[Update] ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Introduction Public Administration)-Flip eBook Pages 101 – 150 | public administration คือ – Sathyasaith

public administration คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

76
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

จะเห็นได้ว่าแนวคิดทฤษฎีในช่วง ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๖๐ น้นเม่อพิจารณาในแง่หน่วย วิเคราะห์ก็ยังให้ความส�าคัญกับการบริหารภายในองค์การ ยกเว้นการบริหารคือการเมืองท่ให้ความส�าคัญกับการบริหารระดับชาติ และจะเห็นได้ว่าท้งส่ทฤษฎีพิจารณาในแง่ของมนุษย์ ท่มีชีวิตจิตใจ ไม่ใช่
หุ่นยนต์ ส่วนทิศทางและวิธีการบริหารจะแตกต่างกัน เช่น การบริหารคือ การเมืองต้องการสร้าง
การประนีประนอมทางการเมือง ระบบราชการแบบไม่เป็นทางการน้น ต้องการให้รู้ว่าอะไรคือ

เป้าหมายท่แท้จริง และอะไรคือมรรควิธีท่จะท�าให้เป้าหมายน้นบรรลุผล มนุษยสัมพันธ์พยายามสร้างบรรยายกาศความสามัคคีในองค์การ โดยเลือกใช้วิธีการจูงใจ คนงานที่เหมาะสม และศาสตร์
การบริหารต้องการให้องค์การมีการตัดสินใจที่ดีที่สุดภายใต้ สภาวะความไม่แน่นอน
๓.๕ แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ ระหว่าง ค.ศ.๑๙๖๐ – ๑๙๗๐

ความคิดเห็นของทฤษฎีท้าทายในช่วง ค-ศ. ๑๙๕๐ – ๑๙๖๐ ได้ท�าให้นักวิชาการ ต้าน


รัฐประศาสนศาสตร์เส่อมความศรัทธาลง ในความถูกต้องและเหมาะสมของทฤษฎีด้งเดิม (ค.ศ.
๑๘๘๗ – ๑๙๕๐) อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงสมัยท้าทาย ไม่ได้เป็น ที่ยอมรับ


ของนกวิชาการโดยทวไปเหมอนสมยทฤษฎดงเดม ทฤษฎท้าทายช่วย ชว่าทฤษฎ ดังเดมมความ


บกพร่องตรงไหนบ้าง แต่ไม่ได้เสนอทางออกอันเป็นท่ยอมรับโดยท่วไปในหมู่ นักวิชาการ สถานภาพ


ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงอยู่ในสภาพที’อลเวงและขาด เอกลักษณ์
อย่างไรก็ตามแม้ว่าในทศวรรษ ๑๙๖๐ วิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังมีความอลเวง แต่ในช่วง

ประมาณ ค.ศ. ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ น้น ได้เกิดวิวัฒนาการท่ส�าคัญสองประการข้นในวิชา รัฐประศาสนศาสตร์


ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานส�าหรับก�าเนิดวิชารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ ดังนี้
๓.๕.๑ การปฏิวัติทางพฤติกรรมศาสตร์
เกิดขึ้นในปลายทศวรรษ ๑๙๕๐ และต้นทศวรรษ ๑๙๖๐ มีผลท�าให้ปรัชญา พื้นฐานของ
วิชารัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนแปลงไป การปฏิวัติทางพฤติกรรมศาสตร์ท�าให้ นักรัฐประศาสนสา


สตร์ตกอย่ในทนงลาบาก เพราะเนือหาสาระของวชารัฐประศาสนศาสตร์มลักษณะทตรงข้ามกน


วิชารัฐประศาสนศาสตร์เน้นเร่องการประยุกต์ใช้ความรู้ น�าความรู้ไปปฎิบัติ ขณะท่พฤติกรรมศาสตร์
ไม่ไดให้ความส�าคัญต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ เน้นการสร้าง องค์ความรู้ท่เช่อถือได้และเป็นวิทยาศาสตร์
งานเขยนทางรฐประศาสนศาสตรสวนมาก ออกมาในรูปของกรณเฉพาะเรอง ซงพรรณากระบวนการบริหารและการเมืองต่างๆ อันเป็นลักษณะของงานเขียนท่พวกพฤติกรรมศาสตร์ไม่ยอมรับ ดังน้น
ยงพฤตกรรมศาสตรมอทธพลมากขนเทาใดในหมนกรฐศาสตร ยงมผลทาใหวชารฐประศาสนศาสตร ์


มีสถานภาพที่ต�่าลง
ผลของการปฏิวัติทางพฤติกรรมศาสตร์ ท่มีต่อวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงน้คือ นักวิชาการให้ความส�าคัญต่อการศึกษาเร่องสถาบันทางการเมือง และรัฐบาลน้อยลง และหันมาศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์มากข้น ท�าให้วิชารัฐประศาสนศาสตร์กลายเป็นสหวิชา ท่ให้ความสนใจศึกษาวิชาจิตวิทยา
สงคมวิทยา มานุษยวทยา เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น นกวชาการบางท่านเรมเอาหลักการศกษาแบบ

�������������������.indd 76 11/23/19 1:35 PM

77
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์


วิทยาศาสตร์มาใช้ มีการให้ความสนใจกับ กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น การต้งและทดสอบ
สมมติฐาน และการวิเคราะห์ โดยอาศัยวิธีการเชิงปริมาณ พฤติกรรมศาสตร์ท�าให้นักวิชาการหันมา
ให้ความสนใจกับความ เป็นวิทยาศาสตร์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และให้ความส�าคัญกับการ
ประยุกต์ใช้วิชารัฐ ประคาสนศาสตร์เพ่อแกไขปัญหาสังคมน้อยลง ในทางปฏิบัติปรากฏว่าพฤติกรรม

ศาสตร์ได้ ท�าให้นักวิชาการสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยน�าเข้า (Input) ของระบบการเมืองมาก ส่วนเรื่อง
ปัจจัยน�าออก (Output) ซึ่งเป็นเรื่องของฝายบริหารกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนัก
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวิชารัฐประศาสนศาสตร์กับปรัชญาของพฤติกรรม ศาสตร์ จะมีลักษณะ
ที่ไม่สอดคล้องกันทีเดียวก็ตาม แต่ผลที่ปรากฏขึ้นส่งผลให้นักวิชาการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ได้ปรับตัวให้เช้ากับความคิดของพฤติกรรมศาสตร์ในที่สุด การปรับตัวด้งกล่าวเกิดขึ้นมานานตั้งแต่

ปลายทศวรรษ ๑๙๔๐ และทศวรรษ ๑๙๕๐ ในรูปของการเขียนบทความและหนังสือพิมพ์ เพ่อ
วิจารณ์ความบกพร่องของทฤษฎี และแนวความคิดรัฐประศาสนศาสตร์สมัยเดิม และในรูปของการ
เสนอให้ปรับใช้หลักของพฤติกรรมศาสตร์

๓.๕.๒ การประชุมที่มินนาวบรูค

ในเดือนกันยายน ค.ศ. ๑๙๖๘ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นคนหนุ่ม ได้มาประชุม
กันที่หอประชุม มินนาวบรูค (Minnowbrook) ณ มหาวิทยาลัย ซีราคิวส์ การจัดการประชุมครั้งนี้


มี ดไวท์ วอลโด เป็นผู้สนับสนุนให้จัดข้น วอลโด ได้อธิบายว่าเหตุผลท่เขาสนับสนุนการจัดการประชุม
ครั้งนี้มี ๒ ประการคือ ประการแรก วอลโด เห็นว่าวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในขณะนั้นมิได้ด�าเนิน
การสอนการศึกษาและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมซึ่งทวีความรุนแรงและ
ความส�าคัญขึ้นทุกวัน ประการที่สอง วอลโด เห็นว่าในขณะนั้นเกิดมีช่องว่างขึ้นระหว่างนักวิชาการท่อายุมากกับนักวิชาการท่อายุน้อย ซ่งเป็นช่วงเวลาท่นักรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากกระแส

เหตุการณ์ผันผวนของ บานเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการ การประชุมของนัก
วิชาการจึงได้หา แนวทางในการพัฒนาขอบข่ายและระเบียบของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้สอดคล้อง


กบ สภาพความเป็นจรงและปัญหาของสงคม เพ่อการปรบตวให้เข้ากับการเปลยนแปลงความ อลวน


ระส่าระส่าย ผันผวน แกว่งไกวในสภาพแวดล้อม มีการน�าเสนอให้เกิดการพัฒนา องค์การในรูปแบบใหม่ และเน้นการจัดองค์การสาธารณะท่มุ่งรับใช้ให้บริการแก่ประชาชนมาก ข้น ผลการประชุมของ
นักวิชาการได้ก่อให้เกิดแนวความคิด รัฐประศาสนศาสตร์ไน ความหมายใหม่ โดยเสนอค่านิยมที่ใช้
เป็นพ้นฐานส�าหรับการวิเคราะห์ทางทฤษฎี แนวความคิด และทางปฏิบัติ เพ่อแสวงหาความยุติธรรม


ในสังคม โดยถือเป็นพื้นฐาน คุณธรรมที่แท้จริง การรับเตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
การมีส่วนร่วมของ คนงานและประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ การเพ่มพูนทางเลือกของประชาชน

และความรับผิดชอบในการบริหารเพื่อให�โครงการบรรลุผลและมีประสิทธิผล
รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่เห็นว่า การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ควรยึด
หลักปรัชญาแบบใหม่ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ที่ถือว่า ข้อเท็จจริงและ
ค่านิยมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มากกว่าที่จะยึดตามปรัชญาแบบปฏิฐานนิยม (Positivism)

�������������������.indd 77 11/23/19 1:35 PM

78
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ที่ถือว่าข้อเท็จจริงและค่านิยมเป็นคนละเรื่องกัน แยกออกจากกันได้ ตังนั้น รัฐประศาสนศาสตร์ใน
ความหมายใหม่จึงเก่ยวข้องโดยตรงกับโลกแห่งความเป็นจริง คือสามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติได้

โดยอยู่ภายใต้หลักความยุติธรรมของสังคม โดยมุ่งเน้น ให้พลเมืองทุกคนได้รับการบริการสาธารณะ

อย่างเท่าเทียมกัน และในการปฏิบัติงาน รัฐบาล จะต้องให้ความสนใจในเร่องการกระจายโอกาส
กระจายรายได้ และกระจายการพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคทางสังคม โดยค�านึงถึงผู้ต้อย
โอกาสหรือผู้เสียเปรียบเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ ผู้บริหารงานของรัฐต้องค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานและการสร้างความยุติธรรม โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการและ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ เสียสามารถเข้ามามีส่วนในการก�าหนดนโยบายสาธารณะววฒนาการทางรฐประศาสนศาสตร์ทงสองประการข้างต้นถอเป็นแนวการศกษา
รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ และนับตั้งแต่ป ค.ศ. ๑๙๗๐ เป็นต้นมา นักรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ยึด
แนวทางการศึกษาตังกล่าวเป็นกระแสหลักจนถึงปัจจุบัน
๓.๖ แนวคิดทฤษฏีทางรัฐประสาสนศาสตร์สมัยใหม่ ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๐ – ปจจุบัน
นับต้งแต่ทศวรรษ ๑๙๗๐ เป็นต้นมา แนวคิดทฤษฎีและแนวการศึกษาทาง รัฐประศาสนศาสตร์

ที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ได้แก่ รัฐประศาสนศาสต์ในความหมาย ใหม่นโยบายสาธารณะ
เศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีองค์การที่อาศัยหลักมนุษย์นิยม และ การออกแบบองค์การสมัยใหม่
ด้งมีรายละเอียด ด้งนี้

๓.๖.๑ รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration : NPA)

จากการประชุมท่มินนาวบรูค ในส่วนของนักวิชาการได้พยายามสรุป ความคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ ความหมายใหม่ ซ่งกระท�าได้ยากเพราะในข้อเท็จจริงแล้ว นักวิชาการท่มาชมนม


กันน้นมีความเห็นไม่สอดคล้องกันทีเดียว บางทีก็ขัดแย้งกันด้วย ในการท�าความเข้าใจความคิดของ
รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ที่ดีนั้น พิทยา บวรวัฒนา (๒๕๔๓ : ๑๕๘) ได้สรุปความคิด
เป็นขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วิชารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ถือหลักปรัชญาใหม่ท่เรียกว่า ปรากฏการณ์
วิทยา แทนที่จะยึดถือปรัชญาแบบปฏิฐานนิยมทางดรรกวิทยา ซึ่งปรัชญาหลัง นี้สนับสนุนให้วิชา
รัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะแบบวิทยาศาสตร์ ถือหลักว่าค่านิยมและ ข้อเท็จจริงแยกออกจากกัน

การศึกษาแบบเชิงประจักษ์เพ่อแสวงหากฎของธรรมชาติจาก ข้อเท็จจริงจึงเป็นไปได้ นัก
รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่มีความเห็นว่าเทคนิคการวิเคราะห์ แบบวิทยาศาสตร์ เช่น สถิติ เป็น
ของวิเศษซ่งเป็นอันตรายอย่างย่งอาจท�าให้ลืมค�านึงไปว่า งานวิจัยของตนมีประโยชน์อย่างไรต่อ


มนุษย์ ท่จริงข้อเท็จจริงและค่านิยมแยกออกจากกัน ไม่ได้เพราะในที่สุดแล้วสมองมนุษย์เป็น

ตัวตีความข้อมูลทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ จึงเกิดจากสมองมนุษย์ มิได้มีตัวตนอยู่นอกสมองคน
ความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับโลกภายนอกมาจาก สมองของมนุษย์เอง ด้งนั้นนักรัฐประศาสนศาสตร์
จึงมีหน้าที่ประสานวิธีการมองโลกต่าง ๆ

�������������������.indd 78 11/23/19 1:35 PM

79
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๑.๒ วิชารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ ต้องการให็วิชาเกี่ยวข้อง โดยตรงกับ
โลกความเป็นจริง (Relevant) ในเรื่องนี้ แฟรงค์ มารินิ (Frank Marini) ได้อธิบายว่าแยกได้สาม
ประการ คือ ประการแรก วิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องทันต่อสภาพการณ์ที่ ผันแปรตลอดเวลาใน

ปัจจุบัน (turbulent times) จะเห็นจากการถกเถียงแนวความคิดเร่อง การกระจายอ�านาจและการ
มีส่วนร่วม ประการที่สอง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องตามทันต่อปัญหาต่าง ๆ ประการสาม วิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ต้องเป็นประโยชน์ต่อนักปฏิบัติและช่วย ท�าให้เข้าใจโลกความเป็นจริงดีข้นถึงแม้ว่าแนวคิดเก่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่น้นแตกต่างกัน ในแง่ของนักวิชาการ
แต่ละคน ในส่วนตัวของผู้เรียบเรียงนิยมสาระส�าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ ในความหมายใหม่ใน
๑๐


ทรรศนะของ อุทัย เลาหวิเชียร ซ่งมีสาระส�าคัญ ๔ ประการคือ ประการแรกการสนใจเร่องท ี ่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ควรสนใจปัญหาของสังคมโดยเฉพาะเป้า
หมายสาธารณะที่ส�าคัญ ๆ ประการที่สอง แนวความคิดนี้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับค่านิยม (Value)
นักบริหารควรจะยื่น มือเข้าช่วยเหลือบุคคลที่เสียเปรียบทางสังคม ซึ่งก็คือการใช้ค่านิยมอย่างหนึ่ง
นักบริหารจะ วางตัวเป็นกลาง (Neutral) ได้ยาก เพราะถ้าวางตัวเป็นกลางคนที่ได้เปรียบทางสังคม

ก็จะ ได้เปรียบย่งข้น คนท่เสียเปรียบก็จะเสียเปรียบตลอดไป สังคมก็จะเกิดช่องว่างไม่น่าอยู่ ประการที่สาม ได้แก่ ความเสมอภาคทางสังคม (Social Equity) เพื่อช่วยเหลือผู้ต้อยโอกาส ในสังคมให้เกิด
ความเสมอภาค ประการที่สี่ เรื่องการเปลี่ยนแปลง (Change) การเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายความ
ว่านักบริหารจะต้องเป็นฝายริเร่มการเปล่ยนแปลง เพ่อให้ความเสมอภาคทางสังคมประสบผลส�าเร็จนอกจากนี้ยังเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้อง ค�านึงถึงตลอดเวลา เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่


ตลอดเวลา นกบรหารหรอหวหนางานจง ตองคานงถงการเปลยนแปลงใหสอดคลองกบความตองการ


ของสังคม

๑๐ อุทัย เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่าง ๆ, พิมพ์ครั้งที่ ๖. (กรุงเทพมหานคร
: เสมาธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๓๓-๓๕.

�������������������.indd 79 11/23/19 1:35 PM

80
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๓.๖.๒ นโยบายสาธารณะ (Public Policy)

แนวการศึกษานโยบายสาธารณะ จะเน้นในเร่องขบวนการเก่ยวกับการ ก�าหนดการใช้ และ


การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษาสนใจนโยบาย สาธารณะที่ส�าคัญๆ ของประเทศ
เพื่อศึกษาให้ลึกซึ้ง และมีความช�านาญในแต่ละด้าน ในปัจจุบันการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะได้

สนใจในค่านิยมท่ส�าคัญของสังคม เช่น ค่านิยม เก่ยวกับความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการบริหาร และประโยชน์ของ ผู้รับบริการ เป็นต้นข้อดี ของการศึกษาในแนวน้ก็คือ เป็นแนวการศึกษาท่ไม่ท้งความส�าคัญของการเมือง เป็นการ


สอดคล้องกับความจริงท่ว่า การบริหารและการเมืองเป็นส่งแยกกันไม่ได้ ให้ความส�าคัญท้งในทฤษฎ ี


ปทสถานและทฤษฎประจกษวาท ใชหลกคณตศาสตรเทาท จาเปน และเปนการอดชองวางระหวาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ แนวการศึกษานี้ให้ความส�าคัญทั้ง
ในด้านวิชาการ และหน่วยราชการ ข้อส�าคัญก็คือนโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์
นโยบายจะช่วยให้ประเทศมีนโยบายที่ดีๆ เป็นที่สนใจของคนทุกฝาย เพราะนโยบายย่อม กระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกกลุ่ม ทั้งในวงราชการและประชาชนทั่วไป
ข้อเสีย ของการศึกษานโยบายสาธารณะ คือ การไม่สนใจเรื่องขององค์การ และเรื่องการ


จัดการ ตลอดจนเร่องของคนในองค์การจึงท�าให้ขอบข่ายการศึกษาไม่กว้าง เท่าท่ควร การศึกษา
วิชาการบริหารโดยไม่ให้ความส�าคัญของคนและองค์การ ตลอดจนวิธีการจัดการ ย่อมไม่สามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ในทุกแง่ทุกมุมได้
๓.๖.๓ เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy)
แนวคิดอีกนัยหนึ่งก็คือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมือง หมายถึงความเกี่ยวโยง ระหว่างระบบ

การเมือง (โครงสร้างของกฎเกณฑ์) และระบบเศรษฐกิจ (ระบบการผลิตและ แลกเปล่ยนสินค้าและ
บริการ) ระบบการเมือง ประกอบไปด้วย ระบบอ�านาจและค่านิยมหรือ เป้าหมายในการใช้อ�านาจน้นส่วนระบบเศรษฐกจนนหมายถงระบบททาการผลตสนค้าและบรการ เป็นการพจารณาถงรปแบบองค์การต่าง ๆ ท่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ รวมตลอดจนหมายถึงกลไก กฎระเบียบ และสถาบัน

ต่าง ๆ ซึ่งก�าหนดลักษณะการแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการทั้งหลาย พิทยา บวรวัฒนา (๒๕๔๓ :
๔๑) ได้กล่าวถึงองค์การสาธารณะ โดยท่วไปแล้ว จะมีองค์ประกอบทางเศรษฐกิจการเมืองอยู่ ๔

ประการ คือ
๑. การเมืองภายนอกองค์การ (External Political Aspects) หมายถึงการติดต่อแลก
เปลี่ยนระหว่างตัวแสดงภายนอกทั้งหลาย (คน กลุ่ม หรือสถาบัน) กับองค์การ สาธารณะองค์การ
หนึ่ง เพื่อตกลงกันเองว่าใครควรมีความชอบธรรม ในการควบคุมเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร การ
ก�าหนดเป้าหมายองค์การ และกติกาในการตกลงกัน ลักษณะพิเศษขององค์การสาธารณะคือตัว
แสดงภายนอก มักมีบทบาทในการก�าหนดเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากร และให้หรือไม่ให้ความเห็น
ชอบในงานที่องค์การสาธารณะท�า
�������������������.indd 80 11/23/19 1:35 PM

81
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๒. เศรษฐกิจภายนอกองค์การ (Economic Environment) หมายถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ที่อยู่นอกองค์การสาธารณะ และมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ขององค์การ สาธารณะ เช่น

โครงสร้างของตลาดแรงงานอาจมีการแย่งชิงบุคลากร ท่มืความสามารถ ด้วยการให้รางวัลตอบแทน
ที่สูง ซึ่งองค์ประกอบเศรษฐกิจภายนอกองค์การมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเรื่องการเมืองขึ้นมาได้

๓. การเมืองภายในองค์การ (Internal Polity) หมายถึงโครงสร้างอ�านาจ อย่างเป็น

ทางการ และอิทธิพลภายในองค์การ ซ่งครอบคลุมถึงเร่องความอยู่รอด เป้าหมาย ขององค์การ

เป้าหมายของผู้น�า และความชอบธรรมของหน้าที่
๔. เศรษฐกิจภายในองค์การ (Internal Economy) หมายถึงองค์ประกอบ ขององค์การ


สาธารณะทเกยวของกบการทางานใหสาเรจ องคการจะมกระบวนการทางานซง ประสานปจจยการผลิตต่าง ๆ ให้เข้ากันเพื่อผลิตผลงานออกมา เช่น การแบ่งหน้าที่กันท�า การจัดระบบการท�างานที่
เป็นสากล การกระจายของที่ดั้งสาขาต่าง ๆ ขององค์การ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท�างาน
การจัดระบบงบประมาณและการบัญชีที่เหมาะสม เป็นต้น
องค์ประกอบเศรษฐกิจภายในองค์การส�าคัญมาก เพราะโดยหลักการแล้ว องค์การจะมุ่งท�างานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้น จึงเป็นหน้าท่ของฝายการเมืองภายใน องค์การท่จะปกป้อง
ส่วนเศรษฐกิจภายในองค์การให้ปลอดจากการแทรกแซงของฝาย การเมืองและเศรษฐกิจภายนอก
องค์การ มิฉะนั้นแล้วอาจจะท�าให้งานภายในองค์การติดขัด ขึ้นมาในทางปฏิบัติบางทีฝายการเมือง
ภายในองค์การไม่สามารถปกป้องภัยจากข้างนอกได้ ท�าให้กลไกเศรษฐกิจภายในองค์การท�างาน

ไม่เต็มที่ เช่น อาจมีการคัดพรรคพวกเข้ามา ท�างาน (ซึ่งท�างานไม่เก่งจริง) และมีการสรางอาณาจักร
ระหว่างสมาชิกของกลุ่มในองค์การ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานได้
๓.๖.๔ ทฤษฎีองค์การที่อาศัยหลักมนุษย์นิยม (Organizational Humanism)
แนวความคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันอีกประการหน่งก็คือ ทฤษฎี องค์การท่อาศัย


หลักมนุษย์นิยม ทฤษฎีน้ให้ความส�าคัญเก่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ องค์การโดยเฉพาะ
อย่างย่งก็คือการสร้างเสริมให้มีองค์การท่มีบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย เพ่อสนับสนุนให้คนมีโอกาส


บรรลุความพึงพอใจท่ได้ปฏิบัติตามศักยภาพของตนเอง ตัวอย่างเช่น นักดนตรีก็ควรเล่นดนตรี จิตรกร
ก็ควรเขียนรูป และกวีก็ควรจะเขียนกลอน เพราะการกระท�าเช่นนี้นั้นจะช่วยให้คนเหล่านั้นมีความ
สงบในจิตใจ นอกจากนี้ ยังมีโอกาส ท�าในสิ่งที่เรามีความสามารถและมีความประสงค์ เมื่อเป็นเช่น
น้จะท�าให้มนุษย์มีการพัฒนา คือมีความเจริญเติบโตทางจิตใจรักษาความสงบเป็นตัวของตัวเอง และ

มีความสามารถในการ เลือกที่จะกระท�า คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์ปฏิบัติงานอย่างมีความ

สุขใจและเป็นเหตุ ให้มีผลผลิตสูงตามมาด้วย ดังน้นทฤษฎีองค์การท่อาศัยหลักมนุษย์นิยมจึงม ี

วัตถุประสงค์ประการหน่งก็คือ การสร้างสรรค์บรรยากาศและส่งเสริมให้คนในองค์การมีปฎิสัมพันธ์

กันในลักษณะของประชาธิปไตย

�������������������.indd 81 11/23/19 1:35 PM

82
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๓.๖.๕ การออกแบบองค์การสมัยใหม่ (Modern Organizational Design)


ในปัจจุบันสังคมก�าลังเปล่ยนแปลงไปอย่างมาก ท�าให้การจัดองค์การตามรูปแบบระบบ
ราชการของ แม็ก เวเบอร์ นั้น ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ของสังคมอีก ต่อไปแล้ว การจัด
องค์การแบบระบบราชการไม่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้เหมือนสมัยก่อน

