#วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 7 สภาวธรรมคืออะไร | สภาว ธรรม 72

#วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 7 สภาวธรรมคืออะไร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 7 สภาวธรรมคืออะไร
7.สภาวธรรมคืออะไร
7.1 การเจริญสติที่ถูกต้องจะต้องระลึกรู้ถึงอารมณ์ปรมัตถ์ หรือเอาาเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติ ปรมัตถธรรมนี้บางท่านเรียนปรมัตถธรรมมากว่าสภาวธรรม ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ 4 ประการคือ รูป(ธรรมชาติที่แตกสลายได้เมื่อถูกกระทบด้วยความร้อนความเย็นเป็นต้น) จิต(ธรรมชาติที่รู้อารมณ์) เจตสิก(ธรรมชาติอันเป็นส่วนประกอบจิต) และนิพพาน(ธรรมชาติที่พ้นความปรุงแต่ง พ้นทุกข์ พ้นกิเลสสิ้นเชิง) จะเจริญสติโดยไประลึกรู้สิ่งที่เป็นความคิดความฝัน(สมมุติบัญญัติ)ไม่ได้ เพราะความคิดความฝันทั้งหลายเป็นเพียงภาพลวงตาที่ไม่ได้มีอยู่จริง
7.2 เราสามารถระลึกรู้ธรรมชาติทั้ง 4 ประการได้ด้วยทวารทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ คือตัวรูปธรรมนั้นรู้ได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ส่วนนามธรรมรู้ได้ด้วยใจ
7.3การรู้รูปทำได้ทุกๆทวารดังนี้คือ
7.3.1 รูปที่เรารู้ได้ด้วยตานั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนว่ากี่แสนกี่ล้านรูป เช่นผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก คนแก่ เสือ ลิง ปลา นก ทะเล แม่น้ำ ภูเขา ต้นไม้ ดอกไม้ อัญมณี ฯลฯ แต่ในจำนวนรูปที่นับจำนวนไม่ถ้วนนั้น เอาเข้าจริงสิ่งที่ตามองเห็นก็คือสีเท่านั้นเอง แล้วอาศัยสัญญาคือความจำได้หมายรู้เข้ามาปรุงแต่งจิต จึงเกิดการจำแนกว่า กลุ่มสีอย่างนี้เรียกว่าผู้หญิง ผู้ชาย … อัญมณี สีจึงเป็นรูปตัวจริงที่เรารู้ได้ด้วยตา
7.3.2 รูปที่เรารู้ได้ด้วยหูก็คือเสียง รูปที่รู้ได้ด้วยจมูกคือกลิ่น รูปที่รู้ได้ด้วยลิ้นคือรส รูปที่รู้ได้ด้วยกายมี 3 ชนิดคือ ธาตุไฟหรือความเย็นร้อน ธาตุดินหรือความอ่อนแข็งและธาตุลมหรือความตึงไหว
7.3.3 รูปที่รู้ได้ด้วยใจมีจำนวนมากกว่ารูปที่รู้ได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น และกาย ได้แก่ปสาทรูป 5 หรือประสาทสำหรับรับสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย กับรูปละเอียดหรือสุขุมรูป 16 เช่นรูปคือสารอาหาร รูปที่กำหนดเพศ รูปคือการเคลื่อนไหวกายและวาจาเพื่อสื่อความหมายเป็นต้น
7.4 สิ่งที่รู้ได้ด้วยใจนอกจาก รูปจำนวนมาก (21 รูป) ตามข้อ 7.3.3 แล้ว ยังมีอีกหลายอย่างคือ (1) เจตสิก 52 ชนิด เช่น สุข ทุกข์ อุเบกขา ความจำได้หมายรู้ โลภะ โทสะ โมหะ ปีติ ศรัทธา วิริยะ ปัญญา ฯลฯ (2) จิต คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ 89 หรือ 121 ดวง (3) นิพพาน และ (4) บัญญัติธรรม หรือสิ่งที่เป็นความคิดความฝันซึ่งไม่มีตัวจริง (อ้างอิงอภิธัมมัตถวิภาวินี) ใจจึงเป็นอายตนะที่รู้อารมณ์ได้กว้างขวางหลากหลายที่สุด
