[NEW] กำลังการผลิต (Capacity) – | การ วางแผน กำไร – Sathyasaith

การ วางแผน กำไร: คุณกำลังดูกระทู้

กำลังการผลิต (Capacity) คืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

ปัจจัยความสำเร็จประการหนึ่งของการวางแผนและควบคุมการผลิตทุกวันนี้ คือ การวางแผน กำลังการผลิตกำลังการผลิต หากปราศจากการวางแผนกำลังการผลิตที่ดีพอ ก็ยากที่จะปฏิบัติงานให้ สำเร็จลุล่วงตามแผนการผลิตที่วางไว้ เป้าหมายของธุรกิจโดยทั่วไปคือ การทำกำไรสูงสุดจากการขาย โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ผลิตตามความต้องการ ไม่ผลิตมากไปหรือน้อยเกินไป ขณะเดียวกันก็ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้การดำเนินการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการเตรียมงานด้านการวางแผนการผลิตและบริหารกำลังการผลิต (การควบคุม) ที่ดีมีระบบการควบคุม และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะแผนที่วางไว้จำเป็นจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้การผลิตได้ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ  เป็นวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของการบริหารการผลิต ซึ่งการที่จะสามารถผลิตได้ตามปริมาณที่กำหนดไว้ต้องอาศัยทรัพยากรขององค์กรหลายอย่าง   อันได้แก่   เงินทุน   วัตถุดิบ   แรงงาน  ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง  ๆ แต่เนื่องจากทรัพยากรขององค์การมีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องวางแผนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจนโรงงาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ทำการผลิต ต้องอาศัยเงินลงทุนจำนวนมากและใช้เวลาในการคืนทุนนาน

ดังนั้น การวางแผนและจัดการด้านกำลังการผลิต ซึ่งเป็นการวางแผนและดำเนินการเกี่ยว กับขนาดของโรงงานหรือสถานที่ทำการผลิต จำนวนเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจำนวนคนงานที่ เหมาะสม จึงเป็นภาระงานสำคัญของการบริหารการผลิตโดยต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ต่อองค์การในระยะสั้นควบคู่กับระยะยาว และใช้ปัจจัยเชิงปริมาณเป็นหลักในการพิจารณาประกอบกับปัจจัยเชิงคุณภาพให้องค์กรมีกำลังการผลิตที่เหมาะสม ไม่เกิดปัญหาการผลิตได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ลูกค้าเพราะกำลังการผลิตน้อยเกินไป และไม่เกิดปัญหาเครื่องจักรมากเกินไปจนกลายเป็นความ สูญเปล่าเพราะกำลังการผลิตมากเกินไป