ในปัจจุบันโลกเราเปล่ยนแปลงไปมาก กล่าวคือ เทคโนโลยีต่าง ๆ ของโลกได้ก้าวหน้าไปไกลมาก

สภาพแวดล้อมมีลักษณะท่ไม่แน่นอน เปล่ยนแปลงตลอดเวลา และทัศนคติของคนในปัจจุบัน

ก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากอีกด้วย
การที่สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมหมายความว่าองค์การที่ดีนั้น ต้องปรับตัวให้
เข้าสภาพการณ!หม่ดังกล่าวด้วย สมัยก่อนองค์การแบบระบบราชการเน้น ทิศทางองค์การความมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ลงทุนน้อยท่สุดเพ่อผลผลิตสูงสุด มาสมัยใหม่สภาพแวดล้อม


ทเปลยนแปลงไปทาให้องคการต้องเปล่ยนแปลงทศทางตามไปด้วย ดังนนในปจจบนนอกจากองค์การ
ทั่วไปจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพแล้ว องค์การสมัยใหม่ยังได้ ผนวกเอาทิศทางใหม่ ๆ ๓ ทิศทาง กล่าว
คือ ประการแรกได้แก่ ความสามัคคีกลมเกลียวของ สมาชิกภายในองค์การ และการประสานความ
ต้องการของสมาชิกองค์การให้เข้ากับ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์การ (Integration)
ประการท่สอง ได้แก่ ความสามารถขององค์การในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่เปล่ยนแปลง(Adaptability) และประการทสามได้แก่ ความสามารถขององค์การในการให้บรการลูกค้าและสนองต่อประโยชน์ สังคมโดยส่วนรวม (Social Relevance) ทิศทางองค์การสามประการซึ่งได้รับความ
นิยมมาก ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องใหม่ องค์การระบบราชการมิได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อกลไกส�าหรับ


บรรลุ เป้าหมายของทิศทางท้งสาม รูปแบบองค์การสมัยใหม่ควรมีลักษณะช่วคราวเป็นองค์การ
แบบโครงการ หรือเป็นรูปแบบองค์การตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และมีความเป็น
ประชาธิปไตยในองค์การอีกด้วย
จากที่กล่าวมาคือแนวคิดทฤษฎีที่นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ให้ความสนใจใน ปัจจุบัน

แต่มิใช่เพียงเท่าน้นักวิชาการบางท่านยังให้ความสนใจในเร่องอ่นอีก อาทิเช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง


หน่วยงาน การจัดการแบบประหยัด ชีวิตองค์การ การวิจัยเรื่ององค์การ เป็นด้น

�������������������.indd 82 11/23/19 1:35 PM

83
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

สรุปท้ายบท

แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาตร์แปงออกเป็น ๔ ช่วงสมัย คือ สมัยนรก แนวคิดทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ. ๑๘๘๗ – ๑๙๕๐ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี การบริหารแยก
ออกจากการเมือง และทฤษฎีหลักการบริหาร สมัยทาท้ายทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.
๑๙๕๐ – ๑๙๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการบริหารคือ การเมือง ระบบราชการแบบไม่เป็นทางการ
มนุษยสัมพันธ์ และศาสตร์การบริหาร สมัยทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ใน ค.ศ. ๑๙๖๐ –
๑๙๗๐ มีเหตุการณ์ ๒ เหตุการณ์ คือ การปฏิวัติทางพฤติกรรมศาสตร์และการประชุมที่มินนาวบรูค
ที่ส่งผลให้เกิดวิชารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ และสมัยสุดท้ายแนวคิดทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๐ – ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ นโยบาย
สาธารณะ เศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีองค์การท่อาศัยหลักมนุษยนิยม และการออกแบบองค์การ

สมัยใหม่

�������������������.indd 83 11/23/19 1:35 PM

84
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ค�าถามท้ายบทที่ ๓

๑. อธิบายความหมายของทฤษฎี และความแตกต่างระหว่างแนวคิดกับทฤษฎี

๒. แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ค.ศ. ๑๘๘๗ – ๑๙๕๐ มีทฤษฎีอะไรบ้าง

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีใน ช่วง ค.ศ. ๑๘๘๗ – ๑๙๕๐ มาให้เข้าใจ
๔. แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ค.ศ. ๑๙๕๐ – ๑๙๖๐ มีทฤษฎีอะไรบ้าง
๕. วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีในช่วง ค.ศ. ๑๙๕๐ – ๑๙๖๐ มาให้เข้าใจ
๖. อธิบายเหตุการณ์ท่เกิดข้นในช่วง ค.ศ. ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ ท่ส่งผลต่อวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๗. วิเคราะห์เหตุการณ์ท่เกิดข้นว่าส่งผลต่อการก�าเนิดแนวคิดทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

สมัยใหม่ อย่างไร

�������������������.indd 84 11/23/19 1:35 PM

85
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

เอกสารอ้างอิงประจ�าบท

จุมพล หนิมพานิช. ระบบราชการเปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการ บริหาร

การพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘.
พิทยา บวรวัฒนา. รัฐประศาสนศาสตร์ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. ๑๘๘๗ – ค.ศ. ๑๙๗๐).
พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. ความรู้เบ้องต้นเก่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บพิธ
การพิมพ์ จ�ากัด, ๒๕๔๙.
วิเชียร วิทยอุดม. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไชเท็กซ์, ๒๕๔๘.

สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร
: รัตนพรชัย, ๒๕๔๘.อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ. พิมพ์คร้งท่ ๖. กรุงเทพมหานคร
: เสมาธรรม, ๒๕๔๓.

�������������������.indd 85 11/23/19 1:35 PM

บันทึกช่วยจ�า

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

�������������������.indd 86 11/23/19 1:35 PM

แผนการจัดการเรียนรู้ ประจ�าบทที่ ๔
เรื่อง การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

ก. เนื้อหาสาระที่ศึกษา
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

๑. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

๓. วิธีสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
๔. คุณลักษณะของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ที่พึงประสงค์

๕. เป้าหมายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่

ข. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เมื่อได้ศึกษาบทที่ ๔ จบแล้ว ผู้ศึกษามีความสามารถได้
๑. อธิบายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยได้

๒. อธิบายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยได้
๓. อธิบายวิธีสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยได้

๔. อธิบายคุณลักษณะของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ที่พึงประสงค์ได้
๕. อธิบายเป้าหมายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ได้

ค. กระบวนการเรียนรู้
๑. อาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่างงานวิจัยตามความสนใจของนิสิต และ เกร่นนาการศึกษา


รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยมีความหมายอย่างไร

๒. อาจารย์ผู้สอนกล่าวเปิดประเด็นซักถามผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เก่ยวกับการ
วิจัยโดยการตอบปากเปล่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตื่นตัวอยู่เสมอ
๓. ค�าถามใดที่ผู้เรียนตอบแล้วไม่ชัดเจนพอ ผู้สอนควรอธิบายประเด็นนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง


๔. ก่อนสอนทุกคร้ง อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความอยากรู้อยากเห็น
๕. อาจารย์ผู้สอนเสนอแนะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสืออื่น ๆ หรืองานวิจัย

อื่น ๆ
๖. เมื่อศึกษาแต่ละบทจบแล้ว อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน ทุกคนไปท�าค�าถาม
ท้ายบทแล้วน�ามาส่งในสัปดาห์ต่อไป

�������������������.indd 87 11/23/19 1:35 PM

๗. อาจารย์ผู้สอนอธิบายสรุป “ความรู้เบ้องต้นเก่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์” อีกคร้งเพ่อเป็นการทบทวนเน้อหาสาระ แล้วผู้สอนสอบถามผู้เรียนในประเด็นท่ได้เรียนมาแล้ว เพ่อเป็นการ
ประเมินผู้เรียนว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
ง. แหล่งการเรียนรู้
๑. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
๒. หนังสือหรือตาราเก่ยวกับรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ


วารสารอื่น ๆ เป็นต้น
๓. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จ. สื่อการเรียนการสอน
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๒. บอร์ดความรู้, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, Internet, Website, งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ
วารสาร เป็นต้น

๓. ใบงาน/งานที่มอบหมายอื่น ๆ

ฉ. การวัดผลและประเมินผล

๑. ด้านความรู้ : ประเมินจากการตอบค�าถาม/แสดงความคิดเห็น
๒. ด้านทักษะ : ประเมินด้วยการสังเกตการน�าเสนอผลงานเดี่ยว/งานกลุ่ม
๓. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ประเมินการสังเกตพฤติกรรม/การร่วมกิจกรรม/

การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา : ประเมินผล
การน�าเสนอรายงานเป็นทีม และพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม


๕. ด้านทกษะการวิเคราะห์เชงตัวเลข การสอสารและการใช้เทคโนโลยสารสนเทศทต้อง


พัฒนา : ประเมินผลการค้นคว้า การอ้างอิง การท�ารายงาน เน้นข้อมูลเชิงตัวเลขและค�าอธิบาย

�������������������.indd 88 11/23/19 1:35 PM

บทที่ ๔
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Science) คือ การเรียนการสอนวิชาในด้าน

การบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐ ในประเทศไทยมีหลายสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนท้งน้การสังกัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีอยู่ในหลากหลายลักษณะ อาทิ สังกัดอยู่ภายใต้ช่อคณะ
โดยตรง เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดอยู่ภายใต้ชื่อคณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นการศึกษาเกี่ยว
กับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรื่องกรอบแนวความคิดด้านการบริหาร องค์การและการ
จัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources


Management) การบรหารงานคลงและงบประมาณ (Fiscal Administration & Budgeting)
การบัญชีรัฐบาล (Government Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative Planning)

กฎหมายมหาชน (Public Laws) ระบบสารสนเทศเพ่อการบริหารงานภาครัฐ (Public Information
System) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารงานต�ารวจ (Police Administration)
และจิตวิทยาองค์การ (Organizational Psychology)

๔.๑ การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการท้าทายจากการเปล่ยนแปลงท่เกิดข้นจากการปฏิรูประบบราชการในช่วง ทศวรรษ ๒๕๔๐ ท่ผ่านมา ท�าให้ภาครฐต้องปรับระบบการทางานน�าเอาแนวคิดการบริหารงานภาครัฐจากนานาประเทศเพ่อยกระดับการบริหารงานของภาครัฐ ให้ทัดเทียมกับ

อารยประเทศ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ทันกับความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีท่รัฐจ�าเป็นต้อง

น�ามาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานส่งมอบการบริการของภาครัฐสู่ประชาชนให้ทันสมัยและ
รวดเร็ว การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ไทยที่มีมากกว่า ๑๖๐ หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
และมากกว่า ๑๐๐ หลักสูตรใน ระดับปริญญาโทและเอกรวมกัน
การศึกษาวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ที่เข้าสู่ประเทศไทยนั้น อาจแบ่ง ได้เป็น ๔ ช่วง คือ
๑. สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดการเรียนการสอน ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นครั้งแรก ด้วยการสถาปนา โรงเรียนฝกหัดข้าราชการ
พลเรือน และมีการต้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์คร้งแรก ในป พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยได้โปรดเกล้าฯ สถาปนา


โรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

�������������������.indd 89 11/23/19 1:35 PM

90
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๒. สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดโปรดเกลาฯ ใหโอนโรงเรียน


กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม มารวมกับแผนกรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้ช่อใหม่ว่า “คณะ


นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” ซ่งต่อมาได้ถูกโอนไปให้อยู่ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
ในปเดียวกัน และต่อมาถูกโอนย้ายกลับไว้ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๙๑ และในป
ถัดมาได้มี การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในป พ.ศ. ๒๔๙๒
๓. สมัย พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๓๐ โดยช่วงต้นป ๒๕๐๐ เป็นยุคสมัยความช่วยเหลือ ทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทยทางด้านทุนการศึกษา และการแลกเปล่ยน

จนก่อ เกิดมหาวิทยาลัยส�าคัญหลายแห่ง อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลังป ๒๕๑๖


กระแส ความต่นตัวทางประชาธิปไตยรุนแรง จึงน�าไปสู่การเพ่มหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัย ของรัฐหลายแห่ง
๔. สมัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีแนวโน้มของ การกระจาย
อ�านาจ ไปสู่ท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้านจัดการภาครัฐแนวใหม่ เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็น
การผลิต บัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมจึงได้ เกิดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์
ขึ้นใน มหาวิทยาลัยรัฐและในก�ากับของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชน

โดยภาพรวมของการศกษารฐศาสตร์การเมองการปกครองและรฐประศาสนศาสตรในประเทศ

ไทยได้รับอิทธิพลการศึกษาจากประเทศตะวันตก โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรงนับแต่เร่มก่อต้งสถาบันการศึกษาช้นน�าของประเทศเป็นต้นมา ส่วนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นั้นจะเป็น ออกเป็นสองสาย คือ สายสหรัฐอเมริกา และสายอังกฤษที่มีผลต่อการร่างปรัชญาและ


หลกสตรของ สถาบนการศกษาตางในประเทศ สาหรบบรบทแวดลอมภายในประเทศถอไดวามความ
แตกต่างกันไปตาม แต่ละสาขา โดยเร่มจากรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท่มีการกล่าวถึงความ

เช่อมโยงของสภาพการณ์ ภายในประเทศท่มีอิทธิพลต่อปัจจัยน�าเข้าในด้านการก�าหนดปรัชญาเน้อหาหลักสูตร การคัดเลือกผู้เรียน และมีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตในส่วนของกระบวนการเรียน
การสอน ผู้สอน ตลอดจนต�ารารูปเล่ม และต�าราทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่งจ�าแนกได้ชัดเจนในมหาวิทยาลัย

ทั้งของรัฐ เอกชน และราชภัฏ โดยบริบท แวดล้อมภายในประเทศที่ว่านี้ ได้แก่ ประเด็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยรามค�าแหง) ประเด็นความต้องการเป็น มหาวิทยาลัย

สมบูรณ์แบบ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ประเด็น เหตุการณ์ความไม่สงบ ในพ้นท่อัตลักษณ์ชุมชน


ท้องถ่น สิทธิมนุษยชน (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่)ประเด็นการยกระดับและแตกแขนงของคณะและ สาขา(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี) ประเด็นการตอบสนองต่อการกระจาย อ�านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถ่น (มหาวิทยาลัย
ราชภฎสวนดสต) ตลอดจนประเดนการรวบรวมองคความรสหวทยาการ เศรษฐศาสตรและการเมอง(มหาวิทยาลัยรังสิต) ส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ในประเด็นของบริบท แวดล้อมภายในประเทศ
ที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยน าเข้าในด้านการก�าหนดปรัชญา เนื้อหา หลักสูตร การ
คัดเลือกผู้เรียน และมีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตในส่วนของ กระบวนการเรียนการ สอน ผู้สอน
�������������������.indd 90 11/23/19 1:35 PM

91
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ตลอดจนต�ารารูปเล่มและต�าราทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีคล้ายคลึงกัน ทั้งใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และ ราชภัฏ โดยบริบทแวดล้อมภายในประเทศที่ว่านี้ส่วนใหญ่มาจาก

การปฏิรูประบบ ราชการคร้งล่าสุดท�าให้เกิดการออกกฎหมายส�าคัญๆ หลายฉบับตามมาพร้อมๆ

กับการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับในช่วงสองทศวรรษท่ผ่านมาน�าไปสู่การน�า แนวคิดการ
จัดการภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินจนถึงปัจจุบัน

๔.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับสาขารัฐศาสตร์ โดยบาง

มหาวิทยาลัยน�าสาขารัฐประศาสนศาสตร์รวมกับสาขารัฐศาสตร์ ดังน้นจึงต้องเร่มกล่าวถึงหลักสูตร

การศึกษารัฐศาสตร์ด้วย

อุทัย เลาหวิเชียร ได้วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศ ไทยเอาไว้
เม่อ ค.ศ. ๑๙๙๑ จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยสมัยน้น ๗ แห่ง ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร


ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยแบ่งการวิเคราะห์
เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาผลการศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ดังต่อไปน ี ้

๑. ระดับปริญญาตรี

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาตรี อุทัย เลาหวิเชียร น�าเสนอข้อมูลการ วิเคราะห์
ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงสอนรัฐประศาสนศาสตร ์
อยู่ในคณะรัฐศาสตร์ ส่วนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอนอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ

ทางด้านชื่อปริญญามหาวิทยาลัยรามค�าแหง เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยให้ปริญญารัฐศาสตร์ท่เน้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ แต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และเกษตรศาสตร์ให้ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่สอนระดับปริญญาตร ี


สอนวิชา ทางศิลปศาสตร์เป็นพ้นฐานและให้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์เป้าหมายของการศึกษา
คือการฝกอบรมเพ่อเข้ารับราชการ บางมหาวิทยาลัยจะเน้นความเป็นวิชาชีพ เช่น จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวคือ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเน้น
การบริหารงานบุคคลและการคลัง สุโขทัยธรรมาธิราชเน้นการบริหารงานบุคคล การบริหารท้องถ่น

และการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยสงขลาเน้นการบริหารทั่วไป กิจการสาธารณะและการปกครอง
ท้องถิ่น

๑ (Education for public administration in Thailand,” in Ledivina V.Cario, ed.,Public education
management in Asia and the Pacific (Manila : Philippines Institute for Development Studies, 1991),
p. 305-328.)

�������������������.indd 91 11/23/19 1:35 PM

92
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางด้านจานวนหน่วยกิตของหลกสูตรรฐประศาสนศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลยไม่แตกต่าง


กันมากอยู่ ระหว่างต่าสุด คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�านวน ๑๓๗ หน่วยกิจและสูงสูดคือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๔๘ หน่วยกิต ส่วนใหญ่สอนคณิตศาสตร์และสถิติเพียงบางวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ เกษตรศาสตร์สอนสูงสุด ๖ หน่วยกิต ส่วนทางด้านจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และรามค�าแหงสอน เพียง ๓ หน่วยกิต ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราชไม่สอนเลยยิ่งกว่าน้นหลักสูตรยังก�าหนดวิชาทาง วิทยาศาสตร์เอาไว้น้อยมากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์สอน ๕ หน่วยกิต มหาวิทยาลัยสงขลาและสุโขทัยธรรมาธิราชสอน ๖ หน่วยกิต ส่วน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรียน ๓ หน่วยกิต
ทางด้านการศึกษาท่วไป ได้แก่ ภาษาและมนุษยศาสตร์น้น มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและเกษตรศาสตร์สอนมากกว่ามหาวิทยาลัยอ่น ส�าหรับวิชาทางสังคมศาสตร์ท่สอนทุกมหาวิทยาลัย

ได้แก่ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ จิตวิทยา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองไทย พฤติกรรม
ศาสตร์ เบื้องต้น ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ส่วนทางด้านวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ดูตารางที่ ๔.๑) มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้
เรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพียง ๒๔ หน่วยกิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ก�าหนดให้เรียน ๓๒
หน่วยกิต ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นให้เรียนมากว่านั้น เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสงขลา
นครินทร์ให้เรียน ๘๔ หน่วยกิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เรียน ๗๓ หน่วยกิต และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ให้เรียน ๔๕ หน่วยกิต ในแง่ความช�านาญเฉพาะด้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบ่งออก
เป็น ๒ สาขา ปัจจุบันหกลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตร ี
จัดให้เป็นวิชาเลือกมี ๓ กลุ่ม คือ (๑) การบริหารงานบคุคล (๒) การบริหารงานคลัง และ (๓) นโยบาย
และการวางแผนการบริการงานบุคคลของรัฐและการบริหารการคลังสาธารณะ แม้สาขาท้งสองน ้ ี

จะเป็นวิชาหลักแต่ก็มีประโยชน์ต่อการเลือกหางานทั้งภาครัฐและเอกชน

อุทัย เลาหวิเชียร วิเคราะห์ต่อว่ามหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่แบ่งรัฐประศาสนศาสตร์ เป็น
สาขา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแบ่งเป็น ๓ สาขา คือ การบริหารทั่วไป การจัดการ

รัฐบาล และการปกครองท้องถ่นและการบริหาร ส�าหรับสาขาการบริหารทั่วไปกับการจัดการรัฐบาล
ยากที่จะแยกออกจากกันได้ เพราะมีลักษณะที่เป็นการศึกษาทั่วไป มีหลายวิชาที่ปรากฏอยู่ทั้งสองสาขา เช่น องค์การและการบรหาร พฤตกรรมมนุษย์ในองค์การ กฎหมายปกครอง การประเมน
โครงการ การพัฒนาบุคคล ระบบงบประมาณ ส่วนท่แตกต่างกันมีเพียงสาขาการจัดการรัฐบาล

ก�าหนดให้เรียนวิชา เฉพาะมากว่า เช่น การบริหารการศึกษา การบริหารงานสาธารณสุข การบริหาร
งานสหกรณ์และการ บริหารงานต�ารวจ เน้อหาท่ให้เรียนน้ก็เพ่อให้นักศึกษามีโอกาสหางานในหน่วย

งานหลัก นอกจากน้น ยังสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาท่สนใจการพัฒนาภูมิภาค ซ่งเป็นสาขา


ส�าคัญของการบริหารการพัฒนาส่วนการปกครองท้องถ่นและการบริหารก็เป็นสาขาท่มุ่งเตรียม


นักศึกษาเพื่อท�างานในองค์กร ปกครองท้องถิ่นและต�าแหน่งอื่น ๆ ในกระทรวงมหาดไทย อันที่จริง
สาขาการปกครองท้องถิ่นและการบริหารเป็นสาขาที่ส�าคัญมาก

�������������������.indd 92 11/23/19 1:35 PM

93
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ตารางที ๔.๑ หลกสูตรปรญญาตรทางรฐประศาสนศาสตรในประเทศไทย (จานวนหนวยกิต)จฬ. มธ. มร. มสธ. มก. มอ.
วิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์
– รัฐประศาสนศาสตร์ทั่วไป ๔๐ ๓๐ – ๔๕ ๗ ๖๐

– อาณาบรเิวณท่เน้นภายใน ๒๔ ๑๕ ๒๔ ๓๐ – ๒๔
รัฐประศาสนศาสตร์
– วิชาเลือกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๙ – – ๙ ๒๕ –

รวม ๗๓ ๔๕ ๒๔ ๘๔ ๓๒ ๘๔
วิชาอื่น

– การศึกษาทั่วไป ๑๘ ๒๔ ๔๖ ๒๗ ๕๐ ๕๐
– สังคมศาสตร์ ๓๖ ๖๓ ๔๘ ๒๑ ๓๓ ๑๘

– คณิตศาสตร์และสถิติิ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ –
– วิทยาศาสตร์ ๓ ๕ ๓ ๖ ๖ ๖

– วิชาเลือกอิสระ ๘ – ๑๕ – ๒๑ ๑๘
รวมวิชาอื่น ๖๘ ๙๕ ๑๑๕ ๖๐ ๑๑๖ ๙๒

รวมทั้งหมด ๑๔๑ ๑๔๐ ๑๓๙ ๑๔๔ ๑๔๘ ๑๗๖

๒ Uthai Laohavichien, “Esucation for public adminidtration in Thailand,”in Ledivina V.
Carino, ed., Public education management in Asia and the Pacific (Manila:Philippines Indtitute for
Development Studies, 1991),p. 327.

