[Update] ภาษาอังกฤษสำหรับกำลังพลในกองทัพบก(สมบูรณ – ดาวน์โหลดหนังสือ | คําสรรพนาม อังกฤษ – Sathyasaith

คําสรรพนาม อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ห น า | 1

ห น า | 2 ภาษาอังกฤษพนื้ ฐานสําหรับกําลงั พลในกองทพั บกไทย ผแู ปลและเรยี บเรยี ง พันเอก ระวี โรจนวงศ บรรณาธกิ าร พลตรี ไพรัช ขยันสํารวจ ผชู วยบรรณาธิการ พันเอก ยุทธนเรศ พัทธะเศรษฐี พิมพครงั้ ที่ ๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวนเลม ๑,๐๐๐ เลม สงวนลิขสิทธิ์ หามลอกเลยี นไมว าสวนหน่งึ สวนใดของหนังสือเลม นีน้ อกจากจะไดรบั อนุญาต ขอมูลทางบรรณานกุ รมของสาํ นกั หอสมดุ แหง ชาติ ภาษาองั กฤษพืน้ ฐานสําหรับกาํ ลังพลในกองทพั บกไทย – – กรุงเทพฯ : กรมยุทธ ศกึ ษาทหารบก, ๒๕๕๕. ๑๙๗ หนา . ๑. พื้นฐานดานภาษาอังกฤษ ๒. คาํ ศพั ททค่ี วรรู ๓.การสอบภาษาองั กฤษสําหรบั บุคลากรของกองทัพ ๔. วิธีการฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง ๕.วิธกี ารสอบ ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน l. ระวี โรจนวงศ, พ.อ., ผูแปลและเรียบเรียง ll.ไพรัช ขยนั สํารวจ, พลตรี, บรรณาธกิ าร กรมยทุ ธศึกษา, lll. ชอ่ื เร่ือง ISBN 978 – 974 – 8377 – 82 – 7 จดั พมิ พโ ดย ศูนยพ ัฒนาหลักนยิ มและยทุ ธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดาํ ริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลข ๐ – ๒๒๔๑ – ๔๐๓๙, ๐ – ๒๒๔๑ – ๔๐๖๘ – ๖๙ ตอ ๘๙๒๓๐ – ๓๗ จดหมายอเิ ลก็ ทรอนิกส ท่ี [email protected] เวบ็ ไซต http://www.cdsd-rta.net

ห น า | 3 ภารกิจ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหนาทีว่ างแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ ดําเนินการสนับสนุน และตรวจตราเกี่ยวกับกิจการสายวิทยาการ การฝกและศึกษาของกําลังพลเปนบุคคลและหนวยตาง ๆ ของกองทัพบก ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งกิจการอนุศาสนาจารย ใหการฝกและศึกษา แกกําลังพลของกองทัพบกและนอกกองทัพบก ในหลักสูตรตาง ๆ ที่กองทัพบก ม อ บ ห ม า ย อํ า น ว ย ก า ร ฝ ก แ ล ะ ศึ ก ษ า วิ ท ย า ก า ร ทุ ก เ ห ล า ใ น ก อ ง ทั พ บ ก สถาบันการศึกษา และเหลาสายวิทยาการ ดําเนินการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน กําหนดหลักนิยมและยุทธศาสตรทางทหารทั้งปวงของกองทัพบกทีเ่ กีย่ วของ ปกครอง บังคับบัญชา หนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ISBN 978 – 974 – 837 – 82 – 7 สวนหนึง่ ของกิจกรรมการศึกษาหลักนิยมตา งประเทศ ศูนยพฒั นาหลกั นิยมและยทุ ธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ค

ห น า | 4 ศักด์ิศรีของทหาร ๑. ทหาร คอื ผูทไี่ ดรับเกยี รติอยา งสงู จากประชาชนทั้งชาติ ใหเปน สุภาพบรุ ุษถอื อาวธุ เพือ่ ปองกนั ประเทศ ๒. ทหาร เปน ผเู สยี สละประโยชนส ขุ สวนตัว เพือ่ ความผาสกุ ของ ประชาชนและความอยูรอดของชาติ ๓. ทหาร คอื ผูท ร่ี ักและบชู าเกยี รติยศ มากกวา เงนิ พระบรมราโชวาท รชั กาลท่ี ๕ ง

ศนู ยพ ฒั นาหลกั นยิ ม และยทุ ธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก ๒๕๕๕ ห น า | 5 ขอ ความทีป่ รากฏในเอกสารฉบับน้ีเปนการเขียนและเรียบเรียงขึน้ เพือ่ เผยแพรความรเู ก่ียวกบั พืน้ ฐานภาษาองั กฤษสาํ หรบั กาํ พลในกองทพั บก ไทยและ คําศัพททางทหาร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการ ปฏบิ ตั กิ ารทางทหารรวมกบั ตา งชาติและ เพือ่ ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ข อ ง กํ า ลั ง พ ล ใ น ก อ ง ทั พ บ ก ไ ท ย ใ ห พ ร อ ม ก า ร เ ป น ป ร ะ ช า ค ม ASIAN ขอ วิจารณ ติชมที่เก่ยี วของกบั เอกสารน้ี และขอใหส งไปยงั ผูอาํ นวยการศูนยพ ัฒนาหลักนยิ มและยทุ ธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดาํ ริ เขตดสุ ติ กรงุ เทพฯ ๑๐๓๐๐ หนวยราชการที่สนใจสามารถติอตอขอรับการสนบั สนุนเอกสารฉบบั น้ไี ดท ี่ โทรศัพทหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๙, ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๖ ตอ ๘๙๒๓๐ หรือโดย จดหมายอเิ ล็กทรอนกิ ส ท่ี [email protected] เอกสารทั้งปวงของ ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษา ทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) มีโครงการผลิตจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกสรายเดือนเพื่อ เพิม่ เติมขาวสารแกแวดวงดานความมัน่ คงแหงชาติ ในงานวิจัยของนักวิชาการ/ นักวิเคราะหของสวนวิจัยฯ สิ่งตีพิมพตาง ๆ ที่จะจัดพิมพรวมทั้งการสัมมนา โดย ศูนยพ ฒั นาหลกั นิยมและยุทธศาสตร กรมยทุ ธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) เปน หนวยงานทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินงาน ในจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกสเปนขอ วิจารณทางยุทธศาสตรโดยนักวิชาการของศูนยพัฒนาหลักนิยม และยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) ถาทานผูใ ดสนใจรับจดหมายเวียน อิเ ล็ก ท รอ นิก สนี้ ก รุ ณ าแ จง ค วาม ป ระส ง คให เ ราท ร าบ โ ด ย สง จ ด ห ม า ย อิเล็กทรอนิกส (E – Mail) ถึง [email protected] หรือโทรแจงท่ี ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๙, ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๖ หรือ ๙๘๒๓๐ หรือโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๙ ภาษาอังกฤษพน้ื ฐานสาํ หรบั กาํ ลังพลในกองทัพบกไทย หนา จ

ห น า | 6 ภาษาองั กฤษพืน้ ฐานสาํ หรับกําลังพลในกองทัพบกไทย หนา ฉ

ศนู ยพ ฒั นาหลกั นยิ ม และยทุ ธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก ๒๕๕๕ห น า | 7 คาํ นํา เ อ ก ส า ร ฉ บั บ นี จ้ ั ด ทํ า โ ด ย ศู น ย พั ฒ น า หลักนิยม และยุทธศาสาตร กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) เพีอ่ เปนแนวทางในการศึกษาและ พัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ เพื่อใหสอดรับกับความ แปรเปลี่ยน ทางทหารในโลกยุคโลกาภิวัฒน รวมถึงยัง สามารถใชอางอิงถึงคําศัพทตางๆ ในการปฏิบัติการทาง ทหารรวมกับตางชาติในระดับ ยุทธการ และยุทธวิธี สาํ หรบั นายทหารฝายเสนาธิการ และผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไปไดใช ประโยชน การดําเนินงานในเรือ่ งภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลในกองทัพบก ไทย เปนอกี กา วหน่งึ ของการพัฒนาบุคลากร (People ware) จากศูนยพัฒนาหลัก นิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) ทีม่ ีประสิทธิภาพเพ่ือ ดําเนินการพัฒนากําลงั พลในกองทัพบกไทยใหมึความพรอมดา นภาษา และสามารถ พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาํ หรับกาํ ลงั พลในกองทพั บกไทย หนา ช

ห น า | 8 ผูท ีส่ นใจทีม่ ีขอเสนอแนะ และติชมในบทความดังกลาวนีก้ รุณาสงมา ที่ [email protected] เพื่อการปรับปรุงในโอกาสตอไป พลโท เจากรมยุทธศึกษาทหารบก ภาษาองั กฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลในกองทัพบกไทย หนา ซ

ศนู ยพ ฒั นาหลกั นยิ ม และยทุ ธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก ๒๕๕๕ห น า | 9 บรรณาธิการแถลง เนื่องจากทานผบู ัญชาการทหารบกมีดําริใหมกี ารพัฒนาความรดู า น ภาษาองั กฤษแกกําลังพล ศนู ยพ ฒั นาหลกั นิยม และยุทธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษา ทหารบก จงึ ไดจ ดั ทาํ เอกสารฉบับนข้ี ึ้น เพอ่ื ใหก าํ ลงั พลสามารถนาํ ไปอา นและฝก ฝน เพอ่ื การพฒั นาตนเอง อกี ทง้ั ยงั สามารถใชอ า งอิงในการปฏิบตั ิงานได โดยใหช่อื หนังสือวา ภาษาองั กฤษพืน้ ฐานสําหรบั กาํ ลงั พลในกองทพั บกไทย โดยมี พันเอกระวี โรจนวงศ เปน ผเู ขียนและเรียบเรียง dfsdfsdfssdfsdfsdfsdfsd กก กกกกก การดําเ นินก ารจัด พิมพแ จ ก จายแ ล ะป รับ ให เ ห ม า ะ ส ม ต ร ว จ แ ก ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง ต น ฉ บั บ คํ า ผิ ด เ ป น สวนรวมจนเปนรูปเลมสมบูรณนี้ มีพันเอกยุทธนเรศ พัทธะเศรษฐี พันเอกกัณห สถิตยุทธการ ศูนยภาษากรม ยุท ธศึก ษาท ห ารบ ก ก อ ง ก ารศี ก ษาก รมยุท ธศึก ษ า ทหารบก และหนวยงานตาง ๆ รว มใหข อมลู เปนอยา งดีย่งิ หวังเปนอยางยิง่ วา หนังสือภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลใน กองทัพบกไทย เลมนี้จะเปนแนวทางใหกับกําลังพลในกองทัพบกทุกระดับและทาน ผูสนใจนําไปไดใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและใชอางอิงประกอบในการทํางาน ไดเปนอยางดี สาํ หรบั ขอบกพรองและผิดพลาดทั้งปวงบรรณาธิการขอนอมรับไวแต เพียงผูเดียว และจะดําเนินการปรับปรุงในโอกาสตอไป พลตรี ผูอํานวยการศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศกึ ษาทหารบก บรรณาธกิ าร ภาษาอังกฤษพนื้ ฐานสําหรับกาํ ลงั พลในกองทบั กไทย หนา ฌ

ห น า | 10 ภาษาองั กฤษพน้ื ฐานสาํ หรับกาํ ลังพลในกองทัพบกไทย หนา ญ

สารบญั ห น า | 11 บทที่ 1 : พน้ื ฐานดา นภาษาองั กฤษ 15 Noun 17 Pronoun 18 Verb 18 Adjective 18 Adverb 19 Preposition 19 Conjunction 20 Interjection 20 Sentence 23 Phrase 24 Clause 24 Simple Sentence 25 Compound Sentence 25 Complex Sentence 27 Complex Sentence / Adjective clause 28 Compound-Complex Sentence 28