คำจำกัดความที่ควรรู้
1. กําลังการผลิต (Capacity) คือ ขีดความสามารถของ คนงาน เครื่องจักร หน่วยผลิต แผน หรือองค์กรในการผลิตผลผลิตต่อหน่วยเวลา(เป็นปริมาณของงานที่สามารถทําได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ กําหนดไว้) กําลังการผลิตเป็นอัตราการทํางานไม่ใช่ปริมาณของงานที่ ทําได้
2. การบริหารกําลังการผลิต (Capacity Management) คือ หน้าที่ในการกําหนดวัดวางแผน และควบคุม (เฝ้าติดตามและปรับแก้ไข) พิกัดหรือระดับของกําลังการผลิตเพื่อให้สามารถดําเนินการ ตามแผนหรือตารางการผลิตได้ทั้งหมด กล่าวโดยสรุป การบริหารกําลัง การผลิตประกอบด้วยหน้าที่ 2 ประการ คือ การวางแผนกําลังการผลิต และการควบคุมกําลังการผลิต และเกี่ยวข้องกับกําลังการผลิต 2 ประเภท คือ กําลังการผลิตที่ต้องการ (Capacity Required) และกําลังการผลิตที่นําไปใช้ได้ (Capacity Available)
3. การวางแผนกําลังการผลิต (Capacity Planning) เป็น กระบวนการในการจัดหา ทรัพยากรการผลิตที่จําเป็นต่อการทําให้บรรลุ ตามแผนการผลิต (Priority Plan) ที่ได้วางไว้สําหรับ ช่วงระยะเวลาหนึ่งใน อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการที่สามารถทําให้ กําลังการผลิต มีอยู่พร้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับเครื่องจักรและ/หรือกําลังคน โดยอาจพิจารณา ถึงกําลังการผลิตในช่วงเวลา ปกติ ล่วงเวลา จํานวนกะการทํางานรวม ทั้งจากหน่วยผลิตอื่น ๆ ในโรงงาน และจากแหล่งภายนอก (Outsources) แผนการผลิตจะไม่สามารถนําไปดําเนินการได้ หากปราศจากกําลัง การผลิตที่เพียงพอ ของหน่วยงานในการตอบสนองความต้องการ ดังนั้น การวางแผนกําลังการผลิตจึงเสมือนเป็นการเชื่อมแผนการผลิตกับ ทรัพยากรการผลิต ให้มีความสอดคล้องกัน
4. การควบคุมกําลังการผลิต (Capacity Control) เป็นกระบวนการในการเฝ้าติดตาม ผลผลิตจากการผลิต (Production Output) หลังจากนั้นเปรียบเทียบระหว่างระดับผลผลิตตามแผน กําลังการผลิตและ ระดับผลผลิตที่ทําได้จริง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความแปรปรวนไปจากแผน (ที่สูงหรือ ต่ำกว่าแผน) และดําเนินการจัดหามาตรการแก้ไขตามความจําเป็น เพื่อให้หน่วยงานสามารถตอบ สนองความต้องการได้อย่างประหยัด ซึ่งโดยทั่วไปอาจหมายถึงการปรับกําลังการผลิตหรืออาจปรับ แผนการผลิต
5. กําลังการผลิตที่นําไปใช้ได้ (Capacity Available) หมายถึง ขีดความสามารถของระบบ หรือทรัพยากรในการผลิตผลผลิต ออกมาได้ต่อช่วงเวลา กําลังการผลิตที่นําไปใช้ได้จะขึ้นอยู่กับ รายละเอียด ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ (ความยาก-ง่าย) ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ โรงงาน และจํานวน เครื่องจักร รวมทั้งความอุตสาหพยายามในการ ทํางาน (Work Effort)
6. ความต้องการกําลังการผลิตหรือภาระงาน (Capacity Required or Load) หมายถึง กําลังการผลิต หรือเวลาของระบบ หรือ ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้อง การใน ช่วงเวลาหนึ่งที่กําหนดให้ เป็นความต้องการกําลังการผลิตที่เกิดจาก ปริมาณงานที่กําหนด ให้กับหน่วยผลิตหน่วยใดหน่วยหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจากใบสั่งที่ได้สั่งไปแล้วและใบสั่งงาน ตามแผน กําลังการผลิต ที่ต้องการในหน่วยผลิตหนึ่งสามารถคํานวณได้จากผลรวมของเวลา ที่ ต้องการจากใบสั่งตามแผนทั้งหมดและใบสั่งจริงที่จะต้องทําการผลิต บนหน่วยผลิต ดังกล่าวในแต่ ละช่วงเวลา
7. เวลาที่ใช้ทํางาน (Available Time) คือ จํานวนชั่วโมง ของหน่วยผลิตที่สามารถนํามาใช้ ในการทํางาน ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวน เครื่องจักร จํานวนคนงาน และชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละกะหรือ แต่ละวัน
แม้ว่าองค์กรจะมีกำลังการผลิตเป็นอัตราสูงสุดที่จะสามารถผลิตได้ แต่ในการปฏิบัติงานจริง อัตราการผลิตมักจะต่ำกว่ากำลังการผลิต เพราะจะต้องคำนึงถึงการหยุดพักหรือการบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อถนอมไว้ใช้งานได้ในระยะยาวมากกว่าการเล็งผลในระยะสั้นเท่านั้น การใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มที่มักจะเกิดต้นทุนการทำงานล่วงเวลาในกะพิเศษหรือการลดการบำรุง รักษาอุปกรณ์ตามแผนที่กำหนดไว้ประจำหรือ การใช้ผู้รับสัญญาช่วง ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้นกำลังการผลิตที่เต็มที่จะถูกใช้จริงก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นและไม่เกิดขึ้น บ่อยนักภายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  เท่านั้น

See also  ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ | เศรษฐ ศาสตร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ระบบ JIT หรือ JUST-IN-TIME คืออะไร?

