[NEW] สื่อลามก-อนาจาร ในทางกฎหมายคืออะไร | กฎหมาย อนาจาร – Sathyasaith

กฎหมาย อนาจาร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 

       ศัพท์คำว่า”ลามก-อนาจาร”(obscenity) โดยทั่วไปแล้ว หมายถึงการล่วงละเมิดหรือกระทำผิดต่อความรู้สึกของสาธารณชน ในเรื่องของความบังควรกับธรรมเนียมปฏิบัติ. ความสำคัญทางสังคมของมันวางอยู่ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตรวจสอบ(censorship)และข้อบัญญัติทางกฎหมาย. ผลงานใดก็ตาม ที่ได้รับการระบุว่าลามก-อนาจาร โดยทั่วไปแล้วจะถูกกำจัดหรือปราบปรามเพื่อไม่ให้มีการกระทำที่ส่อไปในทางนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาที่มีการเปิดเผยทางเพศที่กระทำออกมาอย่างโจ่งแจ้ง หรือมีเนื้อหาสาระหยาบคาย

    “ความลามก-อนาจาร”นั้น ก็เหมือนกับ”ความงาม” กล่าวคือมันอยู่ในสายตาของผู้ดู ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยพยานหลักฐานต่างๆ โดยไม่อาจหลบเลี่ยงได้ และ”ความลามก-อนาจาร”นี้ยังเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจด้วย แต่ไม่นับเป็นความพอใจอย่างเดียวกับ”ความงาม”.

       ในช่วงแรกของการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ประเทศในยุโรปส่วนมากถือว่า สื่อลามก-อนาจารเป็นอาชญากรรม และอาชญากรรมเกี่ยวกับการผลิตหรือการเผยแพร่วัสดุที่เป็นสื่อลามก-อนาจารที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติทางเพศ นับเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างพบเห็นได้ทั่วไปอันหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษ เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ สื่อลามก-อนาจารจะถูกปราบปรามโดยพวก Puritan (นิกายศาสนาที่เคร่งครัดเน้นความบริสุทธิ์) การแสดงลามกหรืออนาจาร ตามโรงละครต่างๆในช่วงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ 17 จะถูกห้ามและกำจัด เพราะเหตุว่า การกระทำใดๆก็ตามที่ประพฤติออกมาหรือส่อไปในทางนั้น จะถือเป็นการกระทำที่เป็นการต่อต้านศาสนา หรือการกระทำที่เป็นภัยต่อความสงบเลยทีเดียว

แต่อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ.1727 ได้มีการฟ้องร้องอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องลามก-อนาจารขึ้นมาในศาลเรื่องหนึ่ง และมีการระบุว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางโลก(ฆราวาส) เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อสิ่งพิมพ์และการพิมพ์เผยแพร่ในเรื่องลามก-อนาจาร. หลังจากนั้นเป็นต้นมา เรื่องลามก-อนาจารจึงกลายเป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นการกระทำผิดที่ฟ้องร้องกันโดยกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ

ข้อห้ามเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศ กลายมาเป็นบทบัญญัติในสหราชอาณาจักรขึ้นมาเป็นครั้งแรก ด้วยพระราชบัญญัติที่เรียกว่า Obscene Publications Act (พระราชบัญญัติการพิมพ์และการโฆษณาเกี่ยวกับสื่อลามก-อนาจาร)ในช่วงปี ค.ศ.1857. อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ มิได้มีการบรรจุนิยามความหมายเกี่ยวกับความลามก-อนาจารเอาไว้อย่างชัดเจน

สำหรับนิยามของความลามก-อนาจาร จริงๆแล้ว เกิดขึ้นตามมาราวปี ค.ศ.1868 ใน Regina v. Hickin, ซึ่งเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับสื่อลามก-อนาจารต่างๆ โดยได้ระบุลงไปว่า “เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมทรามและความชั่วร้ายต่อจิตใจของผู้คน ซึ่งเปิดรับต่ออิทธิพลต่างๆอันไม่ถูกต้องทางศีลธรรม”(deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences).