ห น า | 12 บทที่ 2 : คําศพั ทท่คี วรรู 31 การแนะนําตนเอง 31 คําบอกคําสงั่ พ้ืนฐาน 32 ยศทหารบกไทย-สหรฐั 46 ยศทหารเรอื ไทย-สหรฐั 51 ยศทหารอากาศไทย-สหรฐั 53 เหลาของทหารบกไทย 56 เหลาของทหารเรือไทย 60 เหลา ของทหารอากาศไทย 63 หนวยทัว่ ไป 66 การฝก ศึกษาและเอกสารของฝายอํานวยการ 67 คําศัพทเ กย่ี วกับการบรรยายสรปุ ทางทหาร 67 คําศัพทเ กี่ยวกับการฝก 68 คาํ ศัพทเ ก่ยี วกับคาํ สัง่ ทางทหาร 70 คาํ ศพั ทเกี่ยวกบั งานของผบู งั คบั หนว ยและฝา ยอาํ นวยการ 71 คําสั่งการรบระดับหมู/ หมวด 72 คําสั่งการรบระดับกองรอย 77 คําสงั่ การรบระดับกองพนั 84 แผน/คําสัง่ ยทุ ธการของสหรัฐฯ 91 แผน/คาํ สั่งยุทธการของไทย 94 คาํ ศพั ทเก่ยี วกับอาวธุ และยทุ ธภณั ฑ 107 คําศัพทเ กีย่ วกับการสนับสนนุ และการชวยรบ 118 คาํ ศัพทเ ก่ียวกับสง่ิ อํานวยความสะดวกในทต่ี งั้ ทหาร 124

ห น า | 13 บทท่ี 3 : การสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรของกองทัพ 127 การสอบ TOEFL 129 การสอบ TOEFL โดยใชคอมพิวเตอร 131 การสอบ IELTS 133 การสอบภาษาองั กฤษเฉพาะในวงการทหารในประเทศไทย 136 การสอบ ECL 136 การสอบ ADFELPS 138 การสอบภาษาองั กฤษทม่ี งุ วดั ความสามารถในการส่ือสาร 141 บทที่ 4 : วธิ กี ารฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง 143 การฟง 145 การอา น 145 การเขยี น 146 การพดู 148 บทที่ 5 : วิธีการสอบภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน 149 ADFELPS 150 IELTS 159 ประวัติผูเขยี น 193

ห น า | 14

ห น า | 15 บทท่ี 1 : ภาษาองั กฤษงา ยนิดเดียว การทเ่ี ราจะสามารถเรยี นรูและเขา ใจภาษาองั กฤษไดนั้นไมใ ชเ รอ่ื งยากเยน็ วา เราใชค วามรทู างหลกั ไวยากรณ (Grammar) เพียงแค 20% ความรเู ก่ียวกับ ความหมายของคาํ ศพั ท (Vocabulary) 20% สว นท่เี หลืออกี 60% เปนการฝกฝน การใชทักษะ ดังนั้นเราจึงตอ งพยายามผลักดนั (เนน คาํ วาผลักดันเลย) ใหตนเองอยู ในสภาพแวดลอ มที่ตอ งใชภ าษาองั กฤษ (English Context) ซงึ่ เปน วธิ ีเดยี วกนั กบั ท่ี เด็กเรยี นรูทีจ่ ะพูดและเขา ใจภาษามนุษยนัน่ เอง การทเ่ี ราจะทําอยางนนั้ ได. .สิง่ แรกที่ 1 ควรทาํ คอื ..การทําความเขาใจกับตนเองกอ น วา น่ีมนั ไมใ ชภาษาแม ของเรา…ดงั นนั้ 0 เวลาฟง , พดู , อาน หรอื เขียน ยอมเกิดขอ ผิดพลาดไดเสมอ ฉะนน้ั จงอยา อายท่ีจะ ฟง , พดู , อา น หรือ เขียน กับคนท่รี ูมากกวาเรา โดยเฉพาะเจาของภาษา เพราะ เขาจะชว ยแกไ ขใหเ รารแู ละเขาใจการใชภาษาท่ถี ูกตอง ดังนั้นเราควรเพิ่มโอกาสใหกับตนเองในทกุ ๆโอกาสที่อํานวยให ใน ทัง้ 4 ทกั ษะไมวา จะเปน ทกั ษะในเรอ่ื ง การฟง …เราสามารถฟง วทิ ยุ 107 MHz, ดูหนงั /ฟงเพลงภาษาอังกฤษ การพดู …เราสามารถพูดกับตนเองหนากระจก ถาจะใหดีกอ็ ดั เทปเอาไวฟ ง เพ่ือแกไข หรือไมก ส็ ามารถฝก ฝนไดก ับแหลง ความรูที่เดินได (Walking Dictionary) ซง่ึ กค็ ือฝร่งั ทงั้ หลายท่เี ขามาเปนนกั ทอ งเทย่ี ว โดยย้มิ แลวทักเขาไป… พดู รูเ รอื่ งบางไมรเู รื่องบาง…ไมเ ปน ไร…ท่ีสาํ คญั คอื จะทําใหเ ราจะกลาทจ่ี ะพูดกับฝร่งั …ซง่ึ นน่ั สาํ คญั กวา ขดี ความสามารถหรอื ทกั ษะทางภาษาของเรา การอา น…หากเราใชวิธีการเรยี นรูแ บบจรรโลงใจใหก บั ตวั เอง ซ่ึงกค็ อื การ ออกไปดูหนัง/ฟง เพลงภาษาอังกฤษนนั่ เอง เราก็จะตองเอาเนื้อเรื่องหรือเนื้อความ นน้ั มาทาํ ความเขา ใจดว ย ซง่ึ จะสงผลใหเ ราไดประโยชน 3 ทักษะในเวลาเดียวกนั 1 ภาษาแม [ คํานาม ] มาจากภาษาอังกฤษคําวา mother language, mother tongue [ความหมาย] ภาษาทีเ่ รียนเปนภาษาแรก และสามารถใชภาษานไี้ ดด กี วา ภาษาอน่ื ๆ, พจนานกุ รม ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน สารบญั

ห น า | 16 คือเราจะฟงและพูดไปพรอมกบั มัน รวมไปถึงเราจะตอ งอาน ไปพรอมๆ กนั ดวย ได ประโยชนและสนุกไปพรอมๆ กัน สวนในเรื่องการเขียน…ทจี่ ริงแลว คือภาคกลบั กนั ของการอา น…เพราะเรา เองกไ็ ปอานเรื่องทคี่ นอนื่ เคาเขียนมาน.ี่ ..ดังนนั้ ยิ่งอา นมากเทาไหร กย็ ง่ิ รวู า การเขยี น ทด่ี ีน้นั เราควรทจี่ ะเขยี นอยางไร อยาลมื วา “Practice makes perfect” การฝกฝน ยอ มกอใหเ กดิ ความสําเรจ็ ท่ีสมบูรณ ภาษาอังกฤษพ้นื ฐานสาํ หรบั กําลังพลในกองทพั บกไทยนี้ จึงจะขอแนะนํา กับทา นทสี่ นใจทีล่ ะหวั ขอๆ เรียงกนั ไป โดยเรมิ่ ตนจากความหมายและเนอ้ื ความ ซง่ึ คือหลักไวยากรณ, คาํ ศัพทพืน้ ฐานทค่ี วรรู ,การสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรใน กองทัพ, การฝกทกั ษะการใชภาษาอังกฤษดวยตนเอง แถมดวยเทคนิคในการสอบ IELTS และ ADFELPS ในตอนทา ยสุด อยา งที่นักปราชญไ ดกลาวไว \”No one’s too old to learn\” ไมม ใี ครแกเ กนิ เรียน การเรียนรูในพื้นฐาน Grammar และคําศัพทรวมถึงการฝกฝนนนั้ เราสามารถ กระทาํ ไดทุกวัน โดยเฉพาะการฝกฝนแลว เราสามารถทาํ ไปไดท งั้ 4 ทักษะในแตล ะ วนั (ถา จะใหด ี ควรทําทุกวันอยางตอ เนอื่ งเพราะจะทาํ ใหไ ดป ระโยชนสงู สุด…ถา ไม เชื่อก็ลองดู) เรามาเรมิ่ ทําความเขาใจกับภาษาอังกฤษกนั ดกี วา โดยเริ่มจากหลกั ไวยากรณ อยา งที่ทราบกนั ดวี า ภาษาองั กฤษมกี ฎกตกิ ามารยาทในการใชไ วยากรณ อยูมากมาย ในเอกสารนจี้ ะเนนเฉพาะที่สําคัญๆ ทเี่ ปน แกนของภาษาองั กฤษเทานนั้ เพราะจะทําใหผ ทู ี่พง่ึ เรม่ิ ศึกษา สามารถทาํ ความเขาใจไดงา ย และไมสบั สน สาํ หรบั กฎกติกามารยาทสวนอื่นๆ ก็จะละไว แตหากได การศกึ ษาเพ่ิมเติมในภายหลงั ก็จะยงิ่ ดี เพราะถา รูกจ็ ะยง่ิ เพม่ิ พนู ระดบั หรอื ขีดความสามารถในการใชภาษาองั กฤษของผใู ช ใหมากยิ่งขน้ึ เรามาเร่มิ ท่หี ลกั ไวยากรณอนั แรกกันเลยดกี วา นน่ั คือชนิดของคํา และ โครงสรางของประโยค สารบญั

ห น า | 17 Parts of Speech (ช นดิ ของคํา) ขอ ความ ประกอบดวย\”คํา\” ( word ) หรือกลุมคําซึง่ นํามาเรยี งตอ เนือ่ งกนั เปนวลี (phrase) หรอื ประโยค ( sentence ) จะมีหนา ท่อี ยางหนง่ึ อยา งใดใน 8 หนา ท่ี ตามหลักไวยากรณอังกฤษ ( grammar )หนา ทขี่ องคาํ เรยี กวา \”ชนดิ ของ คํา\” ( parts of speech ) ซึ่งไดแ ก Noun (คาํ นาม) Adjective (คําคุณศพั ท) Pronoun (คาํ สรรพนาม) Preposition (คําบุพบท) Verb (คาํ กริยา) Conjunction (คําสนั ธาน) Adverb (คาํ กรยิ าวเิ ศษณ) Interjection (คาํ อทุ าน) 1. Noun ( คํานาม ) เปนคาํ ที่ใชเรยี กคน สตั ว สิง่ ของ ท้งั ทมี่ ีรปู รา งเชน โตะ สมุด และไมมี รูปรา งเชน วนั เวลา อากาศ รวมท้งั ช่ือของคน สตั ว หรอื สงิ่ ของ เชน คน: man father lady ชื่อคน: John Mary สตั ว: dog cat bird ชอื่ สัตว: Lassie Lucifer ส่งิ ของ: city table month ช่อื สง่ิ ของ: Bangkok January สารบญั

ห น า | 18 2. Pronoun (คาํ สรรพนาม) เปนคาํ ทใ่ี ชเ รยี กแทนคาํ นามเพอื่ หลกี เลี่ยงการกลาวซาํ้ เชน I, we, you, they, he, she, it หรอื ใชแ ทนคํานามทเี่ ราไมทราบวา สง่ิ น้นั เปน อะไร หรอื ใคร เชน someone, something แทนคาํ ซ้ํา Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer. = Mai is a beautiful woman. She is a popular singer. ยังไมร ูว า เปน อะไร Something is missing. ไมรวู า อะไรหายไป 3. Verb (คาํ กรยิ า ) เปนคําที่บอกอาการหรือการกระทาํ ( action ) หรือบอกความเปนอยู ( being ) หรอื สภาวะความเปน อยู ( state of being ) เชน fly, is, am, seem, look. การกระทาํ Birds fly. นกบนิ ความเปน อยู Danny is a boy. แดนนเี่ ปน เด็กผูชาย สภาวะความ He looks good. เขาดูดี เปน อยู 4. Adjectives ( คณุ ศพั ท ) เปน คําทอ่ี ธบิ ายหรอื ขยาย noun หรอื pronoun ใหไ ดัรายละเอยี ดเกี่ยวกบั คณุ สมบัตขิ องสงิ่ นนั้ ๆ เพิ่มขน้ึ เชน new, ugly, ill, happy, afraid, careless. สารบญั

