[NEW] แผนการสอน วิชา งานส่วนหน้าโรงแรม ฉบับสมบูรณ์-Flip eBook Pages 1 – 50 | แผนกส่วนหน้าของโรงแรม – Sathyasaith

แผนกส่วนหน้าของโรงแรม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

แผนการจดั การเรยี นรมู้ งุ่
ชอื่ วิชา งานส่วนหนา้ โรงแรม
(Hotel Front Office)

รหสั วชิ า 20701-2008 ทฤษฎี 1 ปฏิบตั ิ 2 หนวยกติ 2

 หลักสตู รประกาศนยี บัตรวชิ าชพี พทุ ธศกราชั2562

ประเภทวชิ า อุตสาหกรรมทอ่ งเทย่ี ว
สาขาวัชา การโรงแรม

จดั ทาํ โดย

นางอัปสร คอนราด
ครูชานาญการ

วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาเชยี งใหม่
สถาบนั การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2

หลกั สูตรรายวิชา
ชืัอ่ วิชา งานสว่ นหนา้ โรงแรมั(Front Office) รหัสวิชา 20701-2008

ทฤษฎี 1 ปฏบิ ตั 2 หนวยกิต 2
ััหลักสตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ พทุ ธศกราชั2562

สาขาวชิ า การโรงแรม
จุดประสงค์รายวชิ า เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจในงานสว่ นหนา้ โรงแรม
2. มที กษะในการปฏบตงานสว่ นหนา้ โรงแรมและการประสานงานกบแผนกอ่ืนๆ
3. มีทศนคตท่ีดตี ่อการปฏบตงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรเู้ ก่ยี วกบงานส่วนหน้าโรงแรม
2. ปฏบตงานสว่ นหน้าโรงแรมตามขน้ ตอนการทางาน

คาอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏบตเกี่ยวกบพ้ืนฐานงานส่วนหน้าโรงแรมัโครงสร้างการบรหารงานส่วนหน้าัหน้าท่ีความ

รบผดชอบัอุปกรณ์ทีใ่ ช้ในงานส่วนหน้าังานตอ้ นรบและลงทะเบียนเข้าพกั(Check-in) การคืนหอ้ งพกั(Check-
out) งานบรการบรเวณส่วนหนา้ โรงแรมัเช่นัการให้ขอ้ มลู ห้องพกัข้อมลู สถานที่ทอ่ งเที่ยวัการแก้ปญั หาเฉพาะ
หน้าัการประสานงานกบแผนกอ่ืนๆัศลปะการนาเสนอการขายห้องพกและการเพ่มยอดขายสนค้าส่วนอื่นๆัใน
โรงแรม

หนวยการเรียนรู
วชิ า งานส่วนหนา้ โรงแรม รหัสวชิ า 20701-2008

หนวยที่ ชอ่ื หนวยการเรียนรู จานวน สปั ดาห์ที่
ช่วั โมง
1-3
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบงานสว่ นหนา้ โรงแรม 9 4-5
6
2 โครงสร้างการบรหารงานและหน้าทคี่ วามรบผดชอบในงานสว่ นหน้า 6-7
โรงแรม 6 8-12
15 13
3 อปุ กรณ์ในงานบรการส่วนหน้าโรงแรม 3 14-15
6 16-17
4 การเข้าพกั(Check-in)ัและการคืนห้องพกั(Check-out) 6
18
5 การแกป้ ัญหาเฉพาะหนา้ 3
72
6 งานบรการบรเวณส่วนหน้าโรงแรมัและการประสานงานกบแผนกอ่ืนๆ

7 ศลปะการนาเสนอการขายห้องพกและการเพ่มยอดขายสนคา้ สว่ นอ่นื ๆัใน
โรงแรม

8 ทดสอบปลายภาค

รวม

ตารางวิเคราะห์หลกั สตู รและระดบั ความสาคัญของหนว่ ยการเรยี นรู้
รหัสวชิ าััั20701-2008ััััชอ่ื วิชาััังานส่วนหนา้ โรงแรม

ทฤษฎีัััั1ั*ััััชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏบิ ัติััั2ั*ััััชั่วโมง/สัปดาห์ จานวนัััั2ัััหนว่ ยกติ

พุทธิพสิ ยั

พฤติกรรม ความจา ทกั ษะ จิต รวม ลาดบั จานวน
ความเ ้ขาใจ
นาไปใ ้ช พสิ ัย พสิ ยั ความ ชว่ โมง
ิวเคราะ ์ห
ชอื่ หน่วย ัสงเคราะห์ สาคญั
ประเ ิมนค่า

ความรู้พน้ื ฐานเกี่ยวกบงานสว่ นหนา้ 5 5 5 5 – – – 20 2 9
– 15 3 6
โรงแรม

โครงสรา้ งการบรหารงานและหนา้ ที่ 5 5 5 – —

ความรบผดชอบในงานสว่ นหน้า

โรงแรม

อปุ กรณ์ในงานบรการส่วนหนา้ 4-25- – 11 5 6
25 1 15
โรงแรม 56 3

การเขา้ พกั(Check-in)ัและการคืน 5 5 10 5 – –

ห้องพกั(Check-out)

การแกป้ ัญหาเฉพาะหนา้ – – -5- –

งานบรการบรเวณส่วนหนา้ โรงแรมั – 3 5 5 – – 13 4 6
และการประสานงานกบแผนกอืน่ ๆ 11 5 6

ศลปะการนาเสนอการขายห้องพก – 3 3 5 – –
และการเพม่ ยอดขายสนค้าส่วนอ่นื ๆั
ในโรงแรม

ััััััััััััรวม 19 21 30 30 – – 100

รยี นร้ัูและสมรรถนะประจําหนวย ั

ช่ือหนวย ความรู

หนว่ ยที่ั1ั 1.ัแสดงความรู้เกี่ยวกบพ้ืนฐานงานสว่ นหนา้

ความรูพ้ ้นื ฐานเก่ียวกบงานสว่ นหนา้ โรงแรม โรงแรม
1.

หนว่ ยทั่ี 2 1.ัแสดงความรเู้ ก่ยี วกบโครงสร้างการ
โครงสร้างการบรหารงานและหน้าที่ความ บรหารงานและหน้าท่ีความรบผดชอบในงาน
รบผดชอบในงานส่วนหนา้ โรงแรม สว่ นหน้าโรงแรม

หน่วยท่ีั3 1.ัแสดงความรูเ้ กี่ยวกบอปุ กรณ์ในงานบรการ
อปุ กรณ์ในงานบรการส่วนหน้าโรงแรม สว่ นหนา้ โรงแรม

4

สมรรถนะ

ทักษะ คณุ ลักษณะท่ีพึ

-ัสะกดช่ือลูกคา้ โดยใชร้ หสเพ่ือการตด -ัมคี วามรบผดชอบ
ส่ือสารในงานส่วนหน้าโรงแรมได้ถูกต้อง -ัสนใจใฝร่ ู้
-ัแนะนาลูกค้าเกยี่ วกบบรการของการ
ใหบ้ รการของอาคารปฏบตการโรงแรมั -ัความสนใจใฝร่ ู้
วทยาลยอาชวี ศึกษาเชียงใหม่ไดถ้ ูกตอ้ ง

-ัเขียนโครงสรา้ งแผนกบรการสว่ นหน้า
น ของโรงแรมขนาดกลางได้ถกู ตอ้ ง

ร -ัเลือกใชอ้ ุปกรณ์ในการให้บรการสว่ นหน้า -ัมคี วามละอยี ดัรอบครอบ
โรงแรมไดถ้ ูกต้อง

ชื่อหนวย ความรู

หนว่ ยท่ัี 4 1.ัแสดงความรูเ้ กย่ี วกบการเข้าพกั(Check-

การเข้าพกั(Check-in)ัและการคืนห้องพกั in)ัและการคืนหอ้ งพกั(Check-out)

(Check-out)

หนว่ ยทีั่ 5ั 1.ัแสดงความรเู้ กีย่ วกบการแก้ปัญหาเฉพาะ
การแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ หนา้

หน่วยทั่ี 6 1.ัแสดงความร้เู กี่ยวกบังานบรการบรเวณ

งานบรการบรเวณส่วนหน้าโรงแรมัและการ ส่วนหน้าโรงแรมัและการประสานงานกบ

ประสานงานกบแผนกอื่นๆ แผนกอ่ืนๆ

หนว่ ยทั่ี 7 1.ัแสดงความรูเ้ กี่ยวกบศลปะการนาเสนอกา
ศลปะการนาเสนอการขายห้องพกและการ ขายห้องพกัและการเพม่ ยอดขายสนคา้ ส่วน
เพ่มยอดขายสนค้าสว่ นอ่ืนๆัในโรงแรม อ่นื ๆัในโรงแรม

ัั

สมรรถนะ คุณลักษณะท่พี ึ
ทกั ษะ -ัมคี วามซอื่ สตย์

-ัรบลกู ค้าเข้าัและคนื ห้องพกไดถ้ ูกต้อง

-ัแกป้ ัญหาเฉพาะหนา้ ใหก้ บลูกคา้ ได้อยา่ ง -ัมคี วามอดทน

เหมาะสมั -ัมไี หวพรบ

-ัประสานงานกบแผนกอ่นื ได้ถูกต้อง -ัมีมนษุ ยสมพนธ์

าร -ันาเสนอขายห้องพกได้อยา่ งเหมาะสมั -ัมีความคดสร้างสรรค์
ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรูมงุ เนนสมรรถนะ หนวยท่ี……1………
ชื่อหนวย….ความรพู้ ้ืนฐานเกี่ยวกบั งานส่วนหน้าโรงแรม……….. สอนคร้ังท่ี…1-3…..
ชว่ั โมงรวม…..9…….
จานวนชวั่ โมงรวม..9…

1. สาระสาํ คัญ
แผนกบรกิ ารส่วนหนา้ โรงแรม เปน็ แผนกท่ีพนักงานควรมีการพัฒนา ปรบั ปรุงและเพ่ิมพูนความรู้

พื้นฐานของตนเองในด้าน การทอ่ งจารหสั เฉพาะในการติดต่อสื่อสาร กากล่าวทกั ทาย การแบ่งระดบั โรงแรม
โดยใช้เกณฑต์ า่ งๆ การใช้คาศัพทเ์ ฉพาะในงานบริการส่วนหน้า การบรกิ ารตา่ งๆของโรงแรม เชน่ ประเภท
หอ้ งพัก ประเภทของเตยี ง อตั ราคา่ พัก การบริการหอ้ งพักรวมอาหารเช้า การบรกิ ารต่างๆ ท่ีโรงแรมจัดไว้
เพอ่ื ใหพ้ นักงานสามารถให้บริการลูกคา้ ได้อยา่ งประทบั ใจ

2. สมรรถนะประจําหนวย
2.1 แสดงความรเู้ กยี่ วกบั พ้ืนฐานงานส่วนหนา้ โรงแรม
2.2 มีทศั นคตทิ ่ีดีต่อการปฏิบัติงานสว่ นหน้าโรงแรม

3. จดุ ประสงคการเรียนรู้
3.1 ดานความรู
3.1.1 อธบิ ายความหมาย ความสาคัญของงานบริการส่วนหน้าได้
3.1.2 บอกความแตกต่างของโรงแรมแต่ละระดับได้ถูกตอ้ ง
3.1.3 บอกลกั ษณะของประเภทห้องพักได้ถูกต้อง
3.2 ด้านทกั ษะ
3.2.1 สะกดชอ่ื ลูกคา้ โดยใชร้ หสั เพ่ือการตดิ ต่อสื่อสารในงานสว่ นหนา้ โรงแรมได้ถูกต้อง
3.2.2 แนะนาลูกค้าเกยี่ วกับบรกิ ารของอาคารปฏิบัตกิ ารโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาเชียงใหม่ได้
ถกู ต้อง
3.3 คณุ ลกั ษณะทพี่ ึงประสงค บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพยี งและมาตรฐานสถานศึกษา 3D
3.3.1 บูรณาการเศรษฐกจิ พอเพียง
– ความมีเหตุผล ผู้เรยี นสามารถบอกความแตกตา่ งของประเภทโรงแรม ลักษณะหอ้ งพักได้
– ความพอประมาณ ผู้เรียนใชเ้ วลาที่เหมาะสมกบั การทางานท่ีไดร้ ับมอบหมาย
– การมีภูมิคมุ้ กันในตวั ท่ีดี ผ้เู รียนเห็นคุณคา่ ของงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม

– เงอื่ นไขความรู้ ผูเ้ รยี นสามารถบอกความสาคญั ของงานส่วนหน้าต่อการดาเนินธุรกจิ
โรงแรม

– เงือ่ นไขคณุ ธรรม ผเู้ รยี นมีความรบั ผิดชอบ ใฝร่ ู้
3.3.2. บูรณาการมาตรฐานสถานศึกษา 3D

– ด้านประชาธปิ ไตย ผูเ้ รียนมีความเป็นประชาธปิ ไตยในการชว่ ยกันตอบคาถาม
– ดา้ นคุณธรรม จริยธรรมและความเปน็ ไทย ผู้เรียนมีวนิ ยั มคี วามสนใจใฝร่ ู้
– ดา้ นภูมิคมุ้ กนั ภยั จากยาเสพติด ดา้ นความปลอดภัยทง้ั ของลกู ค้าและพนกั งาน สอดแทรก
ความปลอดภยั จากสารเสพติด

4. เน้ือหาสาระการเรยี นรู
หนว่ ยที่ 1 ความร้พู ื้นฐานเกยี่ วกบั งานสว่ นหน้าโรงแรม

เน้อื หา (ใบเนอื้ หา)
1. ความหมาย ความสาคญั ของงานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม
ความหมาย “การบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม” (Hotel Front Office)
ความสาคัญของงานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม
2. วงจรการทางานของงานบรกิ ารส่วนหนา้ โรงแรม
3. รหัสเฉพาะในการติดต่อสื่อสารของโรงแรม
4. ความรูเ้ กีย่ วกบั โรงแรมท่พี นักงานบริการสว่ นหน้าควรทราบ
4.1 การแบ่งระดับของโรงแรม
4.2 ประเภทของห้องพัก
4.3 ประเภทของเตียง
5. คาศัพท์และความหมายในงานส่วนหน้าโรงแรม
6. การบริการต่างๆ ของโรงแรม

2

5. กิจกรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ที่ 1 ช่ัวโมงท่ี 1-3)

โดยจัดกิจกรรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นศนู ย์กลาง แบบ Active Learning และการจดั การเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายเวิลด์ ไวด์ เวบ็ (Web-Based Instruction)

5.1 การนําเขาสูบทเรยี น

1) ผู้สอนชีแ้ จงรายละเอียดวิชา สมรรถนะรายวชิ า ความคาดหวงั และส่ิงทผี่ ้เู รียนควรจะได้รบั หลงั จาก

เรยี นในรายวชิ างานสว่ นหนา้ โรงแรม โดยใชส้ ่ือการสอนออนไลน์ Google classroom

2) ผู้สอนช้ีแจงถึงวธิ กี าร เกณฑ์การวัดผลประเมนิ ผล ซึ่งรายวิชานี้เปน็ การเก็บคะแนนรายหนว่ ย มกี าร

เก็บคะแนนตามสภาพจริง เน้นฝกึ ทีกษะตามสภาพของรายวิชา การเรยี นจะแบง่ ออกเปน็ 2 ชว่ ง ช่วงที่ 1 คอื

หนว่ ยท่ี 1-3 ใช้สอนกอ่ นสอบกลางภาค และชว่ งที่ 2 หน่วยท่ี 4-7 ใช้สอนก่อนสอบปลายภาค และใชเ้ กณฑ์

การประเมินคะแนน โดยใช้สือ่ การสอนออนไลน์ Google classroom และการนาเสนอ Power point ดังนี้

จิตพสิ ัย 10 คะแนน

เขา้ ชน้ั เรียน 10 คะแนน

แบบฝกึ หัด 10 คะแนน

ใบงาน 10 คะแนน

สอบปฏบิ ตั ิ 20 คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน

สอบปลายภาค 20 คะแนน

รวม 100 คะแนน

3) ผสู้ อนใหผ้ ู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ใน สื่อการสอนออนไลน์ Google classroom เพอ่ื ให้

ผ้สู อนได้ทราบความรู้พ้ืนฐานท่ีมรี ายวชิ างานส่วนหน้าโรงแรม อีกทั้งสามารถนาผลคะแนนทีไ่ ด้รบั มาใช้ในการ

จบั กลมุ่ การเรยี นการสอนโดยคละผู้เรียนใหม้ ีความหลากหลายและสามารถช่วยเหลือกันตลอดการเรยี นการ

สอน โดยผูเ้ รยี นแต่ละกลุ่มจะต้องมี เก่ง-ด-ี มีสุข

4) ผสู้ อนและผ้เู รยี นร่วมกันวางขอ้ ตกลงในการเรยี น ในโปรแกรม Padlet เพ่อื ใหท้ ุกคนปฏบิ ัตติ ามเปน็

แถวทางเดยี วกนั

5) ผูส้ อนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ประจาหน่วยการเรยี นที่ 1 การวดั และการประเมินผล ซงึ่ หนว่ ยน้ีมี

การให้คะแนนการท่องศัพท์ จานวน 5 คะแนน แจง้ ในส่ือการสอนออนไลน์ Google classroom

5.2 การเรยี นรู

1) ผ้สู อนอธบิ ายถงึ เน้อื หาเบอื้ งต้นเก่ียวกบั งานสว่ นหนา้ โรงแรม โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาเกย่ี วกับ
ความหมายของงานบรกิ ารสว่ นหนา้ และความสาคัญของแผนกบริการส่วนหน้า วงจรการทางานของงาน
บริการส่วนหน้าโรงแรมโดยใช้ PTT ในส่อื การสอนออนไลน์ Google classroom

2) ผู้สอนแจกใบงานท่ี 1.1 ฝึกการท่องรหัสเฉพาะในการติดต่อส่อื สารของโรงแรม โดยให้ผเู้ รยี นดตู วั อย่าง
การใช้รหสั ในการติดต่อส่อื สาร รวมถึงดูวิธกี ารสะกดช่ือลูกค้า เพ่ือการติดต่อสื่อสาร

3

3) ผสู้ อนสุ่มผู้เรียนในหอ้ ง ให้ทอ่ งอกั ษรภาษาองั กฤษจานวน 26 ตัว โดยใหท้ อ่ งแบบเรยี นในชั้นประถม
เชน่ A = Ant, B = Bird, C = Cat, D = Dog ผา่ นโปรแกรม Google Meet

4) ผู้สอนเขา้ สู่การใชร้ หัสเฉพาะในการตดิ ต่อส่ือสารกับทางโรงแรม โดยผสู้ อนท่องก่อน แลว้ ให้ผเู้ รยี นท่อง
ตามจนจาได้ หลงั จากนน้ั จึงใหผ้ ู้เรียนท่องเทยี่ วการบา้ น เพื่อนามาสอบท่องตัวตอ่ ตวั เกบ็ คะแนน 5 คะแนน
(สอบท่องนอกเวลาเรยี น ใครพรอ้ มทัก line เข้ามาท่องได้) บนั ทึกคะแนนใน Google classroom

5.3 การสรปุ
1) ผสู้ อนเพิ่มเตมิ และสรปุ เนอ้ื หาท่เี รยี น
2) ใหผ้ ูเ้ รียนทากิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
3) ให้ผู้เรียนทอ่ ง Hotel Code ประเมินหลังการเรยี น

4) มอบหมายใหผ้ ้เู รียน ไปทบทวนบทเรยี นและเตรยี มอา่ นหนงั สอื เพื่อเตรยี มในการเรยี นครั้งตอ่ ไป
5) ผู้สอนเปดิ โอกาสให้ผู้เรียนไดแ้ สดงความคดิ เหน็ และซักถามขอ้ สงสยั ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ งกับเนื้อหาวิชา
งานส่วนหนา้ โรงแรม ตดิ ต่อพูดคยุ ได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

5.4 การวัดและประเมนิ ผล เกณฑ์การประเมิน
การวดั ประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมนิ สาหรบั แบบทดสอบก่อนเรยี น
1. แบบทดสอบก่อนเรียน ปรนัย ดังนี้ ทาคะแนนได้ 0-9 คะแนน คอื ไมผ่ า่ น

2. กิจกรรม “ใบงานท่ี 1.1” ทาคะแนน 10-20 คะแนน คอื ผ่าน
2. ผู้เรยี นสามารถปฏบิ ัติการทอ่ งศัพท์ตามที่
กาหนดให้ได้ โดยมีเกณฑ์ ดงั น้ี

20-24 คา = 5 คะแนน
15-19 คา = 4 คะแนน
10-14 คา = 3 คะแนน
ต่ากวา่ 14 คา = 2 คะแนน

6.สื่อการเรียนรู
6.1 สอ่ื สิ่งพิมพ
– เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา งานส่วนหน้าโรงแรม
– ใบงาน 1.1 (Hotel Code)
– แบบทดสอบก่อนเรียน

4

6.2 สื่อโสตทศั น
– Power point เรือ่ ง หน่วยท่ี 1 ความรูพ้ ื้นฐานเก่ียวกบั งานสว่ นหน้าโรงแรม
6.3 หุนจาํ ลองหรือของจริง (ไมม่ ี)
6.4 สอื่ การสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom
– โปรแกรม Google Meet
– โปรแกรม Padlet

7. เอกสารประกอบการจัดการเรยี นรู
– ใบเนอื้ หา หน่วยท่ี 1 ความรพู้ นื้ ฐานเกีย่ วกบั งานสว่ นหน้าโรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอน่ื
วิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากผเู้ รยี นเป็นนักเรียนในหลักสูตร MEP จงึ ต้องเรยี นเป็นภาษาองั กฤษ

9. การวัดและประเมินผล
9.1 กอนเรยี น
– การทดสอบกอ่ นเรียนหน่วยท่ี 1
9.2 ขณะเรียน
– สงั เกตการเข้าทากจิ กรรมตามที่กาหนด
– สงั เกตการมปี ฏิสมั พนั ธก์ บั ผู้สอนขณะสอน
9.3 หลงั เรยี น
– แบบฝกึ หดั
– ใบงานที่ 1.1

10. เอกสารอา้ งอิง
– ชดุ ตาราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มท่ี 1 งานบริการส่วนหน้าโรงแรม (Front Office) สานกั งาน

คณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

5

บนั ทึกหลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ผลการเรียนรูของนักเรยี น นักศกึ ษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………..
……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………. ……….

