส่วนสำคัญในกระบวนการทางชีววิทยาหลายกระบวนการ เช่นการที่ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบในกรดอะมิโน (ที่จริงแล้วคำว่า \”อะมิโน\” มาจากก๊าซซึ่งมีไนโตรเจนประกอบเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่) , เป็นองค์ประกอบในโปรตีน และเป็นสารหลักๆ ในสารทั้ง 4 ที่อยู่ในกรดนิวคลีอิกต่างๆ เช่น DNA วัฏจักรไนโตรเจนเป็นส่วนที่จำเป็นในการแปลงสภาพจากไนโตรเจนในรูปของก๊าซไปสู่รูปแบบสารที่สิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ได้
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการไนโตรเจนในรูปแบบต่างๆกัน แต่มีสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ตรึงก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศมาใช้ได้
การตรึงไนโตรเจน
สิ่งมีชีวิตที่ตรึงไนโตรเจนได้มี 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ
จุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนได้อย่างเป็นอิสระ ในดินจะเป็นกิจกรรมของจุลินทรีย์ เช่น Azotobactor, Beijerinckia, Pseudomonas, Rlebsiella และแอกติโนมัยสีตบางตัว โดยทั่วไปอัตราการตรึงไนโตรเจนจะต่ำ เว้นแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในไรโซสเฟียร์และได้รับสารอินทรีย์จากรากพืช อัตราการตรึงไนโตรเจนจะสูงขึ้น ในน้ำจะเป็นกิจกรรมของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เช่น Anabeana, Nostoc, Aphanizomehon,Gloeotrichia, Calothrix
จุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนเมื่ออยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น มีหลายกลุ่มได้แก่
แบคทีเรีย Frankia เป็นการเกิดปมระหว่าง Actinorhizea (Frankia) กับพืชใบเลี้ยงคู่ที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น พบในเขตอบอุ่น แต่ก็มีหลายชนิดพบในเขตร้อนด้วย เช่น Purshia tridenta ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในแอฟริกา หรือสนประดิพัทธ์และสนทะเล (สกุล Casuarina) ที่ปลูกได้ในประเทศไทย Frankia เป็นแบคทีเรียที่พบในปมของพืชที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว เป็นสกุลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแอกติโนมัยสีท แบ่งได้เป็นกลุ่มที่สร้างสปอแรงเจียภายในปม ซึ่งเจริญได้ช้า ตรึงไนโตรเจนได้น้อย คัดแยกให้บริสุทธิ์ได้ยาก กับกลุ่มที่ไม่สร้างสปอแรงเจีย ที่เจริญได้เร็วกว่า
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่ร่วมกับพืช ที่สำคัญคือ Anabeana ที่อยู่ร่วมกับแหนแดง และ Nostoc ซึ่งอยู่ร่วมกับปรง และไลเคน อย่างไรก็ตาม สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีแหล่งอาศัยที่หลากหลายกว่าระบบการตรึงไนโตรเจนอื่นๆ และที่น่าสังเกตคือในขณะที่ไรโซเบียมและ Frankia อยู่ร่วมกับพืชชั้นสูง แต่สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจะอยู่ร่วมกับพืชที่มีวิวัฒนาการต่ำกว่า เช่น ไลเคน ลิเวอร์เวิร์ต เฟิน จิมโนเสปิร์ม เป็นต้น
ไรโซเบียมที่อยู่ในปมของพืชตระกูลถั่ว เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ
การเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนหลังการตรึง
เมื่อก๊าซไนโตรเจนถูกตรึงโดยสิ่งมีชีวิต จะอยู่ในรูปแอมโมเนียมอิออน ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในกระบวนการสร้างสารอินทรีย์ ส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นไนไตรท์ และไนเตรต โดยแบคทีเรีย Nitrosomonas และ Nitrobactor ตามลำดับ กระบวนการนี้เรียกว่าไนตริฟิเคชัน ในขณะที่ไนโตรเจนที่อยู่ในสารอินทรีย์เมื่อถูกย่อยสลายจะได้แอมโมเนียมอิออนเช่นเดียวกัน
การเปลี่ยนแอมโมเนียมอิออนไปเป็นไนเตรตอิออนมีผลต่อการเคลื่อนย้ายของไนโตรเจนในดิน เพราะไนเตรตอิออนละลายน้ำได้ดีถูกดูดซับโดยออนุภาคของดินได้น้อย จึงถูกชะและพัดพาไปโดยกระแสน้ำได้ง่าย นอกจากนั้น ไนเตรตอิออนส่วนหนึ่งจะถูกใช้โดย Denitrifying bacteria ได้เป็นก๊าซไนโตรเจนซึ่งจะระเหยออกจากดินกลับสู่ชั้นบรรยากาศในที่สุด

See also  5 Must Have Skills for Business and Network Marketing | Jim Rohn | 비즈니스 네트워크
See also  [FNF] 프라이데이 나이트 펑킨 🎨 모드 에디션 스피드페인트 | 프나펑 에니메이션 | 킬로바이트

วัฏจักรไนโตรเจน ระบบกรอง จุลินทรีย์สำเร็จรูป เรื่องสำคัญ พื้นฐานการเลี้ยงปลา EP6

วัฏจักรชีวิตของสัตว์


วัฏจักรชีวิตของสัตว์ วิทยาศาสตร์ ป.5

วัฏจักรชีวิตของสัตว์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

8 thoughts on “วัฏจักรของน้ำและการเกิดฝน | วัฏจักร คือ”

 1. 395796 219023I feel this really is one of the most significant info for me. And im glad reading your write-up. But want to remark on some general points, The internet internet site style is perfect, the articles is actually great : D. Very good job, cheers 381552

  Reply
 2. 165255 959480 An fascinating discussion is worth comment. I think that you really should write much more on this subject, it might not be a taboo topic but generally individuals are not enough to speak on such topics. Towards the next. Cheers 524189

  Reply
 3. 539748 93218You ought to experience a contest personally of the finest blogs on-line. Im going to suggest this page! 899519

  Reply
 4. 704198 656878Extremely nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that Ive truly enjoyed surfing around your weblog posts. After all I will probably be subscribing to your feed and I hope you write again quite soon! 947383

  Reply

Leave a Comment