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ข้อพิจารณาข้างต้นนี้จะทำหน้าที่เป็นหลักการหรือเครื่องมือในการตรวจสอบสื่อต่างๆ โดยแยกเอาส่วนที่มีพฤติการอันส่อเจตนาไปในทางนั้น ออกมาจากบริบทของเรื่องราวทั้งหมด เช่น นำเอาข้อพิจารณาข้างต้นมาใช้ตัดสินตอนๆหนึ่งของผลงานที่ดึงออกมาจากเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด

ทัศนะอันนี้มีมาก่อนการออกกฎหมายต่อต้านสื่อลามก-อนาจารในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นขึ้นด้วย the Comstock Law (กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบอันเคร่งครัด)ในปี ค.ศ.1873, ซึ่งได้มีการขยายความเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1895 ในพระราชบัญญัติ Mail Act ที่สาระสำคัญก็คือ รูปแบบการฟ้องร้องของมันนั้น หากกระทำผิดจริงจะต้องมีการเสียค่าปรับและการจำคุกบุคคลคนนั้น ที่มีการส่งหรือรับ”สิ่งลามก-อนาจาร” อันกระตุ้นกำหนัด หรือ”สิ่งพิมพ์โฆษณาที่เป็นเรื่องลามก-อนาจาร”

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนเกี่ยวกับนิยามความหมายต่างๆได้เกิดขึ้นตามมาอีก ซึ่งได้แสดงออกมาให้เห็นในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา. จวบจนกระทั่งช่วงมาถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 20 นิยามเกี่ยวกับความลามก-อนาจารของสหราชอาณาจักร ใน Regina v. Hickin จึงค่อยได้รับการนำมาประยุกต์ใช้.

ในปี ค.ศ.1934 ใน U.S.v. One Book Entitled “Ulysses”, ศาลอุทธรณ์ซึ่งเปิดการพิจารณาในตำบลหนึ่ง ๆ เฉพาะเวลาที่มีผู้พิพากษาเดินทางไปฟัง(a New York circuit court of appeals) ถือว่าบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องลามก-อนาจาร มิใช่เนื้อหาที่แยกออกมาโดดๆ อย่างเช่น พิจารณาเพียงแค่ตอนใดตอนหนึ่งในหนังสือ แต่ควรจะเป็น”การพิมพ์โฆษณาอันหนึ่งที่ถูกหยิบมาพิจารณาพร้อมกันทั้งหมด ที่มีผลกระทบหรือส่อไปในทางกระตุ้นตัณหา”(libidinous effect – มีผลกระทบในเชิงก่อให้เกิดราคจริต)

ในปี ค.ศ.1957, ใน Roth v. U.S., ศาลสูงของสหรัฐได้มีการลดหย่อนพื้นฐานการนิยามความหมายอันนี้ลงเกี่ยวกับสิ่งลามก-อนาจาร. แต่อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ.1966 ศาลสูงสหรัฐฯ ได้วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง Fanny Hill (ของ John Cleland – (1749))โดยประกาศออกมาว่า ผลงานชิ้นใดก็ตาม ที่จะถูกถือว่าเป็นงานลามก-อนาจารก็ต่อเมื่อ ผลงานชิ้นนั้น “โดยที่สุดแล้ว มันปราศจากคุณค่าทางสังคมใดๆที่มาชดเชยกันได้อย่างคุ้มค่า”(utterly without redeeming social value) จะถือว่าผลงานนั้น เป็นสื่อลามก-อนาจาร

See also  [Review dạo] 8 điểm mới có trên iOS 8 | ios 8

ใน Miller v. California(1973) ศาลได้ละทิ้งข้อวินิจฉัยชี้ขาดในปี 1966 และได้ประกาศว่า มันจะไม่มีการต่อสู้เพื่อปกป้องผลงานชิ้นหนึ่งชิ้นใดที่มี”คุณค่าทางสังคมที่มาชดเชยได้บางอย่าง” และเพราะฉะนั้น รัฐอาจห้ามการตีพิมพ์หรือขายเกี่ยวกับผลงานต่างๆ “ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมทางเพศในหนทางที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือมีการล่วงละเมิดอย่างชัดแจ้ง และการตีพิมพ์ผลงานนั้น เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มันไม่ได้มีความจริงจังทางวรรณกรรม, ทางศิลปะ, คุณค่าทางการเมือง หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ใดๆ”. จะเห็นว่า แนวโน้มนี้ได้มาเน้นที่คุณค่าทางศิลปะ การเมือง และวิทยาศาสตร์ โดยตัดเรื่องการชดเชยลงไป

