[NEW] ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) | การเปิดอาเซียน – Sathyasaith

การเปิดอาเซียน: คุณกำลังดูกระทู้

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

 ก่อนจะมาเป็นประชาคมอาเซียน

                ยังมีคนอีกมากที่ไม่ทราบว่าประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตของเรานั้น  ประเทศไทยเป็นประเทศที่คิดริเริ่มในการจัดตั้งสมาคมอาเซียน  โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในขณะนั้น (2510) คือ น.อ. (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ ตรงกับสมัยรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าคณะนำผู้นำจากประเทศสมาชิกอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์,  อินโดนีเซีย และสิงค์โปร์  เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสมาคมอาเซียนขึ้น  โดยใช้สถานที่บ้านพักตากอากาศที่แหลมแท่น ต. บางแสน อ. เมือง จ. ชลบุรี เป็นที่ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2510 และมีได้การจัดทำเอกสารข้อตกลงร่วมกัน เรียกว่า “Spirit of Bangsaen” หรือ จิตวิญญาณแห่งบางแสน  ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามในปฏิญญาก่อตั้งอาเซียน ซึ่งเรียกว่า “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration)  หรือปฎิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)
  

น.อ.(พิเศษ)ถนัด คอมันตร์

น.อ.(พิเศษ)ถนัด คอมันตร์

 

                 อาเซียน (ASEAN) เกิด เวลา 10:50 น.   เช้าวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 / ค.ศ. 1967    ที่กระทรวงการต่างประเทศ วังสราญรมย์  กรุงเทพมหานคร  ราชอาณาจักรไทย

                ผู้ตั้งชื่อสมาคมนี้ว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซี่ยน (ASEAN มาจากคำเต็มว่า Association of Southeast Asain Nations) ก็คือ นายอาคัม มาลิค รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เหตุผลการจัดตั้งสมาคมอาเซียน ในสมัยนั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขาดความสมัครสมานสามัคคีกัน กล่าวคือมาเลเซียกับฟิลิปปินส์มีความหวาดระแวงกันในเรื่องของพรมแดนที่เป็นเกาะและกรรมสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อน อินโดนีเซียก็ยังระส่ำระสายในเรื่องการเมืองภายใน ส่วนสิงคโปร์ก็เป็นเกาะเล็กๆ ที่รู้สึกไม่มั่นใจในการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจ สำหรับไทยเองก็ไม่มั่นใจจากภัยการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่ลามมาจากประเทศเวียตนาม เขมร และลาว

ASEAN Community คืออะไร

                อาเซียน (ASEAN) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย (2510) สิงคโปร์ (2510) อินโดเนเซีย (2510) มาเลเซีย (2510) ฟิลิปปินส์ (2510) บรูไน (2527) เวียตนาม (2538)  ลาว (2540) พม่า (2540)  กัพูชา (2542) มีประชากรรวมกันประมาณ 570 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจที่โตมาก เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า ข้อตกลงบาหลี 2 เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแข่งขันรุนแรง เช่น อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในช่วงที่ผ่านมา  ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา

          1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง

          2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย

                (ก) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2020

                (ข) ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)

See also  MTT EP.334 วางแผนเทรด Non-Farm Employment Changeโดย แบ่งโซน ได้กำไร ไม่ล้างพอร์ต อ.สุวัฒน์ รักธรรม | employment history แปลว่า

                (ค) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

                (ง) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน การปะกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                กลุ่มสินค้าและบริการนำร่องที่สำคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน คือ สินค้าเกษตร / สินค้าประมง / ผลิตภัณฑ์ไม้ / ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่งทอ / ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการด้านสุขภาพ, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) กำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ โดยผ่อนปรนให้กับประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียตนาม ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำ Roadmap ทางด้านท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)

         3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

ประโยชน์ที่ไทยได้รับคืออะไร

                1. ประชากรเพิ่มเป็น 600 ล้านคนโดยประมาณ ทำให้เพิ่มศักยภาพในการบริโภค เพิ่มอำนาจการต่อรองในระดับโลก

                2. Economy Scale ยิ่งผลิตมาก ยิ่งต้นทุนต่ำ

                3. มีแรงดึงดูดเงินลงทุนที่อยู่นอกอาเซียนสูงขึ้น

                4. สิบเสียงย่อมดังกว่าเสียงเดียว

 

ผลกระทบมีอะไรบ้าง?