6

5. กิจกรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4-6)

5.1 การนาํ เขาสูบทเรยี น
1) ผู้สอนทบทวนรหัส โดยใหเ้ ล่นเกมส์

5.2 การเรยี นรู

1) ผ้สู อนบรรยายเนอื้ หา เร่ืองการแบ่งระดับโรงแรม โดยใช้ PTT
2) ผูส้ อนให้ ผ้เู รยี นทาใบงานท่ี 1.2 เก่ยี วกับประเภทของห้องพักและเตยี ง ใน Google classroom
ทง้ั นเี้ ป็นการฝึกผเู้ รยี นให้ตอบคาถาม โดยดูจากรูปภาพประกอบ ไมม่ ีคาบรรยาย โดยคาตอบเป็นคาศพั ท์
ภาษาอังกฤษ เก็บคะแนน จานวน 5 คะแนน ใหเ้ วลาในการทา 30 นาที

5.3 การสรปุ
1) ผสู้ อนเพิ่มเตมิ และสรุปเนื้อหาทเ่ี รยี น

2) ให้ผ้เู รยี นทากจิ กรรมตรวจสอบความเข้าใจ

3) ผู้เรียนทาแบบฝกึ หดั ท้ายบทที่ 1 ตอนท่ี 1 จานวน 15 ข้อ

4) มอบหมายใหผ้ เู้ รียน ไปทบทวนบทเรียนและเตรียมอา่ นหนังสอื เพื่อเตรียมในการเรยี นครง้ั ต่อไป

5) ผสู้ อนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนไดแ้ สดงความคดิ เหน็ และซักถามข้อสงสยั ในสว่ นที่เก่ยี วข้องกับเนื้อหาวิชา
งานส่วนหน้าโรงแรม

5.4 การวัดและประเมินผล เกณฑก์ ารประเมิน
การวดั ประเมนิ ผล 1. ผู้เรียน 3 คนจาก 5 คน จากการสุ่มในการตอบ
คาถาม สามารถตอบคาถามได้ถกู ต้อง
1. การสุ่มผู้เรยี น ถาม/ตอบ ภายในชั้นเรยี น 2. คะแนนประเมิน ดังน้ี
2. กิจกรรม ใบงานท่ี 1.2
5 คะแนน เกณฑ์ประเมนิ ดเี ยีย่ ม
3. แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 ตอนที่ 1 4 คะแนน เกณฑ์ประเมิน ดีมาก
3 คะแนน เกณฑป์ ระเมนิ ดี
2 คะแนน เกณฑ์ประเมนิ พอใช้
1 คะแนน เกณฑ์ประเมนิ ปรับปรุง
3. ผูเ้ รยี นร้อยละ 80 ผา่ นเกณฑ์ประเมนิ 60% ของ
คะแนนแบบฝกึ หัด เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
13-15 อยู่ในเกณฑ์ ดเี ยย่ี ม
10-12 อยใู่ นเกณฑ์ ดีมาก
7-9 อยู่ในเกณฑ์ ดี

7

การวดั ประเมินผล เกณฑก์ ารประเมนิ

4-6 อย่ใู นเกณฑ์ พอใช้
ต่ากว่า 4 อยใู่ นเกณฑ์ ปรับปรงุ

6.ส่อื การเรยี นรู
6.1 สอื่ สิ่งพิมพ
– ใบงานท่ี 1.2
– แบบฝกึ หัดท้ายบทที่ 1 ตอนที่ 1
6.2 ส่ือโสตทัศน
– Power point เรือ่ ง ประเภทของห้องพกั และเตียง

6.3 หุนจําลองหรือของจริง (ไมม่ ี)

6.4 สอ่ื การสอนออนไลน์

– โปรแกรม Google classroom

7. เอกสารประกอบการจัดการเรยี นรู
– ใบความรู้ หน่วยที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกย่ี วกับงานส่วนหน้าโรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอนื่
วชิ าภาษาองั กฤษ เน่ืองจากผู้เรยี นเป็นนักเรยี นในหลักสตู ร MEP จงึ ต้องเรยี นเป็นภาษาองั กฤษ

9. การวดั และประเมนิ ผล
9.1 กอนเรยี น
– ไมม่ ี

9.2 ขณะเรยี น
– สงั เกตการเขา้ ทากจิ กรรมตามที่กาหนด
– สังเกตการมีปฏสิ ัมพันธ์กับครูขณะสอน
9.3 หลงั เรยี น
– แบบฝกึ หัดทา้ ยบทท่ี 1 ตอนท่ี 1
– ใบงานที่ 1.2

8

10. เอกสารอ้างอิง
– ชุดตาราวิชาการดา้ นการโรงแรม เลม่ ที่ 1 งานบรกิ ารส่วนหนา้ โรงแรม (Front Office) สานกั งาน

คณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

บนั ทึกหลังการสอน
1. ผลการใช้แผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรยี น นกั ศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

9

5. กิจกรรมการเรียนการสอน (สัปดาหท์ ี่ 3 ช่ัวโมงท่ี 7-9)

5.1 การนําเขาสูบทเรียน

1) ผ้สู อนช้แี จงรายละเอียดวิชา สมรรถนะรายวิชา ความคาดหวงั และสิง่ ทีผ่ ู้เรียนควรจะไดร้ บั หลงั จาก
เรียนในรายวิชางานส่วนหนา้ โรงแรม

2) ผ้สู อนชีแ้ จงเกณฑ์การประเมนิ ผลการเรียนรู้
3) ผูส้ อนจับกลุ่มกลมุ่ ละ 4-5 คน เพ่อื ทากิจกรรมร่วมกนั เป็นการระดมสมองไปพรอ้ มกับการจัดการ
เรียนการสอนในชน้ั เรยี น โดยผู้สอนจะแจกใบงานที่ 1.3 เป็นรูปภาพและคาศัพทภ์ าษาองั กฤษใหผ้ ูเ้ รยี นจับคู่
คาศัพท์กบั รูปภาพเหลา่ นน้ั ให้ถูกต้อง ท้งั น้เี พือ่ เปน็ การทากิจกรรมก่อนเข้าสเู่ นื้อหา ผเู้ รยี นใชเ้ วลาในการทา
กิจกรรมนีเ้ ป็นเวลา 30 นาที หลงั จากนัน้ บันทกึ คะแนนกิจกรรมนเี้ ป็น ผา่ น หรือ ไมผ่ ่าน

5.2 การเรยี นรู

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเร่ือง ประเภทของแขกที่มาพักในโรงแรม รวมถงึ การเลือกใชบ้ รกิ ารหอ้ งพักและ
อาหารในโรงแรม และบริการต่างๆ ทีใ่ นโรงแรมมีให้บริการ โดยใช้สือ่ Power point

2) ผูส้ อนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดแ้ สดงความคดิ เหน็ และซักถามขอ้ สงสยั ในส่วนทีเ่ ก่ยี วข้องกบั เนอื้ หาวิชา
3) ผ้สู อนให้แบบฝึกหดั ท้ายบทที่ 1 จานวน 10 ขอ้ ในโปรแกรม Google classroom
4) ในกรณีทม่ี ีเวลาเหลอื ให้นักเรียนทาการท่องศัพท์ Hotel Code

5.3 การสรุป
1) ผสู้ อนเพิ่มเติมและสรปุ เนื้อหาทเี่ รียน
2) ให้ผเู้ รียนทากจิ กรรมตรวจสอบความเข้าใจ
3) ผู้เรียนทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรยี นจานวน 10 ขอ้
4) มอบหมายให้ผูเ้ รยี น ไปทบทวนบทเรียนและเตรยี มอา่ นหนงั สือ เพื่อเตรยี มในการเรียนครัง้ ต่อไป

5.4 การวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน
การวดั ประเมนิ ผล
1. ผู้เรยี น 3 คนจาก 5 คน จากการสุ่มในการตอบ
1. การสุ่มผูเ้ รยี น ถาม/ตอบ ภายในชัน้ เรยี น คาถาม สามารถตอบคาถามได้ถกู ต้อง
2. ผูเ้ รียนร้อยละ 80 ผา่ นเกณฑ์ ของใบงานที่ 1.3
2. กจิ กรรม ใบงานที่ 1.3 คะแนนประเมิน ดังนี้

5-10 คะแนน เกณฑป์ ระเมิน ผ่าน
0-4 คะแนน เกณฑป์ ระเมิน ไมผ่ า่ น

10

การวดั ประเมินผล เกณฑ์การประเมนิ
3. การตรวจแบบฝกึ หัดทา้ ยหนว่ ยท่ี 1 ตอนท่ี 2 3. ผู้เรยี นทาแบบฝึกหัด สง่ ตรวจตามเวลาทีก่ าหนด

4. การทดสอบหลงั เรียน หนว่ ยท่ี 1 4. ผูเ้ รยี นรอ้ ยละ 80 ผ่านเกณฑป์ ระเมนิ 60%
ของคะแนน แบบฝึกหัดเกณฑ์การให้คะแนน ดงั นี้

9-10 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
7-8 อยใู่ นเกณฑ์ ดี
5-6 อยใู่ นเกณฑ์ พอใช้
ตา่ กวา่ 5 อย่ใู นเกณฑ์ ปรับปรุง

6.ส่อื การเรียนรู
6.1 ส่ือสิ่งพิมพ
– ใบงานที่ 1.3
– แบบฝกึ หัดทา้ ยบทที่ 1 ตอนที่ 2
6.2 ส่อื โสตทัศน
– Power point เร่อื ง ประเภทของลูกค้าทีม่ าพักในโรงแรม การเลอื กใชบ้ รกิ ารหอ้ งพักและอาหาร และ

บริการต่างๆ ที่มใี ห้บรกิ าร
6.3 หุนจําลองหรอื ของจริง (ไม่มี)
6.4 ส่ือการสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom

7. เอกสารประกอบการจดั การเรียนรู
– ใบเนอื้ หา หนว่ ยที่ 1 ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกบั งานสว่ นหนา้ โรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอืน่
วิชาภาษาอังกฤษ เนอื่ งจากผู้เรียนเปน็ นักเรียนในหลักสตู ร MEP จึงต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

9. การวดั และประเมนิ ผล
9.1 กอนเรียน
– ไม่มี

11

9.2 ขณะเรียน
– สงั เกตการเขา้ ทากจิ กรรมตามทก่ี าหนด
– สงั เกตการมปี ฏสิ มั พันธก์ บั ผู้สอนขณะสอน
9.3 หลงั เรียน
– แบบฝกึ หัดทา้ ยบทท่ี 1 ตอนที่ 2
– ใบงานท่ี 1.3
– แบบทดสอบหลงั เรียน หน่วยท่ี 1
10. เอกสารอ้างอิง
– ชดุ ตาราวิชาการดา้ นการโรงแรม เลม่ ท่ี 1 งานบรกิ ารส่วนหนา้ โรงแรม (Front Office) สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

12

บนั ทึกหลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรยี น นักศกึ ษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..

13

แผนการจดั การเรียนรูมงุ เนนสมรรถนะ หนวยท่ี……2………

ชอ่ื หนวย…โครงสร้างการบรหิ ารงานและหนา้ ทีค่ วามรบั ผดิ ชอบใน สอนครั้งท่ี…4-5…..
งานสว่ นหน้าโรงแรม……….. ชวั่ โมงรวม…..6…….

จานวนชวั่ โมงรวม..15..

1. สาระสําคญั

แผนกบริการสว่ นหนา้ โรงแรม มีโครงสรา้ งการบรหิ ารงานตามหน้าที่งาน 2 ส่วน คือ ส่วนบรกิ าร
สว่ นหน้าโรงแรม มีตาแหนง่ งาน ดงั นี้ พนักงานต้อนรับ (Receptionist) พนักงานเปิดประตู (Door man)
พนกั งานขนสัมภาระ (Porter) เป็นต้น และสว่ นบรกิ ารส่วนหลัง คือ แผนกแมบ่ ้าน มตี าแหนง่ งาน ดงั น้ี
พนักงานทาความสะอาดห้องพัก พนักงานซ่อมบารุง เปน็ ต้น

2. สมรรถนะประจําหนวย
2.1. แสดงความรู้เกีย่ วกบั โครงสรา้ งการบริหารงานและหน้าท่คี วามรบั ผิดชอบในงานส่วนหน้าโรงแรม

3. จุดประสงคการเรียนรู้
3.1 ดานความรู
3.1.1 โครงสรา้ งการบริหารงานส่วนหน้าโรงแรม
3.1.2 หน้าที่ความรบั ผดิ ชอบในงานสว่ นหนา้ โรงแรม

3.2 ด้านทกั ษะ

3.3. คุณลกั ษณะท่พี ึงประสงค บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสถานศึกษา 3D
3.3.1 บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียง
– ความมีเหตผุ ล ผูเ้ รียนสามารถบอกตาแหน่งงาน และหนา้ ท่ีรบั ผิดชอบได้
– ความพอประมาณ ผเู้ รยี นใช้เวลาที่เหมาะสมกับการทางานทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย
– การมีภมู ิคุ้มกันในตัวท่ดี ี ผู้เรียนเหน็ คุณค่าของงานบริการส่วนหน้าโรงแรม
– เง่อื นไขความรู้ ผ้เู รียนสามารถบอกหนา้ ทีข่ องแต่ละตาแหน่งงานได้
– เง่อื นไขคุณธรรม ผู้เรียนมคี วามรับผิดชอบ ใฝ่รู้

3.3.2. บูรณาการมาตรฐานสถานศกึ ษา 3D
1) ด้านประชาธปิ ไตย
– ผู้เรียนมคี วามเปน็ ประชาธปิ ไตยในการช่วยกนั ตอบคาถาม
2) ด้านคณุ ธรรม จริยธรรมและความเปน็ ไทย
– ผ้เู รยี นมีวินยั มีความสนใจใฝร่ ู้
3) ดา้ นภมู คิ มุ้ กันภัยจากยาเสพตดิ
– ด้านความปลอดภัยทัง้ ของลูกค้าและพนักงาน สอดแทรกความปลอดภยั จากสารเสพติด

4. เน้อื หาสาระการเรียนรู
หน่วยท่ี 2 โครงสรา้ งการบริหารงานและหน้าท่คี วามรบั ผดิ ชอบในงานส่วนหนา้ โรงแรม

เนอื้ หา (ใบเน้อื หา)
1. โครงสร้างการบรหิ ารงานส่วนหน้าโรงแรม

แผนกบริการส่วนหน้า เปน็ แผนกหน่งึ ในสว่ นของงานห้องพัก (The Rooms Division) ซง่ึ มี
โครงสรา้ งงานหอ้ งพกั ดังภาพที่ 1 แสดงถึงโครงสร้างงานห้องพัก

General Manager

Assitant General
Manager

Rooms Division
Director

Front Office Manager of Executive
Manager Security Housekeeper

15

2. หนา้ ท่ีพืน้ ฐานของพนกั งานแผนกบรกิ ารส่วนหน้า
2.1 งานสาํ รองห้องพัก (Front Office Reservations)

บทบาทพ้นื ฐานของงานสารองห้องพัก ไดแ้ ก่
1. จองห้องพกั ล่วงหนา้
2. ขายหอ้ งพกั ให้มากทสี่ ุด
3. ตรวจสอบจานวนการสารองห้องพกั จากทกุ ช่องทางทีม่ ีการตดิ ต่อ\
4. การกระตนุ้ ยอดขาย (Upselling)
5. ทางานรว่ มกบั ฝ่ายการขายและการตลาด

2.2 งานตอ้ นรบั (Reception)
พนกั งานตอ้ นรบั รบั ลงทะเบียนเข้าพักและกาหนดห้องพักให้กบั ลูกค้า
งานหลกั ของพนักงานต้อนรบั ได้แก่

1. กล่าวคาตอ้ นรบั ลูกค้าอย่างสภุ าพในนามของโรงแรม
2. กรอกขอ้ มูลลูกคา้ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. ควบคุมกญุ แจห้องพกั ทุกห้องอย่างระมดั ระวงั
4. เป็นแหล่งขอ้ มลู เก่ียวกับข้อมลู ของลูกคา้ ข้อความและพสั ดตุ ่างๆ
5. สาหรับโรงแรมขนาดเล็กพนักงานต้อนรบั อาจต้องปฏบิ ัติหน้าที่หลายอยา่ ง เชน่ รบั โทรศัพท์ และ
พนกั งานเก็บเงิน เป็นต้น
2.3 งานติดตอ่ ส่อื สาร (Telecommunication)
งานหลักของงานติดตอ่ สื่อสาร ได้แก่
1. ดูแลการรับโทรศพั ท์
2. มบี ทบาทสาคัญในกรณีเกดิ อัคคีภยั และติดต่อหนว่ ยงานภายนอกโรงแรม ในกรณที โ่ี รงแรมมเี หตุ
ฉกุ เฉิน
3. ดูแลรกั ษาอุปกรณ์ เครอ่ื งใช้ต่างๆ ใหอ้ ยู่ในสภาพพร้อมใชง้ าน
2.4 อคัตกุ ระสัมพนั ธ์ (Guest Relations Desk)
งานหลกั ของพนักงานอคัตตุกระสัมพันธ์ ได้แก่
1. ดแู ล ใหค้ วามสะดวกแก่ ลกู คา้ VIP’s และลูกคา้ ท่วั ไป
2. ดูแลรกั ษาประวัติของลูกค้าทงั้ โดยการจดบนั ทึก หรือการลงบันทึกในคอมพวิ เตอร์ และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ดว้ ยความเคารพในความเป็นสว่ นตัวของลกู คา้
3. ประสานงานอยา่ งดกี บั concierge ในการให้บริการตา่ งๆ เชน่ การจองทโี่ ต๊ะ การซื้อตัว๋ เป็นตน้

16

กจิ กรรมการเรยี นการสอน (สัปดาหท์ ี่ 4 ชั่วโมงที่ 10-12)

5.1 การนําเขาสูบทเรยี น

1) ผสู้ อนใหผ้ ู้เรยี นทาแบบทดสอบก่อนเรียน หนว่ ยท่ี 2 ใน Google classroom
2) ผู้สอนให้ผู้เรยี นดู คลิปวดี ีโอ การปฏบิ ัตงิ านส่วนหนา้ ใน You tube โดยผูเ้ รยี นเข้าดูผา่ น Google
classroom

5.2 การเรยี นรู

1) ผสู้ อนถามผ้เู รยี นวา่ ในคลปิ วีดีโอท่ไี ด้ชม ผู้เรยี นเหน็ พนักงานท่ีปฏิบตั ิงานกค่ี น แต่ละคนปฏิบัติหนา้ ที่
อะไรบ้าง ทาในใบงานท่ี 2.1 แลว้ สง่ งานทาง Google classroom

2) ให้ผู้เรยี นคน้ หาเน้ือหา เร่อื ง โครงสร้างการบริหารงานของโรงแรม และตาแหน่งของพนักงานในแผนก
บริการสว่ นหน้า สรุปเนอื้ หาในใบงานที่ 2.2 แล้วสง่ งานทาง Google classroom

5.3 การสรุป
1) ผู้สอนให้ผเู้ รยี น เปดิ ดูเนือ้ หา จาก PTT สรปุ ใน Google classroom