�������������������.indd 93 11/23/19 1:35 PM

94
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์


เม่อเทียบกับมหาวิทยาลัยสุโขททัยธรรมธิราช นักศึกษาต้องเลือกเรียน ๒๔ หน่วยกิต

จากสาขาท่สนใจ คือ การบริหารงานบุคคล การปกครองท้องถ่นและการพัฒนาชนบทและการบริหาร
ท่วไป ดังน้น เม่อเทียบกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและสงขลานครินทร์ แล้ว
เห็นชัดว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเน้นเครื่องมือและเทคนิค (Nuts and Bolts) และต้องการฝก

นักศึกษาให้ท�างานเป็นเจ้าหน้าท่หรือผู้เช่ยวชาญ ขณะท่สงขลานครินทร์สนใจเน้อหาวิชาเฉพาะและ
ต้งใจฝกฝนนักศึกษาเข้าท�างานในงานหลัก ขณะท่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเน้นท้งเทคนิคและเน้อหาวิชาเฉพาะ ข้นอยู่กับการเลือกสาขาของนักศึกษา เม่อเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย


ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และรามค�าแหงแล้ว มีจุดอ่อนตรงขาดจุดเน้นจองสาขา เช่น รามค�าแหง
ให้เรียนกว้างเกินไป คือ เรียนต้งแต่ทฤษฎีองค์การไปจนถึงการบริหารรัฐวิสาหกิจ และต้งแต่เทคโนโลย ีการบริหาร ไปจนถึงการบริหารงานต�ารวจ เน่องจากรามค�าแหงไม่มีหลักสูตรพ้นฐานทาง


รัฐประศาสนศาสตร์ เหมือนมหาวิทยาลัยอ่น อุทัย เลาหวิเชียรจึงลงความเห็นว่าหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ของ รามค�าแหงน่าจะอ่อนที่สุด
แม้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก�าหนดให้เรียนเฉพาะเพียง ๑๕ หน่วยกิต แต่ทางปฏิบัต ิ

นักศึกษาต้องเรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ท่วไป ๓๐ หน่วยกิต ท�าให้โครงสร้างหลักสูตรของ
ธรรมศาสตร์ดีกว่ารามค�าแหง ท�านองเดียวกัน แม้ว่าเกษตรศาสตร์ก�าหนดให้เรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เพยง ๗ หน่วยกต ทางปฏบตนกศกษากสามารถเลอกวชารฐประศาสนศาสตร์เป็นวชาเลอกได้

อีก ๒๕ หน่วยกิต

ตามท่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติในระดับปริญญาตรีจดให้เรยนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตามจริงผู้ท่สมัครเรียนปริญญาโททาง
รัฐประศาสนศาสตร์ส่วนมากก็เพื่อต้องการเรียนวิชาเอกวิทยาการจัดการภาพรวมของโครงสร้างหลักสตร โดยเฉพาะมหาวทยาลัยสงขลานครนทร์อย่ในอนดับหนง
ตามมาด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และรามค�าแหง
ตามล�าดับ เหตุท่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับหน่งเพราะหลักสูตรลงตัวมากท่สุดระหว่างหมวดการศึกษาทั่วไป สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเลือก คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลักสูตรของรามค�าแหงอ่อนท่สุด เพราะให้น้าหนักกับหมวดวิชาศึกษาท่วไปและสังคมศาสตร์ และ
อ่อนในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์กับธรรมศาสตร์มีความ

แตกต่างกันตรงจุดท่ุฬาลงกรณ์ก�าหนดให้เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ (๗๓ หน่วยกิต) มากกว่า
ธรรมศาสตร์เกือบสองเท่า (๔๕ หน่วยกิต) ส่วนเกษตรศาสตร์ก�าหนดให้เรียน รัฐประศาสนศาสตร์
๓๒ หน่วยกิตยังน้อยกว่าธรรมศาสตร์อีก สรุปว่าสงขลานครินทร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่
ความเป็นวิชาชีพ แม้ว่าจุฬาลงกรณ์จะเข้าใกล้กับรัฐศาสตร์มากกว่า ขณะที่สงขลานครินทร์มองรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในแง่ของแนวทางการจัดการที่ไม่แยกภาค Generic Approach หลักสูตรที่คล้าย

กบสงขลานครนทร์มาก คอ มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช ส่วนมหาวทยาลยธรรมศาสตร์

เกษตรศาสตร์และรามค�าแหงมองรัฐประศาสนศาสตร์ในแง่ของศิลปศาสตร์ตามแนวการศึกษาด้งเดิม

�������������������.indd 94 11/23/19 1:35 PM

95
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์


นักศึกษาต้องใช้เวลาเรียนวิชาศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์มาก ในสังคมศาสตร์ท่เน้น คือ รัฐศาสตร์


หากนกศกษาตองการศกษาตอระดบบณฑตศกษาทางดานรฐประศาสนศาสตรกจะไมเกดความแตกตาง


แต่ถ้านักศึกษาต้องการศึกษาต่อทางรัฐศาสตร์ การศึกษาระดับปริญญาตรีของธรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และรามค�าแหงจะให้พ้นท่ฐานดีกว่า แต่ส�าหรับนักศึกษาท่ต้องการท�างานภาครัฐหรือธุรกิจ หลักสูตรของสงขลานครินทร์และจุฬาลงกรณ์จะดีกว่าธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์หรือรามค�าแหง
๒. ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษามี ๒ ระดับ คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตร


ดษฎบณฑิตทางการบรหารการพฒนา หมายถงเฉพาะในเวลานน แต่ปจจบนหลักสตรปรญญาโทและปรญิญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์เปิดอยู่หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสาวนดุสิต มหาวิทยาลยับูรพา มหาวทิยาลัย อุบลราชธานี หรือแม้แต่สถาบันพัฒนาบริหาร
ศาสตร์เอง ซ่งมีท้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มาหาบัณฑิตมีท ่ ี


สถาบันบัณฑิต พัฒน-บริหารศาตร์ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตท่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์เป็นปริญญา
วิชาชีพ (Professional Degree) มุ่งฝกอบรมนักศึกษาไปเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change

Agents) หรือนักบริหารการพัฒนา (Development Administrators) หลักสูตรท้งหมดมี ๔๕
หน่วยกิต ๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมี ๒ แผน แผน ก. เน้นหนักทฤษฎีและระเบียบ
วิธีวิทยา เป้าหมายจริง ๆ เพื่อฝกอบรมนักศึกษาให้เป็นอาจารย์หรือนักวิจัย แผน ข. เน้นหนักความ
รู้และความสามารถในสาขาเฉพาะ แผน ข.มี ๗ สาขา คือ องค์การและการจัดการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานคลังสาธารณะ นโยบายสาธารณะและการบิหารโครงการ การพัฒนาเมือง
และการบริหาร การพัฒนาชนบทและการบริหาร และการบริหารงานต�ารวจ
โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาต้องเรียนหมวดวิชาพื้นฐาน (Basic Courses) หมวด
วิชาแกน (Core Courses) หมวดวิชาเอก (Major Fields) และหมวดวิชาเลือก (Electives) นอกจากน ้ ี
นักศึกษาท่มีพ้นความรู้ทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ท่ยังไม่ดีพอต้องเรียนเพ่มโดยไม่นับหน่วยกิตหมวดวิชาพ้นฐานออกแบบมาเพ่อให้นักศึกษามีความรู้เก่ยวกับบริบทของการบริหารและเป็น
พื้นฐาน ของการศึกษาวิชาแกน วิชาเอกและวิชาเลือกหมวดวิชาพื้นฐานประกอบด้วย
๑. การปฏิบัติการทางสถิติส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร์
๒. ระบบสังคมและการเมืองไทย และ
๓. ระบบเศรษฐกิจไทย
หมวดวิชาแกนเป็นหลักสูตท่ให้นักศึกษาเข้าใจสภาพรวมของสาขาวิชา ประกอบด้วยวิชา

ต่าง ๆ คือ

�������������������.indd 95 11/23/19 1:35 PM

96
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

๒. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
๓. องค์การและการจัดการ
๔. การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๕. การบริหารงานคลังสาธารณะ และ
๖. นโยบายสาธารณะและการวางแผน

นักศึกษาสามารถเลือกสาขาเฉพาะจากสาขาต่าง ๆ ๗ สาขาคือ
๑. องค์การและการจัดการ

๒. การบริหารงานบุคคล
๓. การบริหารงานคลังสาธารณะ

๔. นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
๕. การพัฒนาเมืองปละการบริหาร

๖. การพัฒนาชนบทและการบิหาร และ
๗. การบริหารงานต�ารวจย่งกว่าน้น นักศึกษาแผน ก. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ แผน ข. แม้เป็นแผนท่ไม่ต้องท�าวิทยานิพนธ์

แต่นักศึกษาเลือกท�าวิทยานิพนธ์แทนการเรียนได้ ๙ หน่วยกิต นอกจากนี้แล้วนักศึกษาทุกคนต้อง
ผ่านการสอบข้อเขียนพิสดาร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตท่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นภาคนอกเวลา ปกต ิ


เรียนหลังเลิกงานและวันเสาร์ หลักสูตรน้ตามจริงแล้วไม่สาขาวิชาเฉพาะ เป้าหมายก็เพ่อให้นักศึกษา
มีความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างกว้างๆ วิชาแกนได้แก่
๑. การออกแบบและเทคนิคการวิจัย

๒. การบริหารงานคลัง
๓. สัมมนาการบริหารเปรียบเทียบและ

๔. ขอบข่ายและการบริหารการพัฒนา
นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต หรือไม่ก็ ๑๕ หน่วยกิต และอาจเลือกเรียน
แทนได้ นักศึกษาทุกคนต้องสอบข้อเขียนพิสดาร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี ๒ แบบ คือ เรียน
ปกติกับภาคค่า หลักสูตรปกติรับนักศึกษาธรรมดา ส่วนภาคค�่ารับผู้มีประสบการณ์ในการท�างาน

นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาแกน ๒๑ หน่วยกิต วิชาเลือก ๑๕ หน่วยกิตและท�าวิทยานิพนธ์ ๑๒หน่วยกิต
นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนพิสดาร หมวดวิชาแกน ประกอบด้วย

�������������������.indd 96 11/23/19 1:35 PM

97
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๑. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

๒. องค์การและการจัดการ
๓. การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
๔. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

๕. การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
๖. การบริหารงานบุคคลภาครัฐ และ

๗. การบริหารงานคลังสาธารณะ
นักศึกษาต้องเลือกวิชาเลือกอีก ๑๕ หน่วยกิตจากกลุ่มวิชา ๓ กลุ่ม คือ รัฐประศาสนศาสตร์
เทคนิตการจัดการและรัฐประศาสน ศาสตร์ไทย วิชาแกนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครอบคลุม


รัฐประศาสนศาสตร์ท้งหมดจัดให้ท้งความรู้ หลักและระเบียบวิธีวิจัย ซ่งเพียงพอต่อการท�าวิจัยและ


การศึกษาอิสระ วิชาแกนของจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยคล้ายกันมากกับวิชาแกนของสถาบันบัณฑิต

พัฒนาบริหารศาสตร์ส่วนวิชาเลือก นักศึกษา เลือกได้ท้งเป็นกลุ่มและกระจายให้ครบ ๑๕ หน่วยกิต
หลักสูตรจึงมีข้อดีท่ยืดหยุ่นต่อการเตรียมตัวเป็น ผู้เช่ยวชาญเฉพาะสาขาหรือเป็นผู้รอบรู้เร่องท่วไป
ข้อดีอีกอย่าง คือ เน้นการจัดหลักสูตรและท�า วิทยานิพนธ์ตามบริบทของสังคมไทย จึงเหมาะกับคน
ที่เตรียมเป็นอาจารย์และนักวิจัย ส่วนข้อจ�ากัด อยู่ตรงที่มีเทคนิคและเนื้อหาวิชาเฉพาะน้อยเกินไป

นอกจากน้เวลาท�าวิทยานิพนธ์ก็อาจขาดความ เช่อมโยงระหว่างความเป็นวิชาชีพกับการปฏิบัติ การ


สร้างองค์ความรู้และการน�าไปใช้ในการท�างานมีความแตกต่างกันยากท่จะมีหลักสูตรใดท�าได้ครอบคลุม
ท้งสองด้านแต่โดยรวมแล้วหลักสูตรปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ดีกว่ามหาวิทยาลัยท ี ่

กล่าวมา (ดูสรุปการเปรียบเทียบหลักสูตร ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างสถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ในตารางที่ ๔.๒)
นอกจากการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาโทแล้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรยังเปิดปริญญาเอกสาชาการบริหารการพัฒนาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย วัตถประสงค์หลก
ของหลักสูตรนี้มี ๔ ข้อ คือ
๑. เพื่อสะสมองค์ความรู้ทางด้านการบริหารการพัฒนา

๒. เพื่อฝกอบรมอาจารย์ในการสอนการบริหารการพัฒนาและ รัฐประศาสนศาสตร์
๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้การบริหารการพัฒนาแก่ข้าราชการในหน่วยงานพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าวก�าหนดวิชาแกน ๙ หน่วยกิต วิชาระเบียบวิธีวิทยา ๙ หน่วยกิต และวิชา


เลอก ๖ หน่วยกิต วิชาเฉพาะ ๒๗ หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์ ๓๐ หน่วยกต รวม ๘๑ หน่วกต นักศึกษา


ต้องสอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและสอบวัดคุณสมบัติหลังเรียน

�������������������.indd 97 11/23/19 1:35 PM

98
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ ๔.๒ เปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓

หมวดวิชา NIDA ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
แผน ก. แผน ข.

หมวดวิชาพื้นฐาน ๖-๙ ๖-๙ – –
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต – –

หมวดวิชาแกน ๒๑ ๒๑ ๑๒ ๒๑
หมวดวิชาเอก – ๖-๙ – –

หมวดวิชาเลือกอิสระ ๙ – ๙ –
หมวดวิชาเลือก – – ๖ หรือ ๑๕ ๑๕

สอบข้อเขียนพิสดาร บังคับ บังคับ บังคับ บังคับ
หมวดวิชาแกน – – ๓ –

ทางรัฐศาสตร์
วิทยานิพนธ์ บังคับ (๙) เลือก (๙) เลือก (๙) สามารถ บังคับ
เลือกเรียนวิชา

ระดับ ๗๐๐ แทน
สอบปากเปล่า บังคับ บังคับ – –

วิชาแกน ๙ หน่วยกิต เลือกเรียนจากวิชาต่าง ๆ ได้แก่
๑. ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนา

๒. การพัฒนาในประเทศไทย
๓. การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบการพัฒนา

๔. สังคมวิทยาการเปลี่ยนแปลง
๕. การบริหารการพัฒนา
วิชาทางด้านระเบียบวิธีวิทยา ได้แก่
๑. การวิเคราะห์ข้อมูล

๒. การสร้างมาตรวัด และ
๓. สัมมนาวิจัยสังคมศาสตร์

๓ Uthai Laohavichien, “Esucation for public adminidtration in Thailand,”in Ledivina V.
Carino, ed., Public education management in Asia and the Pacific (Manila:Philippines Indtitute for
Development Studies, 1991),p. 333.

�������������������.indd 98 11/23/19 1:35 PM

99
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

นักศึกษาทุกคนต้องเลือกเรียนวิชาเฉพาะ ๓ กลุ่ม จาก ๔ กลุ่ม รวม ๒๗ หน่วยกิต คือ กลุ่ม
วิชานโยบายสาธารณะ การพัฒนาชนบทและการบริหาร การบริหารการพัฒนาเมือง และการพัฒนา
ระบบบริหาร
การศึกษาในสาขารัฐศาสตร์น้น เร่มข้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยทรงจัดต้ง “โรงเรียนฝกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน” ข้น เพ่อฝกหัดนักเรียนให้รับ การศึกษาเพ่อ
เข้ารับราชการตามกระทรวงต่าง ๆ ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงสถาปนา “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขึ้น โดย “คณะรัฐประศาสนศาสตร์” เป็น ๑ ใน
๔ คณะแรกต้งของมหาวิทยาลัย หลังจากน้น ได้เปล่ยนช่อเป็น “คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”


และโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองและในท่สุดก็กลับมาจัดต้งใหม่อีกคร้งใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในป พ.ศ. ๒๔๙๑ หลังจากน้น สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


ก็ได้เปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย ดังต่อไปน้ (นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันท่ ๑

มีนาคม ๒๕๕๖)
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาพรวมแล้วน้นการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ


และมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐท่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฎ การเรียนการสอนรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์มักเปิดในคณะรัฐศาสตร์ หรือคณะสังคมศาสตร์ หรือคณะรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ และจากภาพรวมแล้วมหาวิทยาลัยท่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนคร
และ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นมานาน จะมีการเรียนการสอนทั้งรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

ส่วน มหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค หรือมหาวิทยาลัยท่ก่อต้งใหม่มักมีการเรียนการสอนแต่ด้าน

รัฐประศาสน ศาสตร์ ปัจจุบัน ภายในการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นั้น ได้มีการ

แยกสาขาวิชาท่ ศึกษาให้หลากหลายและครอบคลุมย่งข้น จึงมีหลักสูตรต่างๆ ท่เก่ยวข้องเกิดข้น

ภายในคณะรัฐศาสตร์ ขึ้นเป็นอย่างมาก เช่น การบริหารงานยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฎจะไม่มีความแตกต่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือมีเพียง
แต่ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ท่เป็นสาขาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันมี มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเพียง ๘ มหาวิทยาลัยเท่าน้นท่มีการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาค


เหนือ ๒ มหาวิทยาลัย ภาคอีสาน ๓ มหาวิทยาลัย และภาคกลาง ๓ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอกชนมีการเรียนการสอนรัฐศาสตร์เพียง ๓ มหาวิทยาลัย นอกจากน้น


มีการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ ท่น่าสนใจคือมหาวิทยาลัยเอกชนมักมีคณะ
รัฐศาสตร์ แต่กลับไม่มี การเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ แต่กลับมีการเรียนการสอนในวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์แทน

�������������������.indd 99 11/23/19 1:35 PM

100
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๔.๓ วิธีการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

การสอนรฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยมีหลายวธี แต่ละวิธเหมาะกับระดบการศึกษา
ต่างกัน อุทัย เลาหวิเชียร ได้ศึกษาและวิเคราะห์วิธีสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย สรุปได้
๔ วิธี คือ
๑) การบรรยาย (lecturing) เป็นวิธีการสอนท่เก่าแก่ท่สุด มีประโยชน์มากส�าหรับการศึกษา


ระดับปริญญาตรีในประเทศไทยท่ห้องเรียนค่อนข้างใหญ่ มีจ�านวนตามเกณฑ์ ๑๐๐-๒๐๐ คน ส�าหรับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนักศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๑๐-๒๐ เท่า ตามจริงอาจารย์มีโอกาส
เลือกวิธีการสอนไม่มาก เพราะขนาดห้องเรียนเป็นตัวก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม การบรรยายเหมาะ
สมกับวิชาระดับต้น ๆ
โมลิเตอร์ (Molitor) อธิบายว่าวิธีบรรยายเป็นวิธีที่รอบคลุม เป็นระบบ ให้ความคิดเบื้อง
ต้น ซึ่งจ�าเป็นแก่นักศึกษาที่จะรับเอาไปใช้กับการท�างาน การอ่านและการสัมมนา วิธีบรรยายเป็น


วิธีท่ใช้สอนทางรัฐประศาสนศาสตร์มานาน อาจเป็นเพราะมีนักศึกษามาก งบประมาณน้อยและอาจ
ปรับเปลยนยาก นอกจากน้อาจเป็นเพราะอาจารย์ชอบสอนตามตาราซงเป็นสงทหายากในประเทศไทยการจดบันทึกเพ่อใช้แทนต�าราจึงจ�าเป็น เพราะท้งอาจารย์และนักศึกษาหาเอกสารต�าราไม่ค่อยได้


มาก ถึงกระน้น อาจารย์ก็ผลิตเอกสารของตน โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นท่เป็นการปฏิบัติและระดับบัณฑิตศึกษาท่มีการสรุปเน้อหาการสอน ช่วงระยะเวลาท่สอนน้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ม ีการแลกเปล่ยนกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ โดยท้งช่วงไว้ส�าหรับการตอบค�าถาม เว้นแต่ท ่ ีรามค�าแหงซ่งสอนทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะการสอนวิชาแกน ซ่งท�าในรูปการส่อสารทางเดียว

อุทัย เลาหวิเชียร อธิบายอีกว่าจากการสัมภาษณ์อาจารย์ เห็นตรงกันว่าการบรรยายเป็นส่งท่หลีกเล่ยงไม่ได้ส�าหรับหมวดวิชาพ้นฐานท่สอนนักศึกษาเข้าใหม่และนักศึกษาปสองช่วงท่เร่มต้น
นี้ ปกตินักศึกษาจะไม่มีพื้นฐานในวิชาที่สอนเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ต้องช่วยอย่างมาก ฉะนั้น
ไม่มีวิธีอื่นที่สามารถทดแทนการบรรยายได้ นอกจากนี้ อาจารย์หลายคนยังแสดงความเห็นว่าการ
บรรยายเป็นวิธีท่มีประโยชน์มากท่สุดในการสอนท่เก่ยวกับเคร่องมือเทคนิคและเทคโนโลยี เช่น การ

ออกแบบองค์การ การพัฒนาองค์การ สถิติ เทคนิคเชิงปริมาณระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์นโยบาย

การสอนวิชาเหล่าน้อันท่จริงต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในการบรรยายและถามคาถาม อาจารยบางคนอธิบายว่าการบรรยายเทาทตนสงเกตนนอาจทาใหจืดชดและนาเบอ หากวาอาจารย์สอนเหมือนอ่านหนังสือ กรณีน้นักศึกษาอาจไม่หวังอะไรจากการบรรยายซ่งในท่สุดอาจ

ท�าให้เขาไม่เข้าห้องเรียน แต่อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่านักศึกษาชอบการบรรยายเพราะต่างไปจาก
ต�าราหรือเป็นการบรรยายเสริมต�ารา

ระดบบณฑตศกษาจะใช้วธบรรยายน้อยลง ทสถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร์ช่วงการ


บรรยายจะมีเฉพาะการสอนหมวดวิชาพ้นฐาน เพราะท่จริงแล้วไม่จ�าเป็นต้องบรรยาย เน่องจากห้องเรียนมาขนาดเล็ก การสอนโดยท่วไปนักศึกษาสามารถถามข้นมาเม่อใดก็ได้จึงเป็นการอภิปราย


มากว่า ท�านองเดียวกัน ท่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องเรยนระดับมหาบณฑิตศกษายงเล็กกว่าอีก

�������������������.indd 100 11/23/19 1:35 PM

101
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์


การสอนจึงเต็มไปด้วยการอภิปรายเท่าท่สัมภาษณ์อาจารย์ ส่วนใหญ่แล้วเห็นตรงกันว่าใช้การบรรยาย
ทั้งหมดไม่ได้ เพราะไม่ให้โอกาสนักศึกษาคิดด้วยตัวเองและมีส่วนร่วมในการเรียน อาจารย์บางคน
เห็นว่าการบรรยายไม่เพียงจืดชืด บ่อยทีเดียวที่ไม่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริง อาจารย์ท่าน
หนึ่งเขียนวิจารณ์ว่าการบรรยายมักมีแต่ทฤษฎี หรือไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติ เนื้อหาเหล่านี้เพียงแค่ดูในต�าราก็จะเห็น เม่อมองระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์บางท่านเห็นว่าควรเลิกวิธีบรรยายท้งหมด
เพราะปลูกฝังนักศึกษาให้มีนิสัยฟังและจดอย่างเดียวแทนที่จะคิดและโต้ตอบในการเรียน
๒) การบรรยายและการอภิปราย (lecturing and discussion) อาจารย์หลายท่านใช้วิธี
อภิปรายผสมกับการบรรยาย โดยเฉพาะการเรียนปริญญาตรีในช้นปหลัง ๆ และระดับบัณฑิตศึกษา

ผ้สนจะบรรยายและกระต้นนกศกษาให้ถามและนาไปส่การอภปราย โดยเฉพาะทจฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปสูงๆ นักศึกษาค่อนข้างน้อย จึงใช้การบรรยายและอภิปรายกันมาก ระดับบัณฑิต
ศึกษาท่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปกติอาจารย์บรรยายเพียง

ส่วนน้อย เวลาส่วนใหญ่เป็นการอภิปราย โดยการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ บางครั้ง
อาจารย์มอบหมายให้ไปอ่านหนังสือก่อน นักศึกษาต้องอ่านก่อนเข้าชั้น จากนั้นผู้สอนจะตั้งค�าถาม
เพ่อการอภิปราย และจบด้วยการสรุปประมาณ ๑๐-๑๕ นาที อุทัย เลาหวิเชียร เขียนว่าจาก


ประสบการณ์ของท่าน วิธีน้มีประโยชน์มากในระดับบัณฑิตศึกษาและจะได้ประโยชน์มากหากนกศกษาสวนใหญมความสามารถสง แตจะใชไมไดผลหากวานกศกษาไมอานมากอน อาจารยหลาย
ท่านให้สัมภาษณ์ว่าความส�าเร็จของวิธีน้ข้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สอนในการน�าอภิปราย ผู้สอน


ทมประสบการณ์จะร้วธกระต้นให้เกดการอภปราย ควบคมนกศกษาพยายามครอบงาคนอน และ

เวลาเดียวกันก็รู้จักกระตุ้นให้นักศึกษาที่ไม่กล้าพูดได้แดงออก อาจารย์หลายท่านอธิบายว่าวิธีนี้จะ

ใช้กบวชาทมทฤษฎและแนวคด ซงต้องการให้เกดการอภปรายเพือประยกต์เข้ากบความเป็นจรง


อย่างไรก็ตาม วิธีน้ใช้ไม่ได้กับการสอนสถิติ การประเมินผลโครงการ การประเมินผลบุคคล ซ่งเหมาะ


กับการบรรยายมากกว่า

๓) การสัมมนา (seminars) เป็นวิธีท่มีประโยชน์มากส�าหรับห้องเรียนท่มีนักศึกษาจ�ากัด

โมลิเตอร์ ให้ความเห็นว่าเป้าหมายหลักของการสัมมนา คือ การแก้ปัญหาระบบการสอนท่นักศึกษา


เป็นฝายฟังฝายเดียว หรือสอนแต่ทฤษฎีและส่งท่เป็นนามธรรมอย่างเดียว การสัมมนาต้องการให้

นักศึกษาแสดงออกและสัมผัสกับความเป็นจริง การสัมมนาไม่ค่อยได้ใช้ในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญาตรี นิยมใช้กันมากในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และ
ธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่ก�าหนดหัวข้อสัมมนาให้นักศึกษาตั้งแต่ต้นเทอม นักศึกษาต้องอ่านงานตาม
หัวข้อสัมมนาและน�าเสนอต่อหน้าชั้นเพื่ออภิปราย ลีเมนส์ (Leemans) อธิบายว่า การสัมมนาควร
มาจากความคิดท่ต้องการจัดความรู้ตามหัวข้อท่ก�าหนดและนักศึกษามีความสามารถรวบรวมข้อมูล


