[NEW] | ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ e cpp กรมบัญชีกลาง – Sathyasaith

ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ e cpp กรมบัญชีกลาง: คุณกำลังดูกระทู้

สำหรับบอร์ด IPST จะใช้โปรกรม Arduino ในการเขียนคำสั่ง โดยโปรกรม Arduino เป็นโครงการที่นำชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C ซึ่งภาษา C นี้เป็นลักษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบารี่ของ Arduino ขึ้นมาเพื่อให้การสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานโค้ดตัวเดียวกันได้ โดยตัวโครงการได้ออกบอร์ดทดลองมาหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อใช้งานกับ IDE ของตนเอง สาเหตุหลักที่ทำให้ Arduino เป็นนิยมมาก เป็นเพราะ ที่ใช้งานร่วมกันสามารถโหลดได้ฟรี และตัวบอร์ดทดลองยังถูกแจกแปลน ทำให้ผู้ผลิตจีนนำไปผลิตและขายออกตลาดมาในราคาที่ถูก

Wi-Fi คือ Wireless LAN หรือระบบ Network แบบไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่างยี่ห้อกันนั้นจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ประสบปัญหา หากอุปกรณ์นั้นผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานก็จะมีการประทับตรา Wi-Fi Certified ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ อุปกรณ์อื่นที่มีตรา Wi-Fi Certified ได้ แล้วจึงกลายมาเป็นคำศัพท์ของอุปกรณ์ LAN ไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สาย คือระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีความคล่องตัวมาก ซึ่งอาจจะนำมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิม โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF และ คลื่นอินฟราเรด ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านอากาศ ทะลุกำแพง เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย การอัปโหลดนั้นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบ LAN แบบใช้สาย ที่สำคัญก็คือ การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเลข 802.11 นั้นเป็น เทคโนโลยีมาตรฐานแบบเปิดซึ่งกำหนดโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE โดยเลขหลักตัวหน้าจะเหมือน ๆ กัน แต่ความแตกต่างของเทคโนโลยีจะกำหนดด้วยตัวอักษรด้านหลัง เช่น 802.11b , 802.11a ,802.11g มาตรฐาน 802.11b ถือเป็นมาตรฐาน Wi-Fi ตัวแรก ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว 11 เมกะบิตต่อวินาทีโดยใช้ช่วงความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ครอบคลุมพื้นที่ทำการในระยะ 150 เมตร

 สารสนเทศกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

           ผู้พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาหาข้อมูล สืบค้นค้นข้อมูล และพัฒนาทักษะความสามารถด้านสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  การรู้สารสนเทศ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Information Literacy ได้มีนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ความหมายของการรู้สารสนเทศว่า หมายถึง ความรู้และความสามารถของบุคคลในการระบุความต้องการสารสนเทศของตนเอง ความสามารถในการค้นหา ประเมินคุณค่า และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (American Library Association, 1989) การรู้สารสนเทศเป็นความสามารถที่จะกำหนดความต้องการ การประเมิน การจัดการและการใช้สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ ตลอดจนการศึกษาวิจัย (Bruce, 1996; Humes, 2005)

ภาพการสืบค้นสารสนเทศ
ที่มา, https://www.freepik.com/free-photo/hands-with-laptop-virtual-world-map_979060.htm#page=1&query=Information&position=48, jannoon028

          ดังนั้น การรู้สารสนเทศจึงครอบคลุมความรู้ความสามารถของบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการตระหนักว่าสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การรู้ว่าตนเองมีความต้องการสารสนเทศใด สามารถตั้งคำถามหรือระบุความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ สามารถระบุหรือชี้แหล่งสารสนเทศที่จะค้นหาได้ สามารถพัฒนากลวิธีการค้นคืนสารสนเทศได้ สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งที่จัดเก็บอยู่ในสื่อคอมพิวเตอร์หรือสื่อรูปแบบอื่นๆได้ สามารถประเมินคุณค่าสารสนเทศได้ สามารถจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่สารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้สามารถบูรณาการสารสนเทศใหม่ๆ เข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้ และสามารถใช้สารสนเทศในการคิดเชิงวิเคราะห์ และใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ซึ่งก็คือ การนำสารสนเทศต่าง ๆ มาแก้ปัญหาของโครงงานคอมพิวเตอร์นั่นเอง

