สมเด็จฯ วัดสามพระยา (ฟื้น) สวดบทสังฆราชัฏฐปนานุโมทนา สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่๑๙ (21เม.ย.32) | วัดสามพระยา pantip

สมเด็จฯ วัดสามพระยา (ฟื้น) สวดบทสังฆราชัฏฐปนานุโมทนา สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่๑๙ (21เม.ย.32)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บท \”สงฺฆราชฏฺฐปนานุโมทนา\” ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา สวดบทสังฆราชัฏฐปนานุโมทนา อันเป็นบทเนื่องในการอนุโมทนาในการสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒
บท \”สงฺฆราชฏฺฐปนานุโมทนา\” ที่ใช้ในพระราชพิธีฯ นี้มีความว่า
.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ,
(ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระสงฆ์ จงฟังข้าพเจ้า)
.
อิทานิ โข ปเวทิเตน ปรมินฺทสฺส ภูมิพลอตุลเตชสฺส
ธมฺมิกมหาราชาธิราชวรสฺส ปรมราชโองฺการเรน
ญาณสํวโร มหาเถโร สยามรฏฺเฐ สกลมาสงฺฆปริณายโก สงฺฆราชา ปติฏฺฐาปิโต,
(บัดนี้ได้มีการประกาศพระบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานาธิบดีสงฆ์ทั่วสยามรัฐราชอาณาจักรแล้ว)
.
โส มหาราชา ธมฺมิโก ธมฺมราชา อคฺคสาสนูปตฺถมฺภโก,
(สมเด็จพระมหาราชาธิราชเจ้าทรงตั้งอยู่ในธรรม ทรงเป็นธรรมราชา ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก)
.
รฏฺฐปาลาโรจนญฺเจว มหาเถรสมาคเม สงฺฆทสฺสนญฺจ
เอกจฺฉนฺาทมเตน สุตาวี สยมฺปิ โยนิโส อุปฺปริกฺขิตฺวา,
(ทรงสดับคำกราบบังคมทูลของรัฐบาลและสังฆทัศนะในมหาเถรสมาคม โดยเอกฉันทมติแล้ว ทรงพิจารณาโดยรอบคอบ แม้ด้วยพระองค์เองแล้ว)
.
ราชารมนฺวาย พุทฺธสาสนํ อุปตฺถมฺภิตุํ สงฺฆราชฏฺฐปนปฺปกาสนํ กาเรสิ,
(ทรงอาศัยพระราชอำนาจให้ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเพื่ออุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา)
.
สาธุ ภนฺเต สกโล สงฺโฆ อิมญฺจ สงฺฆราชฏฺฐปนํ อิมญฺจ สงฺฆราชฏฺฐปิตํ มหาเถรํ อนุโมทตุ สมฺปสีทตุ,
(ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระสงฆ์ทั้งปวง จงอนุโมทนาปสาทการ ซึ่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และพระมหาเถระ ผู้ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ดังนี้)
.
สาธุ โข ปน สกโล สงฺโฆ สงฺฆราชมหาเถรปฺปธาโน สมคฺโค เอกจฺฉนฺโท หุตฺวา.
(และขอพระสงฆ์ทั้งปวง ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันเป็นเอกฉันท์)
.
พุทฺธสาสเน สพฺพกรณียํ อนุคฺคณฺหาตุ,
(อนุเคราะห์ปฏิบัติกรณียะทั้งปวงในพระพุทธศาสนา)
.
อปิจาหํ ภนฺเต อามนฺเตมิ,
(ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อนึ่ง ข้าพเจ้าขอเชิญชวน)
.
สกโล สงฺโฆ กลฺยาณจิตฺตํ สมนฺนาหริตฺวา ปรมินฺทสฺส ภูมิพลอตุลเตชสฺส ธมฺมิกราชาธิราชวรสฺส สพฺพวรชยมงฺคลํ อธิฏฺฐหตุ,
(พระสงฆ์ทั้งปวงจงรวมกัลยาณจิต อธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชธรรมิกราชาธิราชเจ้า)
.
โส มหาราชา สราชินีราชปุตฺตธีตุราชวํสโก สามจฺจปริวาโร สสพฺพวสกนิกโร สุขิโต โหตุ อโรโค นิรุปทฺทโว,
(ขอพระองค์ จงทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธ อุปัทวันตราย พร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสธิดา พระราชวงศ์ พร้อมทั้งรัฐบาล ข้าราชการ ข้าราชบริพารทุกฝ่าย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า)
.
จิรํ รชฺเช ปติฏฺฐาตุ,
(ขอพระองค์ จงเสด็จสถิตในพระศิริราชสมบัติตลอดกาลนาน)
.
อิโต ปรํ สงฺโฆ ญาณสํวร สงฺฆราชฏฺฐปิตสฺส มหาเถรสฺส กลฺยาเณเนว เจตสา อนุโมทนสชฺฌายนํ กโรตุ.
(ต่อแต่นี้ ขอพระสงฆ์ได้มีกัลยาณจิต สวดอนุโมทนาถวายพระมหาเถระ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ประกาศสถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ณ บัดนี้เทอญ)
(เรื่อง ศรัณย์ มะกรูดอินทร์)
ติดตามเพิ่มได้ที่นี่\r
Facebook : มูลนิธิศิษย์วัดวีระโชติธรรมาราม : https://www.facebook.com/WatVeerachoteFoundation/\r
\r
LINE @ : line://ti/p/@yvt6833s (มูลนิธิศิษย์ ม.ศ.ว.ช)

