[NEW] มาตรการรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว 1 พฤศจิกายนนี้ [อัพเดทล่าสุด] | กฎหมายว่าด้วยโรงแรม – Sathyasaith

กฎหมายว่าด้วยโรงแรม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

มาตรการรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว 1 พฤศจิกายนนี้ [อัพเดทล่าสุด]

ประเทศไทยผ่อนปรนข้อกำหนดการเข้าประเทศและเตรียมเปิดประเทศสำหรับนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดสโดยไม่มีการกักตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางจะยังคงต้องแสดงเอกสารก่อนเดินทางและจะต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด- 19 ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อมาถึงประเทศไทย

For English Click: Thailand Reopening with No Quarantine

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนที่เดินทางมายังประเทศไทยจะต้องกักกันเป็นเวลา 7 วัน ณ โรงแรมกักตัวทางเลือก (AQ) หรือโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีประกาศว่าประเทศจะเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนโดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนั้น ผู้เดินทางที่มีสิทธิ์เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่มีการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทยและมีผลตรวจเชื้อ coronavirus เป็นลบก่อนออกเดินทางและเมื่อมาถึงประเทศไทย

แนวทางการรับผู้เดินทางเข้ามายังประทศไทยแบบไม่กักตัวและไม่จํากัดพื้นที่

เงื่อนไขเบื้องต้นในการรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่มีการกักกันและไม่มีการจำกัดพื้นที่ ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี้

1. เดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และทางอากาศเท่านั้น

2.  มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

3. มีผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

4. ทําประกันสุขภาพ อย่างน้อย 50,000 USD

5. มีใบจองที่พัก

6. เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน โหลดแอปพลิเคชั่นที่กําหนดและตรวจหาเชื้อ โดยวิธี RT-PCR ในวันที่ 0-1

7. เมื่อผลการตรวจหาเชื้อ ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปต่อได้ โดยไม่ต้องกักตัว

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในไทยตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดังนี้

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

1. เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศอนุมัติ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ได้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้เฉพาะกรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ โดยผู้เดินทางต้องอยู่ในประเทศ/พื้นที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่  ผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรซึ่งได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและได้เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่ ที่ได้รับอนุมัติข้างต้น 

See also  ทำสื่อการสอนออนไลน์ เห็นหน้าผู้สอน ฟรี ตัดต่อไม่เป็นก็ทำได้|อิงคัทตัดคลิป | สื่อ การ สอน ออนไลน์

2. ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

 • หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) หรือหลักฐานการลงทะเบียน การเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศกำหนด
 • เอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ หาก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีเชื้อโรคโควิด – 19 ให้มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อและหายแล้วไม่เกิน 3 เดือนด้วย
 • กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทาง อยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
 • หลักฐานการชำระค่าที่พักเมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 วัน และค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ในโรงแรมหรือสถานที่พักซึ่งได้ขึ้นทะเบียนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้อง เข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี อนุมัติและตรวจสอบ
 • เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง เว้นแต่กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งมิได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนที่ได้เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ สำหรับกรณีผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโรคโควิด – 19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็มภายในเวลา 3 เดือนหลังการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการออกเดินทาง

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

 

1. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)

2. ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

3. ให้เดินทางออกจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมหรือสถานที่พัก สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำ หนด หรือ สถานที่ที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการกำหนด แล้วแต่กรณี เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 ด้วยวิธี RT-PCR จำ านวน 1 ครั้ง โดยยานพาหนะ ที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ โดยต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ (Sealed Route) ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในระหว่างที่รอผล การตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 ห้ามผู้เดินทางเดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด

4. ในกรณีที่ผลการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด -19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางในราชอาณาจักรได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ โรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนด แล้วแต่กรณี มอบชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้อง กับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2(เชื้อก่อโรค COVID -19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self-test Kit หรือ ATK) ให้กับผู้เดินทาง สำหรับการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 6 – 7 ของระยะเวลาที่พำนักหรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด -19  

5. กรณีผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในครั้งแรก ยืนยันว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด – 19 โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ พิจารณาดำเนินการ ดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ตามที่กระทรวง สาธารณสุขหรือทางราชการกำหนด และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีโดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ หรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือที่พักกับผู้เดินทาง หรือเป็นไปตามสิทธิในการตรวจ หรือรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นผู้มีสัญชาติไทย

6. ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด โดยให้เปิดระบบติดตามดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังหรือ ติดตามอาการและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองระหว่างที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 

ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกำหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทาง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ

รัฐบาลไทยได้ระบุว่าจะอนุญาตให้นักเดินทางจากประเทศเสี่ยงต่ำเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่มีการกักกันตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยชื่อ 5 ประเทศคือ อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, สิงคโปร์, และจีน 

ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่สามารถเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว โดยมีรายชื่อ 46 ประเทศ

ค้นหารายชื่อทั้งหมด ได้ที่นี่: รายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ 46 ประเทศ

ผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19

สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน มาตรการกักตัวจะยังคงเหมือนเดิม โดยปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดระยะเวลากักตัวเป็นเวลา 10 วันและผู้เดินทางต้องจ่ายค่าโรงแรมกักตัวด้วยตัวเอง

พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า)

นอกจากนี้ไทยยังได้ประกาศไทม์ไลน์ 4 ระยะ ในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “พื้นที่สีฟ้า” เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดไปแล้ว 4 จังหวัด คือ ภูเก็ต, สุราษฎร์, พังงาและกระบี่ในโครงการ “แซนด์บ็อกซ์” โดยจะมีการขยายพื้นที่รับนักท่องเที่ยวอีกในช่วง 1-30 พ.ย. 64 รวม 17 จังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม: รายชื่อ 17 จังหวัด พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว เตรียมรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.