          การรู้สารสนเทศมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือ การเป็นผู้ที่สามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมินและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ปัญหา  ต่าง ๆ หรือเพื่อการตัดสินใจ อัปโหลดกนี้การรู้สารสนเทศยังเกี่ยวข้องกับชุดของทักษะต่างๆ เช่น ทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหา

          ความสำคัญต่อการเรียนรู้ การที่ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากผู้เรียนที่ได้รับการฝึกให้เคยชินเพื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น สามารถเรียนรู้อย่างอิสระ การเรียนรู้ในเชิงรุก (active learning) เป็นการเตรียมผู้เรียนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เมื่อผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศก็จะมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นทั้งส่วนตัวและในการทำงานกลุ่มผู้เรียนจะเป็นผู้ที่สามารถกำหนดทางเลือกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความตระหนักถึงรูปแบบของการเรียนรู้เฉพาะบุคคลและพัฒนาจนเป็นความรู้ต่อไปวิธีการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศวิธีหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จคือ การเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นฐาน (resource-based learning) ซึ่งวิธีการนี้ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับมัธยมศึกษา : มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 9 ประการสำหรับนักเรียนในระดับโรงเรียน เป็นมาตรฐานในการสอนทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสอนให้นักเรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรฐานการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียน 9 มาตรฐาน

คุณลักษณะของการรู้สารสนเทศที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติได้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

           มาตรฐานที่ 1 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นักเรียนทราบถึงความจำเป็นของสารสนเทศ ทราบถึงหลักเกณฑ์การตัดสินว่าสารสนเทศที่ค้นได้ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ สามารถทำให้คำถามในเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนไปสู่สารสนเทศที่ต้องการได้ เช่นต้องการพัฒนาโครงงาน Internet of Thing ผู้เรียนจะต้องทราบในสิ่งที่ต้องการค้นหาข้อมูล โดยใช้คำค้นว่า โครงงาน Internet of Thing  หรือ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง หรือ การสั่งงานโดยใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น นักเรียนระบุถึงแหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลายได้ เช่น บอกแหล่งที่จะค้นหาข้อมูลได้ ระบุแหล่ง เช่น จะค้นหาใน Google หรือ ห้องสมุด สามารถสร้างและใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศได้ เช่น ตรรกะบูลีน (And Or Not)

See also  [NEW] ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน | การ อ่าน พิ น อิน - Sathyasaith

          มาตรฐานที่ 2 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศได้อย่างมีหลักการ

นักเรียนสามารถตัดสินได้ว่าสารสนเทศนั้นมีความถูกต้อง ตรงประเด็น และครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการถึงความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นสามารถระบุถึงสารสนเทศที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นจริงได้และสามารถเลือกสารสนเทศที่เหมาะสมกับปัญหาหรือข้อคำถามที่สงสัยได้

          มาตรฐานที่ 3 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

นักเรียนรู้ถึงการนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยรวบรวมสารสนเทศใหม่ที่สืบค้นได้มาเป็นความรู้แก่ตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหาและข้อคำถามได้ และเผยแพร่สารสนเทศและความคิดในรูปแบบที่เหมาะสม

          มาตรฐานที่ 4 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาหรือติดตามสารสนเทศตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล

นักเรียนสามารถค้นสารสนเทศที่แตกต่างกันไปตามความสนใจนักเรียนสามารถออกแบบ พัฒนา ประเมินสารสนเทศและแก้ไขสารสนเทศตามความสนใจได้

          มาตรฐานที่ 5 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมและนำสารสนเทศไปใช้อย่างสร้างสรรค์นักเรียนเป็นผู้อ่านที่มีความสามารถและมีแรงกระตุ้นตามความสนใจสามารถทราบถึงจุดประสงค์ของการนำเสนอสารสนเทศในแต่ละรูปแบบจัดทำสารสนเทศในรูปแบบต่างๆได้