                1. การศึกษาในภาพใหญ่ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ต้องไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนี้มากระชากลากเราไปอย่างทุลักทุเล เราต้องเตรียมความพร้อมทันที ตลอดเวลา โดยเฉพาะบุคลากรต้องตามให้ทันและยืดหยุ่นปรับตัวให้รับสถานการณ์ได้

                2. ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของ ASEAN บุคลากรและนักศึกษา ต้องเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารได้

                3. ปรับปรุงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน (Conflict Management) จึงต้องคำนึงถึงการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ASEAN ให้มากขึ้น

                4. สร้างบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ใน ASEAN เพิ่มโอกาสในการทำงาน ไม่เช่นนั้น จะถูกแย่งงานเพราะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการอย่างเสรี คณะกรรมการวิชาชีพ สภาวิชาชีพ ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วน

                5. โอกาสในการเป็น Education Hub โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย แต่ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเป็นตัวนำ

                6. เราต้องการเครื่องมือในการ Transform คน การเรียนแบบ PBL หรือ Project Based Learning น่าจะได้มีการวิจัยอย่างจริงจังและนำมาปรับใช้  ห้องเรียนไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกต่อไป ต้องเพิ่มการเรียนจากชีวิตจริง ลงมือทำเป็นทีม อยู่คนละประเทศก็ทำร่วมกันได้ด้วยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ประเด็นนี้ อาจารย์จะสอนได้ยากขึ้น แต่เป็นผู้ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ แสดงว่า อาจารย์ต้องมีความพร้อมมากกว่าเดิมและเก่งจริงๆ  (MRAs) การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 เมื่อ 7 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ได้กำหนดจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิชาชีพหลัก แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี โดยจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558  ในเบื้องต้น ได้ทำข้อตกลงร่วมกันแล้ว 7 สาขา คือ
                1. วิศวกรรม (Engineering Services) 
                2. พยาบาล (Nursing Services) 
                3. สถาปัตยกรรม (Architectural Services) 
                4. การสำรวจ (Surveying Qualifications) 
                5. แพทย์ (Medical Practitioners) 
                6. ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) 
                7. บัญชี (Accountancy Services)

 หลักการพื้นฐานของความร่วมมืออาเซียน

                ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ในการดำเนินงานในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2551 และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) ซึ่งประกอบด้วย

                – การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ
                – สิทธิของทุกรัฐในการดำรงอยู่โดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก
                – หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
                – ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
                – การไม่ใช้การขู่บังคับ หรือการใช้กำลัง
                – ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก

See also  [심즈4 건축/배포] 골든 브라운 아파트 (No CC) l Sims4 Speed Build l 김똑순 | 심즈4 아파트 치트

                นอกจากหลักการข้างต้นแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงก่อนที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้    อาเซียนยึดถือหลักการฉันทามติเป็นพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจและกำหนดนโยบาย มาโดยตลอด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่อาเซียนจะตกลงกันดำเนินการใดๆ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดประเทศ จะต้องเห็นชอบกับข้อตกลงนั้นๆ ก่อน การที่อาเซียนยึดมั่นในหลัก ‘ฉันทามติ” และ “การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน’ หรือที่ผู้สังเกตการณ์อาเซียนเรียกว่า ‘วิถีทางของอาเซียน’ (ASEAN’s Way)ในทางหนึ่งนั้น ก็ถือเป็นผลดีเพราะเป็นปัจจัย ที่ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ในเรื่องระบบการเมือง วัฒนธรรมและฐานะทางเศรษฐกิจ มีความ “สะดวกใจ” ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก และดำเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียน แต่ในอีกทางหนึ่ง “ฉันทามติและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน”ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายโอกาสว่า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระบวน การรวมตัวกันของอาเซียนเป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงทำให้อาเซียนขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากถูกมองว่ากลไกที่มีอยู่ ของอาเซียน ล้มเหลว ในการจัดการกับปัญหา ของอาเซียนเองที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึ่งได้ อย่างไรก็ดี การยึดถือฉันทามติในกระบวนการตัดสินใจ ของอาเซียน ได้เริ่มมี ความยืดหยุ่นมากขึ้นหลังจากที่กฎบัตรอาเซียน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551  เนื่องจาก กฎบัตรอาเซียนได้เปิดช่องให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน พิจารณาหาข้อยุติในเรื่องที่ประเทศสมาชิกไม่มีฉันทามติได้

 

คำขวัญอาเชี่ยน
สัญลักษณ์อาเซียน

 สัญลักษณ์อาเซียน

รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันบนพื้นสีแดง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีแดง

รวงข้าว 10 ต้นมัดรวมกัน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ

รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีเหลือง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สีแดง     หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว     หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีน้ำเงิน  หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

บรรณานุกรม
กำเนิดอาเซียน (2555) สืบค้นจาก http://www.panyathipschool.ac.th. วันที่ 16 มิ.ย. 2555
ประชาคมอาเซียน (2555)  สืบค้นจาก http://www.ru.ac.th วันที่ 16 มิ.ย. 2555
สมเกียรติ อ่อนวิมล. (2555) “บันทึกหน้าแรกของอาเซียน” นิตยสารคู่สร้างคู่สม.ปีที่ 33 ฉบับที่ 747-749 (มิ.ย. 55) หน้า 16-17.