ห น า | 19 He bought a new car. เขาซอ้ื รถใหม. ( new ขยาย car ซึ่งเปน noun ) They are ugly. พวกเขานา เกลยี ด ( ugly ขยาย they ซึ่งเปน pronoun ) 5. Adverb ( วเิ ศษณ หรอื กรยิ าวเิ ศษณ) เปน คาํ ที่อธิบายหรือขยาย verb หรอื adjective หรอื adverb ดวยกันเอง เชน hard, fast, very He works hard. เขาเปน คนทํางานหนัก (hard ขยาย works ซ่ึงเปน verb) He is very rich. เขาเปน คนจนมาก ( very ขยาย rich ซึ่งเปน adjective ) He works very hard.เขาเปน คนทที่ ํางานหนักมาก ( very ขยาย hard ซึ่งเปน adverb ) 6. Preposition (คาํ บพุ บท ) เปน คาํ หรือกลุมคําทวี่ างหนา noun หรอื pronoun เพอ่ื แสดงวา คาํ นาม หรอื สรรพนามนั้นเกย่ี วของกบั คาํ อ่นื ๆในประโยคอยางไรเชน on, at, in, from, within I will see you on Monday. ฉันจะพบกบั คุณในวนั จนั ทร She was waiting at the restaurant. เธอรออยทู รี่ า นอาหาร There is a cockroach in my room. มีแมลงสาบตวั หนึง่ ในหอ งฉัน We must finish the project within a year. เราจะตองทาํ โครงการน้ีใหเ สรจ็ ใน 1 ป สารบญั

ห น า | 20 7. Conjunction ( คําสนั ธาน ) เปนคําทใี่ ชเชื่อม คํา กลุมคํา หรือประโยคเขา ดว ยกนั เพอื่ ใหค วามหมาย สมบูรณขึน้ เชน and, but, therefore, beside, either…or, so, for, yet… ฯลฯ John is rich and handsome .จอหนเปน คนรวยและรูปหลอ Either you or she has to do this job. ไมคณุ กเ็ ธอท่ีจะตอ งทาํ งานน้ี 8. Interjection ( คําอุทาน ) เปน คําอทุ านทแี่ สดงถึงอารมณ ความรสู ึกทเี่ กิดข้นึ ในขณะน้ัน โดยไม เกีย่ วของกับคําอ่นื ๆ ใน ประโยคเลย เชน Oh God! , WOW, Hurrah การพจิ ารณาวา คาํ ไหนเปน คําชนิดใด เราดทู ี่การทําหนา ท่ขี องมันใน ประโยค คาํ ๆเดียวอาจทาํ หนา ท่ีอยา งหนงึ่ ในประโยคหนง่ึ แตอาจทําหนาที่อยา งอืน่ ในประโยคอื่นดังในตารางตอไปนี้ สารบญั

ห น า | 21 word parts of speech example work noun My work is easy. งานของฉนั งา ย verb I work in Bangkok. ฉันทํางานอยทู ก่ี รุงเทพฯ John came but Mary didn’t come. จอหนมาแตแ มร่ีไม conjunction ไดม า but preposition Everyone came but Mary. ทุกคนมานอกจากแมรี่ adjective Are you well? คณุ สบายดหี รอื ? well adverb She speaks well. เธอพูดไดด ี interjection Well! That expensive. แหม! แพงจงั noun We ate in the afternoon. เรารบั ประทานในตอนบา ย afternoon We had afternoon tea.เราดื่มชามื้อบา ย noun ทาํ หนา ท่ี เหมือน adjective สารบญั

ห น า | 22 ตอ ไปนเี้ ปนการแสดงถึง Parts of Speech ตา งๆในประโยค verb noun Verb noun verb verb Stop! John works. John is working. pronoun verb noun noun verb adjective noun She loves animals. Animals like kind people. noun verb noun adverb noun verb adjective noun Tara speaks English well. Tara speaks good English. pronoun verb preposition adjective noun adverb She ran to the station quickly. สารบญั

ห น า | 23 pron. verb adj. noun conjunction pron. verb pron. She likes big snakes but I hate them. ตอไปน้เี ปน ประโยคทมี่ ีทกุ Parts of Speech ในประโยคเดียว interjection pron. conj. adj. noun verb prep. noun adverb Well, she and young John walk to school slowly. Sentence ( ประโยค ) Sentence เปน กลมุ คาํ ทมี่ าประกอบกนั ใหม เี นอื้ ความสมบรู ณ บอกการ กระทาํ ความเปนอยู หรือความเปน ไป ของสง่ิ หนงึ่ สง่ิ ใด โดยท่วั ไปประโยคจะมี 2 ภาคคือ subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง ) subject predicate He lives in Bangkok. เขาอาศัยอยูท ่ีกรงุ เทพฯ None of the students knew the answer. ไมมนี ักเรยี นคนใดรูคําตอบ สารบญั

ห น า | 24 Phrase ( วลี ) เปนกลมุ คําซ่งึ เปน สว นหน่งึ ประโยคท่ไี มมี subject หรอื predicate In case of emergency, push the button. ในกรณฉี ุกเฉินใหกดปมุ (In case of emergency เปน วล)ี The woman sitting in the chair is my mother. ผูห ญงิ ซึ่งนง่ั ท่เี กาอคี้ ือแม ของฉนั (sitting in the chair เปนวล)ี Clause ( อนปุ ระโยค ) เปน กลุมคาํ ท่มี ี subject และ predicate เหมือนประโยค(sentence) แตไมไ ดอยตู ามลําพังจะเชือ่ มตดิ อยูกบั อีก clause หน่งึ เพอ่ื ใหเปน 1 ประโยค กลาวคือ ในประโยคทม่ี ี 2 ประโยคมารวมกันแตละประโยคคอื clause clause ท่ี 1 clause ท่ี 2 Jack did not come to work because he had a bad cold. แจค ไมไ ดม าทาํ งาน เพราะเขาเปนไขหวัดอยางหนกั เม่อื เรารวู า ภาษาอังกฤษประกอบรางกนั ข้ึนมาอยา งไรแลว เรามาดู สิ่งจาํ เปน ทต่ี องนาํ มาใชสอบกันดกี วา นนั่ คอื รปู แบบของประโยคนน่ั เอง สารบญั

ห น า | 25 รปู แบบของประโยค ประโยคมี 5 รูปแบบดว ยกนั คือ Simple sentence, Compound Sentence, Complex Sentence, Complex sentence/ Adjective clause และ Compound – Complex Sentence SIMPLE SENTENCE ประโยค simple sentence คือประโยคทมี่ ีใจความเดยี ว มโี ครงสรา งอยาง งาย มอี นปุ ระโยคอิสระหรอื independent clause เพียงอนุประโยคเดียว ซึ่งมี ประธานและกริยาเพียงอยางละ 1 โดยมคี วามสมบรู ณข องเนอ้ื หาหรอื ใจความ ตัวอยางประโยคตอจากนี้จะแสดงประโยค simple sentence ทีก่ าํ หนด Highlight สเี หลอื ง ประธาน subjects และ Highlight สีเขยี วที่กริยา verbs A. Some students like to study in the mornings. B. Somchai and Thaworn play football every afternoon. C. Somsri goes to the library and studies every day. จากตัวอยางทงั้ 3 ขางตน ที่ลวนแลวแตเ ปน ประโยค simple sentences จะ เหน็ ไดวา ประโยคที่ 2 (ประโยค B) มปี ระธานมากกวา 1 และประโยคท่ี 3 (ประโยค C) มกี รยิ ามากกวา 1 ดังนนั้ จะเหน็ ไดวา ถึงแมในประโยค Simple sentences เปน ประโยคที่มเี นอื้ หาใจความเพียง 1 เดยี ว แตอ าจมปี ระธาน หรอื กรยิ าไดม ากวา 1 COMPOUND SENTENCE ประโยค compound sentence เปน ประโยคที่มีอนปุ ระโยคอิสระ 2 อนุ ประโยคมาเช่ือมโยงกนั ดวยตวั เช่ือม coordinator ซ่ึงตวั เช่อื มดงั กลา วเพือ่ ใหจ ําได งายเราเรียบเรียงมนั เสียใหมอ านไดว า \”FANBOYS\” โดยจะประกอบดวย for, and, สารบญั

ห น า | 26 nor, but, or, yet, so. หนาตัวเช่ือมดังกลาวจะตอ งมีจุลภาค (Comma : , ) ยกเวน เฉพาะในประโยคสน้ั ๆ เทานน้ั ตัวอยางประโยคตอจากนี้จะแสดงประโยค compound sentence ท่กี าํ หนด Highlight สีเหลอื ง ประธาน subjects และ Highlight สเี ขียวท่ี กรยิ า verbs และจลุ ภาคพรอมกับตวั เชอ่ื มใน Highlight สแี ดง A. I tried to speak English, and my friend tried to speak Thai. B. Winai played football, so Jitlada went shopping. C. Winai played football, for Jitlada went shopping. ทั้ง 3 ประโยคขางตน เปน ประโยค compound sentences ซง่ึ ในทุก ประโยคจะมอี นปุ ระโยคอสิ ระ 2 อนปุ ระโยคเชอ่ื มโยงกนั ดวยตัวเช่อื มทอี่ ยหู ลงั จุลภาค การใชต ัวเชือ่ มทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปจะสงผลตอ ความสมั พันธข องอนุประโยค ตัวอยางเชนในประโยค B และ C มีความหมายเหมอื นกันแตแตกตางกนั ที่ตัวเชื่อม ยกตัวอยางเชนในประโยค B จะพบวา การเลน ฟุตบอลของวินยั จะเกดิ ขนึ้ กอน จากนั้น จึงเปน การไปชอปปง ของจิตรลดา หรอื อจากลา วไดว า เพราะวนิ ยั ไปเลน บอล จติ รลดาเลยไปชอปปง แตกลบั กนั สําหรับในประโยค C จะพบวาการไปชอปปงของ จิตรลดาจะเกิดขนึ้ กอน จากนนั้ จึงเปน การเลนฟตุ บอลของวินัย อาจเปนเพราะวินัยไม รูจะทําอะไรจึงไปเลน ฟุตบอล โดยมีเหตผุ ลมาจากการทีจ่ ติ รลดาไปชอปปง นน่ั เอง สารบญั

ห น า | 27 COMPLEX SENTENCE ประโยค complex sentence คอื ประโยคท่มี อี นปุ ระโยคอสิ ระเพียง 1 อนุประโยค แตอาจมอี นุประโยคยอ ย dependent clauses มาขยายตั้งแต 1 อนุประโยคขน้ึ ไปได โดยมตี ัวเช่ือมระหวางอนปุ ระโยคทัง้ 2 ประเภท คอื because, since, after, although, และ when หรืออาจเปน สรรพนามเชอ่ื มความ relative pronoun เชน that, who, หรอื which เปนตน ตัวอยางประโยคตอจากนี้จะแสดงประโยค complex sentence ท่ีกําหนด Highlight สเี หลอื ง ทป่ี ระธาน subjects และ Highlight สเี ขยี วทก่ี ริยา verbs และตัวเชอื่ มกับ จุลภาค (ถา จาํ เปนตอ งม)ี ใน Highlight สแี ดง A. When he handed in his homework, he forgot to give the teacher the last page. B. The teacher returned the homework after she noticed the error. C. The students are studying because they have a test tomorrow. D. After they finished studying, Juan and Maria went to the movies. E. Juan and Maria went to the movies after they finished studying. เมื่อเริ่มตน ประโยค complex sentence ดว ยการใชสรรพนามเชอ่ื มความ (เชน ในประโยค A และ D) เราตอ งใชจ ุลภาคคนั่ ระหวา ง 2 อนุประโยค แตหากเรา ใชสรรพนามเชอ่ื มคาํ เชื่อมตรงกลางระหวา ง 2 อนปุ ระโยค (เชน ในประโยค B, C และ E) เราไมจาํ เปน ตอ งใสจ ุลภาคคน่ั ระหวางกลาง ฉะนน้ั จงึ เปน การผิดหลกั ไวยากรณ หากเราใสจุลภาคหนาสรรพนามเข่ือมคาํ ทใ่ี ชเช่อื มอนปุ ระโยคทงั้ 2 สารบญั