          มาตรฐานที่ 6 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศเป็นผู้ใฝ่หาความเป็นเลิศทางสารสนเทศ

นักเรียนสามารถกำหนดกระบวนการสืบค้นที่มีคุณภาพและค้นหาสารสนเทศที่ดีสามารถออกแบบกลยุทธ์ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาความคิดของตนเองให้ทันสมัย

          มาตรฐานที่ 7 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศเข้าใจความสำคัญของสารสนเทศในสังคมแบบประชาธิปไตยและใช้สารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

นักเรียนสามารถค้นหาสารสนเทศที่มีความหลากหลายในด้าน แหล่ง เนื้อหา สาขาวิชาและวัฒนธรรมสามารถเข้าใจหลักการเข้าถึงสารสนเทศที่มีความเสมอกัน

          มาตรฐานที่ 8 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศเป็นผู้มีพฤติกรรมเหมาะสมและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

นักเรียนมีหลักการคิดสืบค้นสารสนเทศอย่างมีอิสระ สามารถคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 9 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อการสื่อสารและสร้างความรู้

นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และสารสนเทศใหม่แก่ผู้อื่นได้ นักเรียนสามารถคำนึงถึงความรู้ ความคิด และภูมิหลังของผู้เข้าร่วมประชุมในการสื่อสารสารสนเทศได้ สามารถร่วมมือกับเพื่อนในการระบุปัญหาและค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้สามารถร่วมมือกับเพื่อนในการออกแบบ จัดทำ ประเมินสารสนเทศ และหาวิธีการแก้ปัญหาได้

          มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับมัธยมศึกษามาตรฐานการรู้สารสนเทศ 9 ประการสำหรับนักเรียนมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นพื้นฐานของมาตรฐานการรู้สารสนเทศที่นักศึกษาควรมี จากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องการค้นคว้าหาข้อมูล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา

 ชุติมา สัจจานันท์. 2544.  การรู้สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ-การศึกษา คนไทยและสังคมไทย.วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 14(3), 50-54.

ACRL. (2000). Information literacy competency standards for higher education. Chicago: Association of College and Research Libraries.

American Library Association.  (1989).  President committee on information literacy final  report.  Chicago: American Library Association.

American Association of School Librarians & Association 2009.Communications and technology, information literacy standards for student  learning. Retrieved Decemder 8, 2019, from  http://www.ala/aasl/aaslproftools/informationpower/ InformationLiteracyStandardsfinal.pdf

Bruce, C., & Candy, P. 2000. Information literacy around the world: Advances in programs and research. Wagga Wagga, NW:Charles Sturt University.


Return to contents

[NEW] | ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ e cpp กรมบัญชีกลาง – Sathyasaith

สำหรับบอร์ด IPST จะใช้โปรกรม Arduino ในการเขียนคำสั่ง โดยโปรกรม Arduino เป็นโครงการที่นำชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C ซึ่งภาษา C นี้เป็นลักษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบารี่ของ Arduino ขึ้นมาเพื่อให้การสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานโค้ดตัวเดียวกันได้ โดยตัวโครงการได้ออกบอร์ดทดลองมาหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อใช้งานกับ IDE ของตนเอง สาเหตุหลักที่ทำให้ Arduino เป็นนิยมมาก เป็นเพราะ ที่ใช้งานร่วมกันสามารถโหลดได้ฟรี และตัวบอร์ดทดลองยังถูกแจกแปลน ทำให้ผู้ผลิตจีนนำไปผลิตและขายออกตลาดมาในราคาที่ถูก