ภาพประกอบ
Southeast Asia Maphttp.สืบค้นจาก kanitta04kaewthong.blogspot.com/. วันที่ 30 ส.ค. 2555
คำขวัญอาเชียน.สืบค้นจาก http://joomlas.ru.ac.th/oasc. 30 ส.ค. 2555
ความหมาย ของสัญลักษณ์อาเซียน. สืบค้นจาก http://nenenantana.wordpress.com/2012/08/24/ความหมาย-ของสัญลักษณ์อา/. วันที่ 30 ส.ค. 2555
น.อ.(พิเศษ)ถนัด คอมันตร์.สืบค้นจาก th.wikipedia.org/wiki/ถนัด_คอมันตร์. วันที่ 30 ส.ค. 2555

เรียบเรียงโดย จารุวรรณ ตันวิจิตร ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขต บางนา

[Update] อาเซียน วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน | การเปิดอาเซียน – Sathyasaith


Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Lookin’ out to the world.
For
And prosperity to last.
We dare to dream, we care to share
Together for ASEAN
We dare to dream, we care to share
For it’s the way of ASEAN.

See also  การเลือกทำเลที่ตั้ง EP6 | การ เลือก ทำเล ที่ ตั้ง | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

Raise our flag high, sky highEmbrace the pride in our heartASEAN we are bonded as oneLookin’ out to the world.For peace , our goal from the very startAnd prosperity to last.We dare to dream, we care to shareTogether for ASEANWe dare to dream, we care to shareFor it’s the way of ASEAN.


อาเซียนทยอยเปิดประเทศท่ามกลางสมรภูมิโควิด-19 : วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ (23 ก.ย. 64)


การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวยังเป็นข้อถกเถียงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากเวียดนามและอินโดนีเซีย เตรียมเปิดโครงการนำร่องคล้าย ๆ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ของไทย ดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติยังกังวลเกี่ยวกับแนวทางของประเทศเหล่านี้ ชมย้อนหลังรายการข่าวค่ำมิติใหม่ ได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/EveningNews
สมรภูมิโควิด นักท่องเที่ยวโควิด19

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อาเซียนทยอยเปิดประเทศท่ามกลางสมรภูมิโควิด-19 : วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ  (23 ก.ย. 64)

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29


นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ NCC สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29

คนไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


คนไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษไร้เงาผู้แทนเมียนมา : ทันโลก กับ ที่นี่ Thai PBS


ติดตามชมรายการทันโลก กับ ที่นี่ Thai PBS วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.30 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/ThisisThaipbs

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษไร้เงาผู้แทนเมียนมา : ทันโลก กับ ที่นี่ Thai PBS

เทียบฟอร์มเปิดประเทศ 6 ชาติอาเซียนใครพร้อมสุด | Spotlightth


“เทียบฟอร์มเปิดประเทศ 6 ชาติอาเซียนใครพร้อมสุด”
ผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วสำหรับการเปิดประเทศของไทย รู้หรือไม่ว่าในอาเซียนมี 6 ชาติแล้วที่ประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ละประเทศเตรียมพร้อมและมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ใครพร้อมสุดไปดูกัน
เปิดประเทศ spotlighth อาเซียน ไทยแลนด์พาส

ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่
ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34
Website : http://www.amarintv.com
Facebook : https://www.facebook.com/Spotlightpublisher
Twitter : https://twitter.com/amarintvhd
Instagram : https://www.instagram.com/amarintvhd
Youtube : https://www.youtube.com/c/amarintvhd
Dailymotion : https://www.dailymotion.com/amarintvhd
Line : https://lin.ee/w1gOqNl
Tiktok : https://www.tiktok.com/@amarintvhd
ติดต่อโฆษณา 024229191 ต่อ 2505 และ 0922800782

เทียบฟอร์มเปิดประเทศ 6 ชาติอาเซียนใครพร้อมสุด | Spotlightth

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การเปิดอาเซียน

5 thoughts on “[NEW] ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) | การเปิดอาเซียน – Sathyasaith”

  1. 886710 27758Hello! I just wish to give an enormous thumbs up for the good info you may have proper here on this post. I can be coming once again to your weblog for more soon. 195478

    Reply

Leave a Comment