ห น า | 28 COMPLEX SENTENCES / ADJECTIVE CLAUSES ประโยค complex sentence ทท่ี อี นปุ ระโยคยอ ยทที่ ําหนา ที่ขยายหรอื เปน adjective clauses ประโยคประเภทกน็ ี้เปน ประโยค complex เพราะมีการเชือ่ ม ระหวา งอนปุ ระโยคทเี่ ปน อนุประโยคอสิ ระและอนปุ ระโยคยอ ย ประธาน, กริยา สรรพ นามเชอ่ื มคํา จะใช Highlight เชนเดียวกบั ประโยคประเภทอื่นๆ แตจะมีการขีดเสนใต ในสวนของอนุประโยคอิสระ A. The woman who(m) my mom talked to sells cosmetics. B. The book that Jonathan read is on the shelf. C. The house which AbrahAM Lincoln was born in is still standing. D. The town where I grew up is in the United States. COMPOUND – COMPLEX SENTENCE Compound – complex sentence คือประโยคทมี่ ีตงั้ แตส อง independent clauses ข้นึ ไป และมี dependent clauses ตง้ั แตหน่ึง clause ขน้ึ ไป กลา วงา ย ๆ คือมที ั้งประโยค compound และ complex ปนกนั อยู ประธาน, กรยิ า สรรพนาม เชือ่ มคํา จะใช Highlight เชนเดียวกบั ประโยคประเภทอนื่ ๆ แตจะมีการขดี เสนใตใน สวนของอนปุ ระโยคอิสระ A. Since that article seems to satisfy your needs, we are enclosing a copy and we hope that it will help you find a suitable solution to your problem. เรม่ิ ประโยค Compound – complex sentence ดว ย Complex sentence ท่ีขึ้นตน Since : Since the battle simulation project ended จากนนั้ ค่ันประโยค สารบญั

ห น า | 29 ดว ยจลุ ภาค (,) ตามดว ย Compound sentence ที่เปนการรวมกันของประโยค simple sentence เชอ่ื มดวย and : we are moving to virtual simulation for small troops and developing on live simulation using MILES technique. หวั ใจของการเขา ใจภาษาองั กฤษอยทู ่ีการทเ่ี รารูว า ประโยคนเ้ี ปน ประโยค อะไร สวนท่ีเปน สว นขยายน้ันไมใชสาระสาํ คัญท่ีตองอานไปท้ังหมด (เปน น้ําบา ง เปนสวนเติมเตม็ บา ง) หากเรามเี วลานอ ยกส็ ามารถอานขา มไปได หลงั จากทเ่ี ราทาํ ความเขา ใจกบั แกนหลกั ของภาษาองั กฤษไปแลว (ซึ่งนา เบื่อและนางวงนอนมาก) เรามาดอู กี สว นทท่ี าํ ใหเ ราเขา ใจไดถ งึ ความหมายของ ภาษาองั กฤษกนั ดกี วา น่ันคือในสว นของคําศัพทในบทตอ ไปน่นั เอง ในสว นนต้ี องขอขอบคณุ ความรดู า น Grammar จาก บทเรยี น ภาษาอังกฤษ ออนไลน ของกระทรวงสาธารณะ สขุ http://ict.moph.go.th/English/content/a01intro.htm และรปู แบบ โครงสรา งของประโยค จาก Advanced Composition for Non-Native Speakers of English http://www.eslbee.com/sentences.htm ดว ย สารบญั

ห น า | 30 สารบญั

ห น า | 31 บทท่ี 2 : คําศัพททคี่ วรรู ในทางทหารแลว มคี าํ ศพั ทภ าษาองั กฤษจาํ นวนไมนอ ยท่กี ําลังพลควรรู เนื่องเพราะคําศพั ทภ าษาอังกฤษที่ทางทหารเราใช มีดวยกันมากมาย ตางกันไปตาม ระดับของการใช เชน ระดับผปู ฏิบตั ิ เชนการสั่งแถว หรือ ในระดับผูวางแผน เชน คาํ ศัพททางยทุ ธวิธีตางๆ เอกสารฉบบั นจ้ี ะเปน การรวมเอาคาํ ศัพทเหลานนั้ เขาเปน หมวดหมู เพอ่ื ใหส ะดวกในการทาํ ความเขา ใจและคน หา จะแบงเปนการแนะนํา ตนเอง คําบอกคาํ สง่ั พน้ื ฐานสําหรับการส่ังการบคุ คลทามอื เปลา บคุ คล ทา อาวธุ แถว ชิด และศพั ทพ ้ืนฐานตา งๆ ทค่ี วรทราบ โดยมีรายละเอียดดงั นี้ การแนะนําตนเอง เปนเร่ืองปกตทิ ีจ่ ะตอ งมกี ารแนะนาํ ตวั โดยเฉพาะเมอื่ แรกรจู กั กัน ทหารไทย จึงไมค อ ยกลา พดู หรอื ทกั ทาย ไมต อ งกลวั เลยทหารไทย เราแครวู าจะตองพดู อยา งไรกส็ ามารถคยุ กบั ฝร่ังไดแ ลว กอ นอืน่ จะตองเรมิ่ ตนประโยคสนทนาดวยการ ทกั ทาย จากนน้ั จึงบอกกลาวถงึ ขอความท่ีเราตองการส่ือสาร ท้งั นี้ขนึ้ อยกู ับวาการ ส่ือสารนัน้ อยใู นรูปแบบใด เราพูดกับใคร แบบเปนทางการหรือไมเปน ทางการ การ ทกั ทายกย็ อมจะแตกตางกนั ออกไป หากอยูในรูปแบบทเี่ ปน ทางการ การทักทายที่ เราใชขึน้ ตน จะมีลักษณะเชน นี้ Good Morning, Ladies and Gentlemen แตห ากอยู ในรูปแบบที่ไมเ ปน ทางการการ มักจะใช Hi everybody/everyone หรอื เราอาจใช Good Morning, everybody/everyone กไ็ ด จากนน้ั ทัง้ สองรปู แบบจะตามดว ย ขอความทเ่ี ราการส่ือสารนั่นคือ My name is (ยศ, ชอ่ื -สกลุ ) , I’m a commander of ………….. (ตาํ แหนง) เราสามารถเรียบเรียงไดดังนี้ สารบญั

See also  동영상 화질 높이는 업스케일링 프로그램 DVDFab Video Enhancer AI [2년 무료 경품] | 4k 업스케일링 프로그램

ห น า | 32 Good Morning, Ladies and Gentlemen. My name is (ยศ, ชอื่ -สกลุ ) , I’m a (ตําแหนง …commander of 3rd Infantry Battalion) Sir!. (หากพูดกบั ผูมยี ศสูง กวา ) Good Morning everybody/everyone. My name is (ยศ, ชอื่ -สกลุ ) , I’m a (ตําแหนง …commander of 3rd Infantry Battalion) Sir!. (หากพูดกับผูมียศสงู กวา ) Hi everybody/everyone. My name is (ยศ, ช่ือ-สกลุ ) , I’m a (ตาํ แหนง… commander of 3rd Infantry Battalion) Sir!. (หากพูดกับผมู ียศสูงกวา ) คําบอกคาํ ส่ังพน้ื ฐาน ในสวนนีจ้ ะเปน การรวมคาํ บอกคาํ สงั่ สําหรบั บคุ คลทา มือเปลา คําสง่ั ในการ สั่งแถว และคาํ สงั่ ทา อาวุธ รวมถงึ การเรียกอุปกรณท างทหารตางๆ เอาไวดวยกัน โดยจะเริ่มจากคําสั่งสาํ หรบั บคุ คลทามอื เปลา คําสง่ั ในการสงั่ แถว และคาํ สง่ั ทา อาวธุ จากน้ันจะเปน คาํ ศัพทท เ่ี กีย่ วขอ งกบั อาวุธยทุ ธภณั ฑตางๆ บุคคลทามอื เปลา (Individual Drill Without Weapons) เมือ่ เราตองการส่ังแถวใหอ ยูในทา ตรง เราใชคําบอกคําสงั่ \”แถว-ตรง\” ซึ่ง คอื คาํ วา ATTENTION ! (แอท-เท็น-ฮดึ ) ในภาษาอังกฤษนั่นเอง และหากตอ งการ จะสงั่ แถวในทาพกั (REST POSITIONS AT THE HALT) โดยเปน การสง่ั ทา พัก ตามปกตเิ ราก็จะส่ัง \”พกั \” หรอื AT EASE (แอท-อสี ) แตห ากตอ งการส่ังทา พกั ตาม ระเบยี บ เราจะใชคําบอกคาํ ส่ังคาํ วา \”ตามระเบียบ, พกั \” หรือคอื คําบอกคําส่งั ทวี่ า PARADE, REST (พาเหรด-เรสท) แตห ากตอ งการสงั่ ทาพกั ตามสบายกจ็ ะสง่ั \”ตาม สบาย, พกั \” หรือส่ังวา REST (เรสท) เทานัน้ การสัง่ ทา พกั แถวจะใชค ําสงั่ \”พกั แถว\” หรอื FALL OUT (ฟอล-เอาท) สวนในทาเลกิ แถวจะใชคาํ บอกคาํ สั่ง \”เลกิ แถว\” หรอื คาํ สั่ง DISMISSED (ดิส-มสิ ) สารบญั

ห น า | 33 ในการหันนนั้ หากเราตอ งการสง่ั ทา หันอยกู ับท่ี (FACING AT THE HALT) จะใชคาํ บอกคาํ ส่ังในทาขวาหนั วา \”ขวา -หนั \” หรอื ส่ัง RIGHT, FACE (ไรท-เฟส) สวนทาซา ยหันจะใชคาํ บอกคําส่งั วา \”ซา ย -หัน\” หรอื LEFT, FACE (เลฟ-เฟส) แต หากเราจะสงั่ ทา กลบั หลังหนั เราจะใชค าํ บอกคําสั่งวา \”กลบั หลัง -หัน\” หรือคาํ สัง่ วา ABOUT, FACE (อะเบาท- เฟส) นั่นเอง ในการส่งั แถวในการเดนิ เราจะส่งั ทาเดนิ ตามปกติดว ยคําบอกคาํ สงั่ \”หนา – เดนิ \” หรอื FORWARD, MARCH (ฟอรเ วริ ด-มารช ) หรอื ทา เดินตามสบายก็จะใช คาํ สัง่ วา \”เดนิ ตามสบาย\” หรอื AT EASE, MARCH (แอทอีสท- มารช ) หรอื (เราท- สะเตป็ -มารช ) (ROUTE STEP MARCH) สวนการหยดุ จากการเดนิ เราก็จะใชคําสั่ง ของทาหยุดจากการเดนิ โดยจะใชคําสั่ง \”ระบุชอ่ื หนว ย\” แลวสง่ั \” แถว – หยุด\” หรอื คาํ สั่ง SQUAD (PLT), HALT ! (สะควอท (พลาทูน)-ฮอลท! ) สําหรบั การเปลยี่ น จังหวะในการเดิน ในทา เปลย่ี นเทา ในเวลาเดินเราใชค าํ สัง่ \”เปลี่ยน, เทา\” หรอื CHANGE STEP, MARCH (เชนจ- สะเตป็ -มารช ) นั่นเอง ในทาซอยเทานัน้ เราจะใชค ําบอกคาํ ส่ังเม่อื อยูกับทว่ี า \”ซอยเทา \” หรอื คาํ ส่งั IN PLACE DOUBLE TIME, MARCH (อินเพลส..ดับเบิ้ล..ไทม – มารช ) สว น การซอยเทาจากการเดินจะใชคําบอกคําสั่งวา \”ซอย – เทา\” หรอื MARK TIME, MARCH (มารค ..ไทม – มารช ) สําหรับทาหันในเวลาเดิน ในการสั่งทาขวาหันในเวลาเดินเราจะใชค าํ บอก คําสั่ง \”ขวา – หนั \” หรอื คาํ บอกคาํ สงั่ (ขณะเดนิ ) วา RIGHT FLANK, MARCH (ไรท- แฟล็งค- มารช ) สวนทา ซา ยหันในเวลาเดนิ กจ็ ะใชค ําบอกคาํ ส่ัง(ขณะเดนิ )วา \”ซา ย, หัน\” หรือคาํ บอกคําสง่ั LEFT FLANK, MARCH (เลฟ-แฟล็งค- มารช ) สารบญั