สร้างความคิดและโต้เถียงเชิงวิชาการในหัวข้อดังกล่าว ความส�าเร็จของการสัมมนาขึ้นอยู่กับความ
สามารถของนักศึกษา ทว่า อาจารย์ไทยเห็นว่าไม่เหมาะกับระดับปริญญาตรี ตามธรรมดานักศึกษาจะลงทะเบยน ๑๘-๒๑ หน่วยกต ซงไม่มีทางทจะทาวิจยและน�าผลงานมาเสนอในการสมมนาได้


�������������������.indd 101 11/23/19 1:35 PM

102
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ที่ส�าคัญกว่านั้น คือ นักศึกษาไทยไม่คุ้นเคยกับการมีส่วนร่วมในการเรียน แม้ว่าจะรู้เรื่องที่เรียนเป็น
อย่างดีก็ตาม ด้วยเหตุนี้ นาน ๆ จึงใช้การสัมมนาในการสอนระดับปริญญาตรี เว้นแต่มีบางวิชาที่
จุฬาลงกรณ์และรามค�าแหง แม้รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิด แต่ก็สามารถจ�ากัดการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสัมมนาได้ อาจารย์ผู้สอนให้สัมภาษณ์ว่านักศึกษาคงเห็นประโยชน์จากการสัมมนาตรง


ท่กระตุ้นให้เขารู้จักคิดและถกเถียงอย่างมีเหตุผล นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าเขาได้เรียนรู้อะไรมาก
จากการสัมมนา หากว่าเขามีความรู้จากการบรรยายพอแล้ว การสัมมนาจะช่วยให้เขาโต้ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน

๔) กรณีศึกษา (case studies) เป็นวิธีท่ได้รับการเสนอแนะให้ใช้สอนมากท่สุดในทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ มอลิเตอร์ เห็นว่ากรณีศึกษาควรมีเหตุการณ์ สถานการณ์และกรณีการบริหารต่าง ๆ ให้มากท่สุด ข้อเท็จจรงเหล่านจะช่วยส่อให้นักศึกษาเข้าใจการบันทึกเร่องราวในรายละเอียดอย่างไรก็ตาม จากการส�ารวจพบว่า ระดับปริญญาจรีไม่มีการใช้กรณีศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษาก็ยังใช้น้อยมาก เพราะช้นเรียนระดับปริญญาตรีมีขนาดใหญ่ และปัญหาท่ใหญ่กว่าน้น คือ ขาด

วัตถุดิบท่จะน�ามาสร้างเป็นกรณีศึกษา กรณีศึกษาในประเทศไทยมีน้อยมาก จะมีก็เฉพาะผู้สอนรวม
กลุ่มกันสร้างขึ้น

วิธีท่กล่าวมาเป็นวิธีทีใช้สอนรัฐประศาสนศาสตร์อยู่ในประเทศไทย ส่วนวิธีที่ยังไม่ได้ใช้ ได้แก่
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การมอบหมายให้กลุ่มจัดท�าโครงการ (Group Project
Assignments) งานภาคสนาม (Field Work) และการฝกงาน (Supervised Internships)

สาหรบการสื่อการสอน ระดบปรญญาตรีจะใช้ส่อการสอนเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดท้งคู่ ย่งมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชมีทั้งต�าราและสื่อ เช่น โทรทัศน์ เทปและรายการวิทยุ ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา งานที่
มอบให้อ่านมากกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์เป็นภาษาอังกฤษ แม้จะมีสื่อการสอนเป็นภาษาไทยอยู่บ้าง แต่
ก็มีเน้อหาเช่อมกับสากล โดยเฉพาะตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ท้งน้เน่องจากวรรณกรรม

รัฐประศาสนศาสตรไทยหายาก ทฤษฎี แนวทาง ตัวแบบหรือต�าราหลัก ๆ สวนใหญอาศัยขอมูลจาก
สังคมไทยน้อยมาก

�������������������.indd 102 11/23/19 1:35 PM

103
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๔.๔ คุณลักษณะของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ที่พึงประสงค์

อุทัย เลาหวิเชียร ได้แบ่ง คุณลักษณะของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ออกเป็น ๒ ระดับ

คือ ระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา
ในระดับปริญญาตรี อุทัย เลาหวิเชียร เห็นว่า มีนักศึกษาอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มแรกกลุ่มนี้
ตามปกติมีน้อยมาก เป็นกลุ่มที่ตั้งใจศึกษาต่อระดับปริญญาโททาง รัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนกลุ่มท่สอง เป็นกลุ่มท่วางแผนท�างานภาครัฐหรือธุรกิจ กลุ่มหลังน้ต้องการปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์

เป็นเป้าหมาย (Terminal Degree) ดังน้น หลักสูตรช้นปริญญาตรีจึงควรเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ ทกษะ


ค่านิยมและพฤติกรรมที่เพียงพอต่อการท�างานเป็นผู้บริหารจากหลักคิดที่กล่าวนี้ อุทัย เลาหวิเชียร
เห็นว่า มหาวิทยาลัย ที่ผลิตคนได้ตามความต้องการของประเทศ คือ จุฬาลงกรณ์สงขลานครินทร์
และสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยากได้นักศึกษาท่มีประสบการณ์ในการ
ท�างานนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบางแห่ง เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ต้องการนักศึกษา
ที่มีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้เป็นเพราะต้องการพัฒนานักวิชาชีพ
ให้มีความหลากหลาย มีโลกทัศน์กว้างขวาง สามารถท�างานและประสานงานร่วมกับผู้อ่น โดยอาศัย

พ้นฐานความรู้ทางด้านการบริหารไปผสมผสานกับความรู้เดิมของตน อีกท้งสร้างนวัตกรรมและ


ความรู้ ใหม่ ๆ ให้กับ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ว่าด้วยการบริหารรัฐกิจ ดังนั้นการเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์

ที่ดี จึงต้องเป็นนักบริหารที่ดีด้วย โดยจะต้องเป็นนักบริหารที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพ

ค�าว่า“มืออาชีพ” ในภาษาอังกฤษตรงกับค�าว่า “Professional” หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหรือมืออาชีพซ่งก็คือผู้ท่มีความช�านาญและเช่ยวชาญในอาชีพของตน มีความรอบรู้อย่างด ี


ในอาชีพของตน ในทางวิชาการผู้ท่มีความเช่ยวชาญในศาสตร์ของตนเรียกว่า “Professor” หรือใน
ภาษาไทยเรียกว่า “ศาสตราจารย์” การที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติ

หน้าท่ตามวิชาชีพของตนหรือตามอาชีพของตนอย่างไม่มีข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องใดๆ หรือ


ปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าท่น้นจนรู้เทคนิค วิธีการท�างานท่ดีท่สุด แต่ต้องค�านึงถึงหลักความถูกต้อง


กฎกติกาของสังคม หลักคุณธรรม หลักศีลธรรมอันดีในสังคมนั้นๆ เช่น อาชีพครู อาจารย์ มีการ
ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เก่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค�านึงถึงผลท่จะเกิดข้นกับ ผู้เรียนมุ่งม่น


พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อ่นใน สถานศึกษา
และในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาและ สร้างโอกาส ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ เป็นต้น
๔ ( Esucation for public adminidtration in Thailand,”in Ledivina V. Carino, ed., Public
education management in Asia and the Pacific, p.343-345)

�������������������.indd 103 11/23/19 1:35 PM

104
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

อาชีพ แพทย์ มีการก�าหนดจรรยาบรรณระดับสากลที่เรียกว่า “ค�าปฏิญญาเจนีวา” ดังนี้
“ข้าพเจ้าจะอุทิศ ตนเพื่อให้บริการเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าจะเคารพครูบาอาจารย์

และ ระลึกถึง พระคุณของท่าน ข้าพเจ้าจะประกอบวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบและค�านึงถึงศักด์ศร ี
ข้าพเจ้า จะ ค�านึงถึงสุขภาพของผู้ปวยเป็นข้อแรก ข้าพเจ้าจะรักษาความลับของผู้ปวยอย่างแน่วแน่

ข้าพเจ้าจะ ผดุงไว้ซึ่งเกียรติยศและธรรมเนียมที่ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ ข้าพเจ้าจะถือ
เพื่อนร่วม วิชาชีพ ประดุจพี่น้อง ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ศาสนา เชื้อชาติ พรรคการเมืองหรือกฎเกณฑ์

ของสังคม มาแทรกระหว่าง หน้าท่กับผู้ปวยข้าพเจ้าจะคงความเคารพนับถืออย่างสูงสุดต่อชีวิตมนุษย์
ตั้งแต่ ปฏิสนธิ แม้จะมีการคุกคาม ข้าพเจ้าจะไม่น�าความรู้ทางการแพทย์มาใช้ในทางที่ผิดต่อเพื่อน


มนุษย์ ข้าพเจ้าขอให้ปฏิญญาดังกล่าวข้างต้นน้อย่างจริงจัง เปิดเผยด้วยเกียรติของข้าพเจ้า” นอกจากน้ยง

มีวิชาชีพอื่นๆ อีก ที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นต้องยึดถือ จรรยาบรรณหรือหลักในการประกอบวิชาชีพ
ของตน ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล วิศวกร นักสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเมอร์ นักการเมือง นักวิจัย พ่อค้า
แม่ค้า เป็นต้น จากประเด็นที่ได้กล่าวถึงความเป็นมืออาชีพของวิชาชีพต่างๆ ผ่านจรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพท่ผู้เขียนได้ กล่าวอ้างถึงเปรียบให้เห็นว่านักบริหารมืออาชีพน้นก็ควรมีลักษณะท่ไม่

แตกตางกน โดยประพจน แยม ทม ไดกลาวถงลกษณะของนกบรหารมออาชพวาตองเปนผใฝรู และมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการท�างานร่วมกับ
ผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อ ผลงาน (Accountability) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีค่านิยมท่พึ่ง ประสงค์ มีจิตส�านึกเพ่อส่วนรวมและมีจิตใจประชาธิปไตย จรรยาบรรณ


วิชาชีพ องค์กรวิชาชีพและการมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ พร้อมส�าหรับการพัฒนา สมรรถภาพและ
บุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม่
นอกจากนี้ โจเซฟ เอ แรลิน (Raelin) ยังได้น�าเสนอลักษณะของการบริหารแบบมืออาชีพ
โดยอาจสรุปได้ดังนี้
๑) การบริหารต้องเชื่อมโยงเข้ากับแผนหรือนโยบายขององค์การ โดยแผนหรือนโยบายนั้น
ต้องมาจากการระดมความคิดของคนทั้งองค์การ ไม่ใช่มาจากผู้บริหารแต่เพียงฝาย เดียว โดยส่วน

ใหญ่มักจะได้ยินประโยคท่ว่า “เป็นนโยบายขององค์การ” ซ่งผู้ปฏิบัติงานอาจยังไม่รู้เลยว่าตนเอง

เข้าไปร่วมก�าหนดตอนไหน ซึ่งอาจท�าให้เกิดปัญหา ขึ้นมาได้ ดังนั้นผู้บริหารควรท�าความเข้าใจต่อ
นิยาม ของ “แผน” หรือ “นโยบาย” เสีย ใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติโดยไม่ผิดพลาด
๒) การบริหารต้องท�าควบคู่ไปพร้อมกันระหว่างเป้าหมาย (Ends) และวิธีการ (Means) โดย
การมีส่วนร่วมและรับรู้ร่วมกันของคนในองค์การ
๓) ส่งเสริมการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objective : MBO) กล่าวคือ
ลดการบริหารแบบสายการบังคับบัญชาแต่เป็นการหันมาร่วมกันก�าหนดวัตถุประสงค์ หรือมาตรฐาน
ของงานแต่ละงานท้งในส่วนของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่อให้วัตถุประสงค์ของงานบรรลุร่วมกันเม่อวัตถุประสงค์ของงานบรรลุ วัตถุประสงค์ ขององค์การก็ย่อมบรรลุเช่นกัน (ต้องมอง
ความอยู่รอดขององค์การเป็นที่ตั้งหรือมา ก่อนความอยู่รอดของต�าแหน่ง)

�������������������.indd 104 11/23/19 1:35 PM

105
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๔) เน้นการกระจายอ�านาจ (Decentralization) ซ่งเป็นการสนับสนุนการลดการบริหาร

แบบสายการบังคับบัญชา ควรใช้หลักการควบคุมแบบอ่อนนุ่มบ้าง

๕) เน้นการเพ่มคุณค่าแก่งานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน (Job enrichment) กล่าวคือ

การ ให้ งานที่ท้าทายหรือให้ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานต่อความมั่นคงหรือความยั่งยืนในหน้าที่การงาน

๖) พึงระลึกถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมเสมอเม่อต้องเข้าสู่การบริหาร โดยท่วไปแล้ว
การ เข้าสู่กระบวนการบริหารเปรียบเสมือนการได้มาซ่งอ�านาจ มนุษย์โดยท่วไปเม่อ ได้มาซ่งอ�านาจมักหลงระเริงกับอ�านาจและหลงลืมท่จะนึกถึงความถูกต้อง น่นก็คือหลักคุณธรรมและจริยธรรม


น่นเอง ผู้เขียนเองมีความเช่อม่นว่ามนุษย์ทุกคนรู้ผดชอบช่วดี รู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิดจะเห็นได้ว่า
ลักษณะของการบริหารแบบมืออาชีพทั้ง ๖ ข้อที่สรุปมาจากแนวคิดของโจเซฟ เอ แรลิน
นั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากได้น�าไปปฏิบัติ จริงต่างๆ และค�าจ�ากัดความง่ายๆ ที่ทันสมัยก็คือ
“การท�างานให้ส�าเร็จ” การบริหารบางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ นิยมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่
โดยเฉพาะระบบราชการ หมายถึง การด�าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ

และ/หรือ เจ้าหน้าท่ ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล)
ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน
เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่า หมายถึง กิจกรรมที่
บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมกันด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ปเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท�างาน


ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่น การท�างานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่นเป็นผู้ท�าภายในสภาพ
องค์การท่กล่าวน้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การท่เข้ามาร่วมกันท�างาน
ในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากร ด้านวัตถุอื่นๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน
รวมท้งข้อมูลสนเทศต่างๆ เพ่อผลิตสินค้าหรือ บริการออกจ�าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม


เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า

งานบริหารทุกอย่างจ�าเป็นต้องกระท�าโดยมีหลกเกณฑ์ ซ่งก�าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ

ท้งน้ เพ่อให้มีวิธีท่ดีท่สุดในอันท่จะ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากย่งข้นเพ่อประโยชน์ส�าหรับ

ทุกฝายที่เกี่ยวข้อง อนันต์ เกตุวงศ์ (๒๕๒๓: ๒๗) ให้ความหมายการบริหาร ว่าเป็นการประสาน
ความพยายามของมนุษย์ (อย่างน้อย ๒ คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อท�าให้เกิดผลตามต้องการ
ติน ปรัชญพฤทธิ์ มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยหมายถึง กระบวนการ

น�าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ยวข้องกับ การน�าเอา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

�������������������.indd 105 11/23/19 1:35 PM

106
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ ๓ ด้าน คือ

๑) ในด้านท่เป็นผู้น�าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าท่ของบุคคลใด


บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น�าภายในองค์การ

๒) ในด้านของภารกจหรอสงทต้องทางานบรหารจดการ หมายถง การจดระเบยบทรัพยากร ต่างๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้า ด้วยกัน
๓) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท�าให้งาน ต่างๆ
ส�าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้น จากค�านิยามของการบริหารของ
นักวิชาการต่างๆ ผู้เขียนขอกล่าวสรุปว่า การบริหารเป็นศิลปะในการท�างานร่วมกับบุคคลอ่นโดยใช้ทรัพยากรองค์การท้งหลายรวมถึงการ ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การเพ่อให้บรรลุเป้า
หมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น คุณสมบัติของผู้สนใจที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
ได้แก่

๑. ควรมีพ้นฐานความรู้และชอบศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะสาระ
การ เรียนรู้ด้านหน้าที่พลเมือง และกฎหมาย หรือ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ นั่นเอง


๒. สนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมองโดยเฉพาะข่าวการเมือง ข่าวเก่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ข่าวเศรษฐกิจการเมือง และนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

๓. ชอบและสนใจวิชาด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ (Bureaucracy) เพ่อการพัฒนา
ประเทศ (Development Administration) โดยเฉพาะองค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหาก�าไร (Non-Profit
Organization) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ
ด้านการบริหารไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจที่แสวงหาก�าไรได้เช่นกัน
๔. ต้องพร้อมท่จะเรียนรู้สหวิทยาการ เน่องจากสาขาวิชาน้เก่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขา

วิชาอ่นๆ มากมาย เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน-การคลัง การบัญชี การบริหารและการจัดการ กฎหมาย
ปกครอง การพัฒนาสังคม การสื่อสารองค์กร จิตวิทยา และรัฐศาสตร์สาขาอื่นๆ
๕. ควรมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี


๖. ต้องมีอุดมการณ์ท่จะท�างานเพ่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยไม่ใช้กลไกของระบบ
ราชการมากอบโกยผลประโยชน์เข้าพวกพ้อง และเข้าใจดีถึงทฤษฎีการพัฒนาประเทศ ความเสมอภาค
และความยุติธรรมทางสังคม

See also  (포토샵 강좌 #23) 경계선을 깔끔하게 만드는 잘 알려지지 않은 두개의 필터 | 포토샵 선 부드럽게

�������������������.indd 106 11/23/19 1:35 PM

107
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๔.๕ เปาหมายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่

เดิมเป้าหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ คือ การศึกษาเพ่อไปปกครองหัวเมืองนักรัฐประศาสน

ศาสตร์จึงต้องมีความรู้ทุกด้าน โดยมีความรู้พื้นฐาน คือ กฎหมายปกครองต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพล
จาก ตะวันตกจึงหันมาศึกษาหลักการบริหารและความรู้ทางการบริหารอื่น ๆ ของตะวันตก แต่ด้วย


เหตุท่ประเทศไทยเป็นประเทศด้วยพัฒนา คติของการศึกษาเพ่อการเป็นนักบริหารการพัฒนา
(Development Administrators) จึงยังเป็นคติหลักของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่
กระท่งปัจจุบันแม้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะลดความส�าคัญลงไป แต่นักรัฐประศาสน

ศาสตร์ก็ยังต้องสนใจการพัฒนาอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องเพิ่มการรับนโยบายของรัฐไปปฏิบัติ


เนองจากรฐบาลสมยใหม่ต้องเล่นการเมอง (Politicalization of Government) เพอหาเสยง


สนับสนุนรวมท้งต้องสนใจปัญหาใหม่ ๆ ของการปฏิรูปภาครัฐ และบริหารประชาธิปไตย เช่น

การปฏิรูประบบราชการ การบริหารองค์การอิสระและองค์การภาครัฐอ่นท่ไม่ใช่ระบบราชการ


การบริหารเพื่อการมีส่วนร่วม และการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น
ก�าหนด หลักสูตรการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย อุทัย เลาหวิเชียร (“Esuca-
tion for Public Adminidtration in Thailand,” ในวรเดช จันทรศร และณัฐฐา วินิจนัย
ภาค,บรรณาธิการ,๔ ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์ รวมบทความทางวิชาการ ๒๔๙๘-๓๕๓๕ (กรุงเทพฯ
: เอส แอนด์ จี กราฟ ฟิค,๒๕๓๙),pp.๙๕๑-๙๖๑) วิเคราะห์ไว้ว่าดูได้จากเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศ ตัวอย่าง อาจสรุป จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ ได้ดังนี้ คือ
๑. ขจัดความยากจนและการว่างงาน

๒. กระจายรายได้ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น
๓. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ความเป็นธรรมในระบบการเมืองที่กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๕. ป้องกันอันตรายจากภายในและภายนอก

อุทัย เลาหวิเชียร เห็นว่าระบบการบริหารภาครัฐในประเทศไทยต้องตอบสนองต่อ การ
พัฒนาข้างต้น สรุปได้ ๑๐ ข้อ คือ
๑. มีความสามารถแปลงความต้องการของประชาชนเป็นนโยบายและ แผนงาน

๒. สนใจแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคและไม่ยุติธรรม
๓. สามารถเพิ่มมาตรฐานการด�ารงชีวิตและเพิ่มโอกาสแสดงออก

๔. มีโครงการพัฒนาที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ
๕. มีความสามารถท�าหน้าที่ในระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

๖. ระบบราชการต้องช่วยประชาชนในชนบทแสดงความต้องการและปกป้องผลประโยชน์
ของประชาชน

�������������������.indd 107 11/23/19 1:35 PM

108
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๗. มีเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและวิธีการที่ชัดเจน

๘. มีทรัพยากรเพียงพอที่จะด�าเนินการตามโครงการพัฒนา
๙. สนใจสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มภายนอกระบบราชการ
๑๐. สนใจกระทรวงท่สร้างชาติ เช่น เกษตรกรรม การศึกษา สาธารณสุข และอุตสาหกรรม

โดยเน้นความสามารถในการพัฒนา


การบริหารประเทศไทยต้องตอบสนองต่อการพัฒนา จึงเรียกเจ้าหน้าท่ท่ท�างานน้ว่า


“นักบริหารการพัฒนา” (Development Adminstrators) ซ่งท�างานด้านกลยุทธ์การบริหาร
ต่าง ๆ ที่ ส�าคัญ ได้แก่
๑. นักบริหารการพัฒนาต้องท�าให้ได้ดีท้งการบริหารภายนอกและการบริหาร ภายใน

องค์การ เพราะการพัฒนาต้องเกี่ยวข้องทั้งสองด้าน โดยเฉพาะภายนอกนั้น นักบริหารการ พัฒนา

ต้องสนใจผู้รับบริการ ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ท่ดี เข้าใจพลวัตของ กระบวนการ
พัฒนา จูงใจและริเร่มให้เกิดการเปล่ยนแปลงในระบบด้งเดิม ท้งทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การเมือง
๒. นักบริหารการพัฒนามุ่งม่นท่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการของหน่วยงาน

เขาใจการมสวนรวมเปนกระบวนการสรางและพฒนาสถาบน และมหนาทกอใหเกดการเปลยนแปลง


๓. นักบริหารการพัฒนาต้องตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในโครงการพัฒนา

๔. นักบริหารการพัฒนาต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้น�า มีสติปัญญา ความซ่อสัตย์

มีบารมี สามารถสร้างความประทับใจและความอบอุ่น รวมท้งการจัดองค์การและการวิเคราะห์
สามารถจัดการกับความไม่แน่นอน และมีความสามารถตัดสินใจ
สรุปแล้ว คุณสมบัติของนักการบริหารการพัฒนาของไทยไม่ต่างไปจากที่อื่น เพียงแต่ระบบ
ราชการไทยยังขาดคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ โดยเฉพาะคนที่มีความสามารถพิเศษและประสบการณ์
ในการบริหารภายนอก การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์จงต้องเพ่มคุณสมบัตด้านนส�าหรบประเทศไทย


ถือว่านักบริหารการพัฒนาเป็นนักสังคมศาสตร์ประยุกต์ จึงต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารท่วไป

และการจัดการ ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ พฤติกรรมองค์การ และหน้าท ี ่

ต่าง ๆ ทางการจัดการ ประเด็นสุดท้าย คือ นักบริหารการพัฒนาต้องเตรียมงานส�าหรับการเปล่ยนแปลง
ซึ่งต้องพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและน�าการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กร จึงต้องเรียนวิชาต่าง ๆ ได้แก่
ทฤษฎีการพัฒนา ปัญหาและกลยุทธ์ในการพัฒนา บทบาทของนักบริหารพัฒนา นอกเหนือจาก

ความรู้แล้ว นักบริหารพัฒนายังต้องการเคร่องมือและเทคนิควิเคราะห์ปัญหา การบริหารด้วย
นักบริหารพัฒนาเป็นนักปฏิบัติ จึงต้องการเครื่องมือก�าหนดและแก้ปัญหา รัฐบาลในประเทศก�าลัง

พัฒนาเล่ยงไม่พ้นท่จะต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านองค์การ การปฏิรูปการบริหารและ การปรับปรุง

องค์การวิชาที่เสนอให้เรียน คือ การออกแบบองค์การ ซึ่งช่วยให้เข้าใจโครงสร้างองค์การ นอกจาก


น้นักบริหารการพัฒนายังต้องเปล่ยนแปลงและแก้ปัญหาทางด้านพฤติกรรม วิชาท่ควรเรียน จึงได้แก่

�������������������.indd 108 11/23/19 1:35 PM

109
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

การพัฒนาองค์การ ซึ่งสอนเทคนิคที่ช่วยผู้บริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลง ยิ่งกว่านั้นก็ควร เรียน

การพัฒนาและการประเมินผลบุคคลเพ่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานปละฝกอบรม ส่วนทางด้าน
นโยบายสาธารณะและวทยาการจดการซงยงใชจากดอยในประเทศไทยนน กนบวาเปนวชาทจาเปนส�าหรับนักบริหารการพัฒนา หน้าท่อีกอันหน่งของนักบริหารการพัฒนา คือ การบริหารโครงการ
ดังนั้น วิชาที่ควรเรียนจึงได้แก่ การบริหารโครงการ การพัฒนาโครงการและการวางแผนโครงการ

ด้านหน่งทควรพิจารณาสาหรับการออกแบบหลกสตรการบริหารพฒนา คอ ด้านค่านิยมและมาตรฐานทางจริยธรรม เนื่องจากค่านิยม ปทัสถาน ปรัชญา ความรับผิดชอบ และจริยธรรมเป็น

