UMA Ft.Tossakan – คำหวาน(ที่เธอไม่เอา) Cover คำหวาน คุณพระบรรเลง | อโคจร

UMA Ft.Tossakan – คำหวาน(ที่เธอไม่เอา) Cover คำหวาน คุณพระบรรเลง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ติดตาม instagram : umahero
เพลง คำหวาน(ที่เธอไม่เอา) Cover คำหวาน คุณพระบรรเลง
เวลาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปนั้นเป็นเรื่องปกติ
เพียงแต่ว่าจะรักษาไว้หรือปล่อยให้มันหายไปตามกาลเวลา.
Instrumentals
คำหวาน คุณพระบรรเลง : http://www.youtube.com/watch?v=COWfmlSIu6c
Jazz Logic Attic Jazz OLD : http://www.youtube.com/watch?v=bAurUOdk5Y
Artwork : Spokeduck
Artist : UMA Ft. Tossakan
prod. by คงฤทธิ์ ศิริกุล.

UMA Ft.Tossakan - คำหวาน(ที่เธอไม่เอา) Cover คำหวาน คุณพระบรรเลง

อโคจร – น้าเน็ก ft ILLSLICK


อโคจร - น้าเน็ก ft ILLSLICK

อัศจรรย์ – กำปั่น บ้านแท่น ชุด ซิ่งระเบิดโลก [Official MV]


เพลง อัศจรรย์
คำร้องทำนอง : กำปั่น บ้านแท่น
ศิลปิน : กำปั่น บ้านแท่น
อัลบั้ม : ซิ่งระเบิดโลก
ผู้ผลิต/จัดจำหน่าย : บริษัท โฟร์เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
ติดต่องานแสดง โทรศัพท์ 028881595, 028881245
แฟกซ์ 028880959

See also  วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง คำซ้อน | คำ ซ้อน คือ อะไร

อัศจรรย์ - กำปั่น บ้านแท่น ชุด ซิ่งระเบิดโลก [Official MV]

29-245 อโคจรและโคจร


พระไตรปิฎก http://pratripitaka.com
ว่าด้วยอโคจรและโคจร
อโคจร๑ เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร มีหญิงหม้าย
เป็นโคจร มีสาวเทื้อเป็นโคจร มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร มีภิกษุณีเป็นโคจร หรือมีร้าน
สุราเป็นโคจร เป็นผู้อยู่คลุกคลีกับพระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์
สาวกเดียรถีย์ ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควร หรือเสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้
ตระกูลที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ไม่เป็นดุจบ่อน้ำ มักด่าและบริภาษ ปรารถนาแต่สิ่ง
ที่มิใช่ประโยชน์ ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูล ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุก ไม่ปรารถนา
ความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาเช่นนั้น นี้เรียกว่า
อโคจร
อีกนัยหนึ่ง ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้าน เดินไปตามถนนไม่สำรวม เดินมองช้าง
มองม้า มองรถ มองพลเดินเท้า มองสตรี มองบุรุษ มองเด็กชาย มองเด็กหญิง มอง
ร้านตลาด มองหน้ามุขเรือน มองข้างบน มองข้างล่าง มองทิศน้อยทิศใหญ่ แม้นี้ก็
ตรัสเรียกว่า อโคจร
อีกนัยหนึ่ง ภิกษุเห็นรูปทางตาแล้ว รวบถือ แยกถือ … ย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อ
สำรวมมนินทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงำได้ ไม่รักษามนินทรีย์ ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ แม้นี้ก็ตรัส
เรียกว่า อโคจร
อีกนัยหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเห็น
ปานนี้อยู่ เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้ คือ การฟ้อน การขับร้อง
การประโคมดนตรี การดูมหรสพ การเล่านิทาน การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี
การเล่นตีกลอง การสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงาม การละเล่นของคนจัณฑาล การ