2) ให้ผเู้ รยี นทากิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ ในเวบ็ Reviewgamezone.com

3) มอบหมายให้ผู้เรยี น ไปทบทวนบทเรียนและเตรยี มอา่ นหนงั สอื เพื่อเตรยี มในการเรียนครงั้ ต่อไป

4) ผสู้ อนเปิดโอกาสใหผ้ ู้เรยี นได้แสดงความคดิ เหน็ และซักถามขอ้ สงสยั ในส่วนที่เก่ยี วข้องกบั เนอื้ หาวชิ า
งานส่วนหน้าโรงแรม ติดต่อพูดคยุ ได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

5.4 การวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน
การวดั ประเมนิ ผล
1. เกณฑ์การประเมินสาหรับแบบทดสอบกอ่ นเรียน
1. แบบทดสอบกอ่ นเรยี น ปรนยั ดังน้ี ทาคะแนนได้ 0-9 คะแนน คือ ไม่ผ่าน

2. กจิ กรรม “ใบงานที่ 2.1” ทาคะแนน 10-20 คะแนน คอื ผ่าน
3. กจิ กรรม “ใบงานท่ี 2.2” 2. เกณฑ์การประเมนิ ใบงาน

ส่งใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาสัง่ 1 คะแนน
ทางานสะอาด เรยี บร้อย 1 คะแนน
ถกู ต้อง 1 คะแนน
ความคดิ สร้างสรรค์ 1 คะแนน

รวม 5 คะแนน

17

6.สอื่ การเรยี นรู
6.1 สือ่ สิ่งพิมพ
– ใบงาน 1 หน่วยที่ 2 การดู VDO การปฏบิ ัตงิ านบริการสว่ นหน้าโรงแรม
– ใบงาน 2 หนว่ ยที่ 2 การสรปุ โครงสร้างการบรหิ ารงานของโรงแรม และตาแหนง่ ของพนักงานในแผนก

บริการสว่ นหนา้
6.2 สอ่ื โสตทศั น
– Power point เรอ่ื ง หน่วยท่ี 2 โครงสร้างการบรหิ ารงานของโรงแรม และตาแหนง่ ของพนักงานใน

แผนกบรกิ ารสว่ นหน้า
6.3 หุนจําลองหรอื ของจริง (ไม่มี)
6.4 อ่นื ๆ (ไมม่ ี)
– โปรแกรม Google classroom
– โปรแกรม Google Form
– เว็บ Reviewgamezone.com
– Facebook หรือ Line

7. เอกสารประกอบการจดั การเรยี นรู
– ใบเนื้อหา หนว่ ยท่ี 2 โครงสรา้ งการบริหารงานของโรงแรม และตาแหนง่ ของพนักงานในแผนกบรกิ ารสว่ น

หนา้
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบรู ณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอื่น
วิชาภาษาอังกฤษ เน่อื งจากผ้เู รียนเปน็ นกั เรยี นในหลกั สูตร MEP จึงต้องเรียนเปน็ ภาษาอังกฤษ

9. การวดั และประเมินผล
9.1 กอนเรียน
– การทดสอบก่อนเรยี นหน่วยที่ 2
9.2 ขณะเรยี น
– สงั เกตการเข้าทากจิ กรรมตามที่กาหนด
– สังเกตการมปี ฏสิ มั พนั ธก์ บั ผู้สอนขณะสอน
9.3 หลังเรยี น
– การทดสอบในเวบ็ Reviewgamezone.com

See also  [Update] ชี้พิกัด เทพทันใจ พม่า ทั้ง 5 องค์ ไหว้ขอพรสมดั่งใจ ปรารถนา | เช่าบูชาเทพทันใจ พม่า - Sathyasaith

18

10. เอกสารอ้างอิง
– ชุดตาราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มที่ 1 งานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม (Front Office) สานกั งาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บันทกึ หลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรียนรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรียน นักศกึ ษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

19

กจิ กรรมการเรียนการสอน (สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 13-15)

5.1 การนําเขาสูบทเรยี น

1) ผ้สู อนทบทวนตาแหน่งของพนกั งาน โดยใหเ้ ลน่ เกมส์ ทางเว็บ Reviewgamezone.com

5.2 การเรียนรู

1) ผู้สอนใหผ้ ู้เรยี นอา่ น เร่ืองหน้าที่ของตาแหน่งของพนักงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม ในใบเนอ้ื หา
2) ผ้สู อนให้ผู้เรียนทาใบงานที่ 2.3: สรปุ หน้าที่ของพนกั งานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม

5.3 การสรุป
1) ผสู้ อนสรุปเนอ้ื หา โดยให้ผูเ้ รยี นเปดิ ดสู รปุ ดว้ ย PTT ใน Google classroom และใหผ้ ูเ้ รียนเขา้ เลน่

เกมส์ Kahoot

2) ผู้เรียนทาแบบฝกึ หดั ท้ายบทที่ 2

3) ผ้สู อนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสยั ในส่วนทีเ่ ก่ียวขอ้ งกบั เนื้อหาวิชา
งานส่วนหน้าโรงแรม ติดต่อพูดคุยได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

5.4 การวดั และประเมนิ ผล เกณฑ์การประเมนิ
การวดั ประเมนิ ผล
1. เกณฑ์การประเมนิ ใบงาน
1. กิจกรรม “ใบงานที่ 3” ส่งใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาส่ัง 1 คะแนน
2. การตรวจแบบฝกึ หดั ท้ายหนว่ ยท่ี 2 ทางานสะอาด เรยี บร้อย 1 คะแนน
3. การทดสอบหลังเรยี น หนว่ ยที่ 2 ถูกตอ้ ง 1 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน
รวม 5 คะแนน

2. ผู้เรียนทาแบบฝกึ หัด สง่ ตรวจตามเวลาท่ีกาหนด
และทาไดถ้ ูกต้อง
3. ผเู้ รยี นรอ้ ยละ 80 ผา่ นเกณฑ์ประเมนิ 60%
ของคะแนน แบบฝกึ หดั เกณฑ์การให้คะแนน ดงั นี้

9-10 อย่ใู นเกณฑ์ ดีมาก
7-8 อยู่ในเกณฑ์ ดี
5-6 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ต่ากวา่ 5 อยูใ่ นเกณฑ์ ปรับปรงุ

20

6.ส่อื การเรยี นรู
6.1 สอ่ื สิ่งพิมพ
– ใบงานที่ 2.3
– แบบฝกึ หดั ท้ายหนว่ ยท่ี 2
6.2 สอ่ื โสตทศั น
– Power point เรือ่ ง
6.3 หุนจําลองหรือของจรงิ (ไมม่ ี)
6.4 อืน่ ๆ (ไม่มี)
– โปรแกรม Google classroom
– เกมส์ Kahoot
– Facebook or Line

7. เอกสารประกอบการจัดการเรยี นรู
– ใบเน้ือหา หนว่ ยท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในงานส่วนหน้าโรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอน่ื
วิชาภาษาองั กฤษ เนื่องจากผ้เู รยี นเปน็ นักเรยี นในหลักสูตร MEP จงึ ต้องเรยี นเปน็ ภาษาอังกฤษ

9. การวดั และประเมินผล
9.1 กอนเรยี น

9.2 ขณะเรยี น
– สงั เกตการเขา้ ทากจิ กรรมตามทกี่ าหนด
– สังเกตการมปี ฏิสมั พนั ธ์กบั ครูขณะสอน
9.3 หลงั เรยี น
– แบบฝึกหดั ท้ายหนว่ ยที่ 2
– ใบงานท่ี 2.3
– แบบทดสอบทา้ ยหน่วยที่ 2

21

10. เอกสารอ้างอิง
– ชุดตาราวิชาการด้านการโรงแรม เลม่ ท่ี 1 งานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม (Front Office) สานกั งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บันทึกหลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรียน นักศกึ ษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. ……….

22

แผนการจัดการเรยี นรูมงุ เนนสมรรถนะ หนวยท่ี……3………
ชือ่ หนวย…..อุปกรณใ์ นงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม……… สอนคร้งั ท่ี…6-7…..
ชั่วโมงรวม…..6…….
จานวนช่ัวโมงรวม..21..

1. สาระสาํ คัญ
แผนกบริการสว่ นหนา้ โรงแรม ตอ้ งมีการเตรยี มความพร้อมในการให้บริการ โดยมีอุปกรณ์ เครอ่ื งใช้

ท่ีต้องทาความรจู้ ัก สามารถใช้งานไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ ซงึ่
สามารถทาการแยกออกไดด้ ังน้ี อปุ กรณ์ในการปฏบิ ตั ิงานสารองห้องพัก (Reservation) อุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานต้อนรับและลงทะเบียน (Reception and Registration) อปุ กรณ์เคร่ืองใชใ้ นงานโทรศพั ท์
(Telephone operation) อุปกรณใ์ นการปฏิบตั งิ านการเงินส่วนหนา้ (Front cashier) และอปุ กรณใ์ น
การปกิบตั งิ านบรกิ ารบรเิ วณส่วนหน้า (Bell Service)

2. สมรรถนะประจาํ หนวย
2.1. แสดงความร้เู ก่ยี วกับอุปกรณ์ในงานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม

3. จุดประสงคการเรียนรู้
3.1 ดานความรู
– ระบุชนดิ ของอุปรกณ์ เครื่องมอื ท่ีใช้ในงานต่างๆ ได้ถูกต้อง

3.2 ด้านทกั ษะ
– เลอื กใช้อปุ กรณใ์ นการใหบ้ ริการสว่ นหน้าโรงแรมไดถ้ ูกต้อง

3.3 คุณลกั ษณะที่พึงประสงค บรู ณาการเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสถานศึกษา 3D
3.3.1 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยี ง
– ความมีเหตผุ ล ผูเ้ รยี นสามารถบอกอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้ นงานต่างๆ ได้
– ความพอประมาณ ผู้เรียนใช้เวลาทเี่ หมาะสมกับการทางานท่ไี ด้รบั มอบหมาย
– การมภี มู ิคุ้มกันในตัวทด่ี ี ผูเ้ รยี นเห็นคุณคา่ ของการดูแลอุปกรณ์ เครื่องใชท้ ใ่ี ช้ในการปฏิบตั งิ าน
– เงอื่ นไขความรู้ ผเู้ รียนสามารถระบุอุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการบริการต่างๆ
– เง่อื นไขคณุ ธรรม ผเู้ รยี นมคี วามละเอยี ด รอบครอบ

3.3.2. บรู ณาการมาตรฐานสถานศึกษา 3D
1) ด้านประชาธปิ ไตย
– ผเู้ รยี นมคี วามเป็นประชาธิปไตยในการช่วยกันตอบคาถาม
2) ด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและความเป็นไทย
– ผู้เรยี นมีวนิ ัย มคี วามสนใจใฝร่ ู้
3) ดา้ นภูมิค้มุ กนั ภยั จากยาเสพติด
– ดา้ นความปลอดภัยทัง้ ของลูกค้าและพนักงาน สอดแทรกความปลอดภัยจากสารเสพติด

4. เน้อื หาสาระการเรียนรู
หน่วยท่ี 3 อุปกรณ์ในงานบรกิ ารสว่ นหนา้ โรงแรม

เนื้อหา (ใบเนือ้ หา)
งานในแผนกบริการสว่ นหน้า ได้ถูกแบ่งออกเป็นงานย่อย 5 งานดว้ ยกนั แตล่ ะงานมหี นา้ ท่แี ละลักษณะ
แตกตา่ งแตกแยกย่อยออกไป จงึ มอี ปุ กรณเ์ ครื่องมือ เคร่ืองใช้ ทงั้ ท่ีเหมือนกนั และแตกต่างกนั ดังจะแยกตาม
งานตา่ งๆ ได้ ดังนี้

1. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสํารองห้องพัก (Reservation)
1.1 แผงใส่ใบจองห้องพัก (Reservation Rack)
1.2 เครอ่ื งคอมพวิ เตอรแ์ ละเครอ่ื งพมิ พ์ (Computer and Printer)
1.3 เครือ่ งโทรศัพท์ (Telephone Equipment)
1.4 เครื่องโทรสาร (Facsimile)

2. อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านตอ้ นรับและลงทะเบียน (Reception and Registration)
2.1 เคานเ์ ตอรต์ ้อนรบั สว่ นหน้า (Reception หรือ Front Desk)
2.2 เคานเ์ ตอร์ประชาสัมพันธ์ หรอื เคานเ์ ตอร์บรกิ ารขอ้ มูลข่าวสาร (Information Desk)
2.3 แผงแสดงสถานภาพของหอ้ งพัก (Room Rack)
2.4 แผงใส่กญุ แจ (Key Rack)
2.5 แผงใส่ข้อมลู ลกู คา้ (Information Rack หรอื Rotary Rack หรือ Name Rack)
2.6 ช่องใส่กุญแจรบั คืนจากลูกคา้ (Key Drop)
2.7 เครอื่ งคอมพิวเตอร์ และเครือ่ งพมิ พ์ (Computer and Printer)

3. อุปกรณ์เครือ่ งใชใ้ นงานโทรศพั ท์ (Telephone operation or Switch board Operator)
3.1 แผงควบคุมโทรศัพท์ (Telephone Switchboard)
3.2 เครอ่ื งโทรศัพท์ (Telephone Equipment)
3.3 เคร่ืองปลกุ ลูกค้า (Wake-up Device)

24

3.4 เคร่ืองตอกวนั และเวลา หรอื เครื่องประทับวันเวลา (Time and Date Stamp)
4. อุปกรณใ์ นการปฏิบัตงิ านการเงินสว่ นหน้า (Front cashier)

4.1 เคาน์เตอร์การเงินส่วนหน้า (Cashier Desk)
4.2 กล่องเกบ็ ใบแจง้ หน้ี (Guest Folio หรอื Bill Tray)
4.3 เครอ่ื งบนั ทกึ บัญชีรายจา่ ยลกู คา้ (Posting Machine)
4.4 ตู้นิรภยั หรือตเู้ ก็บของมีค่าของลูกค้า (Safe Deposit Boxes)
4.5 เครื่องรดู บตั รเครดติ (Credit Card Machine)
4.6 แผงแสดงอัตราการแลกเปลยี่ นเงนิ ตราตา่ งประเทศ (Currency Exchange board)
5. อปุ กรณ์ในการปกบิ ตั ิงานบริการบริเวณสว่ นหนา้ (Bell Service)
5.1 เคาน์เตอร์สมั ภาระ (Bell Desk)
5.2 รถเขน็ กระเป๋า (Trolley)

กิจกรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ที่ 6 ช่ัวโมงท่ี 16-18)

5.1 การนําเขาสูบทเรียน

1) ผู้สอนให้ผูเ้ รยี นทาแบบทดสอบก่อนเรียน หนว่ ยท่ี 3 ใน Google classroom
2) ผู้สอนถามผู้เรียนว่า อปุ กรณ์ เครือ่ งมอื อะไรสาคัญท่สี ดุ ในการใหบ้ ริการสว่ นหน้าโรงแรม โดยผเู้ รียน
ตอบมาใน โปรแกรม Padlet

5.2 การเรยี นรู

1) ผูส้ อนใหผ้ ู้เรียนดู คลปิ วดี โี อ แล้วถามผู้เรยี นว่า ในคลิปวีดีโอทีไ่ ดช้ ม ผเู้ รยี นเห็นอปุ กรณ์ เคร่ืองมือ
อะไรบ้าง ทาในใบงานท่ี 3.1 แล้วสง่ งานทาง Google classroom หากไมร่ ้จู ดั ชื่อให้อธิบายลักษณะการใช้
งานของอุปกรณห์ รือเคร่ืองมือส

2) ให้ผู้เรยี นค้นหาเน้ือหา เรื่อง อุปกรณ์ในงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม สรุปเน้ือหาในใบงานที่ 3.2 แล้ว
ส่งงานทาง Google classroom

5.3 การสรุป
1) ผู้สอนใหผ้ ู้เรียน เปิดดเู นือ้ หา จาก PTT สรปุ ใน Google classroom

2) ใหผ้ ู้เรยี นทากจิ กรรมตรวจสอบความเข้าใจ ในเว็บ Reviewgamezone.com

3) มอบหมายให้ผ้เู รียน ไปทบทวนบทเรียนและเตรยี มอ่านหนงั สือ เพื่อเตรยี มในการเรยี นครัง้ ต่อไป

4) ผู้สอนเปิดโอกาสใหผ้ ้เู รยี นได้แสดงความคดิ เห็นและซักถามข้อสงสยั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ งกับเน้ือหาวิชา
งานสว่ นหน้าโรงแรม ติดตอ่ พูดคุยไดใ้ นโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

25

5.4 การวัดและประเมินผล เกณฑก์ ารประเมนิ
การวดั ประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมินสาหรับแบบทดสอบกอ่ นเรียน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน ปรนยั ดังน้ี ทาคะแนนได้ 0-9 คะแนน คอื ไม่ผ่าน

2. กิจกรรม “ใบงานที่ 3.1” ทาคะแนน 10-20 คะแนน คือ ผา่ น
3. กิจกรรม “ใบงานที่ 3.2” 2. เกณฑ์การประเมนิ ใบงาน

ส่งใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาสง่ั 1 คะแนน
ทางานสะอาด เรียบร้อย 1 คะแนน
ถูกตอ้ ง 1 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

รวม 5 คะแนน

6.สอื่ การเรียนรู
6.1 สือ่ ส่ิงพิมพ
– ใบงานท่ี 3.1 การดู VDO การปฏบิ ตั งิ านบรกิ ารสว่ นหนา้ โรงแรม
– ใบงานที่ 3.2 การสรปุ เนือ้ หา อุปกรณ์ในงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม

6.2 สอ่ื โสตทศั น
– Power point เรอื่ ง หนว่ ยท่ี 3 อุปกรณ์ในงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม

6.3 หุ่นจาลองหรือของจริง (ไม่มี)

6.4 ส่อื การสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom
– โปรแกรม Google Form
– เวบ็ Reviewgamezone.com
– Facebook หรอื Line

7. เอกสารประกอบการจดั การเรียนรู
– ใบเน้ือหา หนว่ ยที่ 3 อปุ กรณใ์ นงานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

26

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอ่ืน
วชิ าภาษาอังกฤษ เนอ่ื งจากผูเ้ รยี นเป็นนักเรียนในหลักสตู ร MEP จงึ ตอ้ งเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

9. การวดั และประเมนิ ผล
9.1 กอนเรยี น
– การทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3
9.2 ขณะเรียน
– สงั เกตการเข้าทากจิ กรรมตามทก่ี าหนด
– สงั เกตการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้สอนขณะสอน
9.3 หลังเรียน
– การทดสอบในเวบ็ Reviewgamezone.com

10. เอกสารอา้ งอิง
– ชุดตาราวชิ าการดา้ นการโรงแรม เลม่ ที่ 1 งานบริการส่วนหน้าโรงแรม (Front Office) สานกั งาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

กจิ กรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ท่ี 7 ช่ัวโมงที่ 19-21)

5.1 การนําเขาสูบทเรียน

1) ผู้สอนทบทวนตาแหน่งของพนกั งาน โดยให้เล่นเกมส์ ทางเว็บ Kahoot

5.2 การเรียนรู

1) ผสู้ อนให้ผู้เรียนอา่ น เร่อื ง อุปกรณ์ในงานบริการสว่ นหน้าโรงแรม ในใบเน้อื หา
2) ผู้สอนให้ผเู้ รยี นทาใบงานท่ี 3.3: อุปกรณใ์ นงานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม

5.3 การสรปุ
1) ผสู้ อนสรปุ เน้อื หา โดยให้ผเู้ รียนเปดิ ดูสรปุ ด้วย PTT ใน Google classroom และให้ผูเ้ รยี นเข้าเลน่

เกมส์ Kahoot

2) ผู้เรยี นทาแบบฝกึ หัดทา้ ยบทท่ี 3

3) ผู้สอนเปดิ โอกาสให้ผู้เรยี นได้แสดงความคิดเหน็ และซักถามขอ้ สงสัย ในส่วนทีเ่ กยี่ วขอ้ งกบั เน้ือหาวชิ า
งานสว่ นหน้าโรงแรม ตดิ ตอ่ พูดคุยไดใ้ นโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

27

5.4 การวดั และประเมนิ ผล เกณฑก์ ารประเมิน
การวัดประเมนิ ผล 1. เกณฑ์การประเมิน ใบงาน

1. กจิ กรรม “ใบงานท่ี 3.3” สง่ ใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาสง่ั 1 คะแนน
2. การตรวจแบบฝกึ หัดทา้ ยหนว่ ยท่ี 3 ทางานสะอาด เรียบร้อย 1 คะแนน
3. การทดสอบหลงั เรียน หน่วยที่ 3 ถูกตอ้ ง 1 คะแนน
ความคดิ สร้างสรรค์ 1 คะแนน

รวม 5 คะแนน
2. ผเู้ รยี นทาแบบฝกึ หัด สง่ ตรวจตามเวลาทก่ี าหนด

3. ผู้เรียนรอ้ ยละ 80 ผา่ นเกณฑ์ประเมิน 60%
ของคะแนน แบบฝกึ หัดเกณฑ์การให้คะแนน ดงั นี้

9-10 อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
7-8 อยู่ในเกณฑ์ ดี
5-6 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้

6.สือ่ การเรยี นรู
6.1 สอื่ ส่ิงพิมพ
– ใบงานที่ 3.3
– แบบฝึกหัดทา้ ยหน่วยท่ี 3
6.2 ส่อื โสตทศั น
– Power point เร่ือง อปุ กรณ์ในงานบรกิ ารสว่ นหนา้ โรงแรม
6.3 หุนจาํ ลองหรือของจรงิ (ไม่มี)
6.4 ส่ือการสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom
– เกมส์ Kahoot
– Facebook or Line

7. เอกสารประกอบการจดั การเรยี นรู
– ใบเน้อื หา หนว่ ยที่ 3 อปุ กรณใ์ นงานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

28

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอื่น
วิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากผู้เรยี นเป็นนักเรยี นในหลกั สตู ร MEP จงึ ต้องเรยี นเปน็ ภาษาองั กฤษ

9. การวดั และประเมินผล
9.1 กอนเรยี น

9.2 ขณะเรยี น
– สังเกตการเข้าทากิจกรรมตามทก่ี าหนด
– สงั เกตการมปี ฏิสมั พนั ธ์กับครูขณะสอน
9.3 หลังเรียน
– แบบฝึกหัดทา้ ยหน่วยท่ี 3
– ใบงานที่ 3.3
– แบบทดสอบทา้ ยหน่วยท่ี 3

10. เอกสารอ้างอิง
– ชดุ ตาราวิชาการดา้ นการโรงแรม เลม่ ท่ี 1 งานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม (Front Office) สานักงาน
คณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

29

บันทึกหลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรียนรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรยี น นักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

30

แผนการจดั การเรียนรูมงุ เนนสมรรถนะ หนวยที่……4………

สอนครั้งที่…8-12…..
ชอ่ื หนวย……การเขา้ พัก (Check-in) และการคนื ห้องพัก (Check-

out)…….. ชั่วโมงรวม…..15…….