สงทนกบรหารการพัฒนาทใช้เปนแนวทางในการตัดสนใจ เช่น นักบรหารการพฒนา ต้องช่วยคนจนู้

ผเสียเปรียบและถูกกดข่ ประชาชนเหล่าน้มักไม่มีใครช่วยและไม่ร้วิธีแสดงความต้องการ หากนโยบายสาธารณะไม่ยุติธรรมก็เป็นหน้าท่ของผู้บริหารท่ต้องเสนอให้เปล่ยนแปลงค่านิยมและปทัสถาน


เหล่านี้ ไม่สามารถใส่เข้าไปในหลักสูตรเป็นวิชาใดวิชาหนึ่งได้ จึงต้องสอดแทรกเข้าไปในวิชาต่าง ๆ
ทั่วทั้ง หลักสูตร
สรุปท้ายบทบทน้ได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยเน้อหาท้งหมด
สรุปมาจากผลงานของ อุทัย เลาหวิเชียร ซ่งได้ศึกษาหลักสูตรและการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ในประเทศไทยเอาไว้ตั้งแต่เมื่อทศวรรษ ๑๙๙๐ การศึกษาของอุทัย เลาหวิเชียรนี้ เป็นพื้นฐาน ของ
การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทย อาจสรุปได้สั้น ๆ ว่า การเรียนการสอน
รัฐประศาสนศาสตรไทยมีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งพัฒนาจากการเรียนในแนวกฎหมายปกครอง


และการศึกษาของยุโรปในตอนต้นและเปล่ยนมาเป็นแนวทางของสหรัฐอเมริกาจนปัจจุบัน


กล่าวได้ว่า การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ไทยทุกวันน้เป็นแนวทางผสมผสานซ่งค่อนไปทางด้านการ

จัดการและได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการจัดการภาครัฐเป็นกระแสหลัก โดยเฉพาะการน�าเครื่องมือ
และเทคนิค ของภาคธุรกิจเข้ามาปรับปรุงและปฏิรูประบบราชการ นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจาก

แนวทางการบริหารประชาธิปไตยอีกกระแสหน่ง ท�าให้ต้องสนใจการมีส่วนร่วมและการปกครอง
ท้องถิ่น ส�าหรับ ประเทศไทย อุทัย เลาหวิเชียร เห็นว่ามีลักษณะเฉพาะ คือ ต้องตอบสนองต่อการ
พัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ควรมุ่งผลิตนักบริหารการพัฒนา ซ่งมีความรู้และความสามารถ

ทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสังคมในมิติต่าง ๆ

�������������������.indd 109 11/23/19 1:35 PM

110
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ค�าถามท้ายบทที่ ๔

๑. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร จงอธิบาย


๒. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยแบ่งได้ก่ระยะ และมีสาระส�าคัญอย่างไรบ้าง

๓. การศึกษาแบบ Core Belief ของประเทศไทยเกิดข้นในสมัยใดและได้รับอิทธิพลจาก

มหาวิทยาลัยใดในต่างประเทศ ท่านคิดว่าเน้อหาเหล่าน้เป็นเน้อหาทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรง


หรือไม่ เพราะเหตุใด
๔. การศึกษาการบริหารการพัฒนาในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร
จงอธิบาย

๕. หลักสูตรการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยนิยมจัดกันอย่างไร
จงอธิบาย

๖. ท่านคิดว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นอยู่มีจุดอ่อนอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร
จงอธิบาย


๗. การสอนรฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยมวธการอย่างไร วธการสอนทเป็นอย่ควรเพิ่มเติมประการใดหรือไม่จงวิเคราะห์

�������������������.indd 110 11/23/19 1:35 PM

111
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

เอกสารอ้างอิงประจ�าบท

อัมพร ธารงลักษณ์, สถานภาพของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในประเทศไทย (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐–

ปัจจุบัน) วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปที่ ๘ ฉบับที่ ๑, คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อุทัย เลาหวิเชียร, “ปรัชญาของหลักสูตรมหมบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอดีตและปัจจุบัน,”

บทความใช้ประกอบการสัมมนา เร่อง การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทของคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ โรงแรมเมอร์ลิน พัทยา ชลบุรี
วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๐.
Public education management in Asia and the Pacific (Manila : Philippines Institute
for Development Studies, 1991),p. 305 – 328.

Uthai Laohavichien, “Esucation for public adminidtration in Thailand,”in Ledivina
V.Carino, ed., Public education management in Asia and the Pacific, p.337-343
Uthai Laohavichien, “Esucation for public adminidtration in Thailand,” ใน วรเดช

จันทรศร และณัฐฐา วินิจนัยภาค,, ๔ ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์ รวมบทความทางวิชาการ
๒๔๙๘-๓๕๓๕ (กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค,๒๕๓๙), หน้า ๙๕๑-๙๖๑

�������������������.indd 111 11/23/19 1:35 PM

บันทึกช่วยจ�า

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

�������������������.indd 112 11/23/19 1:35 PM

แผนการจัดการเรียนรู้ ประจ�าบทที่ ๕
เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารและการพัฒนา

ก. เนื้อหาสาระที่ศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารการพัฒนา
๑. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการเมืองในต่างประเทศ

๒. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการเมืองในประเทศไทย
๓. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ

๔. การบริหารและการพัฒนา

ข. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เมื่อได้ศึกษาบทที่ ๕ จบแล้ว ผู้ศึกษามีความสามารถได้
๑. อธิบายแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการเมืองในต่างประเทศได้

๒. อธิบายแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการเมืองในประเทศไทยได้
๓. อธิบายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบได้

๔. อธิบายการบริหารและการพัฒนาได้

ค. กระบวนการเรียนรู้

๑. อาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่างงานวิจัยตามความสนใจของนิสิต และเกร่นนาเก่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารการพัฒนาว่ามีความหมายอย่างไร

๒. อาจารย์ผู้สอนกล่าวเปิดประเด็นซักถามผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เก่ยวกับการ
วิจัย โดยการตอบปากเปล่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตื่นตัวอยู่เสมอ
๓. ค�าถามใดที่ผู้เรียนตอบแล้วไม่ชัดเจนพอ ผู้สอนควรอธิบายประเด็นนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง๔. ก่อนสอนทุกครง อาจารย์ผ้สอนกระต้นให้ผ้เรียนเกิดความสนใจ มความอยากรู้อยากเหน
๕. อาจารย์ผู้สอนเสนอแนะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่มเติมจากหนังสืออ่น ๆ หรืองานวิจัยอ่น ๆ
๖. เม่อศึกษาแต่ละบทจบแล้ว อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทุกคนไปทาคาถามท้ายบทแล้วน�ามาส่งในสัปดาห์ต่อไป

๗. อาจารย์ผู้สอนอธิบายสรุป “ความรู้เบ้องต้นเก่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์” อีกคร้ง เพ่อเป็นการทบทวนเนื้อหาสาระ แล้วผู้สอนสอบถามผู้เรียนในประเด็นที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประเมินผู้เรียนว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
�������������������.indd 113 11/23/19 1:35 PM

ง. แหล่งการเรียนรู้

๑. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

๒. หนังสือหรือตาราเก่ยวกับรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ

วารสารอื่น ๆ เป็นต้น
๓. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จ. สื่อการเรียนการสอน

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๒. บอร์ดความรู้, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, Internet, Website, งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ
วารสาร เป็นต้น

๓. ใบงาน/งานที่มอบหมายอื่น ๆ

ฉ. การวัดผลและประเมินผล

๑. ด้านความรู้ : ประเมินจากการตอบค�าถาม/แสดงความคิดเห็น
๒. ด้านทักษะ : ประเมินด้วยการสังเกตการน�าเสนอผลงานเดี่ยว/งานกลุ่ม

๓. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ประเมินการสังเกตพฤติกรรม/การร่วมกิจกรรม/
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา : ประเมินผล
การน�าเสนอรายงานเป็นทีม และพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม๕. ด้านทกษะการวเคราะห์เชงตวเลข การส่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ต้อง
พัฒนา : ประเมินผลการค้นคว้า การอ้างอิง การท�ารายงาน เน้นข้อมูลเชิงตัวเลขและค�าอธิบาย

�������������������.indd 114 11/23/19 1:35 PM

บทที่ ๕
รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารการพัฒนา

ขอบข่ายหนึ่งในหลาย ๆ ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ที่แม้จะไม่ถูกกล่าวถึงในเชิงของ
ขอบข่ายหลักเมื่อเปรียบเทียบกับขอบข่ายที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ แต่เป็นขอบข่ายหนึ่งหรืออาจเรียก
ได้ว่าเป็นขอบข่ายเดียวที่มีชื่อของรัฐประศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างโจ่งแจ้ง นั่นก็คือขอบข่าย
รัฐประศาสนศาสตร์ เปรียบเทียบ (หรือบางต�าราเรียกว่าการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ – ซ่งข้อเขียน


ช้นน้จะใช้ค�าดังกล่าวเฉพาะท่อ้างอิงจากแนวคิดของนักวิชาการท่านน้นๆเท่าน้น) ท้งน้การจะพยายาม

เข้าใจว่าขอบข่ายน้หมายถึงอะไรจึงน่าจะกล่าวถึงเป็นจุดเร่มต้น อย่างไรก็ดีส�าหรับผู้เร่มศึกษาน่าจะ

มีความสนใจหรือ คลางแคลงใจอยู่บ้างว่าเหตุใดจะต้อง “เปรียบเทียบ” และย่งรัฐประศาสนศาสตร์

“จะเปรยบเทยบไปทาไม” ผ้เขยนจึงขอกล่าวถึงประเดนนเป็นจดเรมต้นเป็นการทดแทน สาหรบ
ค�าถามที่ว่าท�าไมต้องเปรียบเทียบนั้น การศึกษาวิชาต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบนั้น เป็นวิธีการหนึ่ง

ซ่งจะส่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่กว้างขวางลึกซ้ง และก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการศึกษาใน
แบบเฉพาะตัว แทบทุกสาขาวิชาได้มีการศึกษา และจัดสอนโดยวิธีการเปรียบเทียบไว้ท้งส้น เช่น

วิชาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ วรรณคดีเปรียบเทียบ กฎหมายเปรียบเทียบ ดังน้น
การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบก็คือการศึกษาการบริหารรัฐกิจบนพ้นฐานของการเปรียบ

เทียบนั่นเอง ส่วนจะศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ อธิบายว่ามีวัตถุประสงค์อย่างน้อย ๓ ประการ คือ
(๑) วัตถุประสงค์ด้านวิชาการ (Academic – นั่นก็คือ การเปรียบเทียบข้อคล้ายคลึงและความแตก
ต่างของโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมของหน่วยราชการ และข้าราชการเพ่อจะทดสอบ


สมมติฐานของทฤษฎี และสร้างเป็นองค์ความรู้ต่อไป) (๒) เพ่อเสริมสร้างความเป็นปัญญาชนในการ
จะเข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมของหน่วยงาน และข้าราชการ (Intellectual)
และ (๓) เพื่อจะน�าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารงานของตน (Practical)

ทฤษฏีท่ว่าด้วยการพัฒนามีประโยชน์ไม่เพียงช่วยในการอธิบายถึงปรากฏการณ์การพัฒนา
ท่เกิดข้นในโลกน้เท่าน้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศอีกด้วย ทฤษฏ ี
ที่ว่าด้วยการพัฒนามีอยู่เป็นจ�านวนมาก เพราะฉะนั้นในการท�าความเข้าใจและการน�ามาใช้ในการ


อธิบายจ�าเป็นต้องตระหนักว่า ทฤษฏีแต่ละทฤษฏีมีท้งความสามารถในการอธิบายท่ดีสมเหตุสมผล


ขณะท่บางทฤษฏีก็อาจมีข้อจ�ากัดบางอย่างในการอธิบาย ดังน้น ทฤษฏีใดทฤษฏีหน่งเพียงทฤษฏ ี

เดียวไม่อาจใช้อธิบายปรากฏการณ์การพัฒนาของประเทศต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน เนื่องจากปัจจัย


ต่างๆ ท่เก่ยวข้องในการพัฒนามีเป็นจ�านวนมาก จึงอาจต้องใช้หลายทฤษฏีมาช่วยอธิบายจึงจะท�าให้
เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านั้นได้
�������������������.indd 115 11/23/19 1:35 PM

116
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาถึงทฤษฏีการพัฒนา สิ่งที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งคือการท�าความเข้า

ใจทฤษฏีท่ถือกันเป็นแม่บท (Grand Theory) เพราะจะท�าให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการในเชิงความคิดว่า
ด้วยการพัฒนาที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังช่วยให้เข้าใจได้ว่าทฤษฏีการพัฒนาแม่บทเหล่า
นี้ยังมีอิทธิพลต่อทฤษฏีย่อยๆ อีกหลายทฤษฏีที่เกิดขึ้นมาในระยะหลัง

ทฤษฏีการพัฒนาในยุคแรกนั้นผูกพันอยู่กับความหมายของการพัฒนา ว่าการพัฒนาในสมัย
แรกๆ น้นให้ความส�าคัญกับเร่องของเศรษฐกิจการพัฒนาจึงหมายถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ


เป็นหลัก มีการเน้นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผลผลิตมวลรวมประชาชาติ และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นทฤษฏีการพัฒนาในยุคแรกจึงเป็นทฤษฏีที่ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไร

ก็ตาม เมื่อมีการน�าทฤษฏีเหล่าน้ไปประยุกต์ใช้ก็พบว่ามีปัญหา การพัฒนาตามแนวคิดทฤษฏีดังกล่าว
ก่อให้เกิดเป็นวิกฤตการณ์ต่างๆ ในสังคม จึงเป็นผลให้มีการตรวจสอบทบทวน และน�าเสนอเป็น

ทฤษฏีใหม่ท้งท่เป็นการโต้แย้งกับทฤษฏีเดิม และขยายความต่อเติมความคิดทฤษฏีเดิมเสียใหม่


ทฤษฏีเหล่านี้จึงมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ มีวิวัฒนาการมาเป็นล�าดับ


ทฤษฏีการพัฒนาช่วยหลงสงครามโลกครงท่สองน้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากประสบการณ์การพัฒนาในประเทศโลกที่สาม ซึ่งได้แก่ ทฤษฏีว่าด้วยความทันสมัย ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ

พัฒนาในประเทศต่างๆ ในโลก ทฤษฏีว่าด้วยข้นตอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของวอลเตอร์


รอสตาว (Walter Rostow)ท่มีพ้นฐานส�าคัญอยู่บนประสบการณ์การพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรม


ตะวันตกทฤษฏีวงจรอุบาทว์ท่อธิบายว่าท�าไมในประเทศท่ยากจนจึงมีการออมน้อย ทฤษฏีการเจริญ


เติบโตท่สมดุลกับการเจริญเติบโตท่ไม่สมดุลท่ว่าด้วยเร่องการผลักดันท่ย่งใหญ่(BigPush)ทฤษฏีน ้ ี
โอมาร์กซิสต์ตามแบบจ�าลองของพอล บาราน (PaulBaran)ท่พัฒนาจากแนวคิดว่าด้วยพลวัตในทาง

ประวัติศาสตร์ของมาร์กซ์ และทฤษฏีจักรวรรดินิยมของเลนิน (Lenin) และน�ามาใช้ในการอธิบาย
ถึงความล้าหลังทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ทฤษฏีพึ่งพา


ท่ใช้พ้นฐานแนวคิดบารานมาใช้ในการเสนอกรอบความคิดในระบบทุนนิยมระหว่างประเทศ และ


ทฤษฏีอคติแห่งความเป็นเมือง ของไมเคิลลิปตัน (MichaelLipton) ฯลฯเป็นต้น แต่ในท่น้จะอธิบาย

โดยแยกทฤษฎีการพัฒนาเป็น ๓ ประเภท หลักๆ คือ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนา
สังคม และทฤษฎีการพัฒนาการเมือง ดังรายละเอียดต่อไปนี้


๑ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, ประมวลสาระชุดวิชาการเปล่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา หน่วยท ่ ี
๗-๑๐, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๒๘-๒๙.

�������������������.indd 116 11/23/19 1:35 PM

117
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๕.๑ แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการเมืองในต่างประเทศ


ทฤษฎีการเมืองเป็นแนวคิดการพัฒนาการเมือง ซ่งหลายๆ ทฤษฎีหลายแนวคิดท่มุ่งการ
พัฒนาการเมือง เพ่อพัฒนาการเมืองให้มีเสถียรภาพและมีความม่งคง ซ่งเป็นผลให้ประมีความเจริญ
ก้าวไปอย่างรวดเร็วซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ ทฤษฏีการพัฒนาการเมืองตามแนวคิด Lucian W. Pye

Lucian W. Pye เป็นนักรัฐศาสตร์อเมริกันท่ส�าคัญและเป็นประธานคณะกรรมการการเมือง
เปรียบเทียบในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Committee on Comparative Politics of the Social
Science Research Council) ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาการพัฒนาการเมืองมาตั้งแต่แรกเริ่มใน
ช่วงต้นทศวรรษท่ ๑๙๖๐ ซ่ง Pye ได้พยายามศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ท่เก่ยวข้องกับการ
พัฒนาการเมือง และพบว่ามีประเด็นที่ส�าคัญๆ มากมายและค่อนข้างจะสลับซับซ้อนกว่าที่เขาคาด
ไว้เสียอีก Pye จึงได้สรุปประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (มากกว่าที่จะให้นิยามหรือความหมายโดยตรง)

กับการพัฒนาการเมืองไว้ ๑๐ ประการคือ
๑. การพัฒนาการเมือง เป็นพ้นฐานทางการเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในแง่น้การเมือง


ที่พัฒนาแล้วจะเปรียบเสมือนปัจจัยที่ส�าคัญที่จะเอื้ออ�านวยต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ เช่น ช่วย
ให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าการพัฒนาการเมืองในแง่น้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากว่าแคบไป ท้งความ


เจริญทางเศรษฐกิจน้นอาจเกิดข้นได้ในระบบการเมืองท่แตกต่างกัน และจากข้อเท็จจริงท่ปรากฏ


ให้เห็นในหลายประเทศปัจจุบันว่าความเจริญทางเศรษฐกิจหาได้มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นในช่วงอายุของ

เราไม่ แม้ว่าจะมีการเปล่ยนแปลงทางการเมืองถึงขนาดท่เราอาจจัดได้ว่าเป็นพัฒนาการเมืองแล้ว

ก็ตาม

๒. การพัฒนาการเมือง เป็นการเมืองของสังคมอุตสาหกรรม น่นคือมีการมองกันว่าการ
เมืองในประเทศอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการจะม ี
แบบแผนของพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมในลักษณะท่มีเหตุมีผล รัฐบาลมีความรับผิดชอบต่อ


ความสงบสุขและความกินดีอยู่ดีของประชาชน ซ่งเท่ากับเป็นการยอมรับว่าการเมืองเป็นเพียงเคร่อง

มือในการแก้ปัญหา หาได้เป็นเป้าหมายในตัวมันเองไม่ การเมืองของสังคมอุตสาหกรรมจึงนับได้ว่าเป็นแบบอย่างท่ดีซ่งช้ให้เห็นถึงความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีได้ โดยเฉพาะใน
ปัญหาหลักคือ การแจกแจงความกินดีอยู่ดีให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรมกว่าในสังคมอื่นๆ

๒ Lucian W. Pye, Aspects of Political Development,(Boston : Little, Brown and Co.,
1996), pp. 35-44.

�������������������.indd 117 11/23/19 1:35 PM

118
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์


๓. การพัฒนาการเมือง เป็นความเป็นทันสมัยทางการเมือง เน่องจากแนวความคิดท่พยายาม

โยงการพัฒนาการเมืองกับการเมืองของสังคมอุตสาหกรรมได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นแนวความ


คิดท่ล�าเอียง ไม่ให้ความส�าคัญกับประเพณีและปทัสถานของสังคมอ่นๆ มาตรฐานของสังคม


อุตสาหกรรมหรือสังคมตะวันตกน้นไม่สามารถใช้วัดได้ในทุกระบบสังคม ซ่งจากข้อแย้งเหล่าน้จึงน�ามาซ่งการวิเคราะห์สังคมอุตสาหกรรมลงไปอีกว่าท่เป็นสังคมเจริญก้าวหน้าได้น้นก็เน่องมาจากความ


เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์เหล่าน้เองจะช่วยสนับสนุนให้มนุษย์ได้มองเห็นแง่มุม


ต่างๆ ของสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองได้กว้างขวางย่งขึ้น อันจะน�าไปสู่การเรียกร้องให้มีกฎหมาย
ที่เป็นสากล สามารถให้ความยุติธรรมกับสมาชิกของสังคมโดยทั่วหน้ากัน มีกลุ่มต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง
มากมาย เช่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มอิทธิพล แต่ละกลุ่มต่างก็พยายามเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยมุ่งหวังที่จะใช้อิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายของรัฐเพื่อให้นโยบายนั้นๆ


ออกมาในรูปของการเอ้อประโยชน์ต่อกลุ่มตนให้มากท่สุด และความเป็นทันสมัยทางการเมืองเหล่า
นี้เองจึงเป็นประเด็นที่ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองในความหมายนี้
๔. การพัฒนาการเมือง เป็นเร่องการด�าเนินงานของรัฐชาติ (Nation-State) ความคิดน ้ ี


เกิดจากความเห็นท่ว่าแนวปฏิบัติทางการเมืองท่เกิดข้นอันถือได้ว่ามีลักษณะท่พัฒนาแล้วน้นจะ
คล้องจองกับมาตรฐานของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในรัฐชาติยุคใหม่ กล่าวคือ รัฐชาติเหล่านี้สามารถที่
จะปรับตัวและด�ารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังสร้างลัทธิชาตินิยมอัน
ถือได้ว่าเป็นเง่อนไขท่จ�าเป็นต่อการพัฒนาการเมือง ซ่งจะน�าไปสู่ความเป็นอันหน่งอันเดียวกันใน
ชาติ อีกนัยหนึ่งการพัฒนาการเมืองในแง่นี้ก็คือการสร้างชาติ (Nation-building) นั่นเอง
๕. การพัฒนาการเมือง หมายถึงเร่องราวของการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมายแนว

ความคิดน้ต่อเนื่องมาจากความเห็นดีว่าการพัฒนาการเมืองเป็นเร่องการสร้างชาติ โดยแบ่งรูปแบบ


ของการสร้างชาติออกเป็น ๒ รูปแบบคือ การสร้างสถาบัน และการพัฒนาพลเมืองทั้ง ๒ รูปแบบนี้จะคล้องจองกันในลักษณะหน่ง แนวความคิดน้มุ่งท่การพัฒนาสถาบันบริหารและพัฒนาเคร่องมือ


ของสถาบันน้ไปพร้อมๆกันด้วย น่นคือ การพัฒนากฎหมายเพ่อสร้างความสงบเรียบร้อยและ


ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

๖. การพัฒนาการเมือง เป็นเร่องของการระดมพลและการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมองแนว

ความคิดน้อ้างว่าการฝกฝนและการให้ความส�าคัญกับสมาชิกของสังคมในฐานะเป็นราษฎร (Citizen)
ตลอดจนการส่งเสริมให้พวกเขาเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองน้นเป็นส่งท่ส�าคัญย่งต่อรัฐชาติใหม่ และ

ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเมือง
ประเดนทสาคญประการหนงในการศกษาการพฒนาการเมองในแง่นคอ เรามกจะผกพน
ลักษณะการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองกับสิทธิในการออกเสียงเลือกต้งแบบประชาธิปไตยมากเกิน


ไปจนมองข้ามการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะอ่นๆ ซ่งเกิดข้นในระบบการเมืองอ่นๆ ด้วย�������������������.indd 118 11/23/19 1:35 PM

119
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๗. การพัฒนาการเมือง เป็นเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดนี้ค่อนข้างจะ

แคบคอ มองว่าการพฒนาการเมองมีอย่รปแบบเดียว คอ การสร้างประชาธปไตย ด้วยเหตน้จึงม ี

นักวิชาการหลายท่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นค�านิยามท่ล�าเอียง มุ่งท่จะยัดเยียดค่านิยมทางการเมือง

แบบตะวันตกให้กับประเทศด้อยพัฒนาซ่งควรจะสนใจว่าจะ “พัฒนา” ให้การเมืองของชาติก้าวหน้าได้อย่างไร มากกว่าท่จะสนใจว่าจะสร้างประชาธิปไตยอย่างตะวันตกได้อย่างไรในขณะท่ค่านิยมของ
ตนเองไม่เอื้อประโยชน์ให้เลย๘. การพัฒนาการเมือง เป็นเร่องของความมีเสถียรภาพและการเปล่ยนแปลงท่เป็นระเบียบ
แนวทรรศนะน้มีความล�าเอียงในแง่ของค่านิยมแบบประชาธิปไตยน้อยลง คือมองว่าลักษณะการเมือง


ท่พัฒนาแล้วจะเกิดข้นในระบอบการเมืองใดก็ได้ท่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ
ท่เปล่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ นอกจากน้ยังมองว่าประชาธิปไตยน้นไม่เอ้อต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่อาจก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองได้ การพัฒนาการเมือง
ในแง่น้จึงเป็นลักษณะของการด�าเนินชีวิตทางการเมืองท่ไม่วุ่นวายและเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน


นั่นเอง

๙. การพัฒนาการเมือง เป็นเร่องของการระดมพลและอ�านาจ แนวความคิดน้พัฒนามาจาก
ความเห็นเก่าๆ ท้งในเร่องของสถาบันและเสถียรภาพทางการเมือง โดยมองว่าสาเหตุส�าคัญท่จะก่อ
ให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและท�าให้สถาบันด�าเนินไปอย่างประสิทธิภาพได้ข้นอยู่กับความ

สามารถของระบบการเมืองเอง กล่าวคือ ถ้าระบบการเมืองใดสามารถท่จะระดมพลและอ�านาจ

เพ่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถท�าให้คนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

และระเบียบแบบแผนของระบบ และระบบเองก็สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ท่มีอยู่รวมท้งสามารถแจกแจงทรัพยากรเหล่าน้อย่างเป็นธรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแล้ว
ระบบการเมืองนั้นถือได้ว่าพัฒนาแล้ว


๑๐. การพัฒนาการเมือง เป็นแง่หน่งของกระบวนการเปล่ยนแปลงทางสังคม ดังท่เราได้

กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การพัฒนาการเมืองน้นจะผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับการเปล่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจสังคม การทด้านใดดานหนงของสงคมแปรเปล่ยนไปจนกระทบถงการเปลยนแปลงในด้าน

อื่นๆ ด้วย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ถือกวาเปนลักษณะหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงของ


สังคม ฉะนั้นในการศึกษาการพัฒนาการเมืองจึงจ�าเป็นต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ
สังคมพร้อมกันไปด้วย
นิยามของค�าว่าพัฒนาการเมืองทั้ง ๑๐ ประการเหล่านั้น Pye ไม่ได้พูดว่านิยามใดผิด หรือ

ถกมากกว่านยามอนๆ แต่เป็นเพยงเขาต้องการเน้นถงตวแปรทเกยวข้องกบการพฒนาการเมองท ี ่

ส�าคัญๆตามแนวทรรศนะของนักวิชาการในส�านักต่างๆ เท่านั้น ด้วยเหตุนี้แต่ละทรรศนะจึงย่อมที่

จะต้องมีอคติอยู่บ้างเป็นธรรมดา เช่น มองเพียงแต่ว่าการเมืองท่พัฒนาแล้วเป็นการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (นิยามที่ ๗) เป็นต้น
�������������������.indd 119 11/23/19 1:35 PM

120
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์


ดังน้น Pye พร้อมด้วยสมาชิกคณะกรรมการการเมืองเปรียบเทียบในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
จึงได้สรุปแนวความคิดของส�านักต่างๆ และสร้างลักษณะร่วม หรือสาระส�าคัญของความหมายของ
การพัฒนาการเมืองออกได้เป็น ๓ ประการ โดยเรียกรวมกันว่า Development Syndrome
อันประกอบด้วย

๑. Differentiation หมายถึง การที่องค์กรหรือหน่วยงานใดๆ มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน

ไป มหน้าทจากดและมความชานาญเฉพาะด้าน Coleman อ้างว่า Diferentiationหมายถง“กระบวนการซึ่งบทบาท ส่วนต่างๆ ของสถาบันและสมาคมมีการแยกแยะและมีความช�านาญงานเฉพาะด้านเพ่มมากข้นในสังคมท่ด�าเนินการสู่ความเป็นทันสมัย” น่นคือ สังคมใดท่มีพัฒนาทางการ

เมืองมากจะย่งมีโครงสร้างทางการเมืองท่สลับซับซ้อนท�าหน้าท่อันจ�ากัดตามความช�านาญเฉพาะด้าน
แต่ลักษณะของการแยกแยะโครงสร้างย่อมๆ ออกเป็นหน่วยเล็กๆ จ�านวนมากนี้ไม่ใช่เป็นการก่อให้


เกดความแตกแยกหรอแตละหนวยเลกๆ จะดาเนินการเปนอสระเอกเทศแตประการใด หนวยเลกๆ


เหล่าน้ยังคงต้องประสานงานกับหน่วยใหญ่ของโครงสร้างเพ่อร่วมมือกันด�าเนินการให้บรรลุสู่จัด

ประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรนั้นๆ วางไว้

เราจึงพบว่าในสังคมด้งเดิมจะมีความช�านาญงานเฉพาะด้านและระดับของความซับซ้อน

ขององค์กรน้อยกว่าสังคมสมัยใหม่ท่พัฒนาแล้วมาก ผู้ปกครองของสังคมด้งเดิมจะท�าหน้าท่ท้งนิติบัญญัติ บริหารบัญญัติ และตุลาการบัญญัติ คือเป็นทั้งผู้ออกกฎหมาย น�ากฎหมายมาบังคับใช้
และตัดสินความไม่มีองค์กรท่ท�าหน้าท่โดยเฉพาะ หรือถ้าเราจะน�าเอาโครงสร้างของสังคมศักดินาม


มาเปรียบเทียบกับสังคมสมัยใหม่ น้จะพบว่าในสังคมศักดินามีระดับของความซับซ้อนขององค์กร

ย่อมน้อยมาก ในสมัยก่อนรัชการที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของไทยนั้น เรามีองค์กรทางการเมือง
ซึ่งเทียบเท่ากระทรวงในปัจจุบันเพียง ๔ องค์กร คือ เวียง วัง คลัง และนา เท่านั้นแต่ปัจจุบันสังคม
เราได้วิวัฒนาการมีการแจกแจงหน้าท่ใหม่ๆ ท่เกิดข้นให้กับองค์กรซ่งต้งข้นมาใหม่เพ่อท่จะสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงมีกระทรวงต่างๆ มากมาย และ
แต่ละกระทรวงยังแยกหน่วยงานย่อยออกไปอีกมาก จึงนับได้ว่าสังคมปัจจุบันพัฒนามากกว่าสังคม
ในอดีตมาก

๒. Equality หมายถึง ความเสมอภาคเท่าเทียมกันซ่ง Coleman ได้แยกออกเป็น ๓ ประการ

คือ ประการแรก เป็นความเสมอภาคในฐานะท่เป็นราษฎรซ่งมีสิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมทางการ

เมืองในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆโดยเท่าเทียมกัน ประการที่สองคือ ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎ
ระเบียบท่เป็นสากลอันเดียวกัน หมายความว่า ราษฎรท่ท�าผิดก็จะต้องได้รับโทษไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบคคลใดทเป็นอภิสิทธชนอยเหนอกฎหมายได้ ประการทสามคอ ปทสถานทมหลักเกณฑ์อย่บนความสัมฤทธิผล กล่าวคือ การเข้าด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจะเป็นเร่องของความสามารถของบุคคล

ไม่ใช่เป็นเรื่องของชาติตระกูลสูงหรือต�่า หรืออาจกล่าวได้ว่าราษฎรในสังคมที่พัฒนาแล้วจะมีความ
เท่าเทียมกันในโอกาสบนเงื่อนไขของความสามารถนั่นเอง
�������������������.indd 120 11/23/19 1:35 PM

121
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์


๓. Capacity หมายถึง ความสามารถของระบบการเมือง ในการท่จะสนองตอบต่อข้อเรียก

ร้องจากเหล่าสมาชิก สามารถก�าจัดข้อขัดแย้ง แก้ไขความตึงเครียดท่เกิดข้นในสังคมและยังก่อให้


เกิดส่งใหม่ๆ หรือน�ามาซ่งการเปล่ยนแปลงอย่างไม่ขาดสายด้วย จึงเห็นได้ว่าค�าว่าความสามารถของระบบในแง่น้หาได้มีความหมายเฉพาะในเร่องของความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับส่งแวดล้อมท่แปรเปล่ยนไป แต่ยังหมายถึงความสามารถของระบบในการท่จะเปล่ยนแปลงส่งแวดล้อมบางอย่าง

เพ่อสนองตอบต่อความต้องการของระบบเอง ความสามารถในการสร้างส่งใหม่ๆ ปรับปรุงแก้ไขและ

สามารถด�าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ นี้เอื้ออ�านวยต่อเป้าหมายใหม่ๆ ของระบบอีกด้วย
เราจึงพบว่ารัฐบาลของประเทศท่พัฒนาแล้วน้น จะมีประสิทธิภาพในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ได้ดี สามารถท่จะน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล และหลักการทางโลกในการบริหารงานด้วย
อย่างไรก็ตาม ถ้าเราพิจารณาตามหลักการ Development Syndrome ทั้งสามประการ
ข้างต้น เราจะพบว่าค�านิยามที่ได้สรุปมานั้นมีลักษณะที่บ่งบอกว่ามีอคติ กล่าวคือ
ประการแรก มีลักษณะเอนเอียงไปทางแบบของตะวันตก หรือประเทศในค่ายเสรีประชาธิปไตย
ซ่งเราจะพบว่าลักษณะร่วมประการท่สองท่ว่าด้วยความเสมอภาค โดยเน้นท่การเข้ามีส่วนร่วม

ทางการเมืองอันเป็นรูปแบบหน่งของการเมืองแบบประชาธิปไตย ถ้าเป็นเช่นน้เราอาจน�ามาสรุป

อย่างผิด ได้ว่าการเมืองในประเทศเผด็จการย่อมไม่ถือว่าเป็นการเมืองที่พัฒนา
ประการที่สอง มีนักวิชาการหลายท่านแย้งว่าลักษณะการแบ่งแยกเฉพาะด้านในโครงสร้าง
ทางการเมืองน้น หาได้มีเฉพาะในระบบการเมืองสมัยใหม่ไม่แต่มันเกิดมาก่อนแล้วในบางสังคม เช่น


ในจักรวรรดิโรมัน และจีนโบราณ ซ่งถ้าเรายึดหลักน้เป็นเกณฑ์เราก็อาจสรุปได้ว่าจักรวรรดิโรมัน

และจีนโบราณเป็นสังคมที่มีการพัฒนาการเมืองแล้ว ซึ่งนักวิชาการหลายท่านยังสงสัยอยู่ นอกจาก

น้ยังมีบางคนได้ตั้งข้อสงสัยไว้เหมือนกันว่ามีการแบ่งแยกโครงสร้างหรือมีระดับของความช�านาญ
งานเฉพาะด้านระดับใดที่เราอาจพูดได้ว่าสังคมนั้นพัฒนาแล้ว


ซ่งปัญหาท่ส�าคัญของการน�าเอา Development Syndrome มาวิเคราะห์ว่าสังคมใดๆ
มีการพัฒนาการเมืองแล้วหรือไม่นั้น ยังไม่ได้ปรากฏอยู่อีกประการหนึ่งคือ Colemanไม่ได้ชี้ชัดไป
เลยว่าลักษณะร่วมทั้งสามประการของ Syndrome นั้น ควรจะต้องมีพร้อมๆ กันในระดับใดๆ ใน

สังคมหน่งๆ จึงจะนับได้ว่าเป็นสังคมท่มีการพัฒนาการเมือง และในการท่สังคมหน่งมีระดับของ
ลักษณะร่วมในท้งสามประการสูงกว่าอีกสังคมหน่งเราก็อาจกล่าวในเชิงเปรียบเทียบไว้ว่า สังคม ก.ม ี


ระดับของการพัฒนาทางการเมืองสูงกว่าสังคม ข.แต่ถ้าเกิดสังคม ก.เกิดมี Capacityในระดับท่สูงกว่าสังคม
ข. แต่มี Differentiationในระดับเดียวกันในขณะที่มีระดับของ Equalityต�่ากว่า เราจะให้น�้าหนัก
กับลักษณะร่วมแต่ละตัวอย่างไร ถ้าเราให้น�้าหนักกับ Capacity ของระบบเราก็อาจสรุปได้ว่าสังคม

ก. มระดับของการพัฒนาการเมืองสูงกว่าสังคม ข. แต่ถ้าเราให้น้าหนักกับ Equality มากกว่า Capacity

ผลก็จะออกมาในรูปตรงกันข้ามทันที

�������������������.indd 121 11/23/19 1:35 PM

122
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๕.๑.๒ ทฤษฏีการพัฒนาการเมืองตามแนวคิด Gabriel Almond กับ Bingham Powell

สองนักรัฐศาสตร์ผู้ริเร่มน�าเอาการวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยาคือ Structural Functional

Analysis มาใช้กับการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบก็ได้ให้ความหมายของค�าว่าพัฒนาการเมืองไว้ว่า

จะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่ส�าคัญๆ ๓ ประการ ดังต่อไปนี้
๑. Differentiation หมายถึง ความแตกต่างแยกแยะในหน้าที่ต่างๆ และมีโครงสร้างที่มี
ความช�านาญงานเฉพาะด้านในลักษณะเดียวกันกับที่ Development Syndrom ได้กล่าวไว้


๒. วัฒนธรรมทางการเมืองท่เปนแบบโลก (Secularization of Political Culture) หมาย
ถึงวัฒนธรรมทางการเมืองท่มีลักษณะเชิงปฏิบัติ และหาข้อเท็จจริงได้ (Pragmatic, empirical

orientation) และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specificityorientation) มากกว่าที่จะอยู่ในลักษณะ
กระจาย (Diffuseness) จึงเห็นได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบโลกเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง

ของสังคมท่ทันสมัย ไม่เช่อในส่งงมงายโดยปราศจากการค�านึงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงสามารถแยกแยะบทบาททางการเมืองออกจากบทบาททางสังคมได้อย่างชัดเจน รวมท้งสามารถเข้าใจถึง

ผลกระทบท่ระบบการเมืองมีต่อตนเองด้วย ในการน้พวกน้จะมีความปรารถนาท่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะใดๆ เช่น อาจเข้ารวมกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีแนวทางเดียวกันเพื่อที่


จะใช้อิทธิพลต่อ Output หรือนโยบายท่ออกมาจากระบบทางการเมือง ดังน้นในสังคมท่มีวัฒนธรรม


ทางการเมืองแบบโลกจะเป็นผลให้เกิดกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ข้นในสังคม และท�าให้
พัฒนาการของโครงสร้างทางการเมืองในลักษณะของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการเอื้ออ�านวยต่อกระบวนการ Differntiation ในส่วนหนึ่ง
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการเมืองของระบบนั่นเอง
๓. ความเปนอิสระของระบบย่อย (Subsystem Autonomy) ปัจจัยนี้เป็นส่วนที่ต่อเนื่อง
มาจากปัจจัย Differentiation โดยมองว่าเมื่อสังคมพัฒนาไปจะเกิดหน้าที่ต่างๆ ขึ้นมากมายอันจะ
น�าไปสู่การปรับตัวของโครงสร้างเดิม โดยการสร้างระบบย่อยๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะสนองตอบหรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา แต่เมื่อเกิดระบบย่อยขึ้นมาแล้ว ถ้าระบบย่อยเหล่านั้นไม่เป็นตัวของตัวเอง

กล่าวคือ ไม่สามารถด�าเนินการใดๆ ได้ถ้าไม่ได้รับค�าส่งหรือนโยบายจากองค์กรหรือหน่วยงานใด
เสียก่อน เราก็ถือว่าระบบย่อยนั้นขาดความเป็นอิสระในตัวเอง สังคมท่มีลักษณะ (Differentiation)

ในระดับสูง แต่ถ้ามีระบบย่อยที่ขาดความเป็นอิสระในตนเอง เราก็ไม่นับว่าเป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว
เช่นเดียวกันกับหนังสือเล่มโตๆ แต่ปราศจากสาระ เราก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มน้นเป็นหนังสือ

ที่ดี ฉันใดก็ฉันนั้น

๓ G. Almond and B. Powell, Comparative Politics : A. Development Approach,(Boston :
Little, Brown and Co., 1996), pp. 299-332.

�������������������.indd 122 11/23/19 1:35 PM

123
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ปัจจัยท่ส�าคัญท้ง ๓ ประการข้างต้นนจะเก่ยวข้องซ่งกนและกันอย่างใกล้ชิดและยังสามารถ

น�ามาเป็นมาตรการในการแบ่งระบบการเมืองตามล�าดับของวิวัฒนาการ ซึ่ง Almond กับ Powell
อ้างว่าระดับของความแตกต่างแยกแยะของโครงสร้างและระดับของวัฒนธรรมแบบโลกน้นจะน�ามา


ซึ่งระบบการเมือง ๓ ระบบ คือ
๑. ระบบดั้งเดิม หมายถึง ระบบการเมืองที่โครงสร้างทางการเมืองขาดความซับซ้อนและ
ประชาชนเชื่อในสิ่งที่ใช้เหตุผลทางโลก เช่น โชคลาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปราศจากตัวตน เช่น โชค


ลาภและส่งศักด์สิทธ์ท่ปราศจากตัวตน เช่น ในหมู่บ้านชาวอัฟริกาบางเผ่า และในหมู่ชาวเอสกิโม
บางกล่ม มหวหน้าซ่งจะท�าหน้าทหรอสวมบทบาทหลายบทบาท กล่าวคอ หัวหน้าจะเป็นท้งผ้น�า
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางศาสนา อาจจะมีการปรึกษาหารือกันว่าจะออกไปล่าสัตว์เมื่อไร ใช้วิธีการใด จะไปท่ใดซ่งในการน้บรรดาผู้ชายวัยฉกรรจ์ซ่งเป็นลูกเผ่าอาจให้ความเห็นและมีส่วนใน

การตัดสินใจ ก่อนออกเดินทางก็อาจมีการท�าพิธีบวงสรวงขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้เป็นต้น
๒. ระบบประเพณี หมายถึง ระบบการเมืองที่เริ่มมีความแตกต่างในโครงสร้าง หน้าที่และ
ในบทบาทที่ช�านาญเฉพาะด้านมากขึ้น ระบบนี้มีผู้น�าทางการเมือง เช่น พระมหากษัตริย์ ขุนนาง
เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะท�าหน้าที่เฉพาะด้าน Almond และ Powell ได้แบ่งระบบการเมืองแบบประเพณี
ออกได้เป็นระบบย่อยอีกคือ
๒.๑ ระบบปิตาธิปไตย เช่น การปกครองของอียิปต์ในสมัยพระเจ้าฟาโรห์


๒.๒ ระบบราชการรวมศูนย์ ซ่งเป็นระบบท่เร่มมีการพัฒนาเป้าหมายทางการเมืองใน
ลักษณะท่มีอิสระกว่าเก่า บทบาททางการเมืองและบริหารได้พัฒนามากข้น และพยายามท่จะจัด

รปแบบของสงคมให้อย่ในลกษณะของรวมศนย์ ตวอย่างเช่น อาณาจักรจนดาในอเมรกาใต้ช่วงศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่งโครงสร้างของอาณาจักรนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกของชนชั้นสูง พระซึ่งมีอยู่เป็น
จ�านวนน้อย และปะชาชนธรรมดาซึ่งมีอยู่ในจ�านวนมาก อาณาจักรนี้แบ่งออกเป็นสี่เมือง มีถนนสี่
สายว่งจากแต่ละเมืองมุ่งเข้าสู่เมืองหลวง และจักรพรรด์จะเป็นผู้ก�าหนดส่งพระญาติไปปกครอง
จังหวัดท้งส่น้น ซ่งเจ้าเมืองท้งส่น้ต่างก็มีอ�านาจสูงสุดในการก�าหนดกฎหมายบริหารราชการและ

ตัดสินกรณีพิพาท แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นตรงต่อองค์จักรพรรดิ์ด้วย


๒.๓ ระบบศักดินาเป็นระบบการเมืองท่แตกต่างจากอภิชนาธิปไตยในลักษณะท่ชนช้น


สูงเป็นเจ้าของท่ดินส่วนใหญ่ และท�าหน้าท่ในการก�าหนดนโยบายของรัฐ และแตกต่างจากระบบ

ปิรมิตตามทรรศนะของ Apterซึ่งมีหัวหน้าสาขาเป็นผู้ปกครองเมืองเล็กๆ โดยขึ้นตรงต่อผู้น�าสูงสุด
อีกทีหนึ่ง ทั้งนี้เพราะในระบบศักดินานั้น หัวหน้าสาขาจะเป็นผู้ด�าเนินงานของรัฐภายในเมืองที่ตน
ครอบครองอยู่เกือบทุกอย่างตามล�าพังคนเดียว แต่ในขณะเดียวกันก็มีสัมพันธภาพกับหัวหน้าใหญ่
ในลักษณะของสัญญาว่าจะตอบแทนซึ่งกันและกันในลักษณะใดๆ

๔ G. Almond and B. Powell, Op. cit., pp. 215-298.
๕ David Apter, The political of Modernization,(Chicago : University of Chicago Press, 1965),
pp.91-92.
�������������������.indd 123 11/23/19 1:35 PM

124
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๓. ระบบสมัยใหม่ หมายถึง ระบบการเมืองท่โครงสร้างพ้นฐานทางการเมืองของสังคมม ี


ความแตกต่างซับซ้อนมาก ต่างก็ท�างานตามความช�านาญงานเฉพาะอย่าง เช่น มีกลุ่มผลประโยชน์

พรรคการเมอง สอสารมวลชนเกดขนมากมาย ลกษณะวฒนธรรมทางการเมองของบรรดาเหล่า


สมาชิกของสังคมมีความเป็นเหตุเป็นผลทางโลก เร่มเข้าใจถึงบทบาทของรัฐบาลว่าสามารถท่จะ
เปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้ Almond กับ Powell ได้จ�าแนกระบบการเมืองสมัย
ใหม่นี้ออกได้เป็น ๓ ระบบคือ

๓.๑ ระบบรัฐชาติแบบโลก ในท่น้หมายถึง เมืองเล็กหรืออาจเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ม ี


ความเป็นอิสระในตนเองและมีโครงสร้างทางสังคมที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน เช่น รัฐชาติของกรีก
โบราณ

๓.๒ ระบบสมัยใหม่ท่มีการระดมสรรพก�าลัง ระบบการเมืองน้อาจจ�าแนกได้อีกเป็น

ระบบประชาธไตยซงมระบบยอยทเปนอสระในตนเองและประชาชนมวฒนธรรมทางการเมองแบบ
เข้ามีส่วนร่วม กับระบบอ�านาจนิยมซึ่งระบบย่อยถูกควบคุมโดยส่วนกลางและประชาชนมีลักษณะ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบกึ่งไพร่ฟ้ากึ่งเข้ามีส่วนร่วม

๓.๓ ระบบสมัยใหม่ช่วงก่อนท่จะมีการระดมสรรพก�าลัง ซ่งระบบการเมืองแบบน้จะม ี


ระดับของความแตกต่างในโครงสร้างและระดับของวัฒนธรรมที่เป็นทางโลกต�่ากว่าแบบก่อน ซึ่งถ้า
จะแยกตามลักษณะของระบบการปกครองเราอาจกแยกออกได้เป็น ๒ ระบบคือ ระบบประชาธิปไตย
เช่น การปกครองของไนจีเรียก่อนเดือนมกราคม ๑๙๙๖ กับระบบอ�านาจนิยม เช่น การปกครอง
ของประเทศกาน่า เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า Almond กับ Powell ต้องการชี้ให้เห็นว่าพื้นฐานส่วนหนึ่งของการพัฒนาการ

เมืองก็คือความเป็นทันสมัยทางการเมืองของสังคมท่มีโครงสร้างแตกต่างซับซ้อนและมีวัฒนธรรม

แบบทางโลก ความแตกต่างระหว่างสงคมททนสมยกบสงคมทพฒนาทางการเมองจึงอยู่ท่ปัจจยประการท่สามคือ ปัจจัยเร่องความเป็นอิสระของระบบย่อย นั่นเองจากปัจจัยท้ง ๓ ประการ Almond
และ Powell น�ามาเป็นมาตรการในการจ�าแนกระบบการเมือง ทั้งนี้โดยอ้างว่าในระบบการเมืองใด
ท่มีลักษณะของปัจจัยท้ง ๓ ประการน้อยู่ในระดับสูงกว่าอีกระบบการเมืองหน่งจะถือว่าระบบการเมือง
นั้นมีการพัฒนากว่า

�������������������.indd 124 11/23/19 1:35 PM

125
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๕.๑.๓ ทฤษฏีการพัฒนาการเมืองตามแนวคิด C.H. Dodd


นักรัฐศาสตร์สาขาการเมืองเปรียบเทียบชาวอังกฤษก็เป็นอีกผู้หน่งท่พยายามให้ค�าจ�ากัด


ความของค�าวา “การพัฒนาการเมือง” ซึ่งเขาพบวามีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับค�าวา “ความ


เป็นทันสมัยทางการเมือง” (Political Modernization) ดอดด์ กล่าวว่าการพัฒนาการเมืองน้น
หมายรวมถึงลักษณะดังต่อไปนี้ ๖๑. การเปล่ยนแปลงทางการเมืองเพ่อให้สัมฤทธิผลในเป้าหมายท่ระบุไว้แล้ว เช่น เสร ี
ประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ หรือรัฐอิสลาม

๒. มีกระบวนการของการเปล่ยนแปลงโดยท่วๆ ไปในแวดวงการเมือง ซึ่งเก่ยวเน่องอย่างใกล้ชิดกับส่วนอื่นๆ ของสังคมอันประกอบไปด้วย
๒.๑ การขยับขยายและการรวมศูนย์อ�านาจในการปกครองและมีความแตกต่าง

ซับซ้อน ตลอดจนความช�านาญเฉพาะด้านของโครงสร้างและหน้าท่ทางการเมือง ความแตกต่างซับซ้อนเหล่าน้หาได้ก่อให้เกิดความแตกแยกไม่แต่จะน�ามาซ่งการประสานงานเป็นอันหน่งอันเดียวกัน
ของระบบ
๒.๒ จ�านวนพลเมืองที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองเพิ่มมากขึ้น
๒.๓ จ�านวนพลเมืองที่สังกัดตนเองกับระบบการเมืองเพิ่มมากขึ้น
๓. ระบบการเมืองนั้นมีความสามารที่จะ
๓.๑ แก้ปัญหาที่มีอยู่และเกิดขึ้นมาใหม่ได้


๓.๒ ริเร่มและคงไว้ซ่งนโยบายใหม่ๆ เพ่อการด�าเนินงานในสังคม และจัดต้งโครงสร้าง


ใหม่ๆ ขึ้นมาหรือปฏิรูปของเก่าเพื่อที่จะได้ด�าเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ความสามารถในการเรียนรู้ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ทางการเมืองและจัดต้งโครงสร้างทางการ


เมืองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

๖ C.H. Dodd, Political Development,(London : The Mac Millan Press Ltd., 1992), p.15.

�������������������.indd 125 11/23/19 1:35 PM

[NEW] PUBLIC ADMINISTRATION: Comparative Public Administration: Historical and sociological factors affecting administrative systems; Administration and politics in different countries; Current status of Co | public administration คือ – Sathyasaith

Click on JOIN THIS SITE ‘ to get instant updates on new posts on this blog. And also for ‘INTERACTIONS AND DISCUSSIONS’ regarding this blog’s posts ‘JOIN ITS FACEBOOK COMMUNITY/GROUP‘ that is mentioned on the right hand side of this page.
________________________________________________________________________


COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION – DEFINITION:
Comparative public administration is defined as the study of administrative systems in a comparative fashion or the study of public administration in other countries.Another definition for “comparative public administration” is the “quest for patterns and regularities in administrative action and behavior”. It looks to test the effectiveness of the Classical Theorists’ (Fayol,Taylor,Urwick,etc) Principles of Administration effectiveness on a universal level(different political and administrative setups in developing and developed countries and their ecology) as well as develop a comparative theory of Public Administration.
It is a very significant area of study in Public Administration as it helps in understanding Administrative setups and their functioning in various settings and societies/countries and what works and why it works. Also,it helps improvise administrative systems making them more efficient together with  helping in adding and improvising the already existing literature/theories of Public Administration thus leading to a strong and practical theory of the subject with the help of practical experiments and analysis.

COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION EVOLUTION – A BACKDROP:
Even though comparative studies in administration date back to Aristotlian times where he sent scholars to different parts of world to study their political systems,Comparative Public Administration started off as a topic of interest post the Wilson(called the 1st comparativist) essay in 1884 where he very rightly stated that in order to know our own country’s administrative weaknesses and virtues we need to compare with others. And,he stated that administration is the best and most safe prospect of comparative studies as administrative techniques and procedures are similar almost everywhere and in fact we can learn a lot by comparing.

However,it was not taken so seriously due to the the emphasis on conceptualising and structuring as well as defining Public Administration at that time was the top priority. The theorists and administrators as well as governments were busy understanding their own administrative setup before they could set off on a comparison with others. So, while this was being contemplated the First World War erupted and with its end and the establishment of the League Of Nations there came about a lot of questions regarding the need to understand the needs of the countries who were not so developed because many of them came under the British colonialism as well as other imperialist countries in order to control these and draw maximum benefit.

This comparative study took a philosophical turn during the course of the second world war and its aftermath when there came the end of imperialism and colonialism and emergence of many independent states, a joint initiative by the developed countries under the United Nations(formerly called ‘The League Of Nations’) aegis to refurbish the developing an third world countries as well as to develop their own war damaged national economies. And lets not forget the beginning of Cold War between the two superpowers USA and Soviet Union which played a big part in this movement where both looked to hegemonise the world politics and economy.

 USA took the lead here in administrative studies and also in providing financial as well as technical help to the developing nations in order to increase their market share and also to curb communism that was a product of the Soviet Union.

The USA was the hub of these studies since the Western countries lacked the institutional and administrative capacities to implement their development plans post world war 2.the government,United Nations and various private institutions as well as corporates sponsored varied technical assistance programmes that enabled the public administrators,lecturers of public administration and professionals to study the same in depth as well as travel abroad and gather hands on experience and build a universal comparative theory of Public Administration. Notable in these efforts were that of the American Society For Public Administration(ASPA) & American Political Science Association( APSA).

The first organisation formally formed to formulate a universal comparative theory of public administration was the Comparative Administration Group(CAG) in 1960 that was a division of the ASPA , funded by the Ford foundation to study methods for improving public administration in developing countries under the chairmanship of Fred W. Riggs. More than providing administrative techniques this group became a forum for intellectuals to understand why the developing countries differ so much in practise of administration and are not able to sustain the classical theory principles of administration in their systems even though Classical theorists of administration like Fayol & Weber , etc preached that their principles and models of administration were universal in their element and can be applied anywhere with greatest success.

CAG gave the idea of scientific studies and emphasised on empirical and ecological(social,cultural and historical factors) study of various administrative systems. Even though the CAG had to shut shop in the early 70’s since various administrators and academicians realised that due to the highly complex setting which the group had provided for comparative Public Administration studies was resulting in failures in providing really empirical assessment of administration factors in a society. They stated that it provided a very good direction but the techniques were not being specified to execute the idea. And so the studies was transferred back to the Department of Comparative Studies.

Also in 1968, the first Minnowbrook Conference was held under the chairmanship of Dwight Waldo that also talked about the need for Comparative Public Administration study and analysis.
Now we will discuss in detail.

APPROACHES TO THE STUDY OF COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION:
1) Ideal or Bureaucratic Approach: Bureaucratic specifications are studied for reaching conclusions and developing understanding. Under this approach structures of organisations are analysed in terms of their horizontal differentiation,vertical differentiation,span of control,etc. Procedures and rules are analysed and the framework of functioning is determined. Job specifications and descriptions at various nodes are analysed and some understanding is reached on the basis of elaborateness and degree of specialisation compared in regards to different administrative systems.

The limitations of this approach is that though it has been considered simple but it does not explain the structures and their functions in society and gives a very general observation.

2) Structural – Functional Approach : It is considered as a very popular approach for comparing various administrative systems and was implemented by Fred W. Riggs in his study for developing his Models of society/environment/ecology which will be discussed later in this article. This approach analyses society in terms of its various structures and their functions for reaching an understanding regarding their positioning and functioning. Structures here can refer to govt.(political arrangement) and abstract like values systems in society. Function is seen as the discharge of duties by these structures in the society.

The limitation of this approach is that there has to be a correct identification of the structures before proceeding to analyse them especially in agraria-transitia and fused-prismatic societies.

3) Ecological Approach: Devised by Riggs this approach states that structures and their functions exist in an inter dependant manner. So if a study is to be undertaken of a particular structure and its function then its effects on other systems and their functions of society are also to be analysed. Limitations is that this approach is highly complex and difficult to apply.

HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL FACTORS AFFECTING ADMINISTRATIVE SYSTEMS:
If one notices carefully then it is clearly evident that historical events have led to the invention of many administrative practises. Though there are aplenty,however,some examples are cited below.
1) English Administrative system: England does not possess a written constitution mainly because it was a monarchy prevailing there and the people lived there through conventions and traditions going on from time immemorial.

2) Indian Administrative system: Reservations are made as Indian society is very diverse in matters of social as well as economic status,etc after a lot of historical events like B.R a\Ambedkar and his policies as well as the British division of Hindu and Muslims and other minorities in separate electorate system,etc. There are various social laws in India that are made from society like panchayats,etc. Tribal welfare is given special attention in India due to existence of tribals in the society. Many offices(bureaucratic,political,economical,etc) are remnants of British legacy like the office of the collector,police dept,civil services,etc. Revenue administration here is a modern version inspired by historic Mughal ones.

3) USA Administrative system: Many historical and sociological factors have also shaped the American system. A few of them cited are the Civil war that lead to providing African American slaves were given the title of citizens and right to vote. Also the second civil rights movement that occurred under the aegis of Martin Luther King Jr. leading to elimination of segregation and racial discrimination between black and white Americans.

4) France Administrative system: Arrangement of Droit Administration could be seen associated with the approach and functioning of Napoleon Bonaparte who set the table for a centralised administration as an efficient administration.The storming of Bastille incident which was fuelled by economic crisis lead to the overthrow of monarchy there to republican system and led to the establishment of Declaration of the Rights of Man and the Citizen that lead to the first step of France’s constitution framing.

ADMINISTRATION AND POLITICS IN DIFFERENT COUNTRIES:
1) USA: The USA have a federal republican form of government where President is the national as well as executive head. There is a separate constitution(which bears allegiance to the federal constitution of 1787) as well as citizenship for every state and they are all bound together in a federation,thus all working as a whole with their autonomy intact. The Constitution of US specifies the subjects listed for the national/federal and the ones reserved for the States and also the residuary powers lie with the states only.There are three level of governments – national or federal,state and local(counties,towns,cities,etc). Separation of powers between the legislature,executive and judiciary is an important aspect. The Senate (Upper House) and House of Representatives(Lower house) comprise the congress/legislature of the country. There is no specificity in the constitution regarding the administrative system but it does state that the President can from time to time as and when necessary get advise from the principal officers of the various departments regarding his duty as the chief executive of those departments. There are thirteen departments in the administration that come under the direct control of the president. The President however does not possess the authority to change/reorder his cabinet as that power lies with the Congress.

See also  C# Desktop App Deployment with Squirrel - Easier than MSI Files, Better than ClickOnce | xcopy 옵션

Civil services in USA are also done on merit through competitive exams and also at times there are some political appointees too who are chosen by the president for their extraordinary achievement in a particular field suitable to the job. Some departments are headed by individuals whereas some are headed by Boards and Commissions.

2) UK: It is a constitutional and hereditary monarchy. In practise it is a Parliamentary democracy. The Monarch is the head and performs functions akin to the President of India. Legislature is supreme and is bicameral viz. House of Lords(upper house) and House of Commons(lower house). Executive is headed by the political executive that is the Prime Minister and his cabinet that consist of ministries staffed by civil servants under ministers. Boards and commissions are formed to operate and regulate various industries and services. Judiciary is independent.The House of Lords is the highest court of appeal for civil cases and some criminal cases.

The Senior Courts of England and Wales were originally created by the Judicature Acts as the “Supreme Court of Judicature”. It was renamed the “Supreme Court of England and Wales” in 1981, and again to the “Senior Courts of England and Wales” by the Constitutional Reform Act 2005. It consists of the following courts:

  • Court of Appeal- Deals only with appeals from other courts or tribunals. The Court of Appeal consists of two divisions: the Civil Division hears appeals from the High Court and County Court and certain superior tribunals, while the Criminal Division may only hear appeals from the Crown Court connected with a trial on indictment (i.e., for a serious offence). Its decisions are binding on all courts, including itself, apart from the Supreme Court.
  • High Court of Justice – The High Court of Justice functions, both as a civil court of first instance and a criminal and civil appellate court for cases from the subordinate courts. It consists of three divisions: the Queen’s Bench, the Chancery and the Family divisions. The divisions of the High Court are not separate courts, but have somewhat separate procedures and practises adapted to their purposes. Although particular kinds of cases will be assigned to each division depending on their subject matter, each division may exercise the jurisdiction of the High Court. However, beginning proceedings in the wrong division may result in a costs penalty.
  • Crown Court- is a criminal court of both original and appellate jurisdiction which in addition handles a limited amount of civil business both at first instance and on appeal.The Crown Court is the only court in England and Wales that has the jurisdiction to try cases on indictment and when exercising such a role it is a superior court in that its judgements cannot be reviewed by the Administrative Court of the Queen’s Bench Division of the High Court.
    The Crown Court is an inferior court in respect of the other work it undertakes, viz. inter alia, appeals from the Magistrates’ courts and other tribunals.

The Lord Chancellor and Home Secy administrate the judicial system. Civil servants are recruited through merit via open competitive exams.

3) FRANCE: It is a mixture of Republican as well as Parliamentary form of govt. President is the Chief executive and enjoys tremendous powers in the legislature as well as Parliament. Here the President is directly elected by the people.The Prime Minister is then chosen and appointed as per the President’s wish from the Parliament.The Prime Minister has to enjoy the confidence of both the President and the Parliament in order to sustain his position. Executive is separated from legislature and thus the President is not able to influence the executive much but still indirectly the PM has to go by him to enjoy his confidence because most of the times,the parliament and the president are from the same party. Civil services are of two types External recruitment and internal recruitment where external recruitment is done through open competitive exams for graduates under 27 years of age and the internal recruitment is for people from the lower echelons of service having at least five years of service and not more than 36 years old. They are then chosen and trained at the Ecole Nationale Administration for two years.

4) JAPAN: The Constitution of Japan rests on three principles – a) sovereignty of people , b) guarantee of Fundamental Rights, c) renunciation of war.The Emperor performs the role akin to Indian president. The Japanese people elect their representatives to the Japanese Parliament called Diet which is bicameral that is, House of Councillors and the House Of Representatives. Both Houses share equal powers but the house of representatives has superiority in matters of finance. The prime minister is appointed by the prime minister from the Diet who heads the executive and also the Emperor appoints the chief judge of the supreme court. Grants are to be passed by the Diet and then only it is given to the executive. Local govt possess autonomy in its matters. People posses the right to choose their public officials as well as remove them. Civil services are of two types here – a) Special govt service – includes members of cabinet approved by the Diet like positions of high officials in Imperial Court,Judges,Ambassadors and Ministers,Diet employees,common labourers and employees of state corporations. b) Includes personnel of National govt.,administrative as well as clerical except the Special govt. services ones.

DIFFERENCE BETWEEN DEMOCRACY AND REPUBLIC:
 Democracy and Republic are two forms of government which are distinguished by their treatment of the Minority, and the Individual, by the Majority.

In a Democracy, the Majority has unlimited power over the Minority. This system of government does not provide a legal safeguard of the rights of the Individual and the Minority. It has been referred to as “Majority over Man”.

 In a Republic, the Majority is Limited and constrained by a written Constitution which protects the rights of the Individual and the Minority. The purpose of a Republic form of government is to control the Majority and to protect the God-given, inalienable rights and liberty of the Individual.

 The United States of America is founded as a Republic under the Constitution. The Ministers head Ministries with directors under them to carry out execution and also to advise the Minister.

CURRENT STATUS OF COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION:
 After the decline of the comparative administration group (CAG) in the early 1970’s,there was a lull in this field due to many factors like theoretical and fact based study was only done and so there was problem in the applicability of those models and USA was going through a bad phase in the Vietnamese war and so funds had to be diverted,etc.

However, it got a boost once again when scholars like Robert Dahl,James Cloeman,Rapheli,Dwight Waldo etc propagated it and stated that without comparison there can never be a science of administration. Also the behavioural school of thought was bringing in a lot of attention to the fact and value theories of administrative man and so comparative public administration saw a resurgence. In the 80’s and 90’s studies in CPA resurfaced but with a new objective,philosophy and orientation than its previous predecessors and counterparts. It started to study various arrangements like RTI,Rule of Law,good governance,etc in different countries. It has recently started focusing itself on the analysis of such operations of administrative systems which affect functioning of various societies.

The following could be seen as the recent trends in the studies of Comparative Public Administration:

1) Studying the status of human rights in the nations of the problems associated with human rights.
2) Studying the status of Rule of Law and analysing the barriers if any.
3) Studying the presence of Civil Society Institutions and their role and contribution in the administrative arrangements of societies.
4) Studying the level of participation and involvement in the implementation of schemes related to welfare of people.
5) Studying the presence of arrangements through which accountability of politicians and administrators could be ensured towards the public through the mechanisms prescribed and available like RTI,Citizens charters,Ombudsman,Social Audit,etc.

ECOLOGY AND ADMINISTRATION:
Ecology in simple words relates to ‘Environment’. And this environment includes physical,social and cultural aspects. So, basically we are going to talk about the relationship between administration and the environment it is set in(internal as well as external) and how the affect each other.

Environment is the largest system,the rest and others like political systems,administrative systems,etc are all sub systems who work under it. It influences its sub systems and vice versa. They both have to adjust to each other and also reform and change each other from time to time to stay up to date where the people’s wishes drive the policies and the policies bring in development that uplifts the socio-economic status and level of the environment for progress. So they are interdependent and not mutually exclusive of each other.

Administration is seen as one of the most significant aspect of any societal arrangement as it makes possible the achievement of governmental function fulfilment. It has been observed that administration of any state happens to be an expression of various unique factors existing in society and is inter dependant over other arrangements in the society that provides the stability of all structure in a society. Various scholars like George Orwell in their writings like ‘Shooting an Elephant’ books have given case studies of how they have seen practically that the administrative systems in different parts of the world perform differently in order to suit the environment or ecology they are set in.

The ecological approach to Public Administration was first propagated popularly by Fred W. Riggs who studied administrative systems in different countries( emphasis on developing countries) and why there was a vast amount of disconnect among them while applying the Americanised theories of Public Administration and how they coped up. He found that the main reason for this uniqueness of administrative systems in the world is the environment that they are set in. Each country had a different environment setting and that played a major role in the shaping of the administrative system because without the help and approval of its people an administrative system cannot survive and thus it acts according to its environment and in turn it also influences the society with its work and procedures.

Max Weber projected an ideal system of bureaucracy where bureaucracy was shown as a closed system unaffected by the environment. A system which Weber assumed would be applicable and successful in all countries irrespective of its socio economic status and that’s where he went wrong because we can very well see that the systems in USA and UK etc cannot be applied in an environment of India or any other developing countries. Weber did provide a very good structure for the organisation of bureaucracy but the part which he missed as cited above was the starting ground for Riggs when he began his research on the relationship between ecology and administration.
Ecology/Environment affects the administrative system both internally as well as externally.

Internally it affects when we take note that in actuality the administrator is a man of society and thus when he is taking an administrative decision,he will definitely be influenced by his values,societal and cultural attitude,etc to quite an extent and that needs to be taken into account.

Externally also the ecology/environment affects the administrative organisation by means of social values and rules,culture of the society,dependence on other important subsystems prevalent in the society,etc where the administration and politics have to be in context of the people’s wishes and demands and if they go against it will face a possibility of overthrow and revolt anytime.

Therefore,one can very conveniently understand from the above mentioned,the delicate and crucial relationship between Ecology and Administration.

RIGGSIAN MODELS AND THEIR CRITIQUE:
Riggs is considered the pioneer in the field of Ecological Approach to Public Administration. He stated that if studies of Public Administration had to become really comparative then it has to shift from being Normative(Establishing, relating to, or deriving from a standard or norm, esp. of behavior) to empirical (Based on, concerned with, or verifiable by observation or experience rather than theory or pure logic), from Ideographic(case by case study and not related to one another) to nomothetic(relating to the study or discovery of general scientific laws) and from non ecological(closed and confined to one area) to ecological(open and cross cultural).

He blamed the import of developed countries’ administrative practices as it is by the developing countries for their progress without any study as the reason for its failure and the reason for developing countries still lagging behind.

In his ecological studies he gave the concept of structural functional approach as a means to study the environment and administration relation. According to this approach every society has various structures that perform specific functions like political,economic,social,symbolic and communicational functions in  the society.

On the basis of this approach he proceeded to study and listed two theoretical models to explain the administrative systems in the comparative context. Those models are:
a) AGRARIA MODEL: It is the Agricultural society and the characteristics are functional diffusion,particularistic norms,self sufficiency,ascriptive(The attribution of something to a cause) values,stable local groups and limited or no mobility,differentiated stratification. Agraria is agriculture dominated society and Riggs takes China at the time for instance Imperial China. In Agrarian primordial preferences like caste and given priority. Occupational pattern is fixed that is Agriculture and carries on for many generations. Very few administrative structures and their functions/duties were not at all specified.
b) TRANSITIA MODEL : It is the in between society. It is in between or lets use the term in transition between the Agraria and Industria society and bears features resembling to both. It is on the path to become a developed society from an agricultural society. Examples are India,Thailand,etc.
c) INDUSTRIA MODEL: It refers to a developed or Industry dominated society. Its characteristics are Universalistic norms,Achievement values,specific patterns,high degree of social and spatial mobility,well-developed occupational system,egalitarian class system,prevalence of associations which are functionally specific and non ascriptive. USA is an example of this society.

LIMITATIONS AND CRITIQUE OF RIGGS’ AGRARIA-TRANSITIA-INDUSTRIA MODEL:
1) It does not help in examining the transitional societies and is too rigid focusing only on the underdeveloped and developed countries.
2) It does not provide sufficient mechanism to study mixed-type societies. Critics argue that the industrial societies will always retain or have some agrarian features.
3) It assumes a unidirectional movement from an agraria stage to an industria stage.
4) Its major stress is on the environment of the administrative system but not on the administrative system per se.
5) It is too general and abstract with little resemblance to concrete reality.

Consequently Riggs abandoned this typology and proceeded to better it and that resulted in a new typology/model he designed which was the Fused-Prismatic-Diffracted Model.

RIGGS IMPROVISED TYPOLOGY : FUSED-PRISMATIC-DIFFRACTED MODEL:

It is the more improvised and specified version of his previous typology where the Fused society can be compared to the agrarian model,the prismatic society can be compared to the Transitia model and the Diffracted society can be compared to the Industria model.

This Model was designed to silence those critics who stated that Riggs had not effectively and in detail specified the ‘Transitia’ society which was very important as most of the world in in that phase.

This model effectively detailed all of the typologies.The new model is based on the principle of a prism and how it diffracts fused colours of white light back into the seven colours of the spectrum when passed through it. White light represents a society with very less degree of specialisation and development and the diffracted spectrum reflects the highly specialised and developed society. The in between prismatic society is the transition society.

He stated that neither of the extreme sides exist in totality or as it is but yes,it is certain that they do but in varying degrees as suitable to the environment/ecology.

First we will discuss the Fused and Diffracted model and then proceed to explain the Prismatic model. A good understanding of the Fused and Diffracted Model will only be the tool to understand the Prismatic Model features.

FUSED MODEL(Ex- Imperial China and Thailand):
1) Heavily dependent on agriculture.
2) Economic system based on barter system.
3) King and officials nominated by the king carry out all administrative,economic and other activities.
4) Royal family and special sects dominate.
5) Ascriptive values dominate.
6) Having many administrative structures that are part diffracted(perform special functions they are given charge of) and part fused ( many structures performing many functions which are not prescribed to them thus overlapping with the diffracted ones and confusing the system).

DIFFRACTED MODEL:
1) It is the polar opposite of the fused society.  Each structure carries out its own functions.
2)  Attainment value in society.
3) Economic system based on market mechanism(demand and supply)
4) Responsive government
5) General consensus among all the people on all basic aspects of social life.

PRISMATIC MODEL(Example India,Thailand,etc):
1) In real no society is completely fused or completely diffracted. A prismatic society has achieved a certain degree of differentiation or specialisation.
2) Heterogeneity – Simultaneous existence of different kinds of system and viewpoints. Example – rural-urban,Indian gurukuls – western education,homoeopathic-allopathic. Various factors pulling the system apart. Political and administrative officers enjoy enormous influence. Privileges for select groups which may be communal thus creating problem in administration.
3) Formalism(Excessive adherence to prescribed forms) – Discrepancy between formally prescribed and effectively practiced norms. Rules and regulations are prescribed but wide deviations are observed. Lack of pressure on govt. for programme objectives. Weakness of social powers to influence bureaucratic performance. Hypocrisy in social life. Constitution formalism which means that there is a gap between stated principles and actual implementation.
4) Overlapping – Differentiated structures coexist with undifferentiated structures of Fused type. New or modern social structures are created,but traditional social structures continue to dominate. Example – Parliament,Govt,Offices exist but behaviour is still largely governed by family,religion,caste,etc.

SUB-SYSTEMS OF THE PRISMATIC MODEL:
1) Administrative subsystem which is called the SALA MODEL (The Spanish word, ‘Sala’, has a variety of meanings like a government office, religious
conference, a room, a pavilion, etc. The word, ‘Sala’, is also generally used in East Asian
countries more or less with the same meaning.):

 a) Certain features of bureau ( diffracted ) coexists with certain features of chambers ( fused ).
 Formalism exists:1.a. Universalizaiton of law is there but is not followed.
1.b. Objective is social welfare but priority is personal aggrandizement.
b) Overlapping exists:Highly concentrated authority structure overlaps with localized and dispersed control system.
c) Non cooperation among rival communities also reflects in administration. So favouritism and nepotism is widespread
d) Existence of clects – The dominant group who use modernmethods of organization but retains diffuse and particularistic goal of traditional type.
e) For promotion officers depend on ascriptive ties . Officers unresponsive to people . Unbalanced polity in which bureaucracy dominates exists.
f) Nepotism, corruption and inefficiency.

2) Economic subsystem which is also called the BAZAAR – CANTEEN MODEL:
a) Market factors ( demand and supply ) as well as area factors ( religious, social, family) dominates the economy.
b) This leads to price indeterminacy further deteriorating economic conditions encouraging black marketing, hoarding,adulteration etc.
c) Foreign domination and a small section of people dominate economic institution.
d) Price of services vary from place to place, time to time and person to person.
e) Economic subsystem acts like subsidized canteen to priviledged & tributary canteen to members of less priviledged, politically non influential or members of outside group.
f) Wage relation: Wide gap exists for same work. Persons with less wage may feel motivated to earn more by illegitimate means.

DEVELOPMENT MODEL:
Rising level of diffraction represents development. Higher the level of differentiation ( various structures for various functions ) and integration (coexistence of these structures ),higher the development.

If differentiation is high but no sufficient integrative mechanism , it leads to confusion and chaos.
Differentiation depends upon technological factors.Integration depends upon:
1.a. Penetration – receptivity of law and govt. willingness and ability.
1.b. Participation – willingness of people to participate.