See also  90% không biết những điều này về GDP - GDP là gì? | bot gdp
See also  EP25 5 พฤติกรรม ผิดๆ ที่ นักลงทุนส่วนใหญ่ทำตรงข้าม คิดแบบภาววิทย์ (25-11-21) | central bank คือ

สมเด็จฯ วัดสามพระยา (ฟื้น) สวดบทสังฆราชัฏฐปนานุโมทนา สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่๑๙ (21เม.ย.32)

เจ้าอาวาสวัดสามพระยาปัดตอบคำถามทุจริตเงินอุดหนุนวัด (20 เม.ย. 61)


เจ้าอาวาสวัดสามพระยา ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน กรณีทุจริตงบการศึกษาโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม หลังถูกระบุมีชื่อเป็น 1 ใน 5 พระชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวพัน อ้างว่าขอตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนจะชี้แจงอีกครั้ง
อ่านข่าวเพิ่มเติม http://news.thaipbs.or.th/content/271746
ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 05.00 07.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS

See also  [GarageBand강좌/5분작곡] 작곡이 얼마나 쉬운건지 보여드릴게요 on iPhone / Garage Band | 아이튠즈 앱 목록

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : http://bit.ly/2GtS44i
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

เจ้าอาวาสวัดสามพระยาปัดตอบคำถามทุจริตเงินอุดหนุนวัด (20 เม.ย. 61)

วัดสามพระยาปล่อยเช่าที่ดินราคาสูง 10 เท่าตัว


เปิดราคาเช่าที่วัดสามพระยา เดือนละ 30,000 ซ้อคนสนิทเจ้าอาวาสปล่อยเช่าต่อเดือนละ 300,000

วัดสามพระยาปล่อยเช่าที่ดินราคาสูง 10 เท่าตัว

ศาลอุทธรณ์ ยกฟ้อง 2 อดีตพระวัดสามพระยา ทุจริตเงินทอนวัด ข่าวเที่ยง วันที่ 23 กันยายน 2563 #NBT2HD


กรณีทุจริตเงินทอนวัด ที่มีการควบคุมพระหลายรูปที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปสำนวนส่งฟ้องศาล วันนี้อดีตพระ 2 รูป ที่ถูกส่งฟ้องในคดีนี้มีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ออกแล้ว คือ ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ ยกฟ้อง 2 อดีตพระวัดสามพระยา ทุจริตเงินทอนวัด ข่าวเที่ยง วันที่ 23 กันยายน 2563 #NBT2HD

ยกฟ้อง อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา-ผู้ช่วย ฟอกเงิน 5 ล้าน : รอบวันทันเหตุการณ์ (12.30น.) 23-09-63


Website : http://news1live.com/\r
YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO\r
Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1\r
TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel\r
instragram : https://www.instagram.com/news1channel

ยกฟ้อง อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา-ผู้ช่วย ฟอกเงิน 5 ล้าน : รอบวันทันเหตุการณ์ (12.30น.) 23-09-63

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

13 thoughts on “สมเด็จฯ วัดสามพระยา (ฟื้น) สวดบทสังฆราชัฏฐปนานุโมทนา สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่๑๙ (21เม.ย.32) | วัดสามพระยา pantip”

 1. 287026 808494I believe your suggestion would be beneficial for me. I will let you know if its function for me too. Thank you for sharing this beautiful articles. thanks a great deal 185039

  Reply
 2. 209437 178486Top rated lad speeches and toasts, as effectively toasts. might quite properly be supplied taken into consideration making at the party consequently required to be slightly more cheeky, humorous with instructive on top of this. greatest man speeches funny 87735

  Reply
 3. 681771 410790You might be websites successful individuals, it comes effortlessly, therefore you also earn you see, the jealousy of all of the ones plenty of journeymen surrounding you can have challenges within this challenge. motor movers 630880

  Reply
 4. 213874 54806Top rated lad speeches and toasts, as properly toasts. could extremely effectively be supplied taken into consideration creating at the party consequently required to be a little more cheeky, humorous with instructive on top of this. finest man speeches funny 896015

  Reply

Leave a Comment