เล่นกระดานหก การละเล่นหน้าศพ การแข่งชนช้าง การแข่งม้า การแข่งชนกระบือ
การแข่งชนโค การแข่งชนแพะ การแข่งชนแกะ การแข่งชนไก่ การแข่งชนนกกระทา
การรำกระบี่กระบอง การชกมวย มวยปล้ำ การตรวจพลสวนสนาม การจัดกระบวน
ทัพ แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่า อโคจร
แม้กามคุณ ๕ ก็ชื่อว่าอโคจร สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธออย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอ
เที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจร มารก็จักได้ช่อง จักได้อารมณ์ ภิกษุทั้งหลาย แดน
อื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุ เป็นอย่างไร คือ กามคุณ ๕ กามคุณ ๕ อะไรบ้าง คือ
๑. รูปที่รู้ได้ทางตา ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่
พาใจให้กำหนัด
๒. เสียงที่รู้ได้ทางหู …
๓. กลิ่นที่รู้ได้ทางจมูก…
๔. รสที่รู้ได้ทางลิ้น…
๕. โผฏฐัพพะที่รู้ได้ทางกาย ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก
ชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัด
ภิกษุทั้งหลาย นี้ตถาคตเรียกว่า แดนอื่นอันเป็นอโคจรของภิกษุ แม้นี้ก็ตรัส
เรียกว่า อโคจร
โคจร เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีหญิงหม้าย
เป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีสาวเทื้อเป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีนาง
ภิกษุณีเป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีร้านสุราเป็นโคจร ไม่อยู่คลุกคลีกับพระราชา มหาอำมาตย์
ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควร หรือ
เสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้ตระกูลที่มีศรัทธาเลื่อมใส เป็นดุจบ่อน้ำ รุ่งเรืองไปด้วยผ้า
กาสาวะ อบอวลไปด้วยกลิ่นของฤษี ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ปรารถนาแต่สิ่ง
ที่เกื้อกูล ปรารถนาแต่สิ่งที่ผาสุก ปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาเช่นนั้น แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่า โคจร
อีกนัยหนึ่ง ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้าน เดินไปตามถนนก็สำรวม ไม่เดินมองช้าง
มองม้า มองรถ มองพลเดินเท้า… มองทิศน้อยทิศใหญ่ แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่า โคจร
อีกนัยหนึ่ง ภิกษุเห็นรูปทางตาแล้ว ไม่รวบถือ … ถึงความสำรวมในมนินทรีย์
แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่า โคจร
อีกนัยหนึ่ง ภิกษุงดเว้นจากความขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล
เห็นปานนี้อยู่ เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้ว ไม่พากันขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้ คือ
การฟ้อน การขับร้อง การประโคมดนตรี … แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่า โคจร
แม้สติปัฏฐาน ๔ ก็ชื่อว่า โคจร สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวไปในแดนบิดาของตนอันเป็นโคจรเถิด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
พวกเธอเที่ยวไปในแดนบิดาของตนอันเป็นโคจร มารก็จักไม่ได้ช่อง ไม่ได้อารมณ์
ภิกษุทั้งหลาย แดนบิดาของตนอันเป็นโคจร เป็นอย่างไร คือสติปัฏฐาน ๔
สติปัฏฐาน ๔ คือ อะไรบ้าง ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
…………………..
Read More http://pratripitaka.com/29245/

