เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาคืออะไร – 2 /19 ก.ค 2564 | เมตตา มุทิตา กรุณา อุเบกขา คือ

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาคืออะไร – 2 /19 ก.ค 2564


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาคืออะไร - 2 /19 ก.ค 2564

อุเบกขา – 26 มิ.ย.60


กำหนดการเวลา ณ ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/2XRzf5C
กฎระเบียบในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/33Y4a3U
กฎระเบียบในการฟังธรรม ณ อุปัฏฐานศาลา แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3dq2brX
แผนที่ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/af5Jq9VfGXJE2stu8
เข้าสู่เว็บไซต์ ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://sites.google.com/view/dhammasukviharn
Facebook ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/Dhammasukviharn
Line ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/cnSGkAB
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ธรรมสุขวิหาร ได้ที่ Play Store (Android) แตะที่ลิงค์นี้
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.dhammasukviharn1
ติดต่อธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2Y6kcX3

See also  วิธีเพาะเมล็ดอะโวคาโด ปลูกต้นอะโวคาโด | คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา doc

อุเบกขา - 26 มิ.ย.60

การเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในพุทธศาสนา ผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรกับศาสนาอื่น


เมตตาสหคตสูตร ว่าด้วยจิตมีเมตตา
เสียงอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๑๙ หน้า ๑๗๔
คำศัพท์
เดียรถีย์ ปริพาชกนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา
นิวรณ์ ๕อกุศลธรรมที่กดทับจิต ปิดกั้นปัญญา มี ๕ อย่าง คือ
๑. กามฉันท์ พอใจใฝ่กามคุณ
๒. พยาบาท แค้นเคืองคิดร้ายเขา
๓. ถีนมิทธะ หดหู่ซึมเซา
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้งซ่านรำคาญใจ
๕. วิจิกิจฉา ลังเลสงสัย
อนุสาสนีคำสอน
เจโตวิมุตติการหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจการฝึกจิตหรือด้วยกำลังสมาธิ
สหรคตไปด้วยกัน, กำกับกัน, ร่วมกัน
วิเวกความสงัด มี ๓ คือ อยู่ในที่สงัดเป็น กายวิเวก จิตสงบเป็น จิตตวิเวก หมดกิเลสเป็น อุปธิวิเวก
วิราคะความสิ้นกำหนัด
นิโรธดับตัณหาได้สิ้นเชิง
โวสสัคคะความสละ, ความปล่อย
สุภวิโมกข์ความหลุดพ้น, ภาวะที่จิตปลอดพ้นจากสิ่งรบกวนและน้อมใจดิ่งไปว่า \”งาม\” ได้แก่ ฌานของผู้เจริญวรรณกสิณ กำหนดสีที่งาม หรือเจริญอัปปมัญญา
ปฏิฆะความขัดใจ, แค้นเคือง, ความขึ้งเคียด, ความกระทบกระทั่งแห่งจิต ได้แก่ความที่จิตหงุดหงิดด้วยอำนาจโทสะ
โลกิยะเกี่ยวกับโลก, ทางโลก, เนื่องในโลก, เรื่องของชาวโลก คู่กับ โลกุตตระ คือพ้นจากโลก, เหนือโลก, พ้นวิสัยของโลก
อากาสานัญจายตนะฌานกำหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์, ภพของผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนฌาน
วิญญาณัญจายตนะฌานอันกำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์หรือภพของผู้เข้าถึงฌานนี้
อากิญจัญญายตนะฌานกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์, ภพของผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนฌาน
วิมุตติความหลุดพ้น, ความพ้นจากกิเลสมี ๕ อย่างคือ
๑. ตทังควิมุตติพ้นด้วยธรรมคู่ปรับหรือพ้นชั่วคราว
๒. วิกขัมภนวิมุตติ พ้นด้วยข่มหรือสะกดไว้
๓. สมุจเฉทวิมุตติ พ้นด้วยตัดขาด
๔. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ พ้นด้วยสงบ
๕. นิสสรณวิมุตติ พ้นด้วยออกไป;
๒ อย่างแรก เป็น โลกิยวิมุตติ ๓ อย่างหลังเป็น โลกุตตรวิมุตติ

See also  การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย | สัญญาประกันภัย

การเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในพุทธศาสนา ผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรกับศาสนาอื่น

เมตตา กรูณา มุทิตา อุเบกขา ทำไมเรียก พรหมวิหาร : หลวงปู่ทิวา อาภากโร


บรรยายธรรมโดย หลวงปู่ทิวา อาภากโร
A Vipassana Meditation \u0026 Dhamma Talk by Ajahn Laung Puu Tiva Abhakaro

เมตตา กรูณา มุทิตา อุเบกขา ทำไมเรียก พรหมวิหาร : หลวงปู่ทิวา อาภากโร

พรหมวิหาร 4


credit :
https://th.wikipedia.org
https://www.dhammahome.com
https://search.creativecommons.org

See also  ปฐมวัย การศึกษาตามแนววอลดอล์ฟ | แนวการสอน

พรหมวิหาร 4 หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ เป็นแนวธรรมปฏิบัติของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่
1. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีแก่มนุษย์และสัตว์ ดังคำที่ว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความรัก เช่น มิตรสหายของเรา ซึ่งมีความหวังดี ไม่คิดร้าย หรือทำให้เราเดือดร้อน
2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของมนุษย์และสัตว์ ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความสงสารในปัจจุบันนี้ เช่น พิมรี่พาย คอยช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อยู่เสมอ
3. มุทิตา คือ ความยินดี เมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ก็พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาเหล่านั้นได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความยินดี เช่น พ่อแม่ จะพลอยยินดีไปกับเราด้วยเมื่อเห็นเรามีความเจริญก้าวหน้าในที่การงาน
4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง การดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง เปรียบเทียบได้กับตาชั่ง ฝั่งซ้ายคือความรัก ตาชั่งฝั่งขวาคือความชัง อุเบกขา จะอยู่ตรงกลางของตาชั่ง จะไม่เข้าใกล้ทั้งซ้ายและขวา
เมื่อพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุที่สัตว์ทั้งหลายประกอบไว้ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความวางใจเป็นกลาง เช่น พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อเห็นสิ่งต่างๆ เกิดขึ้น จิตใจจะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เกิดนั้น

พรหมวิหาร 4

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

11 thoughts on “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาคืออะไร – 2 /19 ก.ค 2564 | เมตตา มุทิตา กรุณา อุเบกขา คือ”

 1. 747043 444445An intriguing discussion will probably be worth comment. I believe that you just write a lot more about this subject, it might become a taboo topic but usually consumers are inadequate to communicate in on such topics. To another. Cheers 442384

  Reply
 2. 494739 878127You completed various great points there. I did a search on the theme and located the majority of folks will consent together with your weblog. 310929

  Reply
 3. 787083 92660Its in fact a cool and helpful piece of data. Im glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing. 968978

  Reply
 4. 196533 860721Thanks for providing such an excellent post, it was excellent and really informative. It is my 1st time that I pay a visit to here. I identified a lot of informative stuff within your write-up. Maintain it up. Thank you. 238149

  Reply
 5. 583942 666280amazing post, really informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You need to continue your writing. Im confident, youve an excellent readers base already! 410223

  Reply

Leave a Comment