[NEW] จิตตปัญญาศึกษา (ภาคทฤษฎี) : Contemplative Education | ปัญญา3 – Sathyasaith

ปัญญา3: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) มีมุมมอง ความเชื่อพื้นฐาน (Worldview) ว่า “สรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันหมด มีความเป็นองค์รวม (Holism, Co-creation) การรู้ที่แท้มาจากภายในของตนเอง และ ทุกชีวิตมีความกรุณาเป็นพื้นฐาน”

มุมมอง ความเชื่อพื้นฐานนี้ นำสู่หนทางแห่งจิตภายใน (Inner Practice) สภาวะภายใน ความรู้สึกนึกคิด แรงจูงใจ ความต้องการ การฝึกฝนเพื่อการมีสติ ตระหนักรู้ เท่าทันสภาวะต่างๆ การปล่อยวาง การเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับใคร่ครวญ เปิดรับ ผ่อนคลาย วางใจ

หนทางแห่งจิตภายใน นำสู่วิธีปฏิบัติ (Conduct) เช่น การรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เพื่อนรับฟัง การตั้งคำถามเพื่อสืบค้น การสื่อสารอย่างสันติ (NVC) สุนทรียสนทนา (Dialogue) การมีสังฆะ  การดำรงอยู่ร่วม การส่งมอบสิ่งดีงาม ความสุข จิตอาสา กิจกรรมพลังกลุ่ม จิตตศิลป์ การนำพาจิตใจสู่ความสงบ โยคะ ดนตรี ฯลฯ

วิธีการปฏิบัตินำสู่ ผลลัพธ์ (Outcome) คือ การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Transformation)

นอกจากคำว่า จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ยังมีคำเรียกอื่นๆ ที่มีความหมายไปในแนวทางเดียวกัน เช่นคำว่า การศึกษาเพื่อจิตสำนึกใหม่ (Education for a New Consciousness), การศึกษาที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Educare) และ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformative Learning)

แนวคิดของจิตตปัญญาศึกษา ประกอบอยู่บน 3 รากฐาน ได้แก่

รากฐานที่ 1 Religions แนวคิดเชิงศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา การละวางตัวตน และ เปิดญาณทัศนะ เรียนรู้ผ่านศรัทธาต่อพระเจ้า เรียนรู้ผ่านศรัทธาต่อคุรุ เรียนรู้ผ่านการภาวนารูปแบบต่างๆ เรียนรู้ผ่านการทำงาน กรรมโยคะ protestant ethics

รากฐานที่ 2 Humanism แนวคิดเชิงมนุษยนิยม บนฐานความเป็นมนุษย์ สืบค้นศักยภาพภายในของมนุษย์ (แนวคิดโรแมนติค และ ปัจเจกนิยมของยุคสมัยใหม่) การเรียนรู้ใคร่ครวญผ่านการเคารพธรรมชาติของผู้เรียน (Learners-centered) การเรียนรู้ใคร่ครวญผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)

รากฐานที่ 3 Integral and Holism แนวคิดบนฐานเชิงบูรณาการ ความเป็นองค์รวม กระบวนการเรียนรู้ฐานองค์รวม (หลังยุคสมัยใหม่) การเรียนรู้ใคร่ครวญผ่านการปฏิบัติบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมในธรรมชาติ เกิดเป็นแนวคิดความเป็นองค์รวม (Holism) หรือ ความยั่งยืน (Sustainability) และ นิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) การเรียนรู้ใคร่ครวญผ่านการเห็นเชื่อมโยงการคิดเชิงระบบ และ เครือข่าย ชุมชน

See also  Think and Grow Rich 📘 Book Summary | Napoleon Hill | Audiobook | Live Hindi | think and grow rich | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

เรียกรวมๆ ว่า MINDS คือ กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีสติ (M : Mindfulness) การสืบค้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน (I : Investigation) การน้อมมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง (N : Natural effort) การเบิกบานผ่อนคลาย (D : Delightful Relaxation) การมีจิตตั้งมั่น และ เป็นกลาง (S : Sustained Equanimity) สอดคล้องกับหลักธรรมโพชฌงค์ 7 ในพระพุทธศาสนา

