BBC อึ้ง-ทึ่ง หลังเห็นห้องทรงงาน ร.9 | 11 ต.ค.60 | เจาะลึกทั่วไทย ToNight | ศาสตร์พระราชา 23 ข้อ ppt

BBC อึ้ง-ทึ่ง หลังเห็นห้องทรงงาน ร.9 | 11 ต.ค.60 | เจาะลึกทั่วไทย ToNight


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20.05 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”
เจาะลึกประเด็นร้อน… BBC อึ้งทึ่ง หลังเห็นห้องทรงงาน ร.9 รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ
ติดตามสปริงนิวส์เพิ่มเติมได้ที่ :
Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsTV
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube : https://www.youtube.com/user/springnewsonline
Google+ : https://plus.google.com/+springnews
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 021261111

BBC อึ้ง-ทึ่ง หลังเห็นห้องทรงงาน ร.9 | 11 ต.ค.60 | เจาะลึกทั่วไทย ToNight

หลักการทรงงาน 23 ข้อ ของในหลวงรัชกาลที่ 9


ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน มองการณ์ไกล และเน้นความยั่งยืนยาวนาน
หลักในการทรงงานของในหลวง 23 ข้อ
1. “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”
ก่อนที่จะพระราชทานพระราชดำริเพื่อดำเนินงานโครงการ พระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรอบด้านจากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรง ความต้องการของประชาชน
2. “ระเบิดจากข้างใน”
พระองค์ทรงพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า \”ต้องระเบิดจากข้างใน\” หมายถึง ต้องมุ่งพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนา มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
3. “แก้ปัญหาที่จุดเล็ก”
พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาภาพรวมก่อน และทรงเริ่มแก้ปัญหาจุดเล็กๆ คือ เริ่มแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม
4. “ทำตามลำดับขั้น”
ในการทรงงานพระองค์ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ งานด้านสาธารณสุข,สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
5.\”ภูมิสังคม”
การพัฒนาต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน
6.\”องค์รวม”
ในการพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง เช่น \”ทฤษฎีใหม่\” ที่พระองค์ทรงมองอย่างเป็นองค์รวม
7.\”ไม่ติดตำรา”
หลักการทรงงานของพระองค์ มีลักษณะพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมจิตวิทยาของชุมชน เป็นการใช้ตำราอย่างอะลุ่มอล่วยกัน ไม่ผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง คือ \”ไม่ติดตำรา\”
8.\”ประหยัดเรียบง่าย ใช้ประโยชน์สูงสุด”
ทรงประหยัดมากแม้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ ดังที่ประชาชนชาวไทยเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร ฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน
9. \”ทำให้ง่าย”
ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์ ทำให้การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไข งานพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริดำเนินไปโดยง่าย และ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ระบบนิเวศโดยส่วนรวม
10. \”การมีส่วนร่วม”
พระองค์ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และทำงาน
11. \”ประโยชน์ส่วนรวม”
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร พระองค์ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
12. \”บริการรวมจุดเดียว”
การบริการรวมจุดเดียว หรือ One Stop Services เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้บริการ ให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
13. \”ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”
พระองค์ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม
14. \”ใช้อธรรม ปราบอธรรม”
พระองค์ทรงนำความจริงเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ แนวปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา และเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การนำน้ำดี ขับไล่น้ำเสีย
15. \”ปลูกป่าในใจคน”
การปลูกป่าบนแผ่นดินด้วยความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองของมนุษย์ ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย ดังนั้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน
16. \”ขาดทุนคือกำไร”
“…ขาดทุน คือ กำไร our loss is our gain การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้…”
17.\”การพึ่งตนเอง”
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เบื้องต้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ประชาชนแข็งแรง พอที่จะดำรงชีวิตต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด
18.\”พออยู่พอกิน”
การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศ และพระองค์ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรงเข้าพระราชหฤทัยสภาพปัญหาอย่างลึกซึ้ง จากนั้นจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ในขั้น
19. เศรษฐกิจพอเพียง
\”เศรษฐกิจพอเพียง\” เป็นปรัชญาที่ทรงพระราชทานชี้แนวทางดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรมานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชาวไทยรอดพ้นและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนั้น \”เศรษฐกิจพอเพียง\” จึงเป็นปรัชญาชี้แนวทางปฏิบัติของประชาชนทุกระดับ
20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
“…คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญ ยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ
21. ทำงานอย่างมีความสุข
พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่า “…ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
22 ความเพียร
พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ ในระยะแรกไม่ได้มีความพร้อมมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย ทรงอดทนและมุ่งมั่นดำเนินงานนั้น ให้สำเร็จลุล่วง ดังเช่นพระราชนิพนธ์ \”พระมหาชนก\”
23. รู้รักสามัคคี
พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่อง \”รู้ รัก สามัคคี\” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