Wi-Fi คือ Wireless LAN หรือระบบ Network แบบไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่างยี่ห้อกันนั้นจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ประสบปัญหา หากอุปกรณ์นั้นผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานก็จะมีการประทับตรา Wi-Fi Certified ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ อุปกรณ์อื่นที่มีตรา Wi-Fi Certified ได้ แล้วจึงกลายมาเป็นคำศัพท์ของอุปกรณ์ LAN ไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สาย คือระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีความคล่องตัวมาก ซึ่งอาจจะนำมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิม โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF และ คลื่นอินฟราเรด ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านอากาศ ทะลุกำแพง เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย การอัปโหลดนั้นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบ LAN แบบใช้สาย ที่สำคัญก็คือ การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเลข 802.11 นั้นเป็น เทคโนโลยีมาตรฐานแบบเปิดซึ่งกำหนดโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE โดยเลขหลักตัวหน้าจะเหมือน ๆ กัน แต่ความแตกต่างของเทคโนโลยีจะกำหนดด้วยตัวอักษรด้านหลัง เช่น 802.11b , 802.11a ,802.11g มาตรฐาน 802.11b ถือเป็นมาตรฐาน Wi-Fi ตัวแรก ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว 11 เมกะบิตต่อวินาทีโดยใช้ช่วงความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ครอบคลุมพื้นที่ทำการในระยะ 150 เมตร

See also  เงินเกษียณจากประกันสังคม เป็นอย่างไร ? (TH) | ประกัน สังคม เกษียณ | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

 สารสนเทศกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

           ผู้พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาหาข้อมูล สืบค้นค้นข้อมูล และพัฒนาทักษะความสามารถด้านสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  การรู้สารสนเทศ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Information Literacy ได้มีนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ความหมายของการรู้สารสนเทศว่า หมายถึง ความรู้และความสามารถของบุคคลในการระบุความต้องการสารสนเทศของตนเอง ความสามารถในการค้นหา ประเมินคุณค่า และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (American Library Association, 1989) การรู้สารสนเทศเป็นความสามารถที่จะกำหนดความต้องการ การประเมิน การจัดการและการใช้สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ ตลอดจนการศึกษาวิจัย (Bruce, 1996; Humes, 2005)

ภาพการสืบค้นสารสนเทศ
ที่มา, https://www.freepik.com/free-photo/hands-with-laptop-virtual-world-map_979060.htm#page=1&query=Information&position=48, jannoon028

          ดังนั้น การรู้สารสนเทศจึงครอบคลุมความรู้ความสามารถของบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการตระหนักว่าสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การรู้ว่าตนเองมีความต้องการสารสนเทศใด สามารถตั้งคำถามหรือระบุความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ สามารถระบุหรือชี้แหล่งสารสนเทศที่จะค้นหาได้ สามารถพัฒนากลวิธีการค้นคืนสารสนเทศได้ สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งที่จัดเก็บอยู่ในสื่อคอมพิวเตอร์หรือสื่อรูปแบบอื่นๆได้ สามารถประเมินคุณค่าสารสนเทศได้ สามารถจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่สารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้สามารถบูรณาการสารสนเทศใหม่ๆ เข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้ และสามารถใช้สารสนเทศในการคิดเชิงวิเคราะห์ และใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ซึ่งก็คือ การนำสารสนเทศต่าง ๆ มาแก้ปัญหาของโครงงานคอมพิวเตอร์นั่นเอง

          การรู้สารสนเทศมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือ การเป็นผู้ที่สามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมินและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ปัญหา  ต่าง ๆ หรือเพื่อการตัดสินใจ อัปโหลดกนี้การรู้สารสนเทศยังเกี่ยวข้องกับชุดของทักษะต่างๆ เช่น ทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหา

          ความสำคัญต่อการเรียนรู้ การที่ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากผู้เรียนที่ได้รับการฝึกให้เคยชินเพื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น สามารถเรียนรู้อย่างอิสระ การเรียนรู้ในเชิงรุก (active learning) เป็นการเตรียมผู้เรียนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เมื่อผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศก็จะมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นทั้งส่วนตัวและในการทำงานกลุ่มผู้เรียนจะเป็นผู้ที่สามารถกำหนดทางเลือกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความตระหนักถึงรูปแบบของการเรียนรู้เฉพาะบุคคลและพัฒนาจนเป็นความรู้ต่อไปวิธีการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศวิธีหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จคือ การเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นฐาน (resource-based learning) ซึ่งวิธีการนี้ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับมัธยมศึกษา : มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 9 ประการสำหรับนักเรียนในระดับโรงเรียน เป็นมาตรฐานในการสอนทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสอนให้นักเรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรฐานการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียน 9 มาตรฐาน