จานวนชัว่ โมงรวม..36..

1. สาระสําคัญ
แผนกบรกิ ารส่วนหน้าโรงแรม มหี น้าทหี่ ลกั ในการให้บริการเกย่ี วกบั การเข้าพักของลูกคา้ จงึ ต้องทา

ความเขา้ ใจถึง กระบวนการเขา้ พกั (Check-in Process) ซึ่งตอ้ งมีความร้ดู ้านต่างๆ ดังน้ี สว่ นตอ้ นรับ
(Reception) ชนิดของผูเ้ ข้าพัก เอกสารสาคัญของส่วนตอ้ นรบั ขั้นตอนการดาเนนิ การเข้าพกั และ
กระบวนการคนื ห้องพัก (Check-out Process) ซ่งึ ตอ้ งมีความรดู้ า้ นต่างๆ ดังนี้ การคืนหอ้ งพัก เอกสาร
สาคญั ในการคนื หอ้ งพัก การดาเนนิ การคืนห้องพัก และการรบั ชาระเงนิ

2. สมรรถนะประจําหนวย
2.1. แสดงความรเู้ ก่ยี วกบั การเข้าพัก (Check-in) และการคืนหอ้ งพัก (Check-out)

3. จุดประสงคการเรียนรู้
3.1 ดานความรู
– อธิบายกระบวนการเขา้ พกั (Check-in Process) ได้ถูกต้อง
– อธิบายกระบวนการคืนห้องพัก (Check-out Process) ได้ถกู ต้อง

3.2 ด้านทกั ษะ
– ลงทะเบยี นเขา้ พกั ได้ถูกต้อง
– คนื หอ้ งพักได้ถกู ต้อง

3.3 คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงค บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยี งและมาตรฐานสถานศึกษา 3D
3.3.1 บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียง
– ความมเี หตุผล ผ้เู รยี นสามารถลงทะเบยี นเข้าพกั ให้แกล่ ูกคา้ ได้ถกู ต้อง
– ความพอประมาณ ผู้เรยี นใช้เวลาทีเ่ หมาะสมกับการทางานท่ีไดร้ ับมอบหมาย
– การมภี มู ิคมุ้ กันในตวั ท่ดี ี ผเู้ รียนเหน็ คณุ ค่าของการบริการส่วนหนา้ โรงแรม
– เง่ือนไขความรู้ ผู้เรียนสามารถเลือกใชเ้ อกสารสาคญั ในการปฏิบตั งิ านได้

– เงื่อนไขคณุ ธรรม ผเู้ รียนมีความละอยี ด รอบครอบ
3.3.2. บูรณาการมาตรฐานสถานศึกษา 3D

1) ดา้ นประชาธิปไตย
– ผูเ้ รยี นมคี วามเป็นประชาธปิ ไตยในการช่วยกันตอบคาถาม

2) ดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและความเปน็ ไทย
– ผู้เรยี นมีความซ่ือสตั ย์

3) ดา้ นภูมคิ ุ้มกนั ภยั จากยาเสพตดิ
– ด้านความปลอดภัยทง้ั ของลูกคา้ และพนักงาน สอดแทรกความปลอดภัยจากสารเสพติด

4. เน้อื หาสาระการเรียนรู
หนว่ ยที่ 4 การเข้าพัก (Check-in) และการคนื ห้องพัก (Check-out)

เนอื้ หา (ใบเน้ือหา)
กระบวนการเข้าพกั (Check-in Process)

1. ส่วนตอ้ นรบั (Reception)
หนา้ ทีห่ ลักของพนักงานต้อนรับ มีรายละเอยี ดดังนี้

1) ตอ้ นรบั และรบั ลงทะเบยี นเข้าพกั แมแ้ ก่ผู้เข้าพกั ท่ีมีและไม่มกี ารสารองหอ้ งพักลว่ งหนา้
2) ประชาสมั พนั ธแ์ ละขายบริการตา่ งๆของโรงแรม
3) บนั ทึกและปรับปรุงข้อมลู เก่ียวกับห้องพกั และการใชบ้ ริการตา่ งๆ ของผเู้ ขา้ พัก
4) เปน็ ศนู ยก์ ลางข้อมลู ข่าวสารสาหรบั ผเู้ ข้าพัก และฝ่ายหรอื แผนกต่างๆของโรงแรม

2. ชนดิ ของผ้เู ขา้ พัก
บคุ คลที่เข้ามาตดิ ต่อกบั สว่ นตอ้ นรับ แบบออกเปน็ 4 ประเภท ดังนี้

1) ผู้เขา้ พักท่ีมีการสารองหอ้ งพักล่วงหนา้
2) ผู้เข้าพกั ทไี่ ม่มกี ารสารองห้องพักลว่ งหน้า (Walk-in Guests)
3) ผเู้ ข้าพักก่อนวนั ที่กาหนดเข้าพกั (Early Check-in Guest)
4) ผเู้ ขา้ พักแบบกลุม่ หรือคณะ

3. เอกสารสําคัญของส่วนตอ้ นรบั
3.1 รายชื่อผู้เข้าพักท่ีจะเขา้ พักประจาวัน (Arrival List)
3.2 แบบฟอรม์ การลงทะเบียนเข้าพัก (Registration Card)
3.3 รายการสถานะห้องว่าง (Room Availability Report)
3.4 รายการสถานะห้องพกั (Room Status Report)
3.5 รายการชื่อผ้เู ข้าพกั พิเศษ (VIP Guest List)

32

3.6 รายการผู้คาดว่าจะเข้าพัก (Expected Arrival List)
3.7 รายการผ้คู าดว่าจะคืนห้องพกั (Expected Departure List)
3.8 รายการความต้องการพิเศษอื่นๆ (Special Request Lists)
3.9 รายการอภินันทนาการ (Complimentary List)
3.10 คูปองอาหารเช้า (Breakfast Coupon)
3.11 รายการเปล่ยี นหอ้ งพัก (Change Notification)
3.12 รายชอ่ื คณะทวั ร์ (Rooming List)
3.13 รายการประวัตผิ ู้เข้าพัก (History of Guests)
3.14 รายการผเู้ ข้าพักไม่พึงประสงค์ (Blacklist)

4. ขัน้ ตอนการดําเนินการเขา้ พกั
– การเตรียมการลว่ งหนา้
– การลงทะเบยี นเขา้ พัก
– การพิจารณาวิธกี ารชาระเงิน
– การออกกุญแจหอ้ งพัก
– การพาผู้เข้าพักไปยงั ห้องพกั

กระบวนการคืนห้องพัก (Check-out Process)
1. การคืนห้องพัก
2. เอกสารสาํ คัญในการคนื หอ้ งพัก

2.1 รายการผคู้ าดวา่ จะคนื หอ้ งพัก (Excepted Departure List)
2.2 บัญชผี ูเ้ ขา้ พัก (Guest Folio)
2.3 รายการสถานะหอ้ งพกั (Room Status Record)
2.4 รายการประวตั ผิ ู้เข้าพัก (Guest History Record)
3. การดาํ เนินการคืนหอ้ งพกั
– การกลา่ วตอ้ นรบั แขก
– การตรวจสอบการเช็คเอาท์
– การตรวจสอบคา่ ใชจ้ ้าย
– การยืนยันบญั ชีผู้เข้าพักและบัญชอี นื่ ๆ
– การรบั ชาระเงนิ
– การปรบั สถานะห้องพกั
– การบนั ทึกประวัติผเู้ ขา้ พัก
– การแจง้ ออกของผู้พัก

33

4. การรับชาํ ระเงนิ
1. การชาระเงินแบบสด
2. การชาระเงินแบบเชื่อ

5. กจิ กรรมการเรยี นการสอน (สัปดาหท์ ี่ 8 ช่ัวโมงท่ี 22-24)

5.1 การนาํ เขาสูบทเรียน

1) ผสู้ อนให้ผ้เู รยี นทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ใน Google classroom
2) ผ้สู อนถามผูเ้ รียนว่า เคยเขา้ พักโรงแรมหรือไม่

5.2 การเรียนรู

1) ผู้สอนใหผ้ เู้ รียนดู คลิปวดี ีโอ แลว้ ถามผเู้ รยี นวา่ ในคลปิ วีดีโอทไี่ ด้ชม เหน็ ข้นั ตอนการปฏบิ ตั ิงานของ
พนักงานบริการส่วนหน้าอะไรบา้ ง บนั ทึกเป็นข้อๆ ตามใบงานท่ี 4.1 ส่งทาง Google classroom

2) ให้ผู้เรยี นอ่านเน้ือหา สว่ น กระบวนการเขา้ พกั หวั ขอ้ ส่วนตอ้ นรบั และชนดิ ผเู้ ขา้ พัก

5.3 การสรุป
1) ผสู้ อนใหผ้ ูเ้ รียน เปิดดูเนื้อหา จาก PTT สรุปใน Google classroom หัวข้อส่วนตอ้ นรับ และชนดิ ผู้เขา้

พัก

2) ใหผ้ ู้เรยี นทากจิ กรรมตรวจสอบความเข้าใจ ในเวบ็ Reviewgamezone.com

3) ผเู้ รียนทาแบบฝึกหัดทา้ ยบทที่ 4 ตอนที่ 1

3) มอบหมายใหผ้ ูเ้ รยี น ไปทบทวนบทเรียนและเตรยี มอา่ นหนงั สือ เพ่ือเตรียมในการเรยี นครงั้ ต่อไป

4) ผูส้ อนเปดิ โอกาสให้ผู้เรยี นได้แสดงความคดิ เหน็ และซักถามข้อสงสัย ในสว่ นท่ีเกี่ยวข้องกับเนอื้ หาวิชา
งานสว่ นหนา้ โรงแรม ตดิ ต่อพูดคุยได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

34

5.4 การวดั และประเมินผล เกณฑ์การประเมิน
การวดั ประเมนิ ผล
1. เกณฑ์การประเมนิ สาหรับแบบทดสอบกอ่ นเรียน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน ปรนัย ดงั นี้ ทาคะแนนได้ 0-9 คะแนน คอื ไมผ่ า่ น
2. กจิ กรรม “ใบงานท่ี 4.1”
ทาคะแนน 10-20 คะแนน คือ ผา่ น
3. การตรวจแบบฝึกหดั ทา้ ยหนว่ ยท่ี 4 ตอนที่ 1 2. เกณฑ์การประเมนิ ใบงาน

สง่ ใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาส่งั 1 คะแนน
ทางานสะอาด เรียบร้อย 1 คะแนน
ถกู ตอ้ ง 1 คะแนน
ความคดิ สร้างสรรค์ 1 คะแนน

รวม 5 คะแนน
3. ผเู้ รยี นทาแบบฝกึ หดั สง่ ตรวจตามเวลาทีก่ าหนด
และทาไดถ้ ูกตอ้ ง

6.สือ่ การเรียนรู
6.1 สอื่ ส่ิงพิมพ
– ใบงานท่ี 4.1 กระบวนการเขา้ พัก

6.2 สื่อโสตทัศน
– Power point เร่ือง หน่วยที่ 4 การบริการสว่ นตอ้ นรับ และชนดิ ผ้เู ขา้ พัก

6.3 หุนจาํ ลองหรือของจรงิ (ไม่มี)

6.4 สอ่ื การสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom
– โปรแกรม Google Form
– เวบ็ Reviewgamezone.com
– Facebook หรือ Line

35

7. เอกสารประกอบการจัดการเรยี นรู
– ใบเนอ้ื หา หนว่ ยท่ี 4 การเข้าพกั (Check-in) และการคืนหอ้ งพัก (Check-out)
– Front Office Management Tutorial Book
8. การบรู ณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น
วชิ าภาษาองั กฤษ เนื่องจากผเู้ รยี นเปน็ นกั เรียนในหลักสูตร MEP จงึ ตอ้ งเรียนเป็นภาษาองั กฤษ
9. การวัดและประเมินผล
9.1 กอนเรียน

– การทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4
9.2 ขณะเรียน

– สังเกตการเข้าทากิจกรรมตามทกี่ าหนด
– สังเกตการมปี ฏสิ ัมพันธ์กบั ผู้สอนขณะสอน
9.3 หลงั เรยี น
– การทดสอบในเว็บ Reviewgamezone.com
– แบบฝึกหดั ท้ายบทท่ี 4 ตอนที่ 1

10. เอกสารอา้ งอิง
– ชุดตาราวิชาการดา้ นการโรงแรม เลม่ ท่ี 1 งานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม (Front Office) สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

36

บันทกึ หลังการสอน
1. ผลการใช้แผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรยี น นกั ศึกษา
………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………..
……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………..

37

5. กจิ กรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ท่ี 9 ช่ัวโมงท่ี 25-27)

5.1 การนาํ เขาสูบทเรยี น

1) ผสู้ อนทบทวนชนดิ ของผู้เข้าพัก โดยให้เล่นเกมส์ ทางเว็บ Kahoot

5.2 การเรยี นรู

1) ผสู้ อนให้ผเู้ รียนรู้จกั เอกสารสาคญั ของส่วนต้อนรับ โดยใหผ้ ้เู รียนฟงั ความบรรยาย พร้อมการดู
เอกสารจาหหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากโปรแกรมสาเรจ็ รูปงานสว่ นหน้าโรงแรม ของ Smart Finder

2) ผู้สอนให้ผู้เรียนใหผ้ ู้เรยี นฝกึ ฏบิ ตั กิ ารใชโ้ ปรแกรม การกรอกข้อมลู ต่างๆ การจัดทารายงานท่คี วรทราบ

5.3 การสรปุ
1) ผ้สู อนสรุปเน้ือหา โดยให้ผู้เรียนจดั ทารายงานตามทกี่ าหนด ใบงานท่ี 4.2

2) ผ้เู รยี นทาแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 4 ตอนท่ี 2

3) ผ้สู อนเปิดโอกาสให้ผ้เู รยี นไดแ้ สดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย ในสว่ นท่เี กีย่ วขอ้ งกบั เน้ือหาวิชา
งานส่วนหน้าโรงแรม ตดิ ต่อพูดคยุ ได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

5.4 การวดั และประเมินผล เกณฑ์การประเมนิ
การวัดประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมิน ใบงาน
1. กจิ กรรม “ใบงานท่ี 4.2” สง่ ใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาส่ัง 1 คะแนน
2. การตรวจแบบฝกึ หัดทา้ ยหน่วยท่ี 4 ตอนที่ 2 ทางานสะอาด เรยี บร้อย 1 คะแนน
ถูกต้อง 1 คะแนน
ความคิดสรา้ งสรรค์ 1 คะแนน
รวม 5 คะแนน

2. ผ้เู รยี นทาแบบฝึกหัด สง่ ตรวจตามเวลาท่ีกาหนด
และทาได้ถูกต้อง

6.สอ่ื การเรียนรู
6.1 สื่อส่ิงพิมพ
– ใบงานท่ี 4.2
– แบบฝึกหดั ท้ายหน่วยที่ 4 ตอนที่ 2

38

6.2 ส่อื โสตทัศน
– Power point เร่อื ง หนว่ ยท่ี 4 เอกสารสาคัญของสว่ นต้อนรบั

6.3 หุนจาํ ลองหรือของจรงิ (ไมม่ ี)

6.4 อืน่ ๆ (ไม่มี)
– โปรแกรมสาเรจ็ รูปงานสว่ นหนา้ โรงแรม Smart Finder
– โปรแกรม Google classroom
– เกมส์ Kahoot
– Facebook or Line

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู
– ใบเน้ือหา หน่วยท่ี 4 การเข้าพกั (Check-in) และการคนื หอ้ งพัก (Check-out)……..
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอน่ื
วชิ าภาษาองั กฤษ เน่ืองจากผูเ้ รียนเป็นนักเรยี นในหลักสูตร MEP จงึ ต้องเรียนเปน็ ภาษาองั กฤษ

9. การวดั และประเมนิ ผล
9.1 กอนเรียน

9.2 ขณะเรียน
– สงั เกตการเขา้ ทากิจกรรมตามทก่ี าหนด
– สงั เกตการมปี ฏิสมั พนั ธ์กบั ครูขณะสอน
9.3 หลังเรยี น
– แบบฝึกหดั ทา้ ยหน่วยที่ 4 ตอนที่ 2
– ใบงานท่ี 4.2

39

10. เอกสารอ้างอิง
– ชุดตาราวิชาการด้านการโรงแรม เลม่ ที่ 1 งานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม (Front Office) สานกั งาน
คณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

บันทึกหลังการสอน
1. ผลการใช้แผนการจดั การเรียนรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรียน นักศึกษา
………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………..
……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………..