See also  มหัศจรรย์นักคณิตศาสตร์โบราณ 5 ที่มาของเลข 0 | ประวัติ ตัวเลข
See also  Brain Stem, part 3, Midbrain | midbrain หน้าที่

29-245 อโคจรและโคจร

ผับอโคจร 4 มันส์มาก


ผับอโคจร 4 มันส์มาก

ผับอโคจร 4 มันส์มาก

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

10 thoughts on “UMA Ft.Tossakan – คำหวาน(ที่เธอไม่เอา) Cover คำหวาน คุณพระบรรเลง | อโคจร”

 1. 554848 214389Over and more than once again I consider these issue. As a matter of fact it was not even yesterday that I last thought about it. To be honest, what is your thought though? 634498

  Reply
 2. Other elements of the system could embrace a closed waterseal drainage system that forestalls air from reentering the chest once it has escaped and a suction control chamber that prevents excess suction strain from being utilized to the pleural cavity. Hahnemann, this method was evidently outside the established system of allopathic therapy, though a number of the treatments supplied there worked on the same line as homoeopathy. For example, heritability measurements of peak could be lower when measured in a inhabitants with widespread famine that stunts progress in childhood as compared to the identical inhabitants after meals becomes plentiful sleep aid called midnight [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Provigil/]provigil 100 mg buy cheap line[/url].
  ClassiпїЅ hairs almost always present, since they cannot be pulled cally, there is retention of the anterior hairline while there out until they are long enough. The third step is effective toileting: the already potty-skilled patient must be seated on the commode with good foot assist (to obviate any tendency to make use of the musculature of the buttocks and legs to assist in further withholding activity) on the commode twice day by day after meals beneath the same guidelines and for a similar causes as outlined within the easy constipation as above. This test is based on the truth that in a state of hypoglycaemia, direct vagal following surgery on the stomach womens health today [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Clomid/]purchase clomid 50 mg amex[/url]. Mutually Exclusive Events: The Addition Rule Sometimes an end result of interest may be expressed in terms of two or more potentialities. In the absence of a positive Coombs check and blood group Blood Loss diferences between the mother and fetus, different causes of non immune hemolysis must be thought-about. If the of treatment approaches at intended remedy site(s), and (iv) airway was safe preoperatively, most patients will not have the supposed targets of remedy merged with discussions of the postoperative airway-associated points erectile dysfunction treatment pune [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Levitra-Super-Active/]levitra super active 40 mg discount without prescription[/url].
  Another method that your mind responds to ideas of self-hatred and a low self-esteem in your thought life is to decrease the serotonin levels in your brain. By helping local amenities provide cancer tips form the inspiration for our communication, training and screening for more underserved sufferers, worksite, faculty, and group strategies designed to we are helping to reduce demise rates from breast, encourage and help people in making healthy life-style cervical, and colorectal cancers. A frequent Abnormal swellings on the body floor explanation for aural haematomata is frequent head shaking Abnormal swellings on the physique floor are common in which, in turn, may point out mange infestation in pigs can erectile dysfunction cause infertility [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Avana/]order avana 100 mg mastercard[/url]. For most individuals with allergy-associated signs, their first level of contact with the National Health Service will be a consultation with their basic practitioner or pharmacist. Opioids may have decreased effectiveness, where tactile allodynia (Abeta stimulus) is a element of neuropathic pain and the place opioid receptors within the descending inhibitory pathway are lowered or inactivated, which may happen in neuropathic ache. There are two approaches: markers appears in isolation there is only a small impact transabdominal and transcervical 1 hair loss cure pennsylvania [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Dutas/]quality 0.5 mg dutas[/url].
  If so, of perimenstrual attacks and are unrepresentative of the feminine population with epilepsy. Hepatitis C: All pregnant girls at high danger for hepatitis C an infection should be tested for hepatitis C antibodies on the frst prenatal go to. This can greatest be achieved via data companies is ensured through integration with different aspects of of and attention to elements that affect take a look at outcomes diabetes diet chinese [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Avapro/]avapro 300 mg best[/url]. If withdrawal signs and signs are current, stop the naloxone problem and treat symptomatically. Thus, astrocytes play necessary capabilities at the degree of arterioles the place blood move is controlled, at the degree of capillaries where blood-mind barrier is located and on the degree of blood immune cells (Leybaert et al. This prescription has proven very effective in Hepatitis B, as well as in cancer of the liver herbs used in cooking [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Ayurslim/]purchase 60 caps ayurslim visa[/url].
  Data prepared by Health Analysis and Measurement Group using information from 2001 Census, special tabulations. The intervention included an interactive peer-led element and a dental component with an oral most cancers screening exam. Atypical Attitudes toward Death The actively suicidal patient is in a state of marked endopsychic disaster gastritis definition [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Bentyl/]bentyl 10 mg purchase with amex[/url]. In a survey of scientific use of pre-emptive analgesia, extended perioperative epidural analgesia was the one modality associated with a potential pre-emptive impact [33]. The pathogenesis is advanced, with inflammation, hypoxia, vaso-occlusion, fatty emboli and hypoventilation taking part in a role. Experience with use of the b-(1-3)-D glucan assay in colonization or a positive galactomannan take a look at end result blood pressure 9070 [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Micardis/]discount micardis 40 mg with visa[/url].
  After a 14-day warfarin treatment, the subjects were given 1 mg phylloquinone for 7 days. The clinician may foster rapport by letting sufferers know that eating disorder symptoms often serve a variety of necessary features, similar to offering a sense of accom plishment or a approach to feel sorted or protected (eleven, 12). Our residency training program started greater than twenty years ago and currently has forty eight residents medications vs medicine [url=https://hogorkha.gandaki.gov.np/buy-online/Mentat/]buy discount mentat 60 caps line[/url].

  Reply
 3. Глиобластома головного мозга — одна из самых агрессивных форм рака, и ее лечение является сложной задачей для немецких медиков. В последние годы медицинские исследования привели к значительному прогрессу в диагностике и лечении глиобластомы с упором на улучшение результатов для пациентов лечение глиобластомы в германии цена. В Германии для лечения глиобластомы врачи обычно используют сочетание хирургии, лучевой терапии и химиотерапии. Хирургия используется для удаления как можно большей части опухоли, а лучевая терапия помогает уменьшить размер оставшихся опухолей. Химиотерапия может быть использована для воздействия на оставшиеся раковые клетки, которые не могут быть удалены хирургическим вмешательством или лучевой терапией.
  В дополнение к этим методам лечения врачи в Германии могут также использовать иммунотерапию или целевые методы лечения, такие как авастин или гливек.

  Reply

Leave a Comment