คุณลักษณะของการรู้สารสนเทศที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติได้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

           มาตรฐานที่ 1 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นักเรียนทราบถึงความจำเป็นของสารสนเทศ ทราบถึงหลักเกณฑ์การตัดสินว่าสารสนเทศที่ค้นได้ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ สามารถทำให้คำถามในเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนไปสู่สารสนเทศที่ต้องการได้ เช่นต้องการพัฒนาโครงงาน Internet of Thing ผู้เรียนจะต้องทราบในสิ่งที่ต้องการค้นหาข้อมูล โดยใช้คำค้นว่า โครงงาน Internet of Thing  หรือ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง หรือ การสั่งงานโดยใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น นักเรียนระบุถึงแหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลายได้ เช่น บอกแหล่งที่จะค้นหาข้อมูลได้ ระบุแหล่ง เช่น จะค้นหาใน Google หรือ ห้องสมุด สามารถสร้างและใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศได้ เช่น ตรรกะบูลีน (And Or Not)

          มาตรฐานที่ 2 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศได้อย่างมีหลักการ

นักเรียนสามารถตัดสินได้ว่าสารสนเทศนั้นมีความถูกต้อง ตรงประเด็น และครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการถึงความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นสามารถระบุถึงสารสนเทศที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นจริงได้และสามารถเลือกสารสนเทศที่เหมาะสมกับปัญหาหรือข้อคำถามที่สงสัยได้

          มาตรฐานที่ 3 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

นักเรียนรู้ถึงการนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยรวบรวมสารสนเทศใหม่ที่สืบค้นได้มาเป็นความรู้แก่ตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหาและข้อคำถามได้ และเผยแพร่สารสนเทศและความคิดในรูปแบบที่เหมาะสม

          มาตรฐานที่ 4 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาหรือติดตามสารสนเทศตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล

นักเรียนสามารถค้นสารสนเทศที่แตกต่างกันไปตามความสนใจนักเรียนสามารถออกแบบ พัฒนา ประเมินสารสนเทศและแก้ไขสารสนเทศตามความสนใจได้

See also  영국에서 서비스 중인 ‘누드 가정부’, 이용하려면 지켜야 하는 5가지 규칙들 | 누드 패치

          มาตรฐานที่ 5 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมและนำสารสนเทศไปใช้อย่างสร้างสรรค์นักเรียนเป็นผู้อ่านที่มีความสามารถและมีแรงกระตุ้นตามความสนใจสามารถทราบถึงจุดประสงค์ของการนำเสนอสารสนเทศในแต่ละรูปแบบจัดทำสารสนเทศในรูปแบบต่างๆได้

          มาตรฐานที่ 6 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศเป็นผู้ใฝ่หาความเป็นเลิศทางสารสนเทศ

นักเรียนสามารถกำหนดกระบวนการสืบค้นที่มีคุณภาพและค้นหาสารสนเทศที่ดีสามารถออกแบบกลยุทธ์ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาความคิดของตนเองให้ทันสมัย

          มาตรฐานที่ 7 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศเข้าใจความสำคัญของสารสนเทศในสังคมแบบประชาธิปไตยและใช้สารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

นักเรียนสามารถค้นหาสารสนเทศที่มีความหลากหลายในด้าน แหล่ง เนื้อหา สาขาวิชาและวัฒนธรรมสามารถเข้าใจหลักการเข้าถึงสารสนเทศที่มีความเสมอกัน

          มาตรฐานที่ 8 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศเป็นผู้มีพฤติกรรมเหมาะสมและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