40

[NEW] แผนการสอน วิชา งานส่วนหน้าโรงแรม ฉบับสมบูรณ์-Flip eBook Pages 1 – 50 | แผนกส่วนหน้าของโรงแรม – Sathyasaith

แผนการจดั การเรยี นรมู้ งุ่
ชอื่ วิชา งานส่วนหนา้ โรงแรม
(Hotel Front Office)

รหสั วชิ า 20701-2008 ทฤษฎี 1 ปฏิบตั ิ 2 หนวยกติ 2

 หลักสตู รประกาศนยี บัตรวชิ าชพี พทุ ธศกราชั2562

See also  จังหวะ กลองยาว ซ้อมพิณ - คีย์ Am - ความเร็ว 90 เสียงคุณภาพ (ใหม่ล่าสุด 2021) | จังหวะ กลอง ยาว

ประเภทวชิ า อุตสาหกรรมทอ่ งเทย่ี ว
สาขาวัชา การโรงแรม

จดั ทาํ โดย

นางอัปสร คอนราด
ครูชานาญการ

วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาเชยี งใหม่
สถาบนั การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2

หลกั สูตรรายวิชา
ชืัอ่ วิชา งานสว่ นหนา้ โรงแรมั(Front Office) รหัสวิชา 20701-2008

ทฤษฎี 1 ปฏบิ ตั 2 หนวยกิต 2
ััหลักสตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ พทุ ธศกราชั2562

สาขาวชิ า การโรงแรม
จุดประสงค์รายวชิ า เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจในงานสว่ นหนา้ โรงแรม
2. มที กษะในการปฏบตงานสว่ นหนา้ โรงแรมและการประสานงานกบแผนกอ่ืนๆ
3. มีทศนคตท่ีดตี ่อการปฏบตงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรเู้ ก่ยี วกบงานส่วนหน้าโรงแรม
2. ปฏบตงานสว่ นหน้าโรงแรมตามขน้ ตอนการทางาน

คาอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏบตเกี่ยวกบพ้ืนฐานงานส่วนหน้าโรงแรมัโครงสร้างการบรหารงานส่วนหน้าัหน้าท่ีความ

รบผดชอบัอุปกรณ์ทีใ่ ช้ในงานส่วนหน้าังานตอ้ นรบและลงทะเบียนเข้าพกั(Check-in) การคืนหอ้ งพกั(Check-
out) งานบรการบรเวณส่วนหนา้ โรงแรมัเช่นัการให้ขอ้ มลู ห้องพกัข้อมลู สถานที่ทอ่ งเที่ยวัการแก้ปญั หาเฉพาะ
หน้าัการประสานงานกบแผนกอ่ืนๆัศลปะการนาเสนอการขายห้องพกและการเพ่มยอดขายสนค้าส่วนอื่นๆัใน
โรงแรม

หนวยการเรียนรู
วชิ า งานส่วนหนา้ โรงแรม รหัสวชิ า 20701-2008

หนวยที่ ชอ่ื หนวยการเรียนรู จานวน สปั ดาห์ที่
ช่วั โมง
1-3
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบงานสว่ นหนา้ โรงแรม 9 4-5
6
2 โครงสร้างการบรหารงานและหน้าทคี่ วามรบผดชอบในงานสว่ นหน้า 6-7
โรงแรม 6 8-12
15 13
3 อปุ กรณ์ในงานบรการส่วนหน้าโรงแรม 3 14-15
6 16-17
4 การเข้าพกั(Check-in)ัและการคืนห้องพกั(Check-out) 6
18
5 การแกป้ ัญหาเฉพาะหนา้ 3
72
6 งานบรการบรเวณส่วนหน้าโรงแรมัและการประสานงานกบแผนกอ่ืนๆ

7 ศลปะการนาเสนอการขายห้องพกและการเพ่มยอดขายสนคา้ สว่ นอ่นื ๆัใน
โรงแรม

8 ทดสอบปลายภาค

รวม

ตารางวิเคราะห์หลกั สตู รและระดบั ความสาคัญของหนว่ ยการเรยี นรู้
รหัสวชิ าััั20701-2008ััััชอ่ื วิชาััังานส่วนหนา้ โรงแรม

ทฤษฎีัััั1ั*ััััชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏบิ ัติััั2ั*ััััชั่วโมง/สัปดาห์ จานวนัััั2ัััหนว่ ยกติ

พุทธิพสิ ยั

พฤติกรรม ความจา ทกั ษะ จิต รวม ลาดบั จานวน
ความเ ้ขาใจ
นาไปใ ้ช พสิ ัย พสิ ยั ความ ชว่ โมง
ิวเคราะ ์ห
ชอื่ หน่วย ัสงเคราะห์ สาคญั
ประเ ิมนค่า

ความรู้พน้ื ฐานเกี่ยวกบงานสว่ นหนา้ 5 5 5 5 – – – 20 2 9
– 15 3 6
โรงแรม

โครงสรา้ งการบรหารงานและหนา้ ที่ 5 5 5 – —

ความรบผดชอบในงานสว่ นหน้า

โรงแรม

อปุ กรณ์ในงานบรการส่วนหนา้ 4-25- – 11 5 6
25 1 15
โรงแรม 56 3

การเขา้ พกั(Check-in)ัและการคืน 5 5 10 5 – –

ห้องพกั(Check-out)

การแกป้ ัญหาเฉพาะหนา้ – – -5- –

งานบรการบรเวณส่วนหนา้ โรงแรมั – 3 5 5 – – 13 4 6
และการประสานงานกบแผนกอืน่ ๆ 11 5 6

ศลปะการนาเสนอการขายห้องพก – 3 3 5 – –
และการเพม่ ยอดขายสนค้าส่วนอ่นื ๆั
ในโรงแรม

ััััััััััััรวม 19 21 30 30 – – 100

รยี นร้ัูและสมรรถนะประจําหนวย ั

ช่ือหนวย ความรู

หนว่ ยที่ั1ั 1.ัแสดงความรู้เกี่ยวกบพ้ืนฐานงานสว่ นหนา้

ความรูพ้ ้นื ฐานเก่ียวกบงานสว่ นหนา้ โรงแรม โรงแรม
1.

หนว่ ยทั่ี 2 1.ัแสดงความรเู้ ก่ยี วกบโครงสร้างการ
โครงสร้างการบรหารงานและหน้าที่ความ บรหารงานและหน้าท่ีความรบผดชอบในงาน
รบผดชอบในงานส่วนหนา้ โรงแรม สว่ นหน้าโรงแรม

หน่วยท่ีั3 1.ัแสดงความรูเ้ กี่ยวกบอปุ กรณ์ในงานบรการ
อปุ กรณ์ในงานบรการส่วนหน้าโรงแรม สว่ นหนา้ โรงแรม

4

สมรรถนะ

ทักษะ คณุ ลักษณะท่ีพึ

-ัสะกดช่ือลูกคา้ โดยใชร้ หสเพ่ือการตด -ัมคี วามรบผดชอบ
ส่ือสารในงานส่วนหน้าโรงแรมได้ถูกต้อง -ัสนใจใฝร่ ู้
-ัแนะนาลูกค้าเกยี่ วกบบรการของการ
ใหบ้ รการของอาคารปฏบตการโรงแรมั -ัความสนใจใฝร่ ู้
วทยาลยอาชวี ศึกษาเชียงใหม่ไดถ้ ูกตอ้ ง

-ัเขียนโครงสรา้ งแผนกบรการสว่ นหน้า
น ของโรงแรมขนาดกลางได้ถกู ตอ้ ง

ร -ัเลือกใชอ้ ุปกรณ์ในการให้บรการสว่ นหน้า -ัมคี วามละอยี ดัรอบครอบ
โรงแรมไดถ้ ูกต้อง

ชื่อหนวย ความรู

หนว่ ยท่ัี 4 1.ัแสดงความรูเ้ กย่ี วกบการเข้าพกั(Check-

การเข้าพกั(Check-in)ัและการคืนห้องพกั in)ัและการคืนหอ้ งพกั(Check-out)

(Check-out)

หนว่ ยทีั่ 5ั 1.ัแสดงความรเู้ กีย่ วกบการแก้ปัญหาเฉพาะ
การแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ หนา้

หน่วยทั่ี 6 1.ัแสดงความร้เู กี่ยวกบังานบรการบรเวณ

งานบรการบรเวณส่วนหน้าโรงแรมัและการ ส่วนหน้าโรงแรมัและการประสานงานกบ

ประสานงานกบแผนกอื่นๆ แผนกอ่ืนๆ

หนว่ ยทั่ี 7 1.ัแสดงความรูเ้ กี่ยวกบศลปะการนาเสนอกา
ศลปะการนาเสนอการขายห้องพกและการ ขายห้องพกัและการเพม่ ยอดขายสนคา้ ส่วน
เพ่มยอดขายสนค้าสว่ นอ่ืนๆัในโรงแรม อ่นื ๆัในโรงแรม

ัั

สมรรถนะ คุณลักษณะท่พี ึ
ทกั ษะ -ัมคี วามซอื่ สตย์

-ัรบลกู ค้าเข้าัและคนื ห้องพกไดถ้ ูกต้อง

-ัแกป้ ัญหาเฉพาะหนา้ ใหก้ บลูกคา้ ได้อยา่ ง -ัมคี วามอดทน

เหมาะสมั -ัมไี หวพรบ

-ัประสานงานกบแผนกอ่นื ได้ถูกต้อง -ัมีมนษุ ยสมพนธ์

าร -ันาเสนอขายห้องพกได้อยา่ งเหมาะสมั -ัมีความคดสร้างสรรค์
ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรูมงุ เนนสมรรถนะ หนวยท่ี……1………
ชื่อหนวย….ความรพู้ ้ืนฐานเกี่ยวกบั งานส่วนหน้าโรงแรม……….. สอนคร้ังท่ี…1-3…..
ชว่ั โมงรวม…..9…….
จานวนชวั่ โมงรวม..9…

1. สาระสาํ คัญ
แผนกบรกิ ารส่วนหนา้ โรงแรม เปน็ แผนกท่ีพนักงานควรมีการพัฒนา ปรบั ปรุงและเพ่ิมพูนความรู้

พื้นฐานของตนเองในด้าน การทอ่ งจารหสั เฉพาะในการติดต่อสื่อสาร กากล่าวทกั ทาย การแบ่งระดบั โรงแรม
โดยใช้เกณฑต์ า่ งๆ การใช้คาศัพทเ์ ฉพาะในงานบริการส่วนหน้า การบรกิ ารตา่ งๆของโรงแรม เชน่ ประเภท
หอ้ งพัก ประเภทของเตยี ง อตั ราคา่ พัก การบริการหอ้ งพักรวมอาหารเช้า การบรกิ ารต่างๆ ท่ีโรงแรมจัดไว้
เพอ่ื ใหพ้ นักงานสามารถให้บริการลูกคา้ ได้อยา่ งประทบั ใจ

2. สมรรถนะประจําหนวย
2.1 แสดงความรเู้ กยี่ วกบั พ้ืนฐานงานส่วนหนา้ โรงแรม
2.2 มีทศั นคตทิ ่ีดีต่อการปฏิบัติงานสว่ นหน้าโรงแรม

3. จดุ ประสงคการเรียนรู้
3.1 ดานความรู
3.1.1 อธบิ ายความหมาย ความสาคัญของงานบริการส่วนหน้าได้
3.1.2 บอกความแตกต่างของโรงแรมแต่ละระดับได้ถูกตอ้ ง
3.1.3 บอกลกั ษณะของประเภทห้องพักได้ถูกต้อง
3.2 ด้านทกั ษะ
3.2.1 สะกดชอ่ื ลูกคา้ โดยใชร้ หสั เพ่ือการตดิ ต่อสื่อสารในงานสว่ นหนา้ โรงแรมได้ถูกต้อง
3.2.2 แนะนาลูกค้าเกยี่ วกับบรกิ ารของอาคารปฏิบัตกิ ารโรงแรม วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาเชียงใหม่ได้
ถกู ต้อง
3.3 คณุ ลกั ษณะทพี่ ึงประสงค บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพยี งและมาตรฐานสถานศึกษา 3D
3.3.1 บูรณาการเศรษฐกจิ พอเพียง
– ความมีเหตุผล ผู้เรยี นสามารถบอกความแตกตา่ งของประเภทโรงแรม ลักษณะหอ้ งพักได้
– ความพอประมาณ ผู้เรียนใชเ้ วลาที่เหมาะสมกบั การทางานท่ีไดร้ ับมอบหมาย
– การมีภูมิคมุ้ กันในตวั ท่ีดี ผ้เู รียนเห็นคุณคา่ ของงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม

– เงอื่ นไขความรู้ ผูเ้ รยี นสามารถบอกความสาคญั ของงานส่วนหน้าต่อการดาเนินธุรกจิ
โรงแรม

– เงือ่ นไขคณุ ธรรม ผเู้ รยี นมีความรบั ผิดชอบ ใฝร่ ู้
3.3.2. บูรณาการมาตรฐานสถานศึกษา 3D

– ด้านประชาธปิ ไตย ผูเ้ รียนมีความเป็นประชาธปิ ไตยในการชว่ ยกันตอบคาถาม
– ดา้ นคุณธรรม จริยธรรมและความเปน็ ไทย ผู้เรียนมีวนิ ยั มคี วามสนใจใฝร่ ู้
– ดา้ นภูมิคมุ้ กนั ภยั จากยาเสพติด ดา้ นความปลอดภัยทง้ั ของลกู ค้าและพนกั งาน สอดแทรก
ความปลอดภยั จากสารเสพติด

4. เน้ือหาสาระการเรยี นรู
หนว่ ยที่ 1 ความร้พู ื้นฐานเกยี่ วกบั งานสว่ นหน้าโรงแรม

เน้อื หา (ใบเนอื้ หา)
1. ความหมาย ความสาคญั ของงานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม
ความหมาย “การบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม” (Hotel Front Office)
ความสาคัญของงานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม
2. วงจรการทางานของงานบรกิ ารส่วนหนา้ โรงแรม
3. รหัสเฉพาะในการติดต่อสื่อสารของโรงแรม
4. ความรูเ้ กีย่ วกบั โรงแรมท่พี นักงานบริการสว่ นหน้าควรทราบ
4.1 การแบ่งระดับของโรงแรม
4.2 ประเภทของห้องพัก
4.3 ประเภทของเตียง
5. คาศัพท์และความหมายในงานส่วนหน้าโรงแรม
6. การบริการต่างๆ ของโรงแรม

2

5. กิจกรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ที่ 1 ช่ัวโมงท่ี 1-3)

โดยจัดกิจกรรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นศนู ย์กลาง แบบ Active Learning และการจดั การเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายเวิลด์ ไวด์ เวบ็ (Web-Based Instruction)

5.1 การนําเขาสูบทเรยี น

1) ผู้สอนชีแ้ จงรายละเอียดวิชา สมรรถนะรายวชิ า ความคาดหวงั และส่ิงทผี่ ้เู รียนควรจะได้รบั หลงั จาก

เรยี นในรายวชิ างานสว่ นหนา้ โรงแรม โดยใชส้ ่ือการสอนออนไลน์ Google classroom

2) ผู้สอนช้ีแจงถึงวธิ กี าร เกณฑ์การวัดผลประเมนิ ผล ซึ่งรายวิชานี้เปน็ การเก็บคะแนนรายหนว่ ย มกี าร

เก็บคะแนนตามสภาพจริง เน้นฝกึ ทีกษะตามสภาพของรายวิชา การเรยี นจะแบง่ ออกเปน็ 2 ชว่ ง ช่วงที่ 1 คอื

หนว่ ยท่ี 1-3 ใช้สอนกอ่ นสอบกลางภาค และชว่ งที่ 2 หน่วยท่ี 4-7 ใช้สอนก่อนสอบปลายภาค และใชเ้ กณฑ์

การประเมินคะแนน โดยใช้สือ่ การสอนออนไลน์ Google classroom และการนาเสนอ Power point ดังนี้

จิตพสิ ัย 10 คะแนน

เขา้ ชน้ั เรียน 10 คะแนน

แบบฝกึ หัด 10 คะแนน

ใบงาน 10 คะแนน

สอบปฏบิ ตั ิ 20 คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน

สอบปลายภาค 20 คะแนน

รวม 100 คะแนน

3) ผสู้ อนใหผ้ ู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ใน สื่อการสอนออนไลน์ Google classroom เพอ่ื ให้

ผ้สู อนได้ทราบความรู้พ้ืนฐานท่ีมรี ายวชิ างานส่วนหน้าโรงแรม อีกทั้งสามารถนาผลคะแนนทีไ่ ด้รบั มาใช้ในการ

จบั กลมุ่ การเรยี นการสอนโดยคละผู้เรียนใหม้ ีความหลากหลายและสามารถช่วยเหลือกันตลอดการเรยี นการ

สอน โดยผูเ้ รยี นแต่ละกลุ่มจะต้องมี เก่ง-ด-ี มีสุข

4) ผสู้ อนและผ้เู รยี นร่วมกันวางขอ้ ตกลงในการเรยี น ในโปรแกรม Padlet เพ่อื ใหท้ ุกคนปฏบิ ัตติ ามเปน็

แถวทางเดยี วกนั

5) ผูส้ อนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ประจาหน่วยการเรยี นที่ 1 การวดั และการประเมินผล ซงึ่ หนว่ ยน้ีมี

การให้คะแนนการท่องศัพท์ จานวน 5 คะแนน แจง้ ในส่ือการสอนออนไลน์ Google classroom

5.2 การเรยี นรู

1) ผ้สู อนอธบิ ายถงึ เน้อื หาเบอื้ งต้นเก่ียวกบั งานสว่ นหนา้ โรงแรม โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาเกย่ี วกับ
ความหมายของงานบรกิ ารสว่ นหนา้ และความสาคัญของแผนกบริการส่วนหน้า วงจรการทางานของงาน
บริการส่วนหน้าโรงแรมโดยใช้ PTT ในส่อื การสอนออนไลน์ Google classroom

2) ผู้สอนแจกใบงานท่ี 1.1 ฝึกการท่องรหัสเฉพาะในการติดต่อส่อื สารของโรงแรม โดยให้ผเู้ รยี นดตู วั อย่าง
การใช้รหสั ในการติดต่อส่อื สาร รวมถึงดูวิธกี ารสะกดช่ือลูกค้า เพ่ือการติดต่อสื่อสาร

3

3) ผสู้ อนสุ่มผู้เรียนในหอ้ ง ให้ทอ่ งอกั ษรภาษาองั กฤษจานวน 26 ตัว โดยใหท้ อ่ งแบบเรยี นในชั้นประถม
เชน่ A = Ant, B = Bird, C = Cat, D = Dog ผา่ นโปรแกรม Google Meet

4) ผู้สอนเขา้ สู่การใชร้ หัสเฉพาะในการตดิ ต่อส่ือสารกับทางโรงแรม โดยผสู้ อนท่องก่อน แลว้ ให้ผเู้ รยี นท่อง
ตามจนจาได้ หลงั จากนน้ั จึงใหผ้ ู้เรียนท่องเทยี่ วการบา้ น เพื่อนามาสอบท่องตัวตอ่ ตวั เกบ็ คะแนน 5 คะแนน
(สอบท่องนอกเวลาเรยี น ใครพรอ้ มทัก line เข้ามาท่องได้) บนั ทึกคะแนนใน Google classroom

5.3 การสรปุ
1) ผสู้ อนเพิ่มเตมิ และสรปุ เนอ้ื หาท่เี รยี น
2) ใหผ้ ูเ้ รียนทากิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
3) ให้ผู้เรียนทอ่ ง Hotel Code ประเมินหลังการเรยี น

4) มอบหมายใหผ้ ้เู รียน ไปทบทวนบทเรยี นและเตรยี มอา่ นหนงั สอื เพื่อเตรยี มในการเรยี นครั้งตอ่ ไป
5) ผู้สอนเปดิ โอกาสให้ผู้เรียนไดแ้ สดงความคดิ เหน็ และซักถามขอ้ สงสยั ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ งกับเนื้อหาวิชา
งานส่วนหนา้ โรงแรม ตดิ ต่อพูดคยุ ได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

5.4 การวัดและประเมนิ ผล เกณฑ์การประเมิน
การวดั ประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมนิ สาหรบั แบบทดสอบก่อนเรยี น
1. แบบทดสอบก่อนเรียน ปรนัย ดังนี้ ทาคะแนนได้ 0-9 คะแนน คอื ไมผ่ า่ น

2. กิจกรรม “ใบงานท่ี 1.1” ทาคะแนน 10-20 คะแนน คอื ผ่าน
2. ผู้เรยี นสามารถปฏบิ ัติการทอ่ งศัพท์ตามที่
กาหนดให้ได้ โดยมีเกณฑ์ ดงั น้ี

20-24 คา = 5 คะแนน
15-19 คา = 4 คะแนน
10-14 คา = 3 คะแนน
ต่ากวา่ 14 คา = 2 คะแนน

6.สื่อการเรียนรู
6.1 สอ่ื สิ่งพิมพ
– เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา งานส่วนหน้าโรงแรม
– ใบงาน 1.1 (Hotel Code)
– แบบทดสอบก่อนเรียน

4

6.2 สื่อโสตทศั น
– Power point เรือ่ ง หน่วยท่ี 1 ความรูพ้ ื้นฐานเก่ียวกบั งานสว่ นหน้าโรงแรม
6.3 หุนจาํ ลองหรือของจริง (ไมม่ ี)
6.4 สอื่ การสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom
– โปรแกรม Google Meet
– โปรแกรม Padlet

7. เอกสารประกอบการจัดการเรยี นรู
– ใบเนอื้ หา หน่วยท่ี 1 ความรพู้ นื้ ฐานเกีย่ วกบั งานสว่ นหน้าโรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอน่ื
วิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากผเู้ รยี นเป็นนักเรียนในหลักสูตร MEP จงึ ต้องเรยี นเป็นภาษาองั กฤษ

9. การวัดและประเมินผล
9.1 กอนเรยี น
– การทดสอบกอ่ นเรียนหน่วยท่ี 1
9.2 ขณะเรียน
– สงั เกตการเข้าทากจิ กรรมตามที่กาหนด
– สงั เกตการมปี ฏิสมั พนั ธก์ บั ผู้สอนขณะสอน
9.3 หลงั เรยี น
– แบบฝกึ หดั
– ใบงานที่ 1.1

10. เอกสารอา้ งอิง
– ชดุ ตาราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มท่ี 1 งานบริการส่วนหน้าโรงแรม (Front Office) สานกั งาน

คณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

5

บนั ทึกหลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ผลการเรียนรูของนักเรยี น นักศกึ ษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………..
……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………. ……….