CRITICISM OF RIGGS’ FUSED-PRISMATIC-DIFFRACTED MODEL:
1) Usage of scientific words does not make administration science.
2) It has highly technical description
3) Prismatic and sala models are equilibrium models and does not lead to social change.
4) Lack of measurement of level of diffraction in prismatic or diffracted society.
5) Diffracted society is also not desirable because it is static and in equilibrium.
6) Difficult to identify the level of differentiation and integration for development.
7) Lack of international perspective.
8)Wrong analytical tool.
9) Fails to explain the role of administration in society.
10) Overlapping is not specific phenomena of prismatic society but exists in diffracted society also.
11) Prismatic model has a negative character.

Irrespective of the criticism Riggs attracted there is no denying that he set the table and standards for Comparative Public Administration and got to the root of the failure of Americanised and Europised Public Administration practices failing in developing countries, through his important paradigm called ”The Ecological approach to Public Administration”,and also suggested the issues that plague the developing countries and how to rectify them.

________________________________________________________________________

Click on JOIN THIS SITE ‘ to get instant updates on new posts on this blog. And also for ‘INTERACTIONS AND DISCUSSIONS’ regarding this blog’s posts ‘JOIN ITS FACEBOOK COMMUNITY/GROUP‘ that is mentioned on the right hand side of this page.
________________________________________________________________________

The next article on this blog will cover:

Development Dynamics:
Concept of development; Changing profile
of development administration; ‘Antidevelopment
thesis’; Bureaucracy and
development; Strong state versus the market
debate; Impact of liberalisation on administration
in developing countries;
Women and development – the self-help
group movement.

Tags – Comparative Public Administration: Historical and sociological factors affecting administrative systems; Administration and politics in different countries; Current status of Comparative Public Administration; Ecology and administration; Riggsian models and their critique.

 

________________________________________________________________________Click onto get instant updates on new posts on this blog. And also forregarding this blog’s posts’ that is mentioned on the right hand side of this page.________________________________________________________________________Comparative public administration is defined as the study of administrative systems in a comparative fashion or the study of public administration in other countries.Another definition for “comparative public administration” is the “quest for patterns and regularities in administrative action and behavior”. It looks to test the effectiveness of the Classical Theorists’ (Fayol,Taylor,Urwick,etc) Principles of Administration effectiveness on a universal level(different political and administrative setups in developing and developed countries and their ecology) as well as develop a comparative theory of Public Administration.It is a very significant area of study in Public Administration as it helps in understanding Administrative setups and their functioning in various settings and societies/countries and what works and why it works. Also,it helps improvise administrative systems making them more efficient together with helping in adding and improvising the already existing literature/theories of Public Administration thus leading to a strong and practical theory of the subject with the help of practical experiments and analysis.Even though comparative studies in administration date back to Aristotlian times where he sent scholars to different parts of world to study their political systems,Comparative Public Administration started off as a topic of interest post the Wilson(called the 1st comparativist) essay in 1884 where he very rightly stated that in order to know our own country’s administrative weaknesses and virtues we need to compare with others. And,he stated that administration is the best and most safe prospect of comparative studies as administrative techniques and procedures are similar almost everywhere and in fact we can learn a lot by comparing.However,it was not taken so seriously due to the the emphasis on conceptualising and structuring as well as defining Public Administration at that time was the top priority. The theorists and administrators as well as governments were busy understanding their own administrative setup before they could set off on a comparison with others. So, while this was being contemplated the First World War erupted and with its end and the establishment of the League Of Nations there came about a lot of questions regarding the need to understand the needs of the countries who were not so developed because many of them came under the British colonialism as well as other imperialist countries in order to control these and draw maximum benefit.This comparative study took a philosophical turn during the course of the second world war and its aftermath when there came the end of imperialism and colonialism and emergence of many independent states, a joint initiative by the developed countries under the United Nations(formerly called ‘The League Of Nations’) aegis to refurbish the developing an third world countries as well as to develop their own war damaged national economies. And lets not forget the beginning of Cold War between the two superpowers USA and Soviet Union which played a big part in this movement where both looked to hegemonise the world politics and economy.USA took the lead here in administrative studies and also in providing financial as well as technical help to the developing nations in order to increase their market share and also to curb communism that was a product of the Soviet Union.The USA was the hub of these studies since the Western countries lacked the institutional and administrative capacities to implement their development plans post world war 2.the government,United Nations and various private institutions as well as corporates sponsored varied technical assistance programmes that enabled the public administrators,lecturers of public administration and professionals to study the same in depth as well as travel abroad and gather hands on experience and build a universal comparative theory of Public Administration. Notable in these efforts were that of the American Society For Public Administration(ASPA) & American Political Science Association( APSA).The first organisation formally formed to formulate a universal comparative theory of public administration was the Comparative Administration Group(CAG) in 1960 that was a division of the ASPA , funded by the Ford foundation to study methods for improving public administration in developing countries under the chairmanship of Fred W. Riggs. More than providing administrative techniques this group became a forum for intellectuals to understand why the developing countries differ so much in practise of administration and are not able to sustain the classical theory principles of administration in their systems even though Classical theorists of administration like Fayol & Weber , etc preached that their principles and models of administration were universal in their element and can be applied anywhere with greatest success.CAG gave the idea of scientific studies and emphasised on empirical and ecological(social,cultural and historical factors) study of various administrative systems. Even though the CAG had to shut shop in the early 70’s since various administrators and academicians realised that due to the highly complex setting which the group had provided for comparative Public Administration studies was resulting in failures in providing really empirical assessment of administration factors in a society. They stated that it provided a very good direction but the techniques were not being specified to execute the idea. And so the studies was transferred back to the Department of Comparative Studies.Also in 1968, the first Minnowbrook Conference was held under the chairmanship of Dwight Waldo that also talked about the need for Comparative Public Administration study and analysis.Now we will discuss in detail.Bureaucratic specifications are studied for reaching conclusions and developing understanding. Under this approach structures of organisations are analysed in terms of their horizontal differentiation,vertical differentiation,span of control,etc. Procedures and rules are analysed and the framework of functioning is determined. Job specifications and descriptions at various nodes are analysed and some understanding is reached on the basis of elaborateness and degree of specialisation compared in regards to different administrative systems.The limitations of this approach is that though it has been considered simple but it does not explain the structures and their functions in society and gives a very general observation.It is considered as a very popular approach for comparing various administrative systems and was implemented by Fred W. Riggs in his study for developing his Models of society/environment/ecology which will be discussed later in this article. This approach analyses society in terms of its various structures and their functions for reaching an understanding regarding their positioning and functioning. Structures here can refer to govt.(political arrangement) and abstract like values systems in society. Function is seen as the discharge of duties by these structures in the society.The limitation of this approach is that there has to be a correct identification of the structures before proceeding to analyse them especially in agraria-transitia and fused-prismatic societies.Devised by Riggs this approach states that structures and their functions exist in an inter dependant manner. So if a study is to be undertaken of a particular structure and its function then its effects on other systems and their functions of society are also to be analysed. Limitations is that this approach is highly complex and difficult to apply.If one notices carefully then it is clearly evident that historical events have led to the invention of many administrative practises. Though there are aplenty,however,some examples are cited below.England does not possess a written constitution mainly because it was a monarchy prevailing there and the people lived there through conventions and traditions going on from time immemorial.Reservations are made as Indian society is very diverse in matters of social as well as economic status,etc after a lot of historical events like B.R a\Ambedkar and his policies as well as the British division of Hindu and Muslims and other minorities in separate electorate system,etc. There are various social laws in India that are made from society like panchayats,etc. Tribal welfare is given special attention in India due to existence of tribals in the society. Many offices(bureaucratic,political,economical,etc) are remnants of British legacy like the office of the collector,police dept,civil services,etc. Revenue administration here is a modern version inspired by historic Mughal ones.Many historical and sociological factors have also shaped the American system. A few of them cited are the Civil war that lead to providing African American slaves were given the title of citizens and right to vote. Also the second civil rights movement that occurred under the aegis of Martin Luther King Jr. leading to elimination of segregation and racial discrimination between black and white Americans.Arrangement of Droit Administration could be seen associated with the approach and functioning of Napoleon Bonaparte who set the table for a centralised administration as an efficient administration.The storming of Bastille incident which was fuelled by economic crisis lead to the overthrow of monarchy there to republican system and led to the establishment of Declaration of the Rights of Man and the Citizen that lead to the first step of France’s constitution framing.The USA have a federal republican form of government where President is the national as well as executive head. There is a separate constitution(which bears allegiance to the federal constitution of 1787) as well as citizenship for every state and they are all bound together in a federation,thus all working as a whole with their autonomy intact. The Constitution of US specifies the subjects listed for the national/federal and the ones reserved for the States and also the residuary powers lie with the states only.There are three level of governments – national or federal,state and local(counties,towns,cities,etc). Separation of powers between the legislature,executive and judiciary is an important aspect. The Senate (Upper House) and House of Representatives(Lower house) comprise the congress/legislature of the country. There is no specificity in the constitution regarding the administrative system but it does state that the President can from time to time as and when necessary get advise from the principal officers of the various departments regarding his duty as the chief executive of those departments. There are thirteen departments in the administration that come under the direct control of the president. The President however does not possess the authority to change/reorder his cabinet as that power lies with the Congress.Civil services in USA are also done on merit through competitive exams and also at times there are some political appointees too who are chosen by the president for their extraordinary achievement in a particular field suitable to the job. Some departments are headed by individuals whereas some are headed by Boards and Commissions.It is a constitutional and hereditary monarchy. In practise it is a Parliamentary democracy. The Monarch is the head and performs functions akin to the President of India. Legislature is supreme and is bicameral viz. House of Lords(upper house) and House of Commons(lower house). Executive is headed by the political executive that is the Prime Minister and his cabinet that consist of ministries staffed by civil servants under ministers. Boards and commissions are formed to operate and regulate various industries and services. Judiciary is independent.The House of Lords is the highest court of appeal for civil cases and some criminal cases.The Senior Courts of England and Wales were originally created by the Judicature Acts as the “Supreme Court of Judicature”. It was renamed the “Supreme Court of England and Wales” in 1981, and again to the “Senior Courts of England and Wales” by the Constitutional Reform Act 2005. It consists of the following courts:The Lord Chancellor and Home Secy administrate the judicial system. Civil servants are recruited through merit via open competitive exams.It is a mixture of Republican as well as Parliamentary form of govt. President is the Chief executive and enjoys tremendous powers in the legislature as well as Parliament. Here the President is directly elected by the people.The Prime Minister is then chosen and appointed as per the President’s wish from the Parliament.The Prime Minister has to enjoy the confidence of both the President and the Parliament in order to sustain his position. Executive is separated from legislature and thus the President is not able to influence the executive much but still indirectly the PM has to go by him to enjoy his confidence because most of the times,the parliament and the president are from the same party. Civil services are of two types External recruitment and internal recruitment where external recruitment is done through open competitive exams for graduates under 27 years of age and the internal recruitment is for people from the lower echelons of service having at least five years of service and not more than 36 years old. They are then chosen and trained at the Ecole Nationale Administration for two years.The Constitution of Japan rests on three principles -The Emperor performs the role akin to Indian president. The Japanese people elect their representatives to the Japanese Parliament called Diet which is bicameral that is, House of Councillors and the House Of Representatives. Both Houses share equal powers but the house of representatives has superiority in matters of finance. The prime minister is appointed by the prime minister from the Diet who heads the executive and also the Emperor appoints the chief judge of the supreme court. Grants are to be passed by the Diet and then only it is given to the executive. Local govt possess autonomy in its matters. People posses the right to choose their public officials as well as remove them. Civil services are of two types here – a) Special govt service – includes members of cabinet approved by the Diet like positions of high officials in Imperial Court,Judges,Ambassadors and Ministers,Diet employees,common labourers and employees of state corporations. b) Includes personnel of National govt.,administrative as well as clerical except the Special govt. services ones.Democracy and Republic are two forms of government which are distinguished by their treatment of the Minority, and the Individual, by the Majority.In a Democracy, the Majority has unlimited power over the Minority. This system of government does not provide a legal safeguard of the rights of the Individual and the Minority. It has been referred to as “Majority over Man”.In a Republic, the Majority is Limited and constrained by a written Constitution which protects the rights of the Individual and the Minority. The purpose of a Republic form of government is to control the Majority and to protect the God-given, inalienable rights and liberty of the Individual.The United States of America is founded as a Republic under the Constitution. The Ministers head Ministries with directors under them to carry out execution and also to advise the Minister.After the decline of the comparative administration group (CAG) in the early 1970’s,there was a lull in this field due to many factors like theoretical and fact based study was only done and so there was problem in the applicability of those models and USA was going through a bad phase in the Vietnamese war and so funds had to be diverted,etc.However, it got a boost once again when scholars like Robert Dahl,James Cloeman,Rapheli,Dwight Waldo etc propagated it and stated that without comparison there can never be a science of administration. Also the behavioural school of thought was bringing in a lot of attention to the fact and value theories of administrative man and so comparative public administration saw a resurgence. In the 80’s and 90’s studies in CPA resurfaced but with a new objective,philosophy and orientation than its previous predecessors and counterparts. It started to study various arrangements like RTI,Rule of Law,good governance,etc in different countries. It has recently started focusing itself on the analysis of such operations of administrative systems which affect functioning of various societies.The following could be seen as the recent trends in the studies of Comparative Public Administration:Ecology in simple words relates to ‘Environment’. And this environment includes physical,social and cultural aspects. So, basically we are going to talk about the relationship between administration and the environment it is set in(internal as well as external) and how the affect each other.Environment is the largest system,the rest and others like political systems,administrative systems,etc are all sub systems who work under it. It influences its sub systems and vice versa. They both have to adjust to each other and also reform and change each other from time to time to stay up to date where the people’s wishes drive the policies and the policies bring in development that uplifts the socio-economic status and level of the environment for progress. So they are interdependent and not mutually exclusive of each other.Administration is seen as one of the most significant aspect of any societal arrangement as it makes possible the achievement of governmental function fulfilment. It has been observed that administration of any state happens to be an expression of various unique factors existing in society and is inter dependant over other arrangements in the society that provides the stability of all structure in a society. Various scholars like George Orwell in their writings like ‘Shooting an Elephant’ books have given case studies of how they have seen practically that the administrative systems in different parts of the world perform differently in order to suit the environment or ecology they are set in.The ecological approach to Public Administration was first propagated popularly by Fred W. Riggs who studied administrative systems in different countries( emphasis on developing countries) and why there was a vast amount of disconnect among them while applying the Americanised theories of Public Administration and how they coped up. He found that the main reason for this uniqueness of administrative systems in the world is the environment that they are set in. Each country had a different environment setting and that played a major role in the shaping of the administrative system because without the help and approval of its people an administrative system cannot survive and thus it acts according to its environment and in turn it also influences the society with its work and procedures.Max Weber projected an ideal system of bureaucracy where bureaucracy was shown as a closed system unaffected by the environment. A system which Weber assumed would be applicable and successful in all countries irrespective of its socio economic status and that’s where he went wrong because we can very well see that the systems in USA and UK etc cannot be applied in an environment of India or any other developing countries. Weber did provide a very good structure for the organisation of bureaucracy but the part which he missed as cited above was the starting ground for Riggs when he began his research on the relationship between ecology and administration.Ecology/Environment affects the administrative system both internally as well as externally.Internally it affects when we take note that in actuality the administrator is a man of society and thus when he is taking an administrative decision,he will definitely be influenced by his values,societal and cultural attitude,etc to quite an extent and that needs to be taken into account.Externally also the ecology/environment affects the administrative organisation by means of social values and rules,culture of the society,dependence on other important subsystems prevalent in the society,etc where the administration and politics have to be in context of the people’s wishes and demands and if they go against it will face a possibility of overthrow and revolt anytime.Therefore,one can very conveniently understand from the above mentioned,the delicate and crucial relationship between Ecology and Administration.Riggs is considered the pioneer in the field of Ecological Approach to Public Administration. He stated that if studies of Public Administration had to become really comparative then it has to shift from being Normative(Establishing, relating to, or deriving from a standard or norm, esp. of behavior) to empirical (Based on, concerned with, or verifiable by observation or experience rather than theory or pure logic), from Ideographic(case by case study and not related to one another) to nomothetic(relating to the study or discovery of general scientific laws) and from non ecological(closed and confined to one area) to ecological(open and cross cultural).He blamed the import of developed countries’ administrative practices as it is by the developing countries for their progress without any study as the reason for its failure and the reason for developing countries still lagging behind.In his ecological studies he gave the concept of structural functional approach as a means to study the environment and administration relation. According to this approach every society has various structures that perform specific functions like political,economic,social,symbolic and communicational functions in the society.On the basis of this approach he proceeded to study and listed two theoretical models to explain the administrative systems in the comparative context. Those models are:It is the Agricultural society and the characteristics are functional diffusion,particularistic norms,self sufficiency,ascriptive(The attribution of something to a cause) values,stable local groups and limited or no mobility,differentiated stratification. Agraria is agriculture dominated society and Riggs takes China at the time for instance Imperial China. In Agrarian primordial preferences like caste and given priority. Occupational pattern is fixed that is Agriculture and carries on for many generations. Very few administrative structures and their functions/duties were not at all specified.It is the in between society. It is in between or lets use the term in transition between the Agraria and Industria society and bears features resembling to both. It is on the path to become a developed society from an agricultural society. Examples are India,Thailand,etc.It refers to a developed or Industry dominated society. Its characteristics are Universalistic norms,Achievement values,specific patterns,high degree of social and spatial mobility,well-developed occupational system,egalitarian class system,prevalence of associations which are functionally specific and non ascriptive. USA is an example of this society.1) It does not help in examining the transitional societies and is too rigid focusing only on the underdeveloped and developed countries.2) It does not provide sufficient mechanism to study mixed-type societies. Critics argue that the industrial societies will always retain or have some agrarian features.3) It assumes a unidirectional movement from an agraria stage to an industria stage.4) Its major stress is on the environment of the administrative system but not on the administrative system per se.5) It is too general and abstract with little resemblance to concrete reality.Consequently Riggs abandoned this typology and proceeded to better it and that resulted in a new typology/model he designed which was the Fused-Prismatic-Diffracted Model.It is the more improvised and specified version of his previous typology where the Fused society can be compared to the agrarian model,the prismatic society can be compared to the Transitia model and the Diffracted society can be compared to the Industria model.This Model was designed to silence those critics who stated that Riggs had not effectively and in detail specified the ‘Transitia’ society which was very important as most of the world in in that phase.This model effectively detailed all of the typologies.The new model is based on the principle of a prism and how it diffracts fused colours of white light back into the seven colours of the spectrum when passed through it. White light represents a society with very less degree of specialisation and development and the diffracted spectrum reflects the highly specialised and developed society. The in between prismatic society is the transition society.He stated that neither of the extreme sides exist in totality or as it is but yes,it is certain that they do but in varying degrees as suitable to the environment/ecology.First we will discuss the Fused and Diffracted model and then proceed to explain the Prismatic model. A good understanding of the Fused and Diffracted Model will only be the tool to understand the Prismatic Model features.1) Heavily dependent on agriculture.2) Economic system based on barter system.3) King and officials nominated by the king carry out all administrative,economic and other activities.4) Royal family and special sects dominate.5) Ascriptive values dominate.6) Having many administrative structures that are part diffracted(perform special functions they are given charge of) and part fused ( many structures performing many functions which are not prescribed to them thus overlapping with the diffracted ones and confusing the system).1) It is the polar opposite of the fused society. Each structure carries out its own functions.2) Attainment value in society.3) Economic system based on market mechanism(demand and supply)4) Responsive government5) General consensus among all the people on all basic aspects of social life.1) In real no society is completely fused or completely diffracted. A prismatic society has achieved a certain degree of differentiation or specialisation.2) Heterogeneity – Simultaneous existence of different kinds of system and viewpoints. Example – rural-urban,Indian gurukuls – western education,homoeopathic-allopathic. Various factors pulling the system apart. Political and administrative officers enjoy enormous influence. Privileges for select groups which may be communal thus creating problem in administration.3) Formalism(Excessive adherence to prescribed forms) – Discrepancy between formally prescribed and effectively practiced norms. Rules and regulations are prescribed but wide deviations are observed. Lack of pressure on govt. for programme objectives. Weakness of social powers to influence bureaucratic performance. Hypocrisy in social life. Constitution formalism which means that there is a gap between stated principles and actual implementation.4) Overlapping – Differentiated structures coexist with undifferentiated structures of Fused type. New or modern social structures are created,but traditional social structures continue to dominate. Example – Parliament,Govt,Offices exist but behaviour is still largely governed by family,religion,caste,etc.1)a) Certain features of bureau ( diffracted ) coexists with certain features of chambers ( fused ).Formalism exists:1.a. Universalizaiton of law is there but is not followed.1.b. Objective is social welfare but priority is personal aggrandizement.b) Overlapping exists:Highly concentrated authority structure overlaps with localized and dispersed control system.c) Non cooperation among rival communities also reflects in administration. So favouritism and nepotism is widespreadd) Existence of clects – The dominant group who use modernmethods of organization but retains diffuse and particularistic goal of traditional type.e) For promotion officers depend on ascriptive ties . Officers unresponsive to people . Unbalanced polity in which bureaucracy dominates exists.f) Nepotism, corruption and inefficiency.a) Market factors ( demand and supply ) as well as area factors ( religious, social, family) dominates the economy.b) This leads to price indeterminacy further deteriorating economic conditions encouraging black marketing, hoarding,adulteration etc.c) Foreign domination and a small section of people dominate economic institution.d) Price of services vary from place to place, time to time and person to person.e) Economic subsystem acts like subsidized canteen to priviledged & tributary canteen to members of less priviledged, politically non influential or members of outside group.f) Wage relation: Wide gap exists for same work. Persons with less wage may feel motivated to earn more by illegitimate means.Rising level of diffraction represents development. Higher the level of differentiation ( various structures for various functions ) and integration (coexistence of these structures ),higher the development.If differentiation is high but no sufficient integrative mechanism , it leads to confusion and chaos.Differentiation depends upon technological factors.Integration depends upon:1.a. Penetration – receptivity of law and govt. willingness and ability.1.b. Participation – willingness of people to participate.1) Usage of scientific words does not make administration science.2) It has highly technical description3) Prismatic and sala models are equilibrium models and does not lead to social change.4) Lack of measurement of level of diffraction in prismatic or diffracted society.5) Diffracted society is also not desirable because it is static and in equilibrium.6) Difficult to identify the level of differentiation and integration for development.7) Lack of international perspective.8)Wrong analytical tool.9) Fails to explain the role of administration in society.10) Overlapping is not specific phenomena of prismatic society but exists in diffracted society also.11) Prismatic model has a negative character.Irrespective of the criticism Riggs attracted there is no denying that he set the table and standards for Comparative Public Administration and got to the root of the failure of Americanised and Europised Public Administration practices failing in developing countries, through his important paradigm called ”The Ecological approach to Public Administration”,and also suggested the issues that plague the developing countries and how to rectify them.________________________________________________________________________Click onto get instant updates on new posts on this blog. And also forregarding this blog’s posts’ that is mentioned on the right hand side of this page.________________________________________________________________________

See also  비싸다고 좋은게 아닙니다 싼것도 좋을 수 있어요 독\u0026허브 비교하기!! | usb 포트 종류


A New Look of Public Administration | COLA Webinar Series


A lecture on \”A New Look of Public Administration\” by Assistant Professor Dr. David Lee from the Public Administration Program, College of Social Sciences, University of Hawaiʻi at Mānoa, USA.
The lecture was given on October 8, 2020 as part of the 2020 COLA Webinar Series. The series was hosted by the College of Local Administration, Khon Kaen University, and made possible by financial support from Konrad Adenauer Stiftung, Thailand Office.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

A New Look of Public Administration | COLA Webinar Series

Public Administration: Definition and Scope


This video briefly discusses the definition and scope of Public Administration as an academic discipline. It is part of the Second Year Bachelor of Arts , Political Science syllabus of Mumbai University.

Public Administration: Definition and Scope

Snippets of Public Administration in the Philippines | Storytelling as a Tool


This video presents a brief discussion on how storytelling is utilized in teaching Public Administration.
MOTHERator’s Production team:
Stylist Mary Rose ViloriaVital
Videographer \u0026 Editor Mark Vincent Briones
Stylist, Thumbnail Creator : Urielle Briones https://bit.ly/3kFZMLP
publicadministration

Snippets of Public Administration in the Philippines | Storytelling as a Tool

รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) ความหมายขอบข่ายของการศึกษา


​https://www.youtube.com/channel/UCyT0UssTYHjQ6FnKeSyQpew เล่าถึง ความหมาย และขอบข่ายในการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ และวิชาที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน โดยนำมาเล่าให้ง่ายฟังสบาย ฝากติดตาม ถูกใจและช่วยกันแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยจ้า

รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) ความหมายขอบข่ายของการศึกษา

ทำไมถึงเลือกเรียนรัฐประศาสนศาสตร์


ทำไมถึงเลือกเรียนรัฐประศาสนศาสตร์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ public administration คือ

5 thoughts on “[Update] ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Introduction Public Administration)-Flip eBook Pages 101 – 150 | public administration คือ – Sathyasaith”

  1. 36065 960689Over and more than again I take into consideration these issue. As a matter of fact it was not even yesterday that I last thought about it. To be honest, what is your thought though? 856487

    Reply

Leave a Comment