ห น า | 34 ในการสง่ั ขยบั แถวไปทางซา ย-ขวา เราจะใชคําบอกคาํ ส่งั ในทา กาวทางขาง โดยทา กา วทางขวาจะใชค าํ บอกคาํ สง่ั คาํ วา \”กา วทางขวา … กา ว, ทาํ \” หรอื RIGHT STEP, MARCH (ไรท-สะเตป็ -มารช ) สวนทากาวทางซา ยจะใชค ําบอกคําสง่ั \”กา ว ทางซา ย… กา ว, ทาํ \” หรอื LEFT STEP, MARCH (เลฟ-สะเตป็ -มารช ) สว นทา กา ว ถอยหลงั เรจะตองใชค าํ บอกคาํ สัง่ ที่วา \”กา วถอยหลงั … กา ว, ทํา\” หรอื BACKWARD, MARCH (แบ็คเวิรด-มารช ) ในการส่งั แถวในทา เดินครึง่ กาวก็จะใชค าํ บอกคําสงั่ วา \”ครึง่ กา ว, เดนิ \” หรอื HALF STEP, MARCH (ฮาลฟ -สะเตป็ -มารช ) สวนคาํ บอกคําส่ังของทา เดนิ เฉยี งทางขวาจะใชคาํ บอกคําสงั่ วา \”เฉียงขวา,ทํา\” หรอื RIGHT OBLIQUE, MARCH (ไรท-อ็อบลคิ -มารช ) และทาเดนิ เฉียงซา ยกจ็ ะใชคาํ บอกคําส่ังวา \”เฉยี งซาย, ทาํ \” หรอื LEFT OBLIQUE, MARCH (เลฟ-อ็อบลิค-มารช ) ในการแสดงการเคารพ เราจะสั่งแสดงการเคารพโดยใชทาเคารพ (HAND SALUTE) เมื่อสวมหมวกโดยใชค ําบอกคาํ สงั่ \”วนั ทยาหตั ถ\”หรอื คําสัง่ ATTENTION! (แอท-เทน็ -ฮึด) หรอื SALUTE (ซาลูทท) แตเ ม่ือมอี าวธุ จะใชคําบอกคาํ สั่งในทา วนั ทยาวธุ เมื่ออยตู รงหนา ใชค าํ บอกคาํ สง่ั วา \”ตรงหนา, ระวงั , วนั ทยา,วธุ \” หรือคําสง่ั PRESENT, ARMS (พรเี ซน็ ท- อารม ) สวนทาเลิกเคารพกจ็ ะสง่ั \”มอื ลง\” สําหรับทา มือ เปลา หรอื คาํ สง่ั AT EASE (แอท-อสี ) สวนสําหรบั ทา เรยี บอาวุธ กจ็ ะส่งั \”เรยี บ, อาวธุ \” หรือคาํ ส่ัง \”ORDER, ARMS\” (ออเดอร- อารม ส) นั่นเอง สาํ หรบั ทา แสดงความ เคารพในแถวจะใชค าํ บอกคาํ สง่ั วา \”(ทางขวา) แลขวา, ทํา\” หรอื คําสงั่ \”EYES, RIGHT\” (อายส-ไรท) สาํ หรบั การแสดงความเคารพทางขวา สว นทางซา ยจะเปน \”(ทางซา ย) แลซา ย, ทาํ \” หรอื คาํ ส่งั \”EYES, LEFT\” (อายส-เลฟท) ในทาว่ิงจะใชค าํ บอกคําสงั่ วา \”วิง่ , หนา – วิ่ง\” หรอื คาํ สงั่ \”DOUBLE TIME, MARCH\” (ดับเบลิ้ ไทม- มารช ) เม่อื ตองการใหน บั กาวขณะเคลือ่ นที่จึงสั่ง \”นบั กา ว\” หรอื คาํ ส่ัง \”COUNT, OFF\” (เคา ท- ออฟ) เมื่อตอ งการสงั่ แถวใหเ ดนิ ไปทางขวาจะใช สารบญั

ห น า | 35 คาํ บอกคําสง่ั วา \”ทางขวา, หนา เดิน\” หรอื คาํ สั่ง \”COLUMN RIGHT, MARCH\” (คอลัมน- ไรท, มารช ) แตห ากตอ งการส่ังแถวใหเดนิ ไปทางซายจะใชค าํ บอกคาํ สงั่ \”ทางซา ย, หนา เดนิ \” หรอื \”COLUMN LEFT, MARCH\” (คอลัมน- เลฟ, มารช ) แตถา ตอ งการสัง่ แถวใหเ ดนิ ไปในทิศทางกึง่ ซายจะใชคาํ บอกคาํ ส่ังวา \”กึ่งซา ย, หนา-เดนิ \” หรือคําสงั่ \”COLUMN HALF LEFT, MARCHW (คอลัมน- ฮาลฟเลฟ, มารช ) แตถ า ตองการสั่งแถวเดนิ ไปในทศิ ทางกง่ึ ขวาจะใชค าํ บอกคาํ สัง่ วา \”ก่ึงขวา, หนา-เดิน\” หรือคําสั่ง \”COLUMN HALF RIGHT, MARCH\” (คอลัมน- ฮาลฟไรท, มารช ) บุคคลทา อาวธุ (Individual Drill With Weapons) เริม่ ดวยทา แสดงความเคารพ เม่อื มีอาวุธจะตองใชค าํ ส่งั \”ตรงหนา, ระวงั , วทั ยา-วธุ \” หรอื คาํ ส่ัง \”PRESENT, ARMS\” (พรเี ซนท, อารม ส) หรอื \”RIFLE, SALUTE\” (ไรเฟล , ซาลูทท) สว นการสงั่ เลิกแสดงความเคารพ เมอื่ มีอาวุธจะใชค ํา บอกคําสง่ั วา “เรยี บ, อา-วธุ ” หรือใชคาํ สงั่ “ORDER, ARMS” (ออรเดอร, อารม ส) ในทาเฉียงอาวุธเราก็จะใชคาํ บอกคําสัง่ วา “เฉียง, อา-วธุ ” หรือคําบอก คาํ สัง่ “PORT, ARMS” (พอรท , อารท ส) นั่นเอง และในการสัง่ เลิกทา เฉียงอาวุธกใ็ ช คําบอกคําสั่งเดียวกันกบั ทาเลกิ แสดงความเคารพซึ่งใชคําบอกคําสั่งวา “เรยี บ, อา- วธุ ” หรอื ใชคําสั่ง “ORDER, ARMS” (ออรเดอร, อารม ส) เม่ือตอ งการสัง่ ใหท าํ ทา แบกอาวธุ จะช้าํ บอกคาํ สงั่ วา “แบก, อา-วธุ ” หรอื “SHOULDER, ARMS” (โชลเดอร, อารม ส) สว นในทา สะพายอาวธุ กจ็ ะใชค ําบอกคาํ สง่ั วา “สะพายอาวธุ ” หรอื “SLING, ARMS” (สลงิ , อารม ส) แตหากสายสะพายปน ยังไมไ ดอ ยทู ส่ี ภาพที่เหมาะสมทจ่ี ะ สามารถสะพายอาวธุ ไดก็จะตองส่ังจดั สายสะพายโดยใชคาํ บอกคาํ สงั่ วา “จัด ,สายสะพาย” หรอื \”ADJUST, SLINGS” (แอดจัสท, สลงิ ) สารบญั

ห น า | 36 สําหรับในทา ตรวจอาวธุ วามคี วามพรอ มที่จะใชง านหรือไมน ัน้ จะใชบอก คําส่ังวา “ตรวจ, อาวธุ ” หรอื “INSPECTION, ARMS” (อินสเปก ชั่น, อารม ส) และ เมื่อตองการสงั่ ใหต ิดดาบจะตอ งใชคําบอกคาํ พส่ัง “ติดดาบ” หรอื “FIX, BAYONETS” (ฟก ส, เบโยเนต็ ส) สวนเมือ่ ตอ งการสั่งเลิกตดิ ดาบจะใชค ําบอกคําส่งั “ปลดดาบ” หรอื “UNFIX, BAYONETS” (อนั ฟกส, เบโยเน็ตส) การฝกแถวชดิ (FORMATIONS) ในสวนของการสั่งแถวสาํ หรบั การฝกแถวชิด ผคู วบคุมแถวจะตองส่ังในการ เรียกแถวและจดั แถว ตามรูปแบบตางๆ ดังนี้ แถวหนา กระดาน สาํ หรบั หนา กระดานแถวเดย่ี วเปด ระยะ ผูเรียกแถวจะใชค าํ บอกคาํ ส่ังวา “หนา กระดานแถวเดย่ี ว, มาหาขา พเจา ” ซง่ึ คือคาํ สั่ง “FALL IN” (ฟอล- อิน) เชน “หนา กระดาน 2 แถว, มาหาขา พเจา ” หรอื “2 RANKS, FALL IN” (ทู แรงคส, ฟอล-อิน) หรอื “หนา กระดาน 3 แถว, มาหาขา พเจา ” “3 RANK, FALL IN” (ทรแี รงคส, ฟอล-อิน) แตหากเปน การเรียกหนา กระดานแถวเดย่ี ว ปด ระยะ จะใชค าํ บอกคําส่งั วา “หนา กระดานแถวเดย่ี ว, ปด ระยะ มาหาขา พเจา ” หรอื “AT CLOSE INTERVAL, FALL IN” (แอท-โคลส-อินเทอรวอล, ฟอล-อนิ ) สําหรบั หนา กระดาน 2 แถว ปด ระยะจะใชคําสง่ั “หนา กระดาน 2 แถว, ปด ระยะ มาหาขา พเจา ” หรอื “2 RANKS, CLOSE INTERVAL, FALL IN” (ทูแรงค, โคลส-อินเทอรวอล, ฟอล-อนิ ) เมื่อเขา แถวอยตู องการส่ังจดั แถวใหเ ปน ระเบยี บเรียบรอ ยจะใชค ําสง่ั ”จดั แถว” หรอื “RIGHT, DRESS” (ไรท, เดรส) หากตอ งการใหแ ถวทางขวาเปน หลกั ในการจดั แถว จะใชคําบอกคาํ ส่ังวา “ทางขวา, เปนหลัก, จดั แถว” หรอื “DRESS RIGHT, DRESS” (เดรส-ไรท, เดรส) เมอ่ื จัดแถวไดทแ่ี ลว จึงสงั่ ให กลบั มา อยูทา ตรง โดยใชค าํ สั่ง “นิ่ง” หรอื “READY, FRONT” (เร-ดี้, ฟรอนท) สารบญั