6

5. กิจกรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4-6)

5.1 การนาํ เขาสูบทเรยี น
1) ผู้สอนทบทวนรหัส โดยใหเ้ ล่นเกมส์

5.2 การเรยี นรู

1) ผ้สู อนบรรยายเนอื้ หา เร่ืองการแบ่งระดับโรงแรม โดยใช้ PTT
2) ผูส้ อนให้ ผ้เู รยี นทาใบงานท่ี 1.2 เก่ยี วกับประเภทของห้องพักและเตยี ง ใน Google classroom
ทง้ั นเี้ ป็นการฝึกผเู้ รยี นให้ตอบคาถาม โดยดูจากรูปภาพประกอบ ไมม่ ีคาบรรยาย โดยคาตอบเป็นคาศพั ท์
ภาษาอังกฤษ เก็บคะแนน จานวน 5 คะแนน ใหเ้ วลาในการทา 30 นาที

5.3 การสรปุ
1) ผสู้ อนเพิ่มเตมิ และสรุปเนื้อหาทเ่ี รยี น

2) ให้ผ้เู รยี นทากจิ กรรมตรวจสอบความเข้าใจ

3) ผู้เรียนทาแบบฝกึ หดั ท้ายบทที่ 1 ตอนท่ี 1 จานวน 15 ข้อ

4) มอบหมายใหผ้ เู้ รียน ไปทบทวนบทเรียนและเตรียมอา่ นหนังสอื เพื่อเตรียมในการเรยี นครง้ั ต่อไป

5) ผสู้ อนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนไดแ้ สดงความคดิ เหน็ และซักถามข้อสงสยั ในสว่ นที่เก่ยี วข้องกับเนื้อหาวิชา
งานส่วนหน้าโรงแรม

5.4 การวัดและประเมินผล เกณฑก์ ารประเมิน
การวดั ประเมนิ ผล 1. ผู้เรียน 3 คนจาก 5 คน จากการสุ่มในการตอบ
คาถาม สามารถตอบคาถามได้ถกู ต้อง
1. การสุ่มผู้เรยี น ถาม/ตอบ ภายในชั้นเรยี น 2. คะแนนประเมิน ดังน้ี
2. กิจกรรม ใบงานท่ี 1.2
5 คะแนน เกณฑ์ประเมนิ ดเี ยีย่ ม
3. แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 ตอนที่ 1 4 คะแนน เกณฑ์ประเมิน ดีมาก
3 คะแนน เกณฑป์ ระเมนิ ดี
2 คะแนน เกณฑ์ประเมนิ พอใช้
1 คะแนน เกณฑ์ประเมนิ ปรับปรุง
3. ผูเ้ รยี นร้อยละ 80 ผา่ นเกณฑ์ประเมนิ 60% ของ
คะแนนแบบฝกึ หัด เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
13-15 อยู่ในเกณฑ์ ดเี ยย่ี ม
10-12 อยใู่ นเกณฑ์ ดีมาก
7-9 อยู่ในเกณฑ์ ดี

7

การวดั ประเมินผล เกณฑก์ ารประเมนิ

4-6 อย่ใู นเกณฑ์ พอใช้
ต่ากว่า 4 อยใู่ นเกณฑ์ ปรับปรงุ

6.ส่อื การเรยี นรู
6.1 สอื่ สิ่งพิมพ
– ใบงานท่ี 1.2
– แบบฝกึ หัดท้ายบทที่ 1 ตอนที่ 1
6.2 ส่ือโสตทัศน
– Power point เรือ่ ง ประเภทของห้องพกั และเตียง

6.3 หุนจําลองหรือของจริง (ไมม่ ี)

6.4 สอ่ื การสอนออนไลน์

– โปรแกรม Google classroom

7. เอกสารประกอบการจัดการเรยี นรู
– ใบความรู้ หน่วยที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกย่ี วกับงานส่วนหน้าโรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอนื่
วชิ าภาษาองั กฤษ เน่ืองจากผู้เรยี นเป็นนักเรยี นในหลักสตู ร MEP จงึ ต้องเรยี นเป็นภาษาองั กฤษ

9. การวดั และประเมนิ ผล
9.1 กอนเรยี น
– ไมม่ ี

9.2 ขณะเรยี น
– สงั เกตการเขา้ ทากจิ กรรมตามที่กาหนด
– สังเกตการมีปฏสิ ัมพันธ์กับครูขณะสอน
9.3 หลงั เรยี น
– แบบฝกึ หัดทา้ ยบทท่ี 1 ตอนท่ี 1
– ใบงานที่ 1.2

8

10. เอกสารอ้างอิง
– ชุดตาราวิชาการดา้ นการโรงแรม เลม่ ที่ 1 งานบรกิ ารส่วนหนา้ โรงแรม (Front Office) สานกั งาน

คณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

บนั ทึกหลังการสอน
1. ผลการใช้แผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรยี น นกั ศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

9

5. กิจกรรมการเรียนการสอน (สัปดาหท์ ี่ 3 ช่ัวโมงท่ี 7-9)

5.1 การนําเขาสูบทเรียน

1) ผ้สู อนช้แี จงรายละเอียดวิชา สมรรถนะรายวิชา ความคาดหวงั และสิง่ ทีผ่ ู้เรียนควรจะไดร้ บั หลงั จาก
เรียนในรายวิชางานส่วนหนา้ โรงแรม

2) ผ้สู อนชีแ้ จงเกณฑ์การประเมนิ ผลการเรียนรู้
3) ผูส้ อนจับกลุ่มกลมุ่ ละ 4-5 คน เพ่อื ทากิจกรรมร่วมกนั เป็นการระดมสมองไปพรอ้ มกับการจัดการ
เรียนการสอนในชน้ั เรยี น โดยผู้สอนจะแจกใบงานที่ 1.3 เป็นรูปภาพและคาศัพทภ์ าษาองั กฤษใหผ้ ูเ้ รยี นจับคู่
คาศัพท์กบั รูปภาพเหลา่ นน้ั ให้ถูกต้อง ท้งั น้เี พือ่ เปน็ การทากิจกรรมก่อนเข้าสเู่ นื้อหา ผเู้ รยี นใชเ้ วลาในการทา
กิจกรรมนีเ้ ป็นเวลา 30 นาที หลงั จากนัน้ บันทกึ คะแนนกิจกรรมนเี้ ป็น ผา่ น หรือ ไมผ่ ่าน

5.2 การเรยี นรู

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเร่ือง ประเภทของแขกที่มาพักในโรงแรม รวมถงึ การเลือกใชบ้ รกิ ารหอ้ งพักและ
อาหารในโรงแรม และบริการต่างๆ ทีใ่ นโรงแรมมีให้บริการ โดยใช้สือ่ Power point

2) ผูส้ อนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดแ้ สดงความคดิ เหน็ และซักถามขอ้ สงสยั ในส่วนทีเ่ ก่ยี วข้องกบั เนอื้ หาวิชา
3) ผ้สู อนให้แบบฝึกหดั ท้ายบทที่ 1 จานวน 10 ขอ้ ในโปรแกรม Google classroom
4) ในกรณีทม่ี ีเวลาเหลอื ให้นักเรียนทาการท่องศัพท์ Hotel Code

5.3 การสรุป
1) ผสู้ อนเพิ่มเติมและสรปุ เนื้อหาทเี่ รียน
2) ให้ผเู้ รียนทากจิ กรรมตรวจสอบความเข้าใจ
3) ผู้เรียนทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรยี นจานวน 10 ขอ้
4) มอบหมายให้ผูเ้ รยี น ไปทบทวนบทเรียนและเตรยี มอา่ นหนงั สือ เพื่อเตรยี มในการเรียนครัง้ ต่อไป

5.4 การวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน
การวดั ประเมนิ ผล
1. ผู้เรยี น 3 คนจาก 5 คน จากการสุ่มในการตอบ
1. การสุ่มผูเ้ รยี น ถาม/ตอบ ภายในชัน้ เรยี น คาถาม สามารถตอบคาถามได้ถกู ต้อง
2. ผูเ้ รียนร้อยละ 80 ผา่ นเกณฑ์ ของใบงานที่ 1.3
2. กจิ กรรม ใบงานที่ 1.3 คะแนนประเมิน ดังนี้

5-10 คะแนน เกณฑป์ ระเมิน ผ่าน
0-4 คะแนน เกณฑป์ ระเมิน ไมผ่ า่ น

10

การวดั ประเมินผล เกณฑ์การประเมนิ
3. การตรวจแบบฝกึ หัดทา้ ยหนว่ ยท่ี 1 ตอนท่ี 2 3. ผู้เรยี นทาแบบฝึกหัด สง่ ตรวจตามเวลาทีก่ าหนด

4. การทดสอบหลงั เรียน หนว่ ยท่ี 1 4. ผูเ้ รยี นรอ้ ยละ 80 ผ่านเกณฑป์ ระเมนิ 60%
ของคะแนน แบบฝึกหัดเกณฑ์การให้คะแนน ดงั นี้

9-10 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
7-8 อยใู่ นเกณฑ์ ดี
5-6 อยใู่ นเกณฑ์ พอใช้
ตา่ กวา่ 5 อย่ใู นเกณฑ์ ปรับปรุง

6.ส่อื การเรียนรู
6.1 ส่ือสิ่งพิมพ
– ใบงานที่ 1.3
– แบบฝกึ หัดทา้ ยบทที่ 1 ตอนที่ 2
6.2 ส่อื โสตทัศน
– Power point เร่อื ง ประเภทของลูกค้าทีม่ าพักในโรงแรม การเลอื กใชบ้ รกิ ารหอ้ งพักและอาหาร และ

บริการต่างๆ ที่มใี ห้บรกิ าร
6.3 หุนจําลองหรอื ของจริง (ไม่มี)
6.4 ส่ือการสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom

7. เอกสารประกอบการจดั การเรียนรู
– ใบเนอื้ หา หนว่ ยที่ 1 ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกบั งานสว่ นหนา้ โรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอืน่
วิชาภาษาอังกฤษ เนอื่ งจากผู้เรียนเปน็ นักเรียนในหลักสตู ร MEP จึงต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

9. การวดั และประเมนิ ผล
9.1 กอนเรียน
– ไม่มี

11

9.2 ขณะเรียน
– สงั เกตการเขา้ ทากจิ กรรมตามทก่ี าหนด
– สงั เกตการมปี ฏสิ มั พันธก์ บั ผู้สอนขณะสอน
9.3 หลงั เรียน
– แบบฝกึ หัดทา้ ยบทท่ี 1 ตอนที่ 2
– ใบงานท่ี 1.3
– แบบทดสอบหลงั เรียน หน่วยท่ี 1
10. เอกสารอ้างอิง
– ชดุ ตาราวิชาการดา้ นการโรงแรม เลม่ ท่ี 1 งานบรกิ ารส่วนหนา้ โรงแรม (Front Office) สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

12

บนั ทึกหลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรยี น นักศกึ ษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..

13

แผนการจดั การเรียนรูมงุ เนนสมรรถนะ หนวยท่ี……2………

ชอ่ื หนวย…โครงสร้างการบรหิ ารงานและหนา้ ทีค่ วามรบั ผดิ ชอบใน สอนครั้งท่ี…4-5…..
งานสว่ นหน้าโรงแรม……….. ชวั่ โมงรวม…..6…….

จานวนชวั่ โมงรวม..15..

1. สาระสําคญั

แผนกบริการสว่ นหนา้ โรงแรม มีโครงสรา้ งการบรหิ ารงานตามหน้าที่งาน 2 ส่วน คือ ส่วนบรกิ าร
สว่ นหน้าโรงแรม มีตาแหนง่ งาน ดงั นี้ พนักงานต้อนรับ (Receptionist) พนักงานเปิดประตู (Door man)
พนกั งานขนสัมภาระ (Porter) เป็นต้น และสว่ นบรกิ ารส่วนหลัง คือ แผนกแมบ่ ้าน มตี าแหนง่ งาน ดงั น้ี
พนักงานทาความสะอาดห้องพัก พนักงานซ่อมบารุง เปน็ ต้น

2. สมรรถนะประจําหนวย
2.1. แสดงความรู้เกีย่ วกบั โครงสรา้ งการบริหารงานและหน้าท่คี วามรบั ผิดชอบในงานส่วนหน้าโรงแรม

3. จุดประสงคการเรียนรู้
3.1 ดานความรู
3.1.1 โครงสรา้ งการบริหารงานส่วนหน้าโรงแรม
3.1.2 หน้าที่ความรบั ผดิ ชอบในงานสว่ นหนา้ โรงแรม

3.2 ด้านทกั ษะ

3.3. คุณลกั ษณะท่พี ึงประสงค บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสถานศึกษา 3D
3.3.1 บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียง
– ความมีเหตผุ ล ผูเ้ รียนสามารถบอกตาแหน่งงาน และหนา้ ท่ีรบั ผิดชอบได้
– ความพอประมาณ ผเู้ รยี นใช้เวลาที่เหมาะสมกับการทางานทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย
– การมีภมู ิคุ้มกันในตัวท่ดี ี ผู้เรียนเหน็ คุณค่าของงานบริการส่วนหน้าโรงแรม
– เง่อื นไขความรู้ ผ้เู รียนสามารถบอกหนา้ ทีข่ องแต่ละตาแหน่งงานได้
– เง่อื นไขคุณธรรม ผู้เรียนมคี วามรับผิดชอบ ใฝ่รู้

3.3.2. บูรณาการมาตรฐานสถานศกึ ษา 3D
1) ด้านประชาธปิ ไตย
– ผู้เรียนมคี วามเปน็ ประชาธปิ ไตยในการช่วยกนั ตอบคาถาม
2) ด้านคณุ ธรรม จริยธรรมและความเปน็ ไทย
– ผ้เู รยี นมีวินยั มีความสนใจใฝร่ ู้
3) ดา้ นภมู คิ มุ้ กันภัยจากยาเสพตดิ
– ด้านความปลอดภัยทัง้ ของลูกค้าและพนักงาน สอดแทรกความปลอดภยั จากสารเสพติด

4. เน้อื หาสาระการเรียนรู
หน่วยท่ี 2 โครงสรา้ งการบริหารงานและหน้าท่คี วามรบั ผดิ ชอบในงานส่วนหนา้ โรงแรม

เนอื้ หา (ใบเน้อื หา)
1. โครงสร้างการบรหิ ารงานส่วนหน้าโรงแรม

แผนกบริการส่วนหน้า เปน็ แผนกหน่งึ ในสว่ นของงานห้องพัก (The Rooms Division) ซง่ึ มี
โครงสรา้ งงานหอ้ งพกั ดังภาพที่ 1 แสดงถึงโครงสร้างงานห้องพัก

General Manager

Assitant General
Manager

Rooms Division
Director

Front Office Manager of Executive
Manager Security Housekeeper

15

2. หนา้ ท่ีพืน้ ฐานของพนกั งานแผนกบรกิ ารส่วนหน้า
2.1 งานสาํ รองห้องพัก (Front Office Reservations)

บทบาทพ้นื ฐานของงานสารองห้องพัก ไดแ้ ก่
1. จองห้องพกั ล่วงหนา้
2. ขายหอ้ งพกั ให้มากทสี่ ุด
3. ตรวจสอบจานวนการสารองห้องพกั จากทกุ ช่องทางทีม่ ีการตดิ ต่อ\
4. การกระตนุ้ ยอดขาย (Upselling)
5. ทางานรว่ มกบั ฝ่ายการขายและการตลาด

2.2 งานตอ้ นรบั (Reception)
พนกั งานตอ้ นรบั รบั ลงทะเบียนเข้าพักและกาหนดห้องพักให้กบั ลูกค้า
งานหลกั ของพนักงานต้อนรบั ได้แก่

1. กล่าวคาตอ้ นรบั ลูกค้าอย่างสภุ าพในนามของโรงแรม
2. กรอกขอ้ มูลลูกคา้ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. ควบคุมกญุ แจห้องพกั ทุกห้องอย่างระมดั ระวงั
4. เป็นแหล่งขอ้ มลู เก่ียวกับข้อมลู ของลูกคา้ ข้อความและพสั ดตุ ่างๆ
5. สาหรับโรงแรมขนาดเล็กพนักงานต้อนรบั อาจต้องปฏบิ ัติหน้าที่หลายอยา่ ง เชน่ รบั โทรศัพท์ และ
พนกั งานเก็บเงิน เป็นต้น
2.3 งานติดตอ่ ส่อื สาร (Telecommunication)
งานหลักของงานติดตอ่ สื่อสาร ได้แก่
1. ดูแลการรับโทรศพั ท์
2. มบี ทบาทสาคัญในกรณีเกดิ อัคคีภยั และติดต่อหนว่ ยงานภายนอกโรงแรม ในกรณที โ่ี รงแรมมเี หตุ
ฉกุ เฉิน
3. ดูแลรกั ษาอุปกรณ์ เครอ่ื งใช้ต่างๆ ใหอ้ ยู่ในสภาพพร้อมใชง้ าน
2.4 อคัตกุ ระสัมพนั ธ์ (Guest Relations Desk)
งานหลกั ของพนักงานอคัตตุกระสัมพันธ์ ได้แก่
1. ดแู ล ใหค้ วามสะดวกแก่ ลกู คา้ VIP’s และลูกคา้ ท่วั ไป
2. ดูแลรกั ษาประวัติของลูกค้าทงั้ โดยการจดบนั ทึก หรือการลงบันทึกในคอมพวิ เตอร์ และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ดว้ ยความเคารพในความเป็นสว่ นตัวของลกู คา้
3. ประสานงานอยา่ งดกี บั concierge ในการให้บริการตา่ งๆ เชน่ การจองทโี่ ต๊ะ การซื้อตัว๋ เป็นตน้

16

กจิ กรรมการเรยี นการสอน (สัปดาหท์ ี่ 4 ชั่วโมงที่ 10-12)

5.1 การนําเขาสูบทเรยี น

1) ผสู้ อนใหผ้ ู้เรยี นทาแบบทดสอบก่อนเรียน หนว่ ยท่ี 2 ใน Google classroom
2) ผู้สอนให้ผู้เรยี นดู คลิปวดี ีโอ การปฏบิ ัตงิ านส่วนหนา้ ใน You tube โดยผูเ้ รยี นเข้าดูผา่ น Google
classroom

5.2 การเรยี นรู

1) ผสู้ อนถามผ้เู รยี นวา่ ในคลปิ วีดีโอท่ไี ด้ชม ผู้เรยี นเหน็ พนักงานท่ีปฏิบตั ิงานกค่ี น แต่ละคนปฏิบัติหนา้ ที่
อะไรบ้าง ทาในใบงานท่ี 2.1 แลว้ สง่ งานทาง Google classroom

2) ให้ผู้เรยี นคน้ หาเน้ือหา เร่อื ง โครงสร้างการบริหารงานของโรงแรม และตาแหน่งของพนักงานในแผนก
บริการสว่ นหน้า สรุปเนอื้ หาในใบงานที่ 2.2 แล้วสง่ งานทาง Google classroom

5.3 การสรุป
1) ผู้สอนให้ผเู้ รยี น เปดิ ดูเนือ้ หา จาก PTT สรปุ ใน Google classroom

2) ให้ผเู้ รยี นทากิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ ในเวบ็ Reviewgamezone.com

3) มอบหมายให้ผู้เรยี น ไปทบทวนบทเรียนและเตรยี มอา่ นหนงั สอื เพื่อเตรยี มในการเรียนครงั้ ต่อไป

4) ผสู้ อนเปิดโอกาสใหผ้ ู้เรยี นได้แสดงความคดิ เหน็ และซักถามขอ้ สงสยั ในส่วนที่เก่ยี วข้องกบั เนอื้ หาวชิ า
งานส่วนหน้าโรงแรม ติดต่อพูดคยุ ได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

5.4 การวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน
การวดั ประเมนิ ผล
1. เกณฑ์การประเมินสาหรับแบบทดสอบกอ่ นเรียน
1. แบบทดสอบกอ่ นเรยี น ปรนยั ดังน้ี ทาคะแนนได้ 0-9 คะแนน คือ ไม่ผ่าน

2. กจิ กรรม “ใบงานที่ 2.1” ทาคะแนน 10-20 คะแนน คอื ผ่าน
3. กจิ กรรม “ใบงานท่ี 2.2” 2. เกณฑ์การประเมนิ ใบงาน

ส่งใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาสัง่ 1 คะแนน
ทางานสะอาด เรยี บร้อย 1 คะแนน
ถกู ต้อง 1 คะแนน
ความคดิ สร้างสรรค์ 1 คะแนน

รวม 5 คะแนน

17

6.สอื่ การเรยี นรู
6.1 สือ่ สิ่งพิมพ
– ใบงาน 1 หน่วยที่ 2 การดู VDO การปฏบิ ัตงิ านบริการสว่ นหน้าโรงแรม
– ใบงาน 2 หนว่ ยที่ 2 การสรปุ โครงสร้างการบรหิ ารงานของโรงแรม และตาแหนง่ ของพนักงานในแผนก

