[NEW] ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ ทั้ง 8 | คําภาษาอังกฤษ ในภาษาไทย – Sathyasaith

คําภาษาอังกฤษ ในภาษาไทย: คุณกำลังดูกระทู้

Words
ชนิดของคำในภาษาอังกฤษมี 8 ชนิดด้วยกัน คือ
1. Nouns (คำนาม)
เช่น God, man, John, American, friend, star, stone, air, mile, beauty ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ แนวคิด นามธรรม และความเชื่อ

2. Pronouns (คำสรรพนาม)
เช่น I, you, he, she, my, your, his, that, who, what, which, one, some ใช้เรียกแทนคำนาม จะได้ไม่ต้องเอ่ยนามนั้นซ้ำอีก

ตัวอย่าง:

  John works at the hospital.
  

He

 is a doctor.

  Kate is my friend.
  I know 

her

 well.

  A book is on the desk.
  The book 

which

 is on the desk is about history.

  The children are playing outside.
  

Some

 of them are crying.

3. Adjectives (คำคุณศัพท์)
ใช้ขยาย noun กับ pronoun เพื่อบรรยายให้เห็นลักษณะของ noun กับ pronoun ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น adjective สำหรับบอกลักษณะ บอกปริมาณ และบอกจำนวน
– Qualifier Adjectives หรือคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกลักษณะ เช่น beautiful, healthy, kind, poor, fast, dry, black

ตัวอย่าง:

Noun

Adj. + Noun

Adj. + Adj. + Noun

  An apple
  A 

red

 apple
  A 

crisp

red

 apple

  A girl
  A 

tall

 girl
  A 

beautiful

tall

 girl

     – Quantifier Adjectives หรือคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณ เช่น many, much, few, little

ตัวอย่าง:

Noun

Adj. + Noun

  An apple
  

Many

 apples

  money
  A 

little

 money

     – Numeral Adjectives หรือคำคุณศัพท์ใช้บอกจำนวนนับลำดับที่ เช่น one, two, three, first, second

ตัวอย่าง:

Noun

Adj. + Noun

  A house
  

Two

 houses

  Floor
  

First

 floor

4. Verbs (คำกริยา)
เช่น go, take, fight, speak, sleep, wait ใช้แสดงกริยาอาการต่างๆ เป็นส่วนสำคัญในภาคแสดงของประโยค นอกจากนี้ คำกริยายังแบ่งได้เป็น กริยาแท้ และกริยาไม่แท้
– Finite Verbs กริยาแท้หรือคำกริยาที่สามารถผันตามประธานและรูปกาลได้
– Non-finite Verbs (Verbals) กริยาไม่แท้ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้

ตัวอย่าง: verb “be” มีกริยาในรูปต่างๆ ดังนี้

  Finite Form
  Am, is, are, was, were

  Non-finite Form
  Infinitive = to be
Present Participle = being
Past Participle = been
Gerund = being

5. Adverbs (คำวิเศษณ์)
เช่น well, fast, long, gently, recently, again, yesterday, soon, rather, perhaps, not
ใช้ขยาย verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, phrase, sentence เพื่อเพิ่มความหมายให้กับสิ่งที่ถูกขยาย

ตัวอย่าง:

  ขยาย  verb
  He walks.
  He walks 

fast

.

  ขยาย  adverb
  The dog grows quickly.
  The dog grows 

very

 quickly.

  ขยาย  adjective
  It is hot today.
  It is 

surprisingly

See also  [Update] การพัฒนาองค์การ Organization Development หรือ OD การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ | การ เปลี่ยนแปลง องค์การ - Sathyasaith

 hot today.

  ขยาย  preposition
  My cat sits beside me.
  My cat sits 

right

 beside me.

  ขยาย  conjunction
  She will come though it is late.
  She will come 

even

 though
it is late.

  ขยาย  phrase
  The hotel is on the top of
the mountain.
  The hotel is 

nearly

 on the top of
the mountain.

  ขยาย  sentence
  The bus leaves at 10 p.m.
  

However

, the bus leaves at
10 p.m.

6. Prepositions (คำบุพบท)
เช่น at, in, into, of, for ใช้เชื่อมกริยากับส่วนต่างๆ ของประโยค เพื่อบอกเวลา สถานที่ และทิศทาง ทำให้ประโยคสมบูรณ์

ตัวอย่าง:

  In
  He is 

in

 the pool.

  On
  There is a mark 

on

 your shirt.