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Throughput ปริมาณงานต่อหน่วยเวลา

Table of Contents

Share this:

Like this:

Like

Loading…

[NEW] Risk Management วางแผนติดลบเพื่อกำไรที่ยั่งยืน❌✅ | การ วางแผน กำไร – Sathyasaith

วิธีคำนวณ Risk Reward Ratio (R:R) Risk/Reward Ratio คือ อัตราส่วนที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนด้วยการจำกัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เรากำหนดไว้แล้ว วันนี้ผมจะพูดถึงการคำนวณ RR ของการเทรดออฟชั่นนะครับ Reward = กำไร, Take profit Risk = การขาดทุน, Stop loss ขั้นตอนที่ 1 – ให้ตั้ง Stop loss (ยอดขาดทุน) และกำไร ( Take profit ) หากไม่รู้ว่าควรขาดทุนเท่าไหร่ถึงหยุดแนะนำใช้กฎ 2% ไปก่อนนะครับ * กฎ 2% คือ ขาดทุนได้ไม่เกิน 2% ของเงินทุนทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 – การคำนวณ RR ยกตัวอย่าง: 👇 1:1 คือตั้งเป้ากำไรขาดทุนเท่ากัน เช่น คุณมีทุน $300 ขาดทุนได้ไม่เกิน 2% คือ $6 Risk ( Stop loss ) = $6 / Reward ( Take profit ) = $6 1:2 คือได้กำไรสองเท่าของขาดทุน เช่น คุณมีทุน $300 ขาดทุนได้ไม่เกิน 2% คือ $6 Risk ( Stop loss ) = $6 / Reward ( Take profit ) = $12 1:3 คือได้กำไรสามเท่าของขาดทุน เช่น คุณมีทุน $300 ขาดทุนได้ไม่เกิน 2% คือ $6 Risk ( Stop loss ) = $6 / Reward ( Take profit ) = $18 ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากรู้วิธีการคำนวณหายอดกำไรและขาดทุนที่เหมาะสมของต


เฟรช มี กลุ่ม 9 (AC377 การวางแผนกำไรและการควบคุม )


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เฟรช มี กลุ่ม 9 (AC377 การวางแผนกำไรและการควบคุม )

บทที่ 06 การวางแผนกำไรโดยใช้งบประมาณ


การบัญชีเพื่อการจัดการ : Managerial Accounting
ISBN : 9786167471303 (ปกอ่อน) 328 หน้า
สำนักพิมพ์ : แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค

บทที่ 06 การวางแผนกำไรโดยใช้งบประมาณ

แผนการสอน เรื่องงบประมาณเพื่อการวางแผนกำไรสำหรับธุรกิจพาณิชยกรรม


หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังค้นหาข้อมูลในเรื่องนี้อยู่นะคะ

แผนการสอน เรื่องงบประมาณเพื่อการวางแผนกำไรสำหรับธุรกิจพาณิชยกรรม

เช็คด่วน !! การลงทุนที่ดีด้วยเงิน 10,000 บาท มีอะไรบ้าง ?! | Money Matters EP.107