บริการสว่ นหนา้
6.2 สอ่ื โสตทศั น
– Power point เรอ่ื ง หน่วยท่ี 2 โครงสร้างการบรหิ ารงานของโรงแรม และตาแหนง่ ของพนักงานใน

แผนกบรกิ ารสว่ นหน้า
6.3 หุนจําลองหรอื ของจริง (ไม่มี)
6.4 อ่นื ๆ (ไมม่ ี)
– โปรแกรม Google classroom
– โปรแกรม Google Form
– เว็บ Reviewgamezone.com
– Facebook หรือ Line

7. เอกสารประกอบการจดั การเรยี นรู
– ใบเนื้อหา หนว่ ยท่ี 2 โครงสรา้ งการบริหารงานของโรงแรม และตาแหนง่ ของพนักงานในแผนกบรกิ ารสว่ น

หนา้
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบรู ณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอื่น
วิชาภาษาอังกฤษ เน่อื งจากผ้เู รียนเปน็ นกั เรยี นในหลกั สูตร MEP จึงต้องเรียนเปน็ ภาษาอังกฤษ

9. การวดั และประเมินผล
9.1 กอนเรียน
– การทดสอบก่อนเรยี นหน่วยที่ 2
9.2 ขณะเรยี น
– สงั เกตการเข้าทากจิ กรรมตามที่กาหนด
– สังเกตการมปี ฏสิ มั พนั ธก์ บั ผู้สอนขณะสอน
9.3 หลังเรยี น
– การทดสอบในเวบ็ Reviewgamezone.com

18

10. เอกสารอ้างอิง
– ชุดตาราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มที่ 1 งานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม (Front Office) สานกั งาน

See also  ใบเฟริ์น สุขสร้อย สรุปบทเรียนวิชา หลักการตลาด ดร.ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต (ครั้งที่ 1) | สรุป หลักการ ตลาด

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บันทกึ หลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรียนรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรียน นักศกึ ษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

19

กจิ กรรมการเรียนการสอน (สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 13-15)

5.1 การนําเขาสูบทเรยี น

1) ผ้สู อนทบทวนตาแหน่งของพนกั งาน โดยใหเ้ ลน่ เกมส์ ทางเว็บ Reviewgamezone.com

5.2 การเรียนรู

1) ผู้สอนใหผ้ ู้เรยี นอา่ น เร่ืองหน้าที่ของตาแหน่งของพนักงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม ในใบเนอ้ื หา
2) ผ้สู อนให้ผู้เรียนทาใบงานที่ 2.3: สรปุ หน้าที่ของพนกั งานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม

5.3 การสรุป
1) ผสู้ อนสรุปเนอ้ื หา โดยให้ผูเ้ รยี นเปดิ ดสู รปุ ดว้ ย PTT ใน Google classroom และใหผ้ ูเ้ รียนเขา้ เลน่

เกมส์ Kahoot

2) ผู้เรียนทาแบบฝกึ หดั ท้ายบทที่ 2

3) ผ้สู อนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสยั ในส่วนทีเ่ ก่ียวขอ้ งกบั เนื้อหาวิชา
งานส่วนหน้าโรงแรม ติดต่อพูดคุยได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

5.4 การวดั และประเมนิ ผล เกณฑ์การประเมนิ
การวดั ประเมนิ ผล
1. เกณฑ์การประเมนิ ใบงาน
1. กิจกรรม “ใบงานที่ 3” ส่งใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาส่ัง 1 คะแนน
2. การตรวจแบบฝกึ หดั ท้ายหนว่ ยท่ี 2 ทางานสะอาด เรยี บร้อย 1 คะแนน
3. การทดสอบหลังเรยี น หนว่ ยที่ 2 ถูกตอ้ ง 1 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน
รวม 5 คะแนน

2. ผู้เรียนทาแบบฝกึ หัด สง่ ตรวจตามเวลาท่ีกาหนด
และทาไดถ้ ูกต้อง
3. ผเู้ รยี นรอ้ ยละ 80 ผา่ นเกณฑ์ประเมนิ 60%
ของคะแนน แบบฝกึ หดั เกณฑ์การให้คะแนน ดงั นี้

9-10 อย่ใู นเกณฑ์ ดีมาก
7-8 อยู่ในเกณฑ์ ดี
5-6 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ต่ากวา่ 5 อยูใ่ นเกณฑ์ ปรับปรงุ

20

6.ส่อื การเรยี นรู
6.1 สอ่ื สิ่งพิมพ
– ใบงานที่ 2.3
– แบบฝกึ หดั ท้ายหนว่ ยท่ี 2
6.2 สอ่ื โสตทศั น
– Power point เรือ่ ง
6.3 หุนจําลองหรือของจรงิ (ไมม่ ี)
6.4 อืน่ ๆ (ไม่มี)
– โปรแกรม Google classroom
– เกมส์ Kahoot
– Facebook or Line

7. เอกสารประกอบการจัดการเรยี นรู
– ใบเน้ือหา หนว่ ยท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในงานส่วนหน้าโรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอน่ื
วิชาภาษาองั กฤษ เนื่องจากผ้เู รยี นเปน็ นักเรยี นในหลักสูตร MEP จงึ ต้องเรยี นเปน็ ภาษาอังกฤษ

9. การวดั และประเมินผล
9.1 กอนเรยี น

9.2 ขณะเรยี น
– สงั เกตการเขา้ ทากจิ กรรมตามทกี่ าหนด
– สังเกตการมปี ฏิสมั พนั ธ์กบั ครูขณะสอน
9.3 หลงั เรยี น
– แบบฝึกหดั ท้ายหนว่ ยที่ 2
– ใบงานท่ี 2.3
– แบบทดสอบทา้ ยหน่วยที่ 2

21

10. เอกสารอ้างอิง
– ชุดตาราวิชาการด้านการโรงแรม เลม่ ท่ี 1 งานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม (Front Office) สานกั งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บันทึกหลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรียน นักศกึ ษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. ……….

22

แผนการจัดการเรยี นรูมงุ เนนสมรรถนะ หนวยท่ี……3………
ชือ่ หนวย…..อุปกรณใ์ นงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม……… สอนคร้งั ท่ี…6-7…..
ชั่วโมงรวม…..6…….
จานวนช่ัวโมงรวม..21..

1. สาระสาํ คัญ
แผนกบริการสว่ นหนา้ โรงแรม ตอ้ งมีการเตรยี มความพร้อมในการให้บริการ โดยมีอุปกรณ์ เครอ่ื งใช้

ท่ีต้องทาความรจู้ ัก สามารถใช้งานไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ ซงึ่
สามารถทาการแยกออกไดด้ ังน้ี อปุ กรณ์ในการปฏบิ ตั ิงานสารองห้องพัก (Reservation) อุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานต้อนรับและลงทะเบียน (Reception and Registration) อปุ กรณ์เคร่ืองใชใ้ นงานโทรศพั ท์
(Telephone operation) อุปกรณใ์ นการปฏิบตั งิ านการเงินส่วนหนา้ (Front cashier) และอปุ กรณใ์ น
การปกิบตั งิ านบรกิ ารบรเิ วณส่วนหน้า (Bell Service)

2. สมรรถนะประจาํ หนวย
2.1. แสดงความร้เู ก่ยี วกับอุปกรณ์ในงานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม

3. จุดประสงคการเรียนรู้
3.1 ดานความรู
– ระบุชนดิ ของอุปรกณ์ เครื่องมอื ท่ีใช้ในงานต่างๆ ได้ถูกต้อง

3.2 ด้านทกั ษะ
– เลอื กใช้อปุ กรณใ์ นการใหบ้ ริการสว่ นหน้าโรงแรมไดถ้ ูกต้อง

3.3 คุณลกั ษณะที่พึงประสงค บรู ณาการเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสถานศึกษา 3D
3.3.1 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยี ง
– ความมีเหตผุ ล ผูเ้ รยี นสามารถบอกอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้ นงานต่างๆ ได้
– ความพอประมาณ ผู้เรียนใช้เวลาทเี่ หมาะสมกับการทางานท่ไี ด้รบั มอบหมาย
– การมภี มู ิคุ้มกันในตัวทด่ี ี ผูเ้ รยี นเห็นคุณคา่ ของการดูแลอุปกรณ์ เครื่องใชท้ ใ่ี ช้ในการปฏิบตั งิ าน
– เงอื่ นไขความรู้ ผเู้ รียนสามารถระบุอุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการบริการต่างๆ
– เง่อื นไขคณุ ธรรม ผเู้ รยี นมคี วามละเอยี ด รอบครอบ

3.3.2. บรู ณาการมาตรฐานสถานศึกษา 3D
1) ด้านประชาธปิ ไตย
– ผเู้ รยี นมคี วามเป็นประชาธิปไตยในการช่วยกันตอบคาถาม
2) ด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและความเป็นไทย
– ผู้เรยี นมีวนิ ัย มคี วามสนใจใฝร่ ู้
3) ดา้ นภูมิค้มุ กนั ภยั จากยาเสพติด
– ดา้ นความปลอดภัยทัง้ ของลูกค้าและพนักงาน สอดแทรกความปลอดภัยจากสารเสพติด

4. เน้อื หาสาระการเรียนรู
หน่วยท่ี 3 อุปกรณ์ในงานบรกิ ารสว่ นหนา้ โรงแรม

เนื้อหา (ใบเนือ้ หา)
งานในแผนกบริการสว่ นหน้า ได้ถูกแบ่งออกเป็นงานย่อย 5 งานดว้ ยกนั แตล่ ะงานมหี นา้ ท่แี ละลักษณะ
แตกตา่ งแตกแยกย่อยออกไป จงึ มอี ปุ กรณเ์ ครื่องมือ เคร่ืองใช้ ทงั้ ท่ีเหมือนกนั และแตกต่างกนั ดังจะแยกตาม
งานตา่ งๆ ได้ ดังนี้

1. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสํารองห้องพัก (Reservation)
1.1 แผงใส่ใบจองห้องพัก (Reservation Rack)
1.2 เครอ่ื งคอมพวิ เตอรแ์ ละเครอ่ื งพมิ พ์ (Computer and Printer)
1.3 เครือ่ งโทรศัพท์ (Telephone Equipment)
1.4 เครื่องโทรสาร (Facsimile)

2. อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านตอ้ นรับและลงทะเบียน (Reception and Registration)
2.1 เคานเ์ ตอรต์ ้อนรบั สว่ นหน้า (Reception หรือ Front Desk)
2.2 เคานเ์ ตอร์ประชาสัมพันธ์ หรอื เคานเ์ ตอร์บรกิ ารขอ้ มูลข่าวสาร (Information Desk)
2.3 แผงแสดงสถานภาพของหอ้ งพัก (Room Rack)
2.4 แผงใส่กญุ แจ (Key Rack)
2.5 แผงใส่ข้อมลู ลกู คา้ (Information Rack หรอื Rotary Rack หรือ Name Rack)
2.6 ช่องใส่กุญแจรบั คืนจากลูกคา้ (Key Drop)
2.7 เครอื่ งคอมพิวเตอร์ และเครือ่ งพมิ พ์ (Computer and Printer)

3. อุปกรณ์เครือ่ งใชใ้ นงานโทรศพั ท์ (Telephone operation or Switch board Operator)
3.1 แผงควบคุมโทรศัพท์ (Telephone Switchboard)
3.2 เครอ่ื งโทรศัพท์ (Telephone Equipment)
3.3 เคร่ืองปลกุ ลูกค้า (Wake-up Device)

24

3.4 เคร่ืองตอกวนั และเวลา หรอื เครื่องประทับวันเวลา (Time and Date Stamp)
4. อุปกรณใ์ นการปฏิบัตงิ านการเงินสว่ นหน้า (Front cashier)

4.1 เคาน์เตอร์การเงินส่วนหน้า (Cashier Desk)
4.2 กล่องเกบ็ ใบแจง้ หน้ี (Guest Folio หรอื Bill Tray)
4.3 เครอ่ื งบนั ทกึ บัญชีรายจา่ ยลกู คา้ (Posting Machine)
4.4 ตู้นิรภยั หรือตเู้ ก็บของมีค่าของลูกค้า (Safe Deposit Boxes)
4.5 เครื่องรดู บตั รเครดติ (Credit Card Machine)
4.6 แผงแสดงอัตราการแลกเปลยี่ นเงนิ ตราตา่ งประเทศ (Currency Exchange board)
5. อปุ กรณ์ในการปกบิ ตั ิงานบริการบริเวณสว่ นหนา้ (Bell Service)
5.1 เคาน์เตอร์สมั ภาระ (Bell Desk)
5.2 รถเขน็ กระเป๋า (Trolley)

กิจกรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ที่ 6 ช่ัวโมงท่ี 16-18)

5.1 การนําเขาสูบทเรียน

1) ผู้สอนให้ผูเ้ รยี นทาแบบทดสอบก่อนเรียน หนว่ ยท่ี 3 ใน Google classroom
2) ผู้สอนถามผู้เรียนว่า อปุ กรณ์ เครือ่ งมอื อะไรสาคัญท่สี ดุ ในการใหบ้ ริการสว่ นหน้าโรงแรม โดยผเู้ รียน
ตอบมาใน โปรแกรม Padlet

5.2 การเรยี นรู

1) ผูส้ อนใหผ้ ู้เรียนดู คลปิ วดี โี อ แล้วถามผู้เรยี นว่า ในคลิปวีดีโอทีไ่ ดช้ ม ผเู้ รยี นเห็นอปุ กรณ์ เคร่ืองมือ
อะไรบ้าง ทาในใบงานท่ี 3.1 แล้วสง่ งานทาง Google classroom หากไมร่ ้จู ดั ชื่อให้อธิบายลักษณะการใช้
งานของอุปกรณห์ รือเคร่ืองมือส

2) ให้ผู้เรยี นค้นหาเน้ือหา เรื่อง อุปกรณ์ในงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม สรุปเน้ือหาในใบงานที่ 3.2 แล้ว
ส่งงานทาง Google classroom

5.3 การสรุป
1) ผู้สอนใหผ้ ู้เรียน เปิดดเู นือ้ หา จาก PTT สรปุ ใน Google classroom

2) ใหผ้ ู้เรยี นทากจิ กรรมตรวจสอบความเข้าใจ ในเว็บ Reviewgamezone.com

3) มอบหมายให้ผ้เู รียน ไปทบทวนบทเรียนและเตรยี มอ่านหนงั สือ เพื่อเตรยี มในการเรยี นครัง้ ต่อไป

4) ผู้สอนเปิดโอกาสใหผ้ ้เู รยี นได้แสดงความคดิ เห็นและซักถามข้อสงสยั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ งกับเน้ือหาวิชา
งานสว่ นหน้าโรงแรม ติดตอ่ พูดคุยไดใ้ นโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

25

5.4 การวัดและประเมินผล เกณฑก์ ารประเมนิ
การวดั ประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมินสาหรับแบบทดสอบกอ่ นเรียน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน ปรนยั ดังน้ี ทาคะแนนได้ 0-9 คะแนน คอื ไม่ผ่าน

2. กิจกรรม “ใบงานที่ 3.1” ทาคะแนน 10-20 คะแนน คือ ผา่ น
3. กิจกรรม “ใบงานที่ 3.2” 2. เกณฑ์การประเมนิ ใบงาน

ส่งใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาสง่ั 1 คะแนน
ทางานสะอาด เรียบร้อย 1 คะแนน
ถูกตอ้ ง 1 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

รวม 5 คะแนน

6.สอื่ การเรียนรู
6.1 สือ่ ส่ิงพิมพ
– ใบงานท่ี 3.1 การดู VDO การปฏบิ ตั งิ านบรกิ ารสว่ นหนา้ โรงแรม
– ใบงานที่ 3.2 การสรปุ เนือ้ หา อุปกรณ์ในงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม

6.2 สอ่ื โสตทศั น
– Power point เรอื่ ง หนว่ ยท่ี 3 อุปกรณ์ในงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม

6.3 หุ่นจาลองหรือของจริง (ไม่มี)

6.4 ส่อื การสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom
– โปรแกรม Google Form
– เวบ็ Reviewgamezone.com
– Facebook หรอื Line

7. เอกสารประกอบการจดั การเรียนรู
– ใบเน้ือหา หนว่ ยที่ 3 อปุ กรณใ์ นงานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

26

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอ่ืน
วชิ าภาษาอังกฤษ เนอ่ื งจากผูเ้ รยี นเป็นนักเรียนในหลักสตู ร MEP จงึ ตอ้ งเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

9. การวดั และประเมนิ ผล
9.1 กอนเรยี น
– การทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3
9.2 ขณะเรียน
– สงั เกตการเข้าทากจิ กรรมตามทก่ี าหนด
– สงั เกตการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้สอนขณะสอน
9.3 หลังเรียน
– การทดสอบในเวบ็ Reviewgamezone.com

10. เอกสารอา้ งอิง
– ชุดตาราวชิ าการดา้ นการโรงแรม เลม่ ที่ 1 งานบริการส่วนหน้าโรงแรม (Front Office) สานกั งาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

กจิ กรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ท่ี 7 ช่ัวโมงที่ 19-21)

5.1 การนําเขาสูบทเรียน

1) ผู้สอนทบทวนตาแหน่งของพนกั งาน โดยให้เล่นเกมส์ ทางเว็บ Kahoot

5.2 การเรียนรู

1) ผสู้ อนให้ผู้เรียนอา่ น เร่อื ง อุปกรณ์ในงานบริการสว่ นหน้าโรงแรม ในใบเน้อื หา
2) ผู้สอนให้ผเู้ รยี นทาใบงานท่ี 3.3: อุปกรณใ์ นงานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม

5.3 การสรปุ
1) ผสู้ อนสรปุ เน้อื หา โดยให้ผเู้ รียนเปดิ ดูสรปุ ด้วย PTT ใน Google classroom และให้ผูเ้ รยี นเข้าเลน่

เกมส์ Kahoot

2) ผู้เรยี นทาแบบฝกึ หัดทา้ ยบทท่ี 3

3) ผู้สอนเปดิ โอกาสให้ผู้เรยี นได้แสดงความคิดเหน็ และซักถามขอ้ สงสัย ในส่วนทีเ่ กยี่ วขอ้ งกบั เน้ือหาวชิ า
งานสว่ นหน้าโรงแรม ตดิ ตอ่ พูดคุยไดใ้ นโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

27

5.4 การวดั และประเมนิ ผล เกณฑก์ ารประเมิน
การวัดประเมนิ ผล 1. เกณฑ์การประเมิน ใบงาน

1. กจิ กรรม “ใบงานท่ี 3.3” สง่ ใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาสง่ั 1 คะแนน
2. การตรวจแบบฝกึ หัดทา้ ยหนว่ ยท่ี 3 ทางานสะอาด เรียบร้อย 1 คะแนน
3. การทดสอบหลงั เรียน หน่วยที่ 3 ถูกตอ้ ง 1 คะแนน
ความคดิ สร้างสรรค์ 1 คะแนน

รวม 5 คะแนน
2. ผเู้ รยี นทาแบบฝกึ หัด สง่ ตรวจตามเวลาทก่ี าหนด

3. ผู้เรียนรอ้ ยละ 80 ผา่ นเกณฑ์ประเมิน 60%
ของคะแนน แบบฝกึ หัดเกณฑ์การให้คะแนน ดงั นี้

9-10 อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
7-8 อยู่ในเกณฑ์ ดี
5-6 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้

6.สือ่ การเรยี นรู
6.1 สอื่ ส่ิงพิมพ
– ใบงานที่ 3.3
– แบบฝึกหัดทา้ ยหน่วยท่ี 3
6.2 ส่อื โสตทศั น
– Power point เร่ือง อปุ กรณ์ในงานบรกิ ารสว่ นหนา้ โรงแรม
6.3 หุนจาํ ลองหรือของจรงิ (ไม่มี)
6.4 ส่ือการสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom
– เกมส์ Kahoot
– Facebook or Line

7. เอกสารประกอบการจดั การเรยี นรู
– ใบเน้อื หา หนว่ ยที่ 3 อปุ กรณใ์ นงานบริการสว่ นหนา้ โรงแรม
– Front Office Management Tutorial Book

28

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอื่น
วิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากผู้เรยี นเป็นนักเรยี นในหลกั สตู ร MEP จงึ ต้องเรยี นเปน็ ภาษาองั กฤษ

9. การวดั และประเมินผล
9.1 กอนเรยี น

9.2 ขณะเรยี น
– สังเกตการเข้าทากิจกรรมตามทก่ี าหนด
– สงั เกตการมปี ฏิสมั พนั ธ์กับครูขณะสอน
9.3 หลังเรียน
– แบบฝึกหัดทา้ ยหน่วยท่ี 3
– ใบงานที่ 3.3
– แบบทดสอบทา้ ยหน่วยท่ี 3

10. เอกสารอ้างอิง
– ชดุ ตาราวิชาการดา้ นการโรงแรม เลม่ ท่ี 1 งานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม (Front Office) สานักงาน
คณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

29

บันทึกหลังการสอน
1. ผลการใชแ้ ผนการจดั การเรียนรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรยี น นักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

30

แผนการจดั การเรียนรูมงุ เนนสมรรถนะ หนวยที่……4………

สอนครั้งที่…8-12…..
ชอ่ื หนวย……การเขา้ พัก (Check-in) และการคนื ห้องพัก (Check-

out)…….. ชั่วโมงรวม…..15…….