ห น า | 37 เม่ือตองการใหเปด ระยะจะใชคาํ ส่ัง “เปด ระยะ, จดั แถว” หรอื “EXTEND, MARCH” (เอ็กซเ ทน, มารช ) หากตองการใหป ดระยะก็จะสั่ง “ปด ระยะ,จดั แถว” หรอื “CLOSE, MARCH” (โคลส, มารช ) ในการส่ังแถวตอน จะใชคาํ บอกคําสง่ั วา “แถวตอนเรียงหนึ่ง ตอนเรียงหนึ่ง มาหาขา พเจา ” หรอื “FILE, FALL IN” (ไฟล, ฟอล-อนิ ) หากเปน แถวตอนเรียงสอง จะสง่ั “ตอนเรียงสอง มาหาขาพเจา” หรอื “2 COLUMNS, FALL IN” (ทู-คอลัมนส, ฟอล-อนิ ) หรือหากเปนแถวตอนเรยี งสามก็จะสั่ง “ตอนเรียงสาม มาหาขาพเจา” หรอื “3 COLUMNS, FALL IN” (ทรี-คอลัมนส, ฟอล-อิน) ในการเปลย่ี นรปู แถวหนา กระดาน หากจะทําการเปลย่ี นรปู แถวหนา กระดาน สองแถวจะใชคาํ สัง่ “หนากระดานสองแถว, จดั แถว” หรอื “2 RANKS, MARCH” (ท-ู แรงคส, มารช ) หากตองการเปล่ยี นรปู แถวเปนหนากระดานสองแถวปดระยะจะใช คําสง่ั “หนา กระดานสองแถว , ปด ระยะ, จดั แถว” หรอื “2 RANKS, AT CLOSE INTERVAL, MARCH” (ทู-แรงคส, แอทโคลส-อินเทอวอล, มารช ) ในการเปลย่ี นรปู แถวตอนหากตองการปรับใหเ ปนแถวตอนเรียงสองไป ทางซายจะใชคําบอกคําสั่งวา “แถวตอนเรียงสอง, ทางซา ย, จดั แถว” หรอื “COLUMN OF TWO TO THE LEFT, MARCH” (คอลัมน- ออฟ-ทู-ทูเดอะ-เลฟ, มารช ) แตหากไปในทศิ ทางตรงกันขา ม จะสัง่ “แถวตอนเรียงสอง, ทางขวา, จัด แถว” หรอื “COLUMN OF TWO TO THE RIGHT, MARCH” (คอลัมน- ออฟ-ทู-ทู เดอะ-ไรท, มารช ) แตหากตอ งการปรับแถวเปนแถวตอนเรียงหนงึ่ ทางขวาจะตองสั่ง “ตอนเรียงหนึง่ , จากขวา, จดั แถว” หรอื “FILE FROM THE RIGHT, MARCH” (ไฟล- ฟรอม-เดอะ-ไรท, มารช ) แตหากเปน ทางซายขะตองสั่ง “ตอนเรียงหนงึ่ , จาก ซา ย, จดั แถว” หรอื “FILE FROM THE LEFT, MARCH” (ไฟล- ฟรอม-เดอะ-เลฟ, มารช ) สารบญั

ห น า | 38 ในสวนของการรายงาน (REPORTINGS) หรือการตงั้ แถวแสดงการเคารพ จะใชชดุ คําบอกคําสัง่ ดงั นี้ “ กองรอย, แถว – ตรง, ตรงหนา, ระวงั , วนั ทยา-วธุ ” “ COMPANY, ATTENTION, PRESENT, ARMS” (คอมพาน-ี แอท-เท็น-ฮึด, พรเี ซนท, อารม ) จากนนั้ จงึ วิง่ ไปรายงานท่ีผรู บั การแสดงการเคารพแลว กลาว “กองรอยอาวธุ เบาที่ … พรอ มรบั ตรวจ ครบั ” “ SIR, …… COMPANY IS PREPARED FOR INSPECTION.” (เซอร, …… คอมพานี-อสิ -เรด้ี-ฟอร-อนิ ซเปก ช่นั ) หรอื “กองทหารเกียรติยศพรอมรับการตรวจ ครับ” “ SIR, THE HONOR GUARD IS PREPARED FOR INSPECTION. ” (เซอร, ดิ-ออเนอร- การด -อิส-พรแี พร-ฟอร-อนิ ซเ ปก ชนั่ ) ผูเขยี นไดสรปุ คําบอกคําส่งั ไดทงั้ หมดไวใ นสวนถัดไป สารบญั

ห น า | 39 คาํ บอกคาํ ส่งั (ในการฝก ทาบคุ คลมือเปลา และทา อาวธุ ) Commands And Command Voice (Individual Drill And With Weapon) คาํ อธบิ าย คาํ บอกแบง จะใชเครอ่ื งหมาย – ขน้ั กลาง ระหวา ง คาํ หนา และคาํ หลงั การ ออกเสียง คําหนา ทอดเสียงยาว เวนจังหวะเล็กนอ ย คําหลัง เนนเสียงหนกั สั้น เชน “ ขวา – หนั “ คาํ บอกเปน คาํ ๆ จะใชเคร่อื งหมาย, ขั้นกลาง ระหวาง คําหนา และคําหลงั การออก เสียง วางน้ําหนักเทากัน โดยเวน จังหวะเล็กนอ ย เชน “ตามระเบยี บ, พกั “ การปฏบิ ัติ คาํ บอก-คาํ ส่ัง บคุ คลทามือเปลา (Without Weapon) ทา ตรง แถว-ตรง Attention! ทา พกั (Rest Positions At The Halt) ทาพักตามปกติ พกั At Ease ทา พักตามระเบียบ ตามระเบียบ, พัก Parade, Rest ทา พกั ตามสบาย ตามสบาย, พกั Rest ทา พกั แถว พักแถว Fall Out ทา เลกิ แถว เลกิ แถว Dismissed ทา หนั อยูกบั ท่ี (Facing At The Halt) ทา ขวาหนั ขวา – หัน Right, Face ทา ซา ยหัน ซาย – หนั Left, Face ทา กลบั หลังหนั กลบั หลงั – หนั About, Face ทา กา วทางขา ง ทา กา วทางขวา กา วทางขวา … กา ว, ทํา Right Step, March สารบญั

ห น า | 40 ทา กา วทางซา ย กา วทางซาย… กาว, ทาํ Left Step, March ทา กา วถอยหลงั กาวถอยหลัง… กา ว, ทาํ Backward, March ทาเดินตามปกติ หนา – เดนิ Forward, March ทา เดนิ ตามสบาย เดินตามสบาย At Ease, March (Route Step March) ทาหยุดจากการเดนิ [ระบหุ นว ย] แถว – หยดุ Squad (Plt), Halt ! ทาเปลี่ยนเทา ในเวลาเดิน เปลย่ี น, เทา Change Step, March ทา ซอยเทา (In Place Double Time) ทา ซอยเทา เมอื่ อยูกับท่ี ซอยเทา In Place Double Time, March ทาซอยเทา จากการเดิน ซอย – เทา Mark Time, March ทา หนั ในเวลาเดนิ (Right Flank) ทา ขวาหนั ในเวลาเดนิ ขวา – หัน Right Flank, March ทา ซา ยหนั ในเวลาเดนิ ซาย, หนั (ขณะเดิน) Left Flank, March ทา เดนิ ครึง่ กาว คร่งึ กา ว, เดนิ Half Step, March ทา เดินเฉียงทางขวา เฉียงขวา,ทํา Right Oblique, March ทาเดินเฉยี งซา ย เฉยี งซา ย, ทาํ Left Oblique, March ทา เคารพ (Hand Salute) ทาวันทยาหัตถ เมอ่ื อยูกบั ที่ ตรงหนา, วันทยาหตั ถ Present, Arms ทาเลกิ วันทยาหตั ถ เมอ่ื อยกู บั ที่ มอื ลง Order, Arms ทา แสดงความเคารพในแถว (ทางขวา) แลขวา, ทํา Eyes, Right ทา แสดงความเคารพในแถว (ทางซา ย) แลซาย, ทาํ Eyes, Left ทาว่ิง วิ่ง, หนา – วงิ่ Double Time, March การสัง่ นับกาว ขณะเคลอื่ นท่ี นบั กา ว Count, Off การสง่ั แถวเดนิ ไปทางขวา ทางขวา, หนา เดิน Column Right, March การสง่ั แถวเดนิ ไปทางซา ย ทางซา ย, หนา เดนิ Column Left, March การสงั่ แถวเดนิ ไปทางกึ่งซา ย ทางกง่ึ ซาย Column Half Left, March สารบญั

ห น า | 41 การสง่ั แถวเดนิ ไปทางกง่ึ ขวา ทางก่งึ ขวา Column Half Right, March เปรไปทางขวา Incline To The Right เปรไปทางซาย Incline To The Left คาํ บอก-คาํ สง่ั การปฏบิ ัติ บคุ คลทาอาวธุ (Individual Drill With Weapons) ทา แสดงความเคารพ เมอ่ื มอี าวธุ ตรงหนา , ระวัง, วนั ทยา – วธุ Present, Arms ; Rifle, Salute การสั่งเลิกแสดงความเคารพ เมื่อมอี าวุธ เรยี บ, อาวุธ Order, Arms ทาเฉยี งอาวุธ เฉียง, อาวุธ Port, Arms การส่งั เลิกทาเฉียงอาวธุ เรียบ-อาวุธ Order, Arms ทาแบกอาวุธ แบก, อาวุธ Shoulder, Arms ทา สะพายอาวธุ สะพายอาวธุ Sling, Arms การสง่ั จดั สายสะพาย กอ นสง่ั สะพายอาวธุ สาํ หรบั สะพายอาวธุ จัดสายสะพาย Adjust, Slings ทา ตรวจอาวธุ ตรวจอาวุธ Inspection, Arms ทาติดดาบ ตดิ ดาบ Fix, Bayonets การสั่งเลิกติดดาบ ปลดดาบ Unfix, Bayonets ทา พกั ตามระเบยี บ ททาวา วันทั ทยายวาธุ วุธ ทา แบกอาวุธ ทา รวมอาวธุ สารบญั

ห น า | 42 การฝก แถวชิด (Formations) การปฏบิ ัติ คาํ บอก-คําส่งั แถวหนา กระดาน (Rank Formation) หนา กระดานแถวเดย่ี ว หนา กระดานแถวเด่ียว, มาหาขาพเจา = Fall In หนา กระดาน ๒ แถว หนากระดาน ๒ แถว, มาหาขา พเจา = 2 Ranks, Fall In หนา กระดาน ๓ แถว หนากระดาน ๓ แถว, มาหาขาพเจา = 3 Rank, Fall In หนา กระดานแถวเดย่ี ว ปด ระยะ หนา กระดานแถวเดีย่ ว, ปดระยะ มาหาขา พเจา = At Close Interval, Fall In หนา กระดาน ๒ แถว ปด ระยะ หนา กระดาน ๒ แถว, ปด ระยะ มาหาขา พเจา = 2 Ranks, Close Interval, Fall In การจดั แถว จดั แถว Right, Dress การจดั แถว โดยทางขวาเปน หลกั ทางขวา, เปน หลกั , จัดแถว Dress Right, Dress การบอกเลิกจัดแถว กลบั มาอยทู าตรง นิ่ง Ready, Front การเปด ระยะ เปดระยะ Extend, March การปด ระยะ ปดระยะ Close, March แถวตอน (Column Formation) แถวตอนเรียงหนึ่ง ตอนเรยี งหนง่ึ มาหาขา พเจา File, Fall In แถวตอนเรียงสอง ตอนเรยี งสอง มาหาขา พเจา 2 Columns, Fall In แถวตอนเรียงสาม ตอนเรยี งสาม มาหาขาพเจา 3 Columns, Fall In สารบญั