EP.นี้เราหยิบจากคอมเมนต์หลายๆคนที่อยากรู้กันว่ามีเงิน 10,000 บาท ลงทุนอะไรดี ?! ก็เลยเกิดคลิปนี้
ขึ้นมาซึ่งในคลิปจะมาพูดให้ฟังถึงหลายมุมมอง หลายปัจจัย !! จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันครับ
สำหรับใครที่อยากใกล้ชิดกับผมมากกว่านี้และให้การสนับสนุนช่องเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์
แบบนี้ต่อๆไปสามารถเข้าไปสมัคร Membership กันได้
ตามลิงก์ข้างล่างนี้ครับ : https://bit.ly/3x3cHhJ
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม สามารถเข้าไป
กดติดตามได้ที่ YouTube : https://bit.ly/2UGCvSE
ช่องทางการติดตาม
Facebook : https://www.facebook.com/paulpattaraponofficial
Instagram : https://www.instagram.com/paulpattarapon
Website : https://www.paulpattarapon.com
สนใจติดต่อโฆษณา และทำวิดีโอ YouTube
โทร : 0926648245
Email : [email protected]
Powered by AnyMind Group
MoneyMatters PaulPattarapon พอลภัทรพล

เช็คด่วน !! การลงทุนที่ดีด้วยเงิน 10,000 บาท มีอะไรบ้าง ?! | Money Matters EP.107

มาวางแผนเทรด Forex เริ่มต้นจาก $100 ให้มีกำไรอย่างยั่งยืน


forex​​ investor​​ ​เทรดforex
คลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวคิดหรือ mind set ว่าเราจะเริ่มต้นเทรดด้วยทุนน้อยๆเพียง $100 เป็นพอร์ตโตขึ้นยังไง

ติดตามเรา: เที่ยวไปเทรดไป vacatrader
https://bit.ly/3bnh505​​​​​​​​​​

ติดต่อเราโดยตรง
https://lin.ee/KpMFXbe​​​​​​​​​​​​

สนับสนุนเราได้ด้วยการสมัครโบรคเกอร์เหล่านี้
Icmarket
https://bit.ly/3x30M44​​​
Forex4you
https://bit.ly/3x0m9mx​​​
Fxprimus
https://bit.ly/3almvdU​​​

เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี!!
https://lin.ee/KpMFXbe​​​​​​​​​
Web : https://vacatrader.com/web/​​​​​​​​​​
FB:https://www.facebook.com/vacatrader/​…
Youtube: shorturl.at/fFIUX

ระบบเทรด​​​​​​​​​​ เทคนิคเทรด​​​​​​​​​​ ระบบเทรด​​​​​​​​​​ ระบบเทรดสั้น​​​​​​​​​​ ระบบเทรดยาว​​​​​​​​​​
มือใหม่หัดเทรดForex​​​​​​​​​​ Forex​​​​​​​​​​ vacatrader​​​​​​​​​​ เที่ยวไปเทรดไป​​​​​​​​​​ copytrade​​​​​​​​​​
Broker​​​​​​​​​​ Investor​​​​​​​​​​ Reviewforex​​​​​​​​​​ Forexbroker​​​​​​​​​​ แท่งเทียน​​​​​​​​​​ การเทรดด้วยแท่งเทียน​​​​​​​​​​ เทคนิคการทำกำไร​​​​

มาวางแผนเทรด Forex เริ่มต้นจาก $100 ให้มีกำไรอย่างยั่งยืน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การ วางแผน กำไร

12 thoughts on “[NEW] กำลังการผลิต (Capacity) – | การ วางแผน กำไร – Sathyasaith”

 1. 937802 192264Superb read, I just passed this onto a friend who was performing some research on that. And he actually bought me lunch since I located it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! 483907

  Reply
 2. 631230 660581Your home is valueble for me. Thanks!? This web page is actually a walk-via for all of the details you necessary about this and didn know who to ask. Glimpse proper here, and you l undoubtedly uncover it. 887066

  Reply
 3. 930327 269870 Nice post. I learn something far more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice slightly something from their store. Id prefer to use some with the content on my weblog whether you dont mind. Natually Ill give you a link on your web weblog. Thanks for sharing. 978397

  Reply
 4. 275813 414506Id need to have to verify with you here. Which is not 1 thing I normally do! I take pleasure in reading a submit that will make individuals believe. Furthermore, thanks for permitting me to remark! 390940

  Reply
 5. 97633 425496My spouse and I stumbled more than here from a different website and thought I may possibly as properly check issues out. I like what I see so now im following you. Look forward to going over your web page repeatedly. 92730

  Reply

Leave a Comment