คือ ส่วนที่สนับสนุนหล่อเลี้ยงจิตตปัญญาศึกษา ลำเลียงแร่ธาตุ และ น้ำมาเลี้ยงลำต้นให้ดำรงอยู่ ได้แก่ สังฆะ การให้คุณค่าต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice) ร่วมกัน และ วัฒนธรรม (Culture) การให้คุณค่าแก่รากฐานทางภูมิปัญญาที่หลากหลาย ในสังคมหนึ่งๆ อาจมีหลายวัฒนธรรมซ้อนทับกันอยู่ และ ในแต่ละวัฒนธรรม อาจมีสังฆะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ หลายสังฆะอยู่ในนั้น

คือ รูปแบบกิจกรรม และ วิธีการเรียนรู้ที่สามารถสังเกตได้ ครอบคลุมเครื่องมือ และ การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ ของจิตตปัญญาศึกษา การพัฒนาให้เกิดสภาวะที่ได้ดำรงอยู่กับปัจจุบันขณะ สามารถหลุดพ้นจากการยึดติดในตัวตนที่คับแคบเป็นอิสระ พ้นจากความกดดัน ความทุกข์ ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการนำพาศิษย์เรียนรู้โดยหยั่งให้ถึงราก การนำเอาการฝึกปฏิบัติมาใช้ควรให้ความสำคัญกับการลงมือกระทำ ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ เชื่อมโยงถึงคุณค่าสูงสูด (จิตเล็ก สู่ จิตใหญ่ หรือ อภิจิต) เลือกวิถีปฏิบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับตนเอง

การฝึกปฏิบัติ ตั้งอยู่บนรากฐานของการสื่อสารและเชื่อมโยง (Communion and Connection) และ การตื่นรู้ (Awareness) แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ตาม แผนภาพ The Tree of Contemplative Practices ได้แก่

จิตตปัญญาศึกษา (contemplative education) มีความสำคัญต่อภาวะสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะช่วยทำให้เกิดความสมดุลภายในให้กับชีวิต อันประกอบปัญญา 3 ฐาน ได้แก่ ฐานกาย ฐานใจ และ ฐานคิด ซึ่งเกี่ยวเนื่องต่อการสร้างสมดุลของสังคมโลกอย่างมีนัยสำคัญ ดังคำที่หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการรักผู้อื่น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักตัวเอง

“The object of your practice should first of all be yourself.
Your love for the other, your ability to love another person,
depends on your ability to love yourself.”
— Thich Nhat Hanh —

See also  РЕШЕНО! порядковый номер 43 не найден в библиотеке dll xlive.dll | xlive

[NEW] ปัญญา 3 ระดับ | ปัญญา3 – Sathyasaith

Send to Email Address

Your Name

Your Email Address

loading

Post was not sent – check your email addresses!

Email check failed, please try again

Sorry, your blog cannot share posts by email.


ความหมายของชีวิต ธรรมะสอนใจ ปล่อยวาง I หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ


พระธรรมเทศนาโดย
พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ติดตามช่อง ธรรมะ ก่อนนอน เพิ่มเติมที่
เฟสบุ๊ค: เพจ ธรรมะ ก่อนนอน
https://www.facebook.com/dhammaatnight

See also  WIIU 젤다의 전설 야생의 숨결 | 위유 게임

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ความหมายของชีวิต ธรรมะสอนใจ ปล่อยวาง I หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

DLTV ม.3 สังคมศึกษา | 21 มิ.ย. 64 | มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อาธิปไตย 3) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง


สื่อ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/68623
ใบงาน https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/68624
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต รายการ มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อธิปไตย 3 ) ออกอากาศวันที่ 21 มิ.ย. 64

DLTV ม.3 สังคมศึกษา | 21 มิ.ย. 64 | มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อาธิปไตย 3) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง

บทสวดอิติปิโส (สวดทุกคืนก่อนนอน)


Facebook: https://www.facebook.com/Sabiangbunpublishing/
เว็บไซต์: https://www.sabiangbunpublishing.com/

บทสวดอิติปิโส (สวดทุกคืนก่อนนอน)

ปัญญา 3 ระดับ


ปัญญา 3 ระดับ

ฟังธรรมะก่อนนอน (46) \”🙏ได้บุญกุศล หลับสนิท ได้ข้อคิดดีๆ 🙏


🙏 ตอนที่ 46 ฟังธรรมะก่อนนอน ได้บุญมาก จิตใจสงบ
เตือนสติ ผ่อนคลาย คลายเครียด ฟังแล้วสุขใจ 22 / 11 /2021 (100)
🍀 \” ไม่มีใคร หนีสิ่งนี้พ้น \” 🍀

🙏สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมเป็นทาน _ ชนะการให้ทั้งปวง
ข้าพเจ้าขอเผยแพร่เป็นธรรมทาน _ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่
ผู้มีพระคุณ _เจ้ากรรมนายเวร _เจ้าเกณฑ์ชะตา
เจ้าที่เจ้าทาง _พระแม่ธรณี
ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ _สัมภเวสีทั้งหลาย
และสรรพสัตว์น้อยใหญ่_ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้ท่านทั้งหลาย _จงอนุโมทนาในบุญกุศลนี้
และจงได้รับในบุญกุศลนี้โดยทั่วหน้ากันเทอญ _ 🙏

\” ฟังธรรมะก่อนนอน \” https://bit.ly/37P3YWc
🙏 กด\”แชร์คลิป\”…เพื่อเป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรัก

ฟังธรรมะก่อนนอน ฟังธรรมะ ปล่อยวาง
ธรรมะสอนใจ ธรรมะ ฟังธรรมะตอนเช้า
ฟังธรรมะปล่อยวาง ฟังธรรมะเตือนใจ
คิดดีคิดเป็น

ฟังธรรมะก่อนนอน (46) \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ปัญญา3

14 thoughts on “[NEW] จิตตปัญญาศึกษา (ภาคทฤษฎี) : Contemplative Education | ปัญญา3 – Sathyasaith”

 1. 454889 328117Overall, politicians are split on the problem of whether Twitter is a lot more for business or private use. The initial thing is the fact that you can build up quite a large following of individuals. 275011

  Reply
 2. 764862 742478My plate is real full and your tryna give me a lot more food, boy what the fuck is wrong wit you?!|guruisthebomb| 356038

  Reply
 3. 730896 20050Oh my goodness! a wonderful post dude. Thanks Nevertheless My business is experiencing concern with ur rss . Do not know why Struggling to join it. Is there anybody obtaining identical rss issue? Anyone who knows kindly respond. Thnkx 545391

  Reply
 4. 120853 619354An intriguing discussion is price comment. I think which you ought to write extra on this subject, it may possibly not be a taboo subject but usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers 114114

  Reply
 5. 413844 758282This internet web site is often a walk-through rather than the details you wanted about it and didnt know who ought to. Glimpse here, and youll definitely discover it. 151174

  Reply
 6. 394783 365615Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boringK I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on! 564206

  Reply
 7. 778167 946862An interesting discussion is worth comment. I feel that you really should write more on this subject, it may possibly not be a taboo topic but typically men and women are not enough to speak on such topics. Towards the next. Cheers 660081

  Reply
 8. 301 297240Hello. Cool write-up. Theres an concern with the site in internet explorer, and you may want to test this The browser may be the marketplace chief and a large element of other folks will miss your excellent writing due to this issue. 584599

  Reply
 9. 528866 62307Hi, you used to write superb posts, but the last several posts have been kinda boring I miss your fantastic posts. Past few posts are just a bit bit out of track! 246174

  Reply
 10. 473190 971546This post contains wonderful original thinking. The informational content material here proves that points arent so black and white. I feel smarter from just reading this. 925273

  Reply

Leave a Comment