DLTVม.1วิทยาศาสตร์ ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม(1)มีใบกิจกรรม ใบความรู้ วิดีโอ) 18 มิ.ย.63 | แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

DLTVม.1วิทยาศาสตร์ ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม(1)มีใบกิจกรรม ใบความรู้ วิดีโอ) 18 มิ.ย.63


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

DLTV7 DLTVม.1 วิทยาศาสตร์ ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และสื่อวิดีโอ) ออกอากาศ วันที่ 18 มิ.ย.63
ขอขอบคุณ www.dltv.ac.th
สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
มวล คือ ปริมาตรของเนื้อทั้งหมดของสาร ทั้งของแข็งของเหลว และแก๊สต่างก็มีมวล หน่วยของมวลคือ 3 มิติ วัตถุทุกชนิดมีปริมาตรทั้งสิ้น หน่วยของปริมาตรที่เป็นมาตรฐานมีได้หลากหลาย เช่น cm3 หรือ m3 หรืออื่น ๆ การเลือกใช้เครื่องมือในการวัดมวล คือใช้เครื่องชั่ง ส่วนวัดปริมาตรที่เป็นของเหลวใช้กระบอกตวง ของแข็งที่มีรูปทรงไม่ใช่เรขาคณิตใช้การแทนที่น้ำโดยใช้ถ้วยยูเรกา
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
การวัดผลและประเมินผล
1. ใบกิจกรรม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ
4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ
สื่อประกอบการสอน
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/37597
ใบความรู้
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/37598
ใบกิจกรรม
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/37599
VDOประกอบการสอน
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/37600
DLTV7 DLTVม.1 วิทยาศาสตร์ม.1 เรียนออนไลน์ wadeelifestyle

See also  วัฏสงสารคือ มหาภัยแท้ พุทธดำรัส | สังสารวัฏ แปลว่า

DLTVม.1วิทยาศาสตร์ ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม(1)มีใบกิจกรรม ใบความรู้ วิดีโอ) 18 มิ.ย.63

วิจัยเรื่องการสร้างเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบผังกราฟิก


การสร้างเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบผังกราฟิก
จัดทำโดย
นายภัทรวีร์ สารีพิมพ์ รหัสนิสิต 58010512029
นายวรวัฒน์ บัวกาบ รหัสนิสิต 58010512035
นางสาวกฤตยา ลาพันธ์ รหัสนิสิต 58010512101
นายนที โนนใหญ่ รหัสนิสิต 58010512107
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

See also  [NEW] ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 | สื่อนาฏศิลป์ - Sathyasaith

วิจัยเรื่องการสร้างเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบผังกราฟิก

วิทยาศาสตร์ ป.1 ท้องฟ้าในเวลากลางวันกลางคืน Sky(Earth’s system Science) Lipda EP.12 อะไรอยู่บนฟ้า


หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2560
ตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์ ว 3.1 ป.1/1 ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน และกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้
ตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์ ว 3.1 ป.1/2 อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2551
๑. ระบุว่าในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว
เรียนผู้ชมทุกท่าน จุดประสงค์ของผู้ผลิตเพื่อใช้เป็นการ์ตูนเพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัว ขอบคุณสำหรับการรับชม หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วย ทางผู้ผลิต พร้อมรับข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ
ทีมงานผู้ผลิตการ์ตูน Lipda Pola
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สั่งซื้อหนังสือแบบเรียน/สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์/Day camp/จัดห้องเรียน/เทรนนิ่ง/สั่งซื้อหุ่นยนต์ mBot
Facebook : Imagineering
https://www.facebook.com/Imagineering…
Makeblock Imagineering
https://www.facebook.com/Makeblockim…
Website : www.imagineering.co.th
https://imagineering.co.th/
Email : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 02331272930/0864151759 ครูเหน่ง/0933646914 ครูติ๊ก

วิทยาศาสตร์ ป.1 ท้องฟ้าในเวลากลางวันกลางคืน Sky(Earth's system Science) Lipda EP.12 อะไรอยู่บนฟ้า

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเรื่องเจตคติต่อการเรียน pptx


See also  [NEW] | หลักการวิเคราะห์ข่าว - Sathyasaith

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเรื่องเจตคติต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเรื่องเจตคติต่อการเรียน pptx

วิทยาศาสตร์ ป.4 การเปลี่ยนสถานะของสสาร States of matter(Physic Science) EP.84 ตอน ไอศครีมโฮมเมด


ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ว 2.1 ป.4/3 เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล
การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร
เรียนผู้ชมทุกท่าน จุดประสงค์ของผู้ผลิตเพื่อใช้เป็นการ์ตูนเพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัว ขอบคุณสำหรับการรับชม หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วย ทางผู้ผลิต พร้อมรับข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ
ทีมงานผู้ผลิตการ์ตูน Lipda Pola
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สั่งซื้อหนังสือแบบเรียน/สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์/Day camp/จัดห้องเรียน/เทรนนิ่ง/สั่งซื้อหุ่นยนต์ mBot
Facebook : Imagineering
https://www.facebook.com/Imagineering…
Facebook : IipdaPola
https://www.facebook.com/LipdaPola
Makeblock Imagineering
https://www.facebook.com/Makeblockim…
Website : www.imagineering.co.th
https://imagineering.co.th/
Email : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 02331272930/0864151759 ครูเหน่ง/0933646914 ครูติ๊ก

วิทยาศาสตร์ ป.4 การเปลี่ยนสถานะของสสาร States of matter(Physic Science) EP.84 ตอน ไอศครีมโฮมเมด

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

10 thoughts on “DLTVม.1วิทยาศาสตร์ ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม(1)มีใบกิจกรรม ใบความรู้ วิดีโอ) 18 มิ.ย.63 | แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์”

 1. 966751 234877Now im encountering a fresh short issues Once i cant look like allowed to sign up for the certain give food to, Now im utilizing search engines like google audience. 936724

  Reply
 2. 45595 974476If youre nonetheless on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which 1 sounds much better to you, and which interface makes you smile a lot more. Then youll know which is proper for you. 529568

  Reply
 3. 710097 820014Wow, cool post. Id like to write like this too – taking time and real effort to make a good article but I procrastinate too considerably and never seem to get started. Thanks though. 652184

  Reply
 4. 776251 52778You made some decent points there. I looked on the net for any problem and discovered most individuals goes in addition to with all your internet site. 462784

  Reply
 5. 144357 476403One can undertake all sorts of advised excursions with assorted limousine functions. Various offer wonderful courses and numerous can take clients for just about any ride your bike over the investment banking region, or even for a vacation to new york. ??????? 237627

  Reply

Leave a Comment