Join Our FACEBOOK Page!

รวบรวมข้อมูลโรงแรมกักตัว AQ / โรงแรม SHA Plus ในประเทศไทย พร้อมอัพเดทข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19

 

หมายเหตุ: มาตราการ/ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ขอให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์สถานทูต/สถานกงสุลเป็นระยะๆ

[NEW] | กฎหมายว่าด้วยโรงแรม – Sathyasaith


Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life

Henry Cloud

(4/5)

Freeสรุป พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สรุป พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

ทรัพย์ 2/13 (เทอม1/2558 #Sec1)


ทรัพย์ 2/13 (เทอม1/2558 #Sec1)

LAW2001 EP1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์


วิดีโอคำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

LAW2001 EP1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

พระราชบัญญัติโรงแรม [SSRU sec: 002]


พระราชบัญญัติโรงแรม [SSRU sec: 002]
จัดทำโดยนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
การโรงแรมและจัดการธุรกิจที่พัก

พระราชบัญญัติโรงแรม [SSRU sec: 002]

24 ชั่วโมง ที่พูลวิลล่า!!!


ท่านใดสนใจ บ้านพักปาร์ตี้ พรีเมี่ยม 18 ห้องนอน พร้อมห้องคาราโอเกะริมสระน้ำ ใกล้หาดจอมเทียน สามารถเดินไปชายหาดได้ แค่5 นาทีเท่านั้น มีอาหารเช้า และการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง หรือบ้านอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่
https://www.facebook.com/villanavinresort/
หรือ
https://www.facebook.com/1851664381768146/posts/2796994397235135/?d=n
สั่งซื้อเสื้อ และ หมวก My Mate Nate ได้ที่: https://www.mymatenate.com/
อย่าลืมติดตามช่อง My Mate Nate และสมัครสมาชิกด้วย!!
สมัครสมาชิก: https://www.youtube.com/mymatenate/join
อย่าลืมกดติดตามช่องที่สองของเราด้วย: https://www.youtube.com/nate\u0026mee
Facebook ► http://www.facebook.com/mymatenate
Instagram ► http://instagram.com/mymatenate/
TikTok ► https://www.tiktok.com/@realmymatenate
สนใจติดต่อเรื่องการลงโฆษณาหรือการร่วมงาน กรุณาติดต่อผมทางนี้ เท่านั้น
For business or stock footage inquires ONLY contact me here: [email protected]
mymatenate มายเมทเนท

24 ชั่วโมง ที่พูลวิลล่า!!!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ กฎหมายว่าด้วยโรงแรม

23 thoughts on “[NEW] มาตรการรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว 1 พฤศจิกายนนี้ [อัพเดทล่าสุด] | กฎหมายว่าด้วยโรงแรม – Sathyasaith”

 1. 280843 410816I discovered your website site online and check many of your early posts. Maintain on the top notch operate. I just now additional your Feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading a lot far more from you finding out later on! 767932

  Reply
 2. 16467 258203Properly, that is fantastic, yet consider further options weve got here? Could you mind submitting an additional write-up relating to them also? A lot of thanks! 337756

  Reply
 3. Hi I am so glad I found your weblog, I really found you by
  mistake, while I was looking on Aol for something else, Anyhow
  I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and a all round enjoyable
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and
  also added in your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic
  b.

  Reply
 4. 928BET.PRO เว็บคาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับมาตราฐานเป็นสากลได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่ามีความปลอดภัยในด้านของการเงิน และ บัญชี เดิมพันได้อย่างปลอดภัยกว่าที่ออื่น รับประกันความเร้าใจตลอดการเล่นแน่นอน พร้อมทั้งมีทีมงานฝ่ายซัพพอร์ต ที่จะคอยให้คำแนะนำกับผู้เล่นผ่านแชทไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง สนุกครบจบในเว็บเดียว

  Reply
 5. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of
  that, this is excellent blog. A great read.
  I’ll certainly be back.

  Here is my web page 릴게임사이트

  Reply
 6. Oh my goodness! Impressive article dude! Many
  thanks, However I am having troubles with your RSS.
  I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody else having
  similar RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond?
  Thanx!!

  Also visit my web site – 메리트카지노

  Reply
 7. Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design.
  Excellent choice of colors!

  Reply
 8. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back from now
  on. I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice day!

  my web page – 우리카지노

  Reply
 9. Thanks for another informative site. Where else may
  just I get that type of info written in such an ideal approach?
  I have a challenge that I’m just now working on,
  and I’ve been at the glance out for such information.

  Reply

Leave a Comment