7.5 ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ การเจริญสติจะต้องระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ซึ่งเป็นตัวแท้หรือตัวจริงของ ธรรมชาติ ไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่คิดนึกเอาเอง(บัญญัติธรรม) เช่นเมื่อเราเข้าใกล้กองไฟ ความร้อนที่รู้ได้ทางกายนั่นแหละคืออารมณ์ปรมัตถ์ ส่วนคำพูดว่าร้อนๆ เป็นสมมุติบัญญัติ ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้ถึงความร้อนที่มากระทบกาย ไม่ใช่ไปใช้ความคิดว่าไฟเป็นของร้อน เหมือนไฟกิเลสหรือไฟนรก เป็นต้น นอกจากนี้ จำเป็นต้องทราบด้วยว่าอารมณ์ชนิดใดรู้ได้ทางทวารใด เช่นถ้าจะกำหนดอิริยาบถคือรู้รูปยืน เดิน นั่ง นอน จะต้องรู้ด้วยใจ ไม่ใช่รู้ด้วยตาหรือด้วยกายเป็นต้น
7.6 ในทางปฏิบัติจริงมีประเด็นเกี่ยวกับสภาวธรรมที่ควรทราบอีกบางอย่างคือ
7.6.1 จิตย่อมรู้อารมณ์ทั้งที่เป็นปรมัตถ์และบัญญัติ จะเจาะจงเลือกรู้อย่างหนึ่งอย่างใดตามความอยากไม่ได้ ดังนั้นขณะใดจิตระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ก็รู้ทัน ขณะใดจิตรู้อารมณ์บัญญัติก็รู้ทัน เพราะแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ย่อมรู้อารมณ์ทั้ง2ชนิดไม่ใช่รู้เฉพาะอารมณ์ปรมัตถ์อย่างเดียว
7.6.2 ในการเจริญวิปัสสนานั้น ผู้ปฏิบัติจะเริ่มต้นด้วยการมีสติระลึกรู้รูปหรือนามอย่างใดก่อนก็ได้แล้ว แต่ความถนัด คือจะเลือกเจริญสติปัฏฐานหมวดใดก่อนก็ได้ และไม่จำเป็นต้องรู้รูปนามหรือเจริญสติปัฏฐานให้ครบทุกชนิด แค่รู้เพียงรูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นรู้ธาตุดิน (สิ่งที่แข็งอ่อน) จนเห็นธาตุดินทั้งในกายและนอกกายเป็นอนัตตา หรือรู้กุศลและอกุศลที่กำลังปรากฏ เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว หากพยายามทำสติปัฏฐานทุกหมวด/ทุกบรรพ นอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังจะเกิดความฟุ้งซ่านเพราะความจับจดในการปฏิบัติได้ด้วย
7.6.3 แม้ในเบื้องต้น ผู้ปฏิบัติอาจต้องจงใจระลึกรู้สภาวธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นเครื่องรู้ เครื่องอยู่ของจิต(วิหารธรรม)ไปก่อนก็จริง แต่ในขั้นที่สติพัฒนามากขึ้นจนเป็นมหาสติคือสติอัตโนมัติแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเลือกรู้อารมณ์ไม่ได้ หากมีอารมณ์ปรากฏทางทวารใดสติก็รู้ชัดทางทวารนั้น โดยจิตจะระลึกรู้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือธัมมารมณ์ หรือรู้ กาย เวทนา จิต หรือธรรม ไปตามธรรมชาติทีละขณะ มิหนำซ้ำผู้ปฏิบัติยังจะได้พบความจริงด้วยว่า จะบังคับให้จิตรู้เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ได้ เพราะจิตเองก็เป็นอนัตตาคือเป็นของที่บังคับเอาตามใจอยากไม่ได้
เสียงอ่านหนังสือ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
http://nimmalo.com/th/