นักเรียนมีหลักการคิดสืบค้นสารสนเทศอย่างมีอิสระ สามารถคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 9 นักเรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อการสื่อสารและสร้างความรู้

นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และสารสนเทศใหม่แก่ผู้อื่นได้ นักเรียนสามารถคำนึงถึงความรู้ ความคิด และภูมิหลังของผู้เข้าร่วมประชุมในการสื่อสารสารสนเทศได้ สามารถร่วมมือกับเพื่อนในการระบุปัญหาและค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้สามารถร่วมมือกับเพื่อนในการออกแบบ จัดทำ ประเมินสารสนเทศ และหาวิธีการแก้ปัญหาได้

          มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับมัธยมศึกษามาตรฐานการรู้สารสนเทศ 9 ประการสำหรับนักเรียนมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นพื้นฐานของมาตรฐานการรู้สารสนเทศที่นักศึกษาควรมี จากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องการค้นคว้าหาข้อมูล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา

 ชุติมา สัจจานันท์. 2544.  การรู้สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ-การศึกษา คนไทยและสังคมไทย.วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 14(3), 50-54.

ACRL. (2000). Information literacy competency standards for higher education. Chicago: Association of College and Research Libraries.

American Library Association.  (1989).  President committee on information literacy final  report.  Chicago: American Library Association.

American Association of School Librarians & Association 2009.Communications and technology, information literacy standards for student  learning. Retrieved Decemder 8, 2019, from  http://www.ala/aasl/aaslproftools/informationpower/ InformationLiteracyStandardsfinal.pdf

Bruce, C., & Candy, P. 2000. Information literacy around the world: Advances in programs and research. Wagga Wagga, NW:Charles Sturt University.


Return to contents


การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ


ถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 กรมบัญชีกลาง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ

วิธีขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP Service สำหรับนักศึกษาจบใหม่ปี 2564


กรณีจบ ป.บัณฑิต ให้แนบวุฒิก่อนเรียนป.บัณฑิตด้วยครับ
เมื่อยื่นแล้วไปชำระเงินได้เลยนะครับ
วิธีขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP Service สำหรับนักศึกษาจบใหม่ปี 2564
โดยจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง
และจะต้องผ่านการทดสอบ 5 วิชาและประเมินสมรรถนะตามที่คุรุสภากำหนด
คุรุสภา ขึ้นทะเบียนครู ขึ้นทะเบียนครู2564

วิธีขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP Service สำหรับนักศึกษาจบใหม่ปี 2564

แอร์รถยนต์ไม่ทำงาน หาสาเหตุเป็นขั้นตอน


โบเวอร์ และคอมเพรสเซอร์ ไม่ทำงาน

แอร์รถยนต์ไม่ทำงาน  หาสาเหตุเป็นขั้นตอน

พ..ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง สอบได้ใน 30 นาที


กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับคนสอบผ่าน
| เข้าใจง่าย❤ สอบได้👍 ใน 30 นาที |
ตำแหน่งเหล่านี้📌 ดูเลย !!
💥ธุรการ+นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด
💥ธุรการ+นักจัดการงานทั่วไป กทม.
💥พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
💥นักทรัพยากรบุคคล+นักจัดการงานทั่วไป กรมสรรพากร
สนใจคู่มือเตรียม แอดไลน์ ไอดี @touch_pathomphon
ติดตามแฟนเพจ : เตรียมสอบเข้าหน่วยงาสนราชการอ.ทัด ปฐมภณณ์
https://www.facebook.com/touch.pathomphon/
ชมผลงานความสำเร็จได้ที่ www.pathomphon.com

พ..ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง สอบได้ใน 30 นาที

การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง

การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ e cpp กรมบัญชีกลาง

5 thoughts on “[NEW] | ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ e cpp กรมบัญชีกลาง – Sathyasaith”

  1. 121978 937125Beging with the entire wales nicely before just about any planking. Our own wales can easily compilation of calculated forums those thickness analysts could be the related to some of the shell planking along with much more significant damage so that they project right after dark planking. planking 825548

    Reply

Leave a Comment