ห น า | 43 การเปลย่ี นรปู แถวหนา กระดาน (Changing/Re-Forming Rank Formation) การเปลี่ยนรูปแถวหนากระดานสองแถว หนา กระดานสองแถว, จดั แถว 2 Ranks, March การเปลย่ี นรปู แถวหนา กระดานสองแถวปด ระยะ หนากระดานสองแถว, ปด ระยะ, จดั แถว 2 Ranks, At Close Interval, March การเปลย่ี นรปู แถวตอน (Changing/Re-Forming Column Formation) ตอนเรียงสอง, ทางซาย, จดั แถว Column Of Two To The Left, March แถวตอนเรียงสอง, ทางขวา, จัดแถว Column Of Two To The Right, March ตอนเรียงหนง่ึ , จากขวา, จดั แถว File From The Right, March ตอนเรยี งหนง่ึ , จากซา ย, จดั แถว File From The Left, March การรายงาน (Reportings) “ กองรอย, แถว – ตรง “ “ Company, Attention “ “ กองรอย, แถว – ตรง, ตรงหนา, ระวงั , วันทยา-วธุ \” “ Company, Attention, Present, Arms “ “ กองรอ ยอาวธุ เบาท่ี … พรอ มรบั ตรวจ ครบั “ “ Sir, …… Company is Prepared For Inspection. ““ กองทหารเกียรติยศพรอมรับการตรวจ ครับ “ “ Sir, The Honor Guard Is Prepared For Inspection. ” สารบญั

ห น า | 44 การนบั เลข (NUMERICAL PRONUNCIATIONS) Ø ZE-RO (ซี-โรว ) 5 FIFE (ฟายฟ) (ซกิ ซ) 1 WUN (วนั ) 6 SIX (เซ-เวน ) (เอ็ทท) 2 TOO (ทู) 7 SEV-EN (นาย-เนอร) 3 TREE (ทรี) 8 AIT 4 FOW-ER (โฟ-เออร) 9 NIN-ER การอา นตัวอักษร (Alphabet Pronunciations) A Alpha AL FAH (อลั -ฟา ) B Bravo BRAH VOH (บรา-โว) C Charlie CHAR LEE or SHAR LEE (ชาลี) D Delta DELL TAH (เดล-ตา) E Echo ECK OH (เอค็ -โค) F Foxtrot FOKS TROT (ฟอกซ- ทรอ็ ต) G Golf GOLF (กอลฟ) H Hotel HOH TELL (โฮ-เทล) I India IN DEE AH (อินเดยี ) J Juliet JEW LEE ETT (จ-ู เลียต) K Kilo KEY LOH (ก-ิ โล) L Lima LEE MAH (ลิ-มา) M Mike MIKE (ไมค) N November NO VEM BER (โน-เวม-เบอร) O Oscar OSS CAH (ออส-กา ) P Papa PAH PAH (ปา-ปา ) Q Quebec KEH BEC (คี-เบ็ค) R Romeo ROW ME OH (โร-มี-โอ) สารบญั

ห น า | 45 S Sierra SEE AIR RAH (เซยี -รา ) T Tango TANG GO (แทง-โก) U Uniform YOU NEE FORM or OO NE FORM (ยู-นิ-ฟอรม ) V Victor VIK TAH (วคิ -เตอร) W Whiskey WISS KEY (วสิ -ก้ี) X Xray ECKS RAY (เอ็กซ-เรย) Y Yankee YANG KEY (แยง-ก)ี้ Z Zulu ZOO LOO (ซู-ลู) สารบญั

ห น า | 46 ในสว นตอจากนไี้ ปจะเปน คาํ ศัพทพ้นื ฐานทางทหารกําลงั พลที่ควรรู ยศทหารบก ไทย – สหรฐั ฯ (Thai – US Army Ranks) นายทหารช้นั สัญญาบตั ร2 (Commissioned Officer) 1 ยศ คํายอ แบบไทย คํายอ แบบสหรัฐฯ คํา ยอ จอมพล ไมม ี Field Marshal ไมมี General of the Army GA 3 2 พลเอก พล.อ. General GEN General GEN พลโท พล.ท. Lieutenant General LTG Lieutenant General LTG พลตรี พล.ต. Major General MG Major General MG COL Brigadier พนั เอก4 พ.อ. Senior Colonel 3 General BG 2 หมายเหตุ: วาท่ี … (ใชใ สลงหนายศน้นั ๆ) = ACTING OF PROVISIONAL 3 เปน ยศ อม.ในภาวะสงครามเทาน้ัน มีผไู ดร บั ไมก น่ี ายต้งั แตใ นอดีตที่ผา นมา เชน แมคอาร เธอร 4 พนั เอก(พเิ ศษ) เปน ชน้ั เงินเดอื น เครือ่ งหมายเชนเดียวกับพนั เอก แตเ ปลย่ี นเครอ่ื งหมายท่ี ปกเสื้อเปน คทาไขว ชอชัยพฤกษ ทัง้ สองขาง แทนสังกดั และเหลา เทยี บเทา กบั พลจัตวา ของสหรฐั ฯ (ปจ จบุ ัน ยศ พลจัตวา ของ ทบ. ไทย ไมม บี รรจุ) สารบญั

ห น า | 47 เครอ่ื งหมายยศนายทหารชัน้ สญั ญาบตั ร ทบ.ไทย (RTA OFFICER RANKS) พันเอกพิเศษ พลจัตวา (พล.จ.) พลตรี (พล.ต.) พลโท (พล.ท.) พลเอก (พล.อ.) จอมพล (BRIGADIER GENERAL) (MAJOR GENERAL) (LIEUTENANT GENERAL) (GENERAL) (SENIOR COLONEL) (BG) (MG) (LTGEN) (GEN) (FIELD MARSHAL) (SR.COL.) (ไมม คี ํายอ) รอยตรี (ร.ต.) รอยโท (ร.ท.) รอ ยเอก (ร.อ.) พันตรี (พ.ต.) พนั โท (พ.ท.) พนั เอก (พ.อ.) (SECOND LIEUTENANT) (FIRST LIEUTENANT) (CAPTAIN) (MAJOR) (LIEUTENANT COLONEL) (COLONEL) (2ND LT) (1ST LT) (CAPT/CPT) (MAJ) (LTC/LT COL) (COL) สารบญั

ห น า | 48 นายทหารชั้นประทวน (Non-Commissioned Officer – NCO) ยศ-ไทย คาํ ยอ ภาษาอังกฤษ คาํ ยอ ยศสหรัฐฯ คํา ยอ ไมม ี Sergeant Major of the SMA Army จา สบิ เอก5 จ.ส.อ. Master Sergeant CSM 4 1MSGT Command Sergeant First Class Major จา สบิ เอก จ.ส.อ. Master Sergeant 1MSGT First Sergeant 1SGT First Class จา สบิ โท จ.ส.ท. Master Sergeant 2MSGT Platoon Sergeant PSG จา สบิ ตรี Second Class 3MSGT Staff Sergeant SSG จ.ส.ต. Master Sergeant Third Class สบิ เอก ส.อ. Sergeant SGT Sergeant SGT CPL สบิ โท ส.ท. Corporal CPL Corporal PFC PV2 สบิ ตรี ส.ต. Lance Corporal LCPL Private First Class PV1 สบิ ตรกี องประจาํ การ (ส.ต.ฯ) Private First PFC Private Class Private (no insignia) พลทหาร Private PVT พล.ฯ 5 จา สิบเอก ชนั้ เงนิ เดอื นพเิ ศษ ในตาํ แหนง จา กองรอ ย จา กองพนั จา กรม ฯ สารบญั

ห น า | 49 ยศสหรัฐฯ คาํ ยอ ยศสหรัฐฯ คาํ ยอ Sergeant Major of the Army SMA E-9 Command Sergeant Major CSM Sergeant Major SMG E-8 First Sergeant 1SGT Master Sergeant MSG E-7 Platoon Sergeant PSG Sergeant First Class SFC E-6 Staff Sergeant SSG E-5 Sergeant SGT E-4 Corporal CPL Specialist 6,5,4 SPC Private First Class PFC E-3 Private PV2 E-2 Private (no insignia) PV1 E-1 เครื่องหมายยศนายทหารชัน้ ประทวน ทบ.ไทย (RTA – NCO RANKS) สบิ ตรี (ส.ต.) สบิ โท (ส.ท.) สบิ เอก (ส.อ.) จา สบิ ตรี (จ.ส.ต.) จาสบิ โท (จ.ส.ท.) จา สบิ เอก (จ.ส.อ.) LANCE CORPORAL CORPORAL SERGEANT MASTER SERGEANT MASTER SERGEANT MASTER SERGEANT THIRD CLASS SECOND CLASS FIRST CLASS (LCPL) (CPL) (SGT) (3 MSGT) (2 MSGT) (1 MSGT) สารบญั

ห น า | 50 LยiSeศeuนctoeาnnยadทนOnหt.-๑1ารสนOญั .-L๗ญ7ieบFuตั itreรsntสaนหnOtร.-๒ฐั2ฯ (UCSapAtarimnyนOO.-๓f3ficer Ranks) นO.-๔4นO.-L๙9iCeuoltoennealnนtO.-๕5 นO.-6๖ นO.-๘8 Major Colonel Brigadier General Major General Lieutenant General นO.-๑10๐ General DOD USAR USN USAF USMC (GWeanretriaml eofRTahnekAOrnmlyy) ยศนาNยOทหEา-ร1ประทวน สEห-ร2ฐั ฯ (US ArmE-y3NCO Ranks) E-4 E-5 INSIGNIA Sergeant Private Private Coporal First Class Specialist E-8 E-9 E-6 E-7 Staff Sergeant Sergeant First Sergeant Command First Class Sergeant Major US Army Warrant Officer Ranks Master Sergeant Sergeant Major Warrant Officer Chief Warrant Officer SeorfgTeahnetAMrmajyor สารบญั

[Update] ภาษาอังกฤษสำหรับกำลังพลในกองทัพบก(สมบูรณ – ดาวน์โหลดหนังสือ | คําสรรพนาม อังกฤษ – Sathyasaith

ห น า | 1

ห น า | 2 ภาษาอังกฤษพนื้ ฐานสําหรับกําลงั พลในกองทพั บกไทย ผแู ปลและเรยี บเรยี ง พันเอก ระวี โรจนวงศ บรรณาธกิ าร พลตรี ไพรัช ขยันสํารวจ ผชู วยบรรณาธิการ พันเอก ยุทธนเรศ พัทธะเศรษฐี พิมพครงั้ ที่ ๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวนเลม ๑,๐๐๐ เลม สงวนลิขสิทธิ์ หามลอกเลยี นไมว าสวนหน่งึ สวนใดของหนังสือเลม นีน้ อกจากจะไดรบั อนุญาต ขอมูลทางบรรณานกุ รมของสาํ นกั หอสมดุ แหง ชาติ ภาษาองั กฤษพืน้ ฐานสําหรับกาํ ลังพลในกองทพั บกไทย – – กรุงเทพฯ : กรมยุทธ ศกึ ษาทหารบก, ๒๕๕๕. ๑๙๗ หนา . ๑. พื้นฐานดานภาษาอังกฤษ ๒. คาํ ศพั ททค่ี วรรู ๓.การสอบภาษาองั กฤษสําหรบั บุคลากรของกองทัพ ๔. วิธีการฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง ๕.วิธกี ารสอบ ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน l. ระวี โรจนวงศ, พ.อ., ผูแปลและเรียบเรียง ll.ไพรัช ขยนั สํารวจ, พลตรี, บรรณาธกิ าร กรมยทุ ธศึกษา, lll. ชอ่ื เร่ือง ISBN 978 – 974 – 8377 – 82 – 7 จดั พมิ พโ ดย ศูนยพ ัฒนาหลักนยิ มและยทุ ธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดาํ ริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลข ๐ – ๒๒๔๑ – ๔๐๓๙, ๐ – ๒๒๔๑ – ๔๐๖๘ – ๖๙ ตอ ๘๙๒๓๐ – ๓๗ จดหมายอเิ ลก็ ทรอนิกส ท่ี [email protected] เวบ็ ไซต http://www.cdsd-rta.net

See also  ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ไอทีดีมีคำตอบ | เงิน สมทบ กองทุน ประกัน สังคม มาตรา 33