See also  [Update] ข้อสอบหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23105ม.3 | การ มี ส่วน ร่วม ใน การ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม - Sathyasaith
See also  [NEW] ++โปรแกรม หมากรุกไทย ผลิตโดยคนไทย createchsoftware++ | หมากรุกไทย เล่นกับคอม - Sathyasaith

#วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 7 สภาวธรรมคืออะไร

๐๐ ฝึกสมาธิ ฝึกจิต สมถะ วิปัสสนา อย่าไปยึดติดกับวิธีการ ๐๐ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


พระราชสังวรญาณ
(พุธ ฐานิโย)
หลวงพ่อพุธ
เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
มรณภาพ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
อายุ 78
บรรพชา พ.ศ. 2479
อุปสมบท 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
พรรษา 57
วัด วัดป่าสาลวัน
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 4 ประโยค
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน
๐๐๐ ช่อง ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐

See also  [NEW] แรงจูงใจ Motives การจูงใจ Motivation ความหมายของแรงจูงใจ แรงจูงใจหมายถึง | แรงจูงใจในการเรียน - Sathyasaith

\” ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด \”
๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐

เว็บไซต์ : http://www.chokbuppha.com/
แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6
ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
ไอดี : @ehd1733j
\” ธรรมะ วัดป่า \” เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม

เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน

๐๐ ฝึกสมาธิ ฝึกจิต สมถะ วิปัสสนา อย่าไปยึดติดกับวิธีการ ๐๐ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

นักปฏิบัติต้องรู้จัก”สภาวธรรม” หลวงพ่อพุธ ฐานิโย แจงสภาวะธรรมอย่างละเอียด YouTube


นักปฏิบัติต้องรู้จัก”สภาวธรรม” หลวงพ่อพุธ ฐานิโย แจงสภาวะธรรมอย่างละเอียด  YouTube

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช⭐ถ้ารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่ทุกข์


พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์๐ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม๐อ๐ศรีราชา๐จ๐ชลบุรี
⭐ไลฟ์สดเสาร์อาทิตย์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เวลา 9:0010:00 น. ที่ https://www.facebook.com/dhammateachings/
⭐สามารถเข้าไปดาวโหลดเสียง MP3 ที่ https://www.dhamma.com/thdownloads/ (cd73/601210A)
⭐ติดต่อรับสื่อCDและหนังสือธรรมะฟรีที่เฟสบุค \”มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช\”
⭐ติดตามไลฟ์สดทางเฟสบุค ธรรมะ ชิวชิว https://www.facebook.com/dhammachilchil/

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช⭐ถ้ารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่ทุกข์

ธรรมนิทรา นำฝึกอิริยาบถนอน


ธรรมนิทรา นำฝึกอิริยาบถนอน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

11 thoughts on “#วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 7 สภาวธรรมคืออะไร | สภาว ธรรม 72”

 1. 923256 740723Its difficult to get knowledgeable folks on this topic, but the truth is be understood as what happens you are preaching about! Thanks 664793

  Reply
 2. 771098 444278Hello! I just now would choose to supply a enormous thumbs up with the wonderful details you can have here within this post. I will likely be coming back to your weblog internet site for additional soon. 244795

  Reply
 3. 668215 533761Maximize your by how a large amount of gear are employed internationally and will often impart numerous memory employing that your is also fighting that is a result from our team rrnside the twenty first centuries. everyday deal livingsocial discount baltimore washington 801916

  Reply
 4. 182833 360659Superb post. I was checking constantly this weblog and Im impressed! Really useful details specially the last part I care for such information considerably. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and very best of luck. 173810

  Reply
 5. 189240 823978Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch since I located it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! 403680

  Reply

Leave a Comment