  At
  He always arrives late 

at

 school.

  Against
  A woman is standing 

against

 the door.

  Up to
  I sleep 

up to

 8 hours a day.

7. Conjunctions (คำสันธาน)
เช่น and, but, or, nor, that, if, because ใช้เชื่อมคำหรือประโยค มีทั้ง conjunction แบบคล้อยตาม ขัดแย้ง และเป็นเหตุเป็นผล

ตัวอย่าง:

  And
  Thais eat with a spoon 

and

 fork.

  But
  BMW is beautiful 

but

 expensive.

  Or
  Would you like coffee 

or

 tea?

  Neithe…nor
  

Neither

 I 

nor

 she speaks Spanish.

  Because
  Tim passed the exam 

because

 he studied hard.

8. Interjections (คำอุทาน)
เช่น oh, alas, hurrah ใช้แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง:

  Well
  Well! That’s expensive.

  Oh
  Oh! That’s great.

ในภาษาอังกฤษคำหนึ่งคำอาจจะเป็นได้มากกว่าหนึ่งชนิด แต่เมื่อใช้ในบริบทหนึ่งๆ แล้ว คำๆ นั้นจะทำหน้าที่ได้แค่เพียงอย่างเดียว เช่น อาจจะเป็น verb หรือ noun หรือ อาจเป็น adverb หรือ preposition ก็ได้ ตัวอย่างเช่น

  Look:

Look

 at that. (Look = verb)
Let me have a 

look

 at that. (look = noun)

  Walk:
He 

walked

 all the way here. (walked = verb)
He is taking a 

walk

. (walk = noun)

  In:
Is John 

in

? (in = adverb)

In

 the house. (In = preposition)

  Up:
He climbed 

up

. (up = adverb)
Climb 

up

 the wall. (up = preposition)

  After:
He looked before and 

after

. (after = adverb)
His dog trotted 

after

 him (after = preposition)

After

 we had left… (After = conjunction)

Table of Contents

Share this:

Like this:

Like

Loading…

[Update] สุภาษิต คำคมภาษาอังกฤษ แปลไทย ได้แง่คิดสอนใจ เรียนรู้ภาษาไปในตัว | คําภาษาอังกฤษ ในภาษาไทย – Sathyasaith

คำคมสุภาษิต คำเปรียบเปรยต่างๆ ที่บางครั้งเราเคยได้ยินแต่ที่เป็นภาษาไทย ลองมาฝึกภาษาอังกฤษกันบ้างค่ะ บางคำคมนั้นเอาไว้สอนใจตัวเองได้ แถมยังได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ไปในตัวด้วยนะคะ

สุภาษิต คำคมภาษาอังกฤษ แปลไทย

Enough is better that too mush. พอดี ดีกว่า มากเกินไป

Good to forgive; best to forget. การอภัยนั้นดี แต่ลืมเสียนั้นดีที่สุด

Everything must have a beginning. ทุกสิ่งย่อมมีการเริ่มต้น

No smoke without fire. ไม่มีไฟ ก็ไม่มีควัน

Prevention is better than cure. กันดีกว่าแก้

Better is half a loaf than no bread. ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

Man is his own worst enemy. ตนเองนั่นแหละเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุด ของตนเอง

So much to do, so little done. งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

Do good, receive good. Do evil, receive evil. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

Confidence is the companion of success. ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กับความสำเร็จ

He that cannot obey cannot command. ผู้ที่ไม่เคยเชื่อฟัง มักจะออกคำสั่งไม่เป็น

Never put off till tomorrow what may be done today. อย่าผลัดวัดประกันพรุ่ง

An open enemy is better than a false friend. การมีศัตรูที่เปิดเผย ดีกว่าการมีเพื่อนที่ไม่จริงใจ

Self-help is the best way to success. การช่วยเหลือตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จ

When money speaks the truth is silent. เมื่อเงินพูด ความจริงก็เงียบ

A great man is the man who does a thing for the first time. ผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ลงมือทำสิ่งใดๆ เป็นคนแรก

It is better to be safe than sorry. ปลอดภัยย่อมดีกว่าเสียใจ

Lost time is never found again. เวลาที่เสียไปย่อมหาไม่ได้อีก

Do as others do, and few will laugh at you. ทำตัวให้เหมือนคนอื่น จะได้ไม่มีใครหัวเราะเยาะ