จานวนชัว่ โมงรวม..36..

1. สาระสําคัญ
แผนกบรกิ ารส่วนหน้าโรงแรม มหี น้าทหี่ ลกั ในการให้บริการเกย่ี วกบั การเข้าพักของลูกคา้ จงึ ต้องทา

ความเขา้ ใจถึง กระบวนการเขา้ พกั (Check-in Process) ซึ่งตอ้ งมีความร้ดู ้านต่างๆ ดังน้ี สว่ นตอ้ นรับ
(Reception) ชนิดของผูเ้ ข้าพัก เอกสารสาคัญของส่วนตอ้ นรบั ขั้นตอนการดาเนนิ การเข้าพกั และ
กระบวนการคนื ห้องพัก (Check-out Process) ซ่งึ ตอ้ งมีความรดู้ า้ นต่างๆ ดังนี้ การคืนหอ้ งพัก เอกสาร
สาคญั ในการคนื หอ้ งพัก การดาเนนิ การคืนห้องพัก และการรบั ชาระเงนิ

2. สมรรถนะประจําหนวย
2.1. แสดงความรเู้ ก่ยี วกบั การเข้าพัก (Check-in) และการคืนหอ้ งพัก (Check-out)

3. จุดประสงคการเรียนรู้
3.1 ดานความรู
– อธิบายกระบวนการเขา้ พกั (Check-in Process) ได้ถูกต้อง
– อธิบายกระบวนการคืนห้องพัก (Check-out Process) ได้ถกู ต้อง

3.2 ด้านทกั ษะ
– ลงทะเบยี นเขา้ พกั ได้ถูกต้อง
– คนื หอ้ งพักได้ถกู ต้อง

3.3 คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงค บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยี งและมาตรฐานสถานศึกษา 3D
3.3.1 บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพียง
– ความมเี หตุผล ผ้เู รยี นสามารถลงทะเบยี นเข้าพกั ให้แกล่ ูกคา้ ได้ถกู ต้อง
– ความพอประมาณ ผู้เรยี นใช้เวลาทีเ่ หมาะสมกับการทางานท่ีไดร้ ับมอบหมาย
– การมภี มู ิคมุ้ กันในตวั ท่ดี ี ผเู้ รียนเหน็ คณุ ค่าของการบริการส่วนหนา้ โรงแรม
– เง่ือนไขความรู้ ผู้เรียนสามารถเลือกใชเ้ อกสารสาคญั ในการปฏิบตั งิ านได้

– เงื่อนไขคณุ ธรรม ผเู้ รียนมีความละอยี ด รอบครอบ
3.3.2. บูรณาการมาตรฐานสถานศึกษา 3D

1) ดา้ นประชาธิปไตย
– ผูเ้ รยี นมคี วามเป็นประชาธปิ ไตยในการช่วยกันตอบคาถาม

2) ดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและความเปน็ ไทย
– ผู้เรยี นมีความซ่ือสตั ย์

3) ดา้ นภูมคิ ุ้มกนั ภยั จากยาเสพตดิ
– ด้านความปลอดภัยทง้ั ของลูกคา้ และพนักงาน สอดแทรกความปลอดภัยจากสารเสพติด

4. เน้อื หาสาระการเรียนรู
หนว่ ยที่ 4 การเข้าพัก (Check-in) และการคนื ห้องพัก (Check-out)

เนอื้ หา (ใบเน้ือหา)
กระบวนการเข้าพกั (Check-in Process)

1. ส่วนตอ้ นรบั (Reception)
หนา้ ทีห่ ลักของพนักงานต้อนรับ มีรายละเอยี ดดังนี้

1) ตอ้ นรบั และรบั ลงทะเบยี นเข้าพกั แมแ้ ก่ผู้เข้าพกั ท่ีมีและไม่มกี ารสารองหอ้ งพักลว่ งหนา้
2) ประชาสมั พนั ธแ์ ละขายบริการตา่ งๆของโรงแรม
3) บนั ทึกและปรับปรุงข้อมลู เก่ียวกับห้องพกั และการใชบ้ ริการตา่ งๆ ของผเู้ ขา้ พัก
4) เปน็ ศนู ยก์ ลางข้อมลู ข่าวสารสาหรบั ผเู้ ข้าพัก และฝ่ายหรอื แผนกต่างๆของโรงแรม

2. ชนดิ ของผ้เู ขา้ พัก
บคุ คลที่เข้ามาตดิ ต่อกบั สว่ นตอ้ นรับ แบบออกเปน็ 4 ประเภท ดังนี้

1) ผู้เขา้ พักท่ีมีการสารองหอ้ งพักล่วงหนา้
2) ผู้เข้าพกั ทไี่ ม่มกี ารสารองห้องพักลว่ งหน้า (Walk-in Guests)
3) ผเู้ ข้าพักก่อนวนั ที่กาหนดเข้าพกั (Early Check-in Guest)
4) ผเู้ ขา้ พักแบบกลุม่ หรือคณะ

3. เอกสารสําคัญของส่วนตอ้ นรบั
3.1 รายชื่อผู้เข้าพักท่ีจะเขา้ พักประจาวัน (Arrival List)
3.2 แบบฟอรม์ การลงทะเบียนเข้าพัก (Registration Card)
3.3 รายการสถานะห้องว่าง (Room Availability Report)
3.4 รายการสถานะห้องพกั (Room Status Report)
3.5 รายการชื่อผ้เู ข้าพกั พิเศษ (VIP Guest List)

32

3.6 รายการผู้คาดว่าจะเข้าพัก (Expected Arrival List)
3.7 รายการผ้คู าดว่าจะคืนห้องพกั (Expected Departure List)
3.8 รายการความต้องการพิเศษอื่นๆ (Special Request Lists)
3.9 รายการอภินันทนาการ (Complimentary List)
3.10 คูปองอาหารเช้า (Breakfast Coupon)
3.11 รายการเปล่ยี นหอ้ งพัก (Change Notification)
3.12 รายชอ่ื คณะทวั ร์ (Rooming List)
3.13 รายการประวัตผิ ู้เข้าพัก (History of Guests)
3.14 รายการผเู้ ข้าพักไม่พึงประสงค์ (Blacklist)

4. ขัน้ ตอนการดําเนินการเขา้ พกั
– การเตรียมการลว่ งหนา้
– การลงทะเบยี นเขา้ พัก
– การพิจารณาวิธกี ารชาระเงิน
– การออกกุญแจหอ้ งพัก
– การพาผู้เข้าพักไปยงั ห้องพกั

กระบวนการคืนห้องพัก (Check-out Process)
1. การคืนห้องพัก
2. เอกสารสาํ คัญในการคนื หอ้ งพัก

2.1 รายการผคู้ าดวา่ จะคนื หอ้ งพัก (Excepted Departure List)
2.2 บัญชผี ูเ้ ขา้ พัก (Guest Folio)
2.3 รายการสถานะหอ้ งพกั (Room Status Record)
2.4 รายการประวตั ผิ ู้เข้าพัก (Guest History Record)
3. การดาํ เนินการคืนหอ้ งพกั
– การกลา่ วตอ้ นรบั แขก
– การตรวจสอบการเช็คเอาท์
– การตรวจสอบคา่ ใชจ้ ้าย
– การยืนยันบญั ชีผู้เข้าพักและบัญชอี นื่ ๆ
– การรบั ชาระเงนิ
– การปรบั สถานะห้องพกั
– การบนั ทึกประวัติผเู้ ขา้ พัก
– การแจง้ ออกของผู้พัก

33

4. การรับชาํ ระเงนิ
1. การชาระเงินแบบสด
2. การชาระเงินแบบเชื่อ

5. กจิ กรรมการเรยี นการสอน (สัปดาหท์ ี่ 8 ช่ัวโมงท่ี 22-24)

5.1 การนาํ เขาสูบทเรียน

1) ผสู้ อนให้ผ้เู รยี นทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ใน Google classroom
2) ผ้สู อนถามผูเ้ รียนว่า เคยเขา้ พักโรงแรมหรือไม่

5.2 การเรียนรู

1) ผู้สอนใหผ้ เู้ รียนดู คลิปวดี ีโอ แลว้ ถามผเู้ รยี นวา่ ในคลปิ วีดีโอทไี่ ด้ชม เหน็ ข้นั ตอนการปฏบิ ตั ิงานของ
พนักงานบริการส่วนหน้าอะไรบา้ ง บนั ทึกเป็นข้อๆ ตามใบงานท่ี 4.1 ส่งทาง Google classroom

2) ให้ผู้เรยี นอ่านเน้ือหา สว่ น กระบวนการเขา้ พกั หวั ขอ้ ส่วนตอ้ นรบั และชนดิ ผเู้ ขา้ พัก

5.3 การสรุป
1) ผสู้ อนใหผ้ ูเ้ รียน เปิดดูเนื้อหา จาก PTT สรุปใน Google classroom หัวข้อส่วนตอ้ นรับ และชนดิ ผู้เขา้

พัก

2) ใหผ้ ู้เรยี นทากจิ กรรมตรวจสอบความเข้าใจ ในเวบ็ Reviewgamezone.com

3) ผเู้ รียนทาแบบฝึกหัดทา้ ยบทที่ 4 ตอนที่ 1

3) มอบหมายใหผ้ ูเ้ รยี น ไปทบทวนบทเรียนและเตรยี มอา่ นหนงั สือ เพ่ือเตรียมในการเรยี นครงั้ ต่อไป

4) ผูส้ อนเปดิ โอกาสให้ผู้เรยี นได้แสดงความคดิ เหน็ และซักถามข้อสงสัย ในสว่ นท่ีเกี่ยวข้องกับเนอื้ หาวิชา
งานสว่ นหนา้ โรงแรม ตดิ ต่อพูดคุยได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

34

5.4 การวดั และประเมินผล เกณฑ์การประเมิน
การวดั ประเมนิ ผล
1. เกณฑ์การประเมนิ สาหรับแบบทดสอบกอ่ นเรียน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน ปรนัย ดงั นี้ ทาคะแนนได้ 0-9 คะแนน คอื ไมผ่ า่ น
2. กจิ กรรม “ใบงานท่ี 4.1”
ทาคะแนน 10-20 คะแนน คือ ผา่ น
3. การตรวจแบบฝึกหดั ทา้ ยหนว่ ยท่ี 4 ตอนที่ 1 2. เกณฑ์การประเมนิ ใบงาน

สง่ ใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาส่งั 1 คะแนน
ทางานสะอาด เรียบร้อย 1 คะแนน
ถกู ตอ้ ง 1 คะแนน
ความคดิ สร้างสรรค์ 1 คะแนน

รวม 5 คะแนน
3. ผเู้ รยี นทาแบบฝกึ หดั สง่ ตรวจตามเวลาทีก่ าหนด
และทาไดถ้ ูกตอ้ ง

6.สือ่ การเรียนรู
6.1 สอื่ ส่ิงพิมพ
– ใบงานท่ี 4.1 กระบวนการเขา้ พัก

6.2 สื่อโสตทัศน
– Power point เร่ือง หน่วยที่ 4 การบริการสว่ นตอ้ นรับ และชนดิ ผ้เู ขา้ พัก

6.3 หุนจาํ ลองหรือของจรงิ (ไม่มี)

6.4 สอ่ื การสอนออนไลน์
– โปรแกรม Google classroom
– โปรแกรม Google Form
– เวบ็ Reviewgamezone.com
– Facebook หรือ Line

35

7. เอกสารประกอบการจัดการเรยี นรู
– ใบเนอ้ื หา หนว่ ยท่ี 4 การเข้าพกั (Check-in) และการคืนหอ้ งพัก (Check-out)
– Front Office Management Tutorial Book
8. การบรู ณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น
วชิ าภาษาองั กฤษ เนื่องจากผเู้ รยี นเปน็ นกั เรียนในหลักสูตร MEP จงึ ตอ้ งเรียนเป็นภาษาองั กฤษ
9. การวัดและประเมินผล
9.1 กอนเรียน

– การทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4
9.2 ขณะเรียน

– สังเกตการเข้าทากิจกรรมตามทกี่ าหนด
– สังเกตการมปี ฏสิ ัมพันธ์กบั ผู้สอนขณะสอน
9.3 หลงั เรยี น
– การทดสอบในเว็บ Reviewgamezone.com
– แบบฝึกหดั ท้ายบทท่ี 4 ตอนที่ 1

10. เอกสารอา้ งอิง
– ชุดตาราวิชาการดา้ นการโรงแรม เลม่ ท่ี 1 งานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม (Front Office) สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

36

บันทกึ หลังการสอน
1. ผลการใช้แผนการจดั การเรยี นรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรยี น นกั ศึกษา
………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………..
……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………..

37

5. กจิ กรรมการเรยี นการสอน (สัปดาห์ท่ี 9 ช่ัวโมงท่ี 25-27)

5.1 การนาํ เขาสูบทเรยี น

1) ผสู้ อนทบทวนชนดิ ของผู้เข้าพัก โดยให้เล่นเกมส์ ทางเว็บ Kahoot

5.2 การเรยี นรู

1) ผสู้ อนให้ผเู้ รียนรู้จกั เอกสารสาคญั ของส่วนต้อนรับ โดยใหผ้ ้เู รียนฟงั ความบรรยาย พร้อมการดู
เอกสารจาหหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากโปรแกรมสาเรจ็ รูปงานสว่ นหน้าโรงแรม ของ Smart Finder

2) ผู้สอนให้ผู้เรียนใหผ้ ู้เรยี นฝกึ ฏบิ ตั กิ ารใชโ้ ปรแกรม การกรอกข้อมลู ต่างๆ การจัดทารายงานท่คี วรทราบ

5.3 การสรปุ
1) ผ้สู อนสรุปเน้ือหา โดยให้ผู้เรียนจดั ทารายงานตามทกี่ าหนด ใบงานท่ี 4.2

2) ผ้เู รยี นทาแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 4 ตอนท่ี 2

3) ผ้สู อนเปิดโอกาสให้ผ้เู รยี นไดแ้ สดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย ในสว่ นท่เี กีย่ วขอ้ งกบั เน้ือหาวิชา
งานส่วนหน้าโรงแรม ตดิ ต่อพูดคยุ ได้ในโปรแรกม Google classroom or Facebook or Line

5.4 การวดั และประเมินผล เกณฑ์การประเมนิ
การวัดประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมิน ใบงาน
1. กจิ กรรม “ใบงานท่ี 4.2” สง่ ใบงานตรงเวลา 1 คะแนน
ตอบถามตรงตามคาส่ัง 1 คะแนน
2. การตรวจแบบฝกึ หัดทา้ ยหน่วยท่ี 4 ตอนที่ 2 ทางานสะอาด เรยี บร้อย 1 คะแนน
ถูกต้อง 1 คะแนน
ความคิดสรา้ งสรรค์ 1 คะแนน
รวม 5 คะแนน

2. ผ้เู รยี นทาแบบฝึกหัด สง่ ตรวจตามเวลาท่ีกาหนด
และทาได้ถูกต้อง

6.สอ่ื การเรียนรู
6.1 สื่อส่ิงพิมพ
– ใบงานท่ี 4.2
– แบบฝึกหดั ท้ายหน่วยที่ 4 ตอนที่ 2

38

6.2 ส่อื โสตทัศน
– Power point เร่อื ง หนว่ ยท่ี 4 เอกสารสาคัญของสว่ นต้อนรบั

6.3 หุนจาํ ลองหรือของจรงิ (ไมม่ ี)

6.4 อืน่ ๆ (ไม่มี)
– โปรแกรมสาเรจ็ รูปงานสว่ นหนา้ โรงแรม Smart Finder
– โปรแกรม Google classroom
– เกมส์ Kahoot
– Facebook or Line

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู
– ใบเน้ือหา หน่วยท่ี 4 การเข้าพกั (Check-in) และการคนื หอ้ งพัก (Check-out)……..
– Front Office Management Tutorial Book

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกบั วิชาอน่ื
วชิ าภาษาองั กฤษ เน่ืองจากผูเ้ รียนเป็นนักเรยี นในหลักสูตร MEP จงึ ต้องเรียนเปน็ ภาษาองั กฤษ

9. การวดั และประเมนิ ผล
9.1 กอนเรียน

9.2 ขณะเรียน
– สงั เกตการเขา้ ทากิจกรรมตามทก่ี าหนด
– สงั เกตการมปี ฏิสมั พนั ธ์กบั ครูขณะสอน
9.3 หลังเรยี น
– แบบฝึกหดั ทา้ ยหน่วยที่ 4 ตอนที่ 2
– ใบงานท่ี 4.2

39

10. เอกสารอ้างอิง
– ชุดตาราวิชาการด้านการโรงแรม เลม่ ที่ 1 งานบรกิ ารสว่ นหน้าโรงแรม (Front Office) สานกั งาน
คณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

บันทึกหลังการสอน
1. ผลการใช้แผนการจดั การเรียนรู

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….

2. ผลการเรยี นรูของนักเรียน นักศึกษา
………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………….
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

3. แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………..
……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………..

40


โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ ในแผนกแม่บ้าน


คลิปวีดีโอนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ ในแผนกแม่บ้าน

แสดงบทบาทสมมติเป็นพนักงานโรงแรม​แผนกต้อนรับส่วนหน้า​ แผนกการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม​และแผนกแม่บ้าน


การแสดงบทบาทสมมติเป็นพนักงานโรงแรมในแผนกต่อไปนี้
1.แผนกการบริการส่วนหน้า
•การต้อนรับลูกค้า
•การ check in ลูกค้า
•การไปส่งลูกค้าที่ห้องพัก
•การอธิบายสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมและห้องพัก
•การ check out และส่งแขก                     
2. แผนก FB
•การต้อนรักลูกค้าในห้องอาหาร
•การรับเมนูอาหารและการเสิร์ฟน้ำ
•การเสิร์ฟ เคลียรอาหาร
•การส่งแขกออกจากห้องอาหาร
3.แผนกแม่บ้าน
•การขออนุญาตเข้าห้องพัก
•การทำความสะอาดห้องพัก
•การสอบถามความต้องการของลูกค้า
หากผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำต้องขออภัยและขอน้อมรับไว้​ ณ​ ที่นี้ด้วย​ และจะปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมค่ะขอบคุณ​ค่ะ​

แสดงบทบาทสมมติเป็นพนักงานโรงแรม​แผนกต้อนรับส่วนหน้า​ แผนกการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม​และแผนกแม่บ้าน

สาธิตการทำความสะอาดในห้องพัก วิชางานแม่บ้าน


วีดีโอคลิปนี้เป็นวีดีโอที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชางานแม่บ้าน ของหลักสูตรการโรงแรม โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวภายใต้การจัดการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้และการทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายและวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวและการโรงแรมอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดทำขึ้นโดย นางสาวรุ่งนภา พรมรักษา
และสถานประกอบการที่ให้ถ่ายทำ Sarikantang Resort

สาธิตการทำความสะอาดในห้องพัก  วิชางานแม่บ้าน

โครงสร้างโรงแรมและงานส่วนหน้าโรงแรม


การเรียนการสอนออนไลน์ By ครูนก

โครงสร้างโรงแรมและงานส่วนหน้าโรงแรม

ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน


ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright
https://www.facebook.com/cherry.englishbright
https://www.englishbright.net

ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แผนกส่วนหน้าของโรงแรม

4 thoughts on “[NEW] แผนการสอน วิชา งานส่วนหน้าโรงแรม ฉบับสมบูรณ์-Flip eBook Pages 1 – 50 | แผนกส่วนหน้าของโรงแรม – Sathyasaith”

  1. 674293 783615The digital cigarette makes use of a battery and a small heating element the vaporize the e-liquid. This vapor can then be inhaled and exhaled 397775

    Reply
  2. 656124 948161A very good clear cut answer and an excellent concept. But how do I post any work on this website is another question. The Foureyed Poet. 551819

    Reply
  3. 147184 932204Hi there, just became aware of your blog by means of Google, and discovered that its actually informative. Im gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of folks will likely be benefited from your writing. Cheers! 171518

    Reply

Leave a Comment