ปัจจุบัน ยังมีประเทศต่างๆอีกมากมายที่ได้มีการรับเอาการออกกฏหมายการสั่งห้ามวัสดุลามก-อนาจารมาใช้ ดังเช่น พื้นฐานกฎหมายควบคุมซึ่งผ่านมาทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม. แต่ในหลายๆประเทศกลับมีวิธีปฏิบัติที่ต่างออกไป กล่าวคือมีการตระเตรียมกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการโดยขนบธรรมเนียมต่างๆ การบริการทางไปรษณีย์ กรรมการท้องถิ่นหรือกรรมการแห่งชาติ สำหรับการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือการแสดงบนเวทีต่างๆ

เท่าที่สำรวจ ในทศวรรษที่ 1990s มากกว่า 50 ประเทศได้มีการรวมตัวกันเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาติสำหรับการควบคุมเกี่ยวกับการพิมพ์และการโฆษณาเผยแพร่สื่อลามก-อนาจาร. ที่น่าสนใจ การประชุมอันนี้กระทำขึ้นโดยปราศจากการให้นิยามใดๆเกี่ยวกับสื่อลามก-อนาจารออกมาอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะมันเป็นที่ตกลงกันว่า การตีความเกี่ยวกับสื่อลามกนั้น มันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขนบประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งมีความลักลั่นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ การให้นิยามจึงความผิดแผกกันไปในแต่ละประเทศ เช่นที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ในโลกอาหรับ กับโลกตะวันตก.

 

[Update] | กฎหมาย อนาจาร – Sathyasaith

Log in with your credentials

Remember me
Lost your password?


นางงามแจ้งจับช่างภาพหื่น ตร.รวบแล้ว เจ้าตัวโต้ไม่ได้ข่มขืน เผยผมมีหลักฐาน


คอมมานโดรวบช่างภาพ ก่อเหตุทำอนาจาร ข่มขืนนางงาม เจ้าตัวปฏิเสธไม่เป็นความจริง อ้างสมยอม ไม่ได้ลงมือข่มขืนแต่เป็นการพูดคุยจนเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้ง เผย \”ผมมีหลักฐานเดี๋ยวค่อยมาดูกัน\” และไม่ได้ล่วงละเมิดนางงามในกองประกวด เครียดไม่ขอชี้แจงอะไร
วานนี้ (25 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ นำกำลังเข้าจับกุม นายธนวรรธน์ อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี ที่747/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นด้วยประการใด ๆโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
สืบเนื่องจากชุดสืบสวน ทำการทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นบุคคลตามหมายจับ จึงได้ทำการสืบสวน จนกระทั่งทราบว่ามาอาศัยอยู่บ้านพักย่านคลองห้า จ.ปทุมธานี จึงได้นำกำลังไปสังเกตการณ์ กระทั่งเมื่อช่วง 15.00 น. ชุดสืบสวนพบผู้ต้องหารายนี้ขับรถยนต์มาที่บริเวณริมถนนคลองห้าตะวันตก คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวพร้อมหมายจับ ก่อนทำการจับกุม สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า เป็นบุคคลตามหมายจับจริง แต่ไม่ได้ลงมือข่มขืนหญิงสาวตามที่ได้มีการกล่าวอ้าง แต่เป็นลักษณะของการพูดคุยจนเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา ระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผู้ต้องหา แต่ก็ยังให้การปฏิเสธอ้างว่า \”ไม่ได้ข่มขืน ผมไม่ได้ทำ ไม่มีอะไรชี้แจง\”
เมื่อถามว่ามีผู้เสียหายที่เข้าประกวดนางงามแจ้งความไว้ที่ สภ.คลองห้า ว่าถูกข่มขืนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ผู้ต้องหาบอกว่า \”มันไม่จริง มันไม่ใช่เรื่องข่มขืน เราสนิทกันอยู่แล้วปกติ เรื่องนี้มันไม่มีอะไร รู้จักกับน้องเขานานแล้ว ผมไม่ได้ทำ ส่วนที่มีผู้เข้าประกวดนางงามไปแจ้งความที่ สน.ลุมพินี ผมไม่รู้ไปแจ้งเรื่องอะไร\”
ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวขึ้นรถส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองห้า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เนื่องจากก่อนหน้านี้มีผู้เสียหาย 1 ราย เคยเข้าร่วมประกวดนางงามเวทีหนึ่ง ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายธนวรรธน์ ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราฯ ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ปี 2563
หลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหามาถึง สภ.คลองห้า ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผู้ต้องหาอีกครั้ง ยังให้การปฏิเสธยืนยันคำเดิมอ้าง \”ไม่ได้ข่มขืน มันไม่จริง ไม่ได้ล่วงละเมิด ผมมีหลักฐานแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกัน และไม่ได้ล่วงละเมิดนางงามในกองประกวด\” ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเพิ่มเติม แต่ผู้ต้องหาส่ายศีรษะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลไม่ขอพูดอะไร จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวเข้าห้องขัง รอให้ร้อยเวรสอบปากคำเพิ่ม โดยผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียด
ขณะที่ในช่วงหัวค่ำ ครอบครัวของผู้ต้องหาได้เดินทางมาเยี่ยม ซื้อข้าว น้ำดื่ม ขนมมาให้ผู้ต้องซึ่งอยู่ในห้องขัง เนื่องจากไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ที่ถูกตำรวจจับกุม และได้เข้าไปพูดคุยกับพนักงานสอบสวน ก่อนจะเดินออกจากโรงพัก ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์ใด ๆ ผู้สื่อข่าวถามถึงการประกันตัว ซึ่งญาติของผู้ต้องหาคนหนึ่งบอกว่ายังไม่มีการประกันตัว จากนั้นทางครอบครัวได้เดินขึ้นรถขับออกจากโรงพักไป
อย่างไรก็ตามวันนี้ (26 พ.ย.) พนักงานสอบสวนจะสอบสอบปากคำ ก่อนนำตัวส่งศาลจังหวัดธัญบุรีต่อไป ส่วนจะให้การปฏิเสธก็สิทธิ์ของผู้ต้องหา