Thought is the seed of action. ความคิดคือจุดเริ่มของการกระทำ

สุภาษิต คำคมภาษาอังกฤษ แปลไทย

สุภาษิต คำพังเพยแบบไทยๆ

Honestly is the best policy. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

He laughs best who laughs last. หัวเราะทีหลังดังกว่า

A bad workman always blames his tool. รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

Where there is a will, there is a way. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Time and tide wait for no man. เวลาและวารีไม่คอยใคร

Live not to eat, but eat to live. กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน

Actions speak louder than words. การกระทำสำคัญกว่าการพูด

Better late than never. มาสายดีกว่าไม่มาเลย

When in Rome do as the Romans do. เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม

It is too late to lock the stable when the horse has been stolen. วัวหายล้อมคอก

No new is good news. ไม่มีข่าว นั่นแหละข่าวดี

You cannot teach an old dog new tricks. ไม้แก่ดัดยาก

ที่มา http://engproverbs2015.blogspot.com ภาพจาก www.pexels.com

บทความที่เกี่ยวข้อง


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


วีดีโอสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ มาพร้อมกับรูปสัตว์ คำอ่าน คำแปล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ

คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ colors


คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ colors
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์อังกฤษ สีอังกฤษ

คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ colors

N๒๐: คำศัพท์ 300 คำ-จำเป็นมาก [ตอน1/3] | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง


https://www.youtube.com/watch?v=TSu2pUF3iLo
ลิงค์นี้คือคลิปเดียวกับคลิปที่คุณดูอยู่นี้ แต่เราปรับเสียงให้ดังฟังชัดยิ่งขึ้น ลงไว้ในช่องยูทูปอีกช่องหนึ่งชื่อว่า Naked English (เป็นยูทูปช่องที่สองของ อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง) – ต้องขออภัยที่คลิปต้นฉบับเสียงเบามาก เนื่องจาก ณ เวลาที่เราถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอนี้ เรายังมีประสบการณ์น้อย หวังว่าคลิปที่ปรับเสียงใหม่นี้จะทำให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้ราบรื่นยิ่งขึ้นครับ … จากทีมงาน Beautiful World และ Naked English
อ่านบทความเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟรี) \u0026 ดูรายละเอียดคอร์สเรียน Eng ได้ที่
www.NakedEnglish.net หัวข้อ: บทความที่น่าสนใจ
ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/EnglishWithPiboon
เราเน้นเรียน+สอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้สนทนาและเข้าใจหลักการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
[จัดทำและสอนโดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง] Piboon Jangsawang

N๒๐: คำศัพท์ 300 คำ-จำเป็นมาก [ตอน1/3] | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ


เรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ด้วย Alphabets ซึ่ง alphabet (แอล’ ฟาเบท) หมายถึง อักษรพยัญชนะ, อักขระ, ระบบตัวอักษร นั่นเองครับ โดยตัวอักษรในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ครับ สระมี 5 และถ้าไปผสมตัวอื่นๆ ที่ได้บอกไว้ใน VDO ก็จะมีเสียงสระเยอะขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์
การเทียบเสียงอักษร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สระ พยัญชนะ ประสมคำ สะกด ชื่อ นามสกุล
ค. ควาย นะครับอ่านผิดไป
เรียนออนไลน์
เรียนภาษาอังกฤษฟรี
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuKZYgki4\u0026t=5s
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv47gnc8
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r51ZLFA\u0026t=10s
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1QS7O6s
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5sPRefdA\u0026t=82s
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot65xu6k
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK2AAi9Q\u0026t=3s
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKYd2YFzg\u0026t=2s

วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คําภาษาอังกฤษ ในภาษาไทย

See also  ระบบการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ [Demo] | ระบบ งบประมาณ

10 thoughts on “[NEW] ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ ทั้ง 8 | คําภาษาอังกฤษ ในภาษาไทย – Sathyasaith”

  1. 445756 301503An fascinating discussion may be worth comment. I think you need to write on this topic, it may possibly undoubtedly be a taboo subject but usually men and women are not enough to dicuss on such topics. To a higher. Cheers 245809

    Reply
  2. 821038 957845You completed numerous good points there. I did a search on the problem and located nearly all folks will have exactly the same opinion along with your blog. 948509

    Reply
  3. 263326 328733Ive just been talking to Sean Gallagher about his upcoming Instant Income Cash Machine course, and hes been kind enough to fill me in on a few details regarding his upcoming course. 991599

    Reply

Leave a Comment