🔴ธรรมย้อนหลังต่อเนื่องหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช(CD90และ89) | วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🔴ธรรมย้อนหลังต่อเนื่องหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช(CD90และ89)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์๐ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม๐อ๐ศรีราชา๐จ๐ชลบุรี
⭐สามารถเข้าไปดาวโหลดเสียง MP3 ที่ www.dhamma.com/
⭐ติดต่อรับสื่อCDและหนังสือธรรมะฟรีที่ มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช www.facebook.com/LPPramoteMediaFund/
⭐ติดตามไลฟ์ธรรมะย้อนหลังช่วงกลางวัน ทางเฟสบุคเพจ\”ธรรมะ ชิวชิว\” https://www.facebook.com/dhammachilchil//

🔴ธรรมย้อนหลังต่อเนื่องหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช(CD90และ89)

18 สิงหาคม 2564 ประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564


News today : 18 สิงหาคม 2564
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/64
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 สาขาวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 สาขาวิชา / การพิจารณาการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาร่างประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ สำหรับวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสาร Lawarath Social E Journal / การพิจารณาขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ อ.ภูเทพ ประภากร / การพิจารณาขอส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ / การพิจารณาศักยภาพอาจารย์พิเศษ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2564 / การพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียน / การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) / การพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) / การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

See also  What is a Literature Review? Explained with a REAL Example | Scribbr 🎓 | ตัวอย่าง review paper
See also  หนังสือพุทโธโลยี : สูตรความสำเร็จ | แก้ว เสียง ธรรม พุ ท โธ โล ยี

18 สิงหาคม 2564 ประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564

ประวัติศาสตร์ “ชาวสุเมเรียน” แห่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียรุ่นบุกเบิก


อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 1 ใน 4 ของแหล่งอารยธรรมโบราณ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเก่าแก่ที่สุดของโลก จนบางทีที่นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่า เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งแรกของโลก ย้อนไปเมื่อราว 4000 ปี ก่อนคริสตกาล อารยธรรมเมโสโปเตเมียได้เริ่มต้นขึ้น โดยกลุ่มชนชาวหนึ่งที่เรียกว่า “ชนชาติสุเมเรียน” ชนชาติที่ได้เดินทางเข้ามาสู่บริเวณตอนล่างสุดของลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส จนได้ก่อสร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ขึ้นที่นี้ วันนี้เราจึงขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับชนสุเมเรียนกันครับ

ข้อมูลอ้างอิง
วีณา ศรีธัญรัตน์. อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก. ศิลปาบรรณาคาร. 2545.
อนันตชัย จินดาวัฒน์. ประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพ:ยิปซี. 2555.
เพ็ญศรี ภูมิถาวร และคณะ. อารยธรรมโลก. กรุงเทพ:รามคำแหง. 2553.
ความแตกต่างระหว่างชาวสุเมเรียนและชาวอียิปต์ จาก https://th.strephonsays.com/sumeriansandegyptians4031
อารยธรรมสุเมเรียนโบราณและถูกลืม https://ichi.pro/th/xarythrrmsumereiynboranlaeathuklum37581523367251
สุเมเรียน จาก https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/xarythrrmtawantkyukhboran/xarythrrmkrik/sumerians

ประวัติศาสตร์ “ชาวสุเมเรียน” แห่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียรุ่นบุกเบิก

แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2563 : สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่ม\r
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดย ศาสตราจารย์บุญเรียง ขจรศิลป์
เอกสารประกอบ: http://gg.gg/m37h6
จาก การประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 12.30 น. ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม บีซี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
Cr. Youtube.com/user/thaicyberu

See also  [Update] ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม (MMP | ระบบพรรคการเมือง - Sathyasaith

แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2563 : สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ครัวซองต์ รีดมือจ้าาาา – Croissant : เชฟนุ่น ChefNuN Cooking


ครัวซองต์มาแล้วจ้าาาาาาาาาาาา ทำไม่ยาก แต่ใช้เวลานิดนึงงงง ใครที่ไม่เคยทำแนะนำให้ลองดูสักครั้งนะคะ ไม่อยากอย่างที่คิดจ้าาา
ส่วนผสม
แป้งขนมปัง 150 กรัม
แป้งสาลีอเนกประสงค์ 100 กรัม
เกลือ 1 ช้อนชา
น้ำตาลทราย 30 กรัม
ยีสต์หวาน 15 กรัม
นมสดรสจืด 125 กรัม
เนยเค็มละลาย 25 กรัม
เนยสำหรับพาย(Dry Butter) 125 กรัม
ไข่ไก่ 1 ฟอง
นมสดจืด 1 ช้อนโต๊ะ
FB : https://www.facebook.com/chefnun
IG : https://www.instagram.com/chefnun_iamchefnun/?hl=th
Line : @sosweetbychefnun
ติดต่องาน : [email protected]

ครัวซองต์ รีดมือจ้าาาา - Croissant : เชฟนุ่น ChefNuN Cooking

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

7 thoughts on “🔴ธรรมย้อนหลังต่อเนื่องหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช(CD90และ89) | วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

  1. 14220 521549Very good post, effectively put together. Thanks. I will probably be back soon to take a look at for updates. Cheers 732727

    Reply
  2. 573816 741076This design is incredible! You surely know how to maintain a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own weblog (well, almostHaHa!) Amazing job. I truly loved what you had to say, and far more than that, how you presented it. Too cool! 721254

    Reply

Leave a Comment