See also  ขอบข่ายและเป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ การ ศึกษา

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/267450

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

นางงามแจ้งจับช่างภาพหื่น ตร.รวบแล้ว เจ้าตัวโต้ไม่ได้ข่มขืน เผยผมมีหลักฐาน

กฎหมายเพิ่มโทษข่มขืนฉบับใหม่ : รู้เท่ารู้ทัน (29 พ.ค.62)


กฎหมายเพิ่มโทษข่มขืนฉบับใหม่
ประกาศใช้แล้ว สำหรับกฎหมายโทษของการข่มขืนฉบับใหม่ โดยเพิ่มโทษกระทำชำเราเด็กสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต หากเหยื่อเสียชีวิต ต้องเจอโทษประหาร รวมถึงคนที่ถ่ายและส่งคลิป สาระสำคัญในการแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่มีอะไรบ้าง แท้จริงแล้ว นิยามของคำว่าข่มขืนหมายถึงอะไร
ติดตามชมประเด็นรู้เท่ารู้ทัน ในช่วง \”วันใหม่ ไทยพีบีเอส\” วันพุธที่ 29 พฤษภาคมนี้ ทางไทยพีบีเอส รับชมย้อนหลังได้น์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Rutan

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

กฎหมายเพิ่มโทษข่มขืนฉบับใหม่ : รู้เท่ารู้ทัน (29 พ.ค.62)

See also  깜빡 잊은 ID와 비밀번호, 아이폰에서 찾는 법 | icloud 보안코드

รายการ กฎหมายน่ารู้ : สื่อลามกอนาจาร


รายการ กฎหมายน่ารู้
จะพาไปคุยเกี่ยวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางด้านกฎหมาย
ออกอากาศทุก วันเสาร์ อาทิตย์ 15.0015.30 น.
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV
• กล่องรับสัญญาณ PSI 203 / Gmmz 140 /
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES
POLICE TV Website : http://www.policetv.tv
Facebook : https://www.facebook.com/policetv.tv
POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทีวีตำรวจ กฏหมายน่ารู้ สื่อลามกอนาจาร

รายการ กฎหมายน่ารู้ : สื่อลามกอนาจาร

บุกจับเจ้าคณะอำเภอชนแดนอนาจารเด็กสาว ค้นวัดพบกระสุนปืนกว่า 50 นัด พยานแฉพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพียบ


เพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการกองปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 30 นาย บุกจับกุมตัวพระครูกิตติพัชรคุณ เจ้าอาวาสวัดลาดแค และเจ้าคณะอำเภอชนแดน ซึ่งเป็นพระสงฆ์หนึ่งในสี่รูป ที่มีเอี่ยวกับการทุจริตเงินทอนวัด พร้อมแจ้งข้อหาทำอนาจารเด็ก