See also  ชาวนาเตรียมรับเงิน#จ่ายเงินชาวนา#ค่าเก็บเกี่ยวไร่1000#แผนจ่ายเงินชาวนา#ธกส.นัดจ่ายเงินชาวนา#ข้าวปี3 | เงิน บำนาญ ประกัน สังคม
See also  น้ำมันโลกปรับลดต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ - ชงรัฐลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลง 1-2 บาท/ลิตร | ราคา น้ํา มัน ใน ตลาด โลก

หลักการทรงงาน 23 ข้อ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

See also  [Update] BrandAge : พนักงานของ Google ประกาศแผนการ ตั้งสหภาพแรงงาน | การ จัดตั้ง สหภาพแรงงาน - Sathyasaith

หลักการทรงงาน 23 ประการ ของรัชกาลที่ 9


หลักการทรงงาน 23 ประการ ของรัชกาลที่ 9

รู้จัก \”หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\” ใน 3 นาที


หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
มาเรียนรู้ไปด้วยกันได้ ใน 3 นาที ^^
ผลงาน \”ลงแขก\” ร่วมกันสื่อสารสังคม
โดย น้อง Animator จาก เทศกาล Animator Festival
https://www.facebook.com/animatorfestival
Support by
มูลนิธิ สยามกัมมาจล ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ดูแลการผลิต โดย
SpUtNiK tales Co., Ltd. กิจการแอนิเมชั่นเพื่อสังคม
https://www.facebook.com/sputniktales

รู้จัก \

หลักการทรงงาน 23 ข้อ


ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ

หลักการทรงงาน 23 ข้อ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

7 thoughts on “BBC อึ้ง-ทึ่ง หลังเห็นห้องทรงงาน ร.9 | 11 ต.ค.60 | เจาะลึกทั่วไทย ToNight | ศาสตร์พระราชา 23 ข้อ ppt”

 1. 275687 418167It is perfect time to make some plans for the future and its time to be pleased. Ive read this post and if I could I wish to suggest you some interesting points or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this post. I want to read even much more issues about it! 743623

  Reply
 2. 937191 551876I genuinely enjoy your web site, but Im having a problem: any time I load 1 of your post in Firefox, the center with the internet page is screwed up – which is bizarre. May possibly I send you a screenshot? In any event, maintain up the superior work; I certainly like reading you. 763795

  Reply
 3. 537314 42283Thanks for this fantastic post! It has long been very valuable. I wish that youll carry on posting your wisdom with us. 918186

  Reply
 4. 789014 613460Hey. Neat post. There is a dilemma with your internet site in firefox, and you could want to check this The browser will be the market chief and a large component of other folks will omit your exceptional writing because of this issue. 333747

  Reply
 5. 698196 205518It is a shame you dont have a donate button! Id most certainly donate to this outstanding internet web site! I suppose in the meantime ill be pleased with bookmarking and putting your Rss feed to my Google account. I appear forward to fresh updates and will share this weblog with my Facebook group: ) 489583

  Reply

Leave a Comment