โดยมีข้อมูลเปิดเผยว่า พระครูกิตติพัชรคุณมีพฤติกรรมชู้สาวกับ ส.ต.หญิง เอ (นามสมมติ) ซึ่งประจำอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจ.พิษณุโลก จึงสืบสวนจนทราบว่า ก่อนหน้านี้ ส.ต.หญิงเอมีฐานะทางบ้านยากจน พ่อและแม่จึงนำมาฝากให้พระครูกิตติพัชรคุณ ให้ช่วยเหลือส่งค่าเล่าเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอดรับกับข้อมูลจากพยานว่าเคยพบเห็นส.ต.หญิงเข้าไปหาพระครูที่กุฏิวัดในเวลากลางคืน อยู่บ่อยๆ ภายหลังเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทางพระครูยังฝากให้เข้ารับราชการทหาร เนื่องจากมีความสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่หลายนาย

ต่อมาเมื่อทางส.ต.หญิงเอไปประจำอยู่ที่ค่ายทหาร จ.พิษณุโลก ก็ไปพบรักกับชายหนุ่มคนใหม่ เมื่อทางพระครูทราบเรื่องก็เกิดความหึงหวง ก่อนเดินทางไปพร้อมกับลูกศิษย์คนสนิทอีก 7 คน เพื่อไปหาส.ต.หญิงจนเกิดเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาทกับชายหนุ่มคนใหม่ จนทำให้เลิกรากันไป ซึ่งเมื่อไม่นานนี้ก็ทราบว่าส.ต.หญิงไปหมั้นหมายกับหนุ่มใหญ่วัย 51 ปี และตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว โดยจัดงานห่างจากวัดลาดแคไปแค่เพียง 300 เมตร ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของชาวบ้านว่า เป็นการจัดฉากกันหรือไม่ และยังสงสัยอีกว่าเด็กอาจเป็นลูกของพระครูก็เป็นได้

นอกจากพฤติกรรมชู้สาวแล้ว ยังเป็นที่รู้กันดีว่าพระครูมักจะอ้างตัวว่ารู้จักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง สามารถฝากเข้าทำงานราชการได้ ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นบริเวณโดยรอบกุฏิของพระครูยังพบกลุ่มชายฉกรรจ์ แต่งชุดลายพรางคล้ายทหาร พกอาวุธปืนคอยคุ้มกันตลอดเวลา โดยยังพบอีกด้วยว่ามีพฤติกรรมไม่ออกมาทำกิจของสงฆ์ ชอบเก็บตัวอยู่ในกุฏิ รวมทั้งชอบออกจากวัดในเวลากลางคืนเป็นประจำ เบื้องต้นจากการสอบสวนทางพระครูยังให้การปฎิเสธ ซึ่งคงต้องคุมตัวไว้ เพื่อสอบปากคำอีกหลายประเด็น ก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ด้านพระครูกิตติพัชคุณ เจ้าคณะอำเภอชนแดน กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ตนไปกระทำอานาจารกับเด็กผู้หญิงซึ่งตนก็ไม่รู้เรื่องนี้เลย รวมทั้งชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ส่วนผู้ที่ไปร้องเรียนตนเองนั้น เป็นการกลั่นแกล้งจากฝ่ายตรงข้าม เพราะไม่ถูกกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเจ้าหน้าที่น่าจะมาสอบถามตนเองก่อนว่า มีเหตุการณ์ดังกล่าวจริงหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งตนก็เชื่อในความยุติธรรมและความถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://morningnews.bectero.com/regional/30Nov2017/115016

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 30 พฤศจิกายน 2560
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao

บุกจับเจ้าคณะอำเภอชนแดนอนาจารเด็กสาว ค้นวัดพบกระสุนปืนกว่า 50 นัด พยานแฉพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพียบ

#บุกรุก บ้านเขา บ้านเรา #กฎหมายที่ควรต้องรู้ !!!!!


#บุกรุก บ้านเขา บ้านเรา #กฎหมายที่ควรต้องรู้ !!!!!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ กฎหมาย อนาจาร

4 thoughts on “[NEW] สื่อลามก-อนาจาร ในทางกฎหมายคืออะไร | กฎหมาย อนาจาร – Sathyasaith”

  1. 719557 58378I discovered your weblog web site on google and verify some of your early posts. Continue to preserve up the superb operate. I basically extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading extra from you in a even though! 283505

    Reply

Leave a Comment