ห น า | 3 ภารกิจ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหนาทีว่ างแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ ดําเนินการสนับสนุน และตรวจตราเกี่ยวกับกิจการสายวิทยาการ การฝกและศึกษาของกําลังพลเปนบุคคลและหนวยตาง ๆ ของกองทัพบก ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งกิจการอนุศาสนาจารย ใหการฝกและศึกษา แกกําลังพลของกองทัพบกและนอกกองทัพบก ในหลักสูตรตาง ๆ ที่กองทัพบก ม อ บ ห ม า ย อํ า น ว ย ก า ร ฝ ก แ ล ะ ศึ ก ษ า วิ ท ย า ก า ร ทุ ก เ ห ล า ใ น ก อ ง ทั พ บ ก สถาบันการศึกษา และเหลาสายวิทยาการ ดําเนินการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน กําหนดหลักนิยมและยุทธศาสตรทางทหารทั้งปวงของกองทัพบกทีเ่ กีย่ วของ ปกครอง บังคับบัญชา หนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ISBN 978 – 974 – 837 – 82 – 7 สวนหนึง่ ของกิจกรรมการศึกษาหลักนิยมตา งประเทศ ศูนยพฒั นาหลกั นิยมและยทุ ธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ค

ห น า | 4 ศักด์ิศรีของทหาร ๑. ทหาร คอื ผูทไี่ ดรับเกยี รติอยา งสงู จากประชาชนทั้งชาติ ใหเปน สุภาพบรุ ุษถอื อาวธุ เพือ่ ปองกนั ประเทศ ๒. ทหาร เปน ผเู สยี สละประโยชนส ขุ สวนตัว เพือ่ ความผาสกุ ของ ประชาชนและความอยูรอดของชาติ ๓. ทหาร คอื ผูท ร่ี ักและบชู าเกยี รติยศ มากกวา เงนิ พระบรมราโชวาท รชั กาลท่ี ๕ ง

ศนู ยพ ฒั นาหลกั นยิ ม และยทุ ธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก ๒๕๕๕ ห น า | 5 ขอ ความทีป่ รากฏในเอกสารฉบับน้ีเปนการเขียนและเรียบเรียงขึน้ เพือ่ เผยแพรความรเู ก่ียวกบั พืน้ ฐานภาษาองั กฤษสาํ หรบั กาํ พลในกองทพั บก ไทยและ คําศัพททางทหาร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการ ปฏบิ ตั กิ ารทางทหารรวมกบั ตา งชาติและ เพือ่ ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ข อ ง กํ า ลั ง พ ล ใ น ก อ ง ทั พ บ ก ไ ท ย ใ ห พ ร อ ม ก า ร เ ป น ป ร ะ ช า ค ม ASIAN ขอ วิจารณ ติชมที่เก่ยี วของกบั เอกสารน้ี และขอใหส งไปยงั ผูอาํ นวยการศูนยพ ัฒนาหลักนยิ มและยทุ ธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดาํ ริ เขตดสุ ติ กรงุ เทพฯ ๑๐๓๐๐ หนวยราชการที่สนใจสามารถติอตอขอรับการสนบั สนุนเอกสารฉบบั น้ไี ดท ี่ โทรศัพทหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๙, ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๖ ตอ ๘๙๒๓๐ หรือโดย จดหมายอเิ ล็กทรอนกิ ส ท่ี [email protected] เอกสารทั้งปวงของ ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษา ทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) มีโครงการผลิตจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกสรายเดือนเพื่อ เพิม่ เติมขาวสารแกแวดวงดานความมัน่ คงแหงชาติ ในงานวิจัยของนักวิชาการ/ นักวิเคราะหของสวนวิจัยฯ สิ่งตีพิมพตาง ๆ ที่จะจัดพิมพรวมทั้งการสัมมนา โดย ศูนยพ ฒั นาหลกั นิยมและยุทธศาสตร กรมยทุ ธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) เปน หนวยงานทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินงาน ในจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกสเปนขอ วิจารณทางยุทธศาสตรโดยนักวิชาการของศูนยพัฒนาหลักนิยม และยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) ถาทานผูใ ดสนใจรับจดหมายเวียน อิเ ล็ก ท รอ นิก สนี้ ก รุ ณ าแ จง ค วาม ป ระส ง คให เ ราท ร าบ โ ด ย สง จ ด ห ม า ย อิเล็กทรอนิกส (E – Mail) ถึง [email protected] หรือโทรแจงท่ี ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๙, ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๖ หรือ ๙๘๒๓๐ หรือโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๙ ภาษาอังกฤษพน้ื ฐานสาํ หรบั กาํ ลังพลในกองทัพบกไทย หนา จ

ห น า | 6 ภาษาองั กฤษพืน้ ฐานสาํ หรับกําลังพลในกองทัพบกไทย หนา ฉ

ศนู ยพ ฒั นาหลกั นยิ ม และยทุ ธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก ๒๕๕๕ห น า | 7 คาํ นํา เ อ ก ส า ร ฉ บั บ นี จ้ ั ด ทํ า โ ด ย ศู น ย พั ฒ น า หลักนิยม และยุทธศาสาตร กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) เพีอ่ เปนแนวทางในการศึกษาและ พัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ เพื่อใหสอดรับกับความ แปรเปลี่ยน ทางทหารในโลกยุคโลกาภิวัฒน รวมถึงยัง สามารถใชอางอิงถึงคําศัพทตางๆ ในการปฏิบัติการทาง ทหารรวมกับตางชาติในระดับ ยุทธการ และยุทธวิธี สาํ หรบั นายทหารฝายเสนาธิการ และผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไปไดใช ประโยชน การดําเนินงานในเรือ่ งภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลในกองทัพบก ไทย เปนอกี กา วหน่งึ ของการพัฒนาบุคลากร (People ware) จากศูนยพัฒนาหลัก นิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) ทีม่ ีประสิทธิภาพเพ่ือ ดําเนินการพัฒนากําลงั พลในกองทัพบกไทยใหมึความพรอมดา นภาษา และสามารถ พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาํ หรับกาํ ลงั พลในกองทพั บกไทย หนา ช

ห น า | 8 ผูท ีส่ นใจทีม่ ีขอเสนอแนะ และติชมในบทความดังกลาวนีก้ รุณาสงมา ที่ [email protected] เพื่อการปรับปรุงในโอกาสตอไป พลโท เจากรมยุทธศึกษาทหารบก ภาษาองั กฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลในกองทัพบกไทย หนา ซ

ศนู ยพ ฒั นาหลกั นยิ ม และยทุ ธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก ๒๕๕๕ห น า | 9 บรรณาธิการแถลง เนื่องจากทานผบู ัญชาการทหารบกมีดําริใหมกี ารพัฒนาความรดู า น ภาษาองั กฤษแกกําลังพล ศนู ยพ ฒั นาหลกั นิยม และยุทธศาสตร กรมยทุ ธศกึ ษา ทหารบก จงึ ไดจ ดั ทาํ เอกสารฉบับนข้ี ึ้น เพอ่ื ใหก าํ ลงั พลสามารถนาํ ไปอา นและฝก ฝน เพอ่ื การพฒั นาตนเอง อกี ทง้ั ยงั สามารถใชอ า งอิงในการปฏิบตั ิงานได โดยใหช่อื หนังสือวา ภาษาองั กฤษพืน้ ฐานสําหรบั กาํ ลงั พลในกองทพั บกไทย โดยมี พันเอกระวี โรจนวงศ เปน ผเู ขียนและเรียบเรียง dfsdfsdfssdfsdfsdfsdfsd กก กกกกก การดําเ นินก ารจัด พิมพแ จ ก จายแ ล ะป รับ ให เ ห ม า ะ ส ม ต ร ว จ แ ก ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง ต น ฉ บั บ คํ า ผิ ด เ ป น สวนรวมจนเปนรูปเลมสมบูรณนี้ มีพันเอกยุทธนเรศ พัทธะเศรษฐี พันเอกกัณห สถิตยุทธการ ศูนยภาษากรม ยุท ธศึก ษาท ห ารบ ก ก อ ง ก ารศี ก ษาก รมยุท ธศึก ษ า ทหารบก และหนวยงานตาง ๆ รว มใหข อมลู เปนอยา งดีย่งิ หวังเปนอยางยิง่ วา หนังสือภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลใน กองทัพบกไทย เลมนี้จะเปนแนวทางใหกับกําลังพลในกองทัพบกทุกระดับและทาน ผูสนใจนําไปไดใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและใชอางอิงประกอบในการทํางาน ไดเปนอยางดี สาํ หรบั ขอบกพรองและผิดพลาดทั้งปวงบรรณาธิการขอนอมรับไวแต เพียงผูเดียว และจะดําเนินการปรับปรุงในโอกาสตอไป พลตรี ผูอํานวยการศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศกึ ษาทหารบก บรรณาธกิ าร ภาษาอังกฤษพนื้ ฐานสําหรับกาํ ลงั พลในกองทบั กไทย หนา ฌ

ห น า | 10 ภาษาองั กฤษพน้ื ฐานสาํ หรับกาํ ลังพลในกองทัพบกไทย หนา ญ

สารบญั ห น า | 11 บทที่ 1 : พน้ื ฐานดา นภาษาองั กฤษ 15 Noun 17 Pronoun 18 Verb 18 Adjective 18 Adverb 19 Preposition 19 Conjunction 20 Interjection 20 Sentence 23 Phrase 24 Clause 24 Simple Sentence 25 Compound Sentence 25 Complex Sentence 27 Complex Sentence / Adjective clause 28 Compound-Complex Sentence 28

ห น า | 12 บทที่ 2 : คําศพั ทท่คี วรรู 31 การแนะนําตนเอง 31 คําบอกคําสงั่ พ้ืนฐาน 32 ยศทหารบกไทย-สหรฐั 46 ยศทหารเรอื ไทย-สหรฐั 51 ยศทหารอากาศไทย-สหรฐั 53 เหลาของทหารบกไทย 56 เหลาของทหารเรือไทย 60 เหลา ของทหารอากาศไทย 63 หนวยทัว่ ไป 66 การฝก ศึกษาและเอกสารของฝายอํานวยการ 67 คําศัพทเ กย่ี วกับการบรรยายสรปุ ทางทหาร 67 คําศัพทเ กี่ยวกับการฝก 68 คาํ ศัพทเ ก่ยี วกับคาํ สัง่ ทางทหาร 70 คาํ ศพั ทเกี่ยวกบั งานของผบู งั คบั หนว ยและฝา ยอาํ นวยการ 71 คําสั่งการรบระดับหมู/ หมวด 72 คําสั่งการรบระดับกองรอย 77 คําสงั่ การรบระดับกองพนั 84 แผน/คําสัง่ ยทุ ธการของสหรัฐฯ 91 แผน/คาํ สั่งยุทธการของไทย 94 คาํ ศพั ทเก่ยี วกับอาวธุ และยทุ ธภณั ฑ 107 คําศัพทเ กีย่ วกับการสนับสนนุ และการชวยรบ 118 คาํ ศัพทเ ก่ียวกับสง่ิ อํานวยความสะดวกในทต่ี งั้ ทหาร 124

ห น า | 13 บทท่ี 3 : การสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรของกองทัพ 127 การสอบ TOEFL 129 การสอบ TOEFL โดยใชคอมพิวเตอร 131 การสอบ IELTS 133 การสอบภาษาองั กฤษเฉพาะในวงการทหารในประเทศไทย 136 การสอบ ECL 136 การสอบ ADFELPS 138 การสอบภาษาองั กฤษทม่ี งุ วดั ความสามารถในการส่ือสาร 141 บทที่ 4 : วธิ กี ารฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง 143 การฟง 145 การอา น 145 การเขยี น 146 การพดู 148 บทที่ 5 : วิธีการสอบภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน 149 ADFELPS 150 IELTS 159 ประวัติผูเขยี น 193

ห น า | 14

ห น า | 15 บทท่ี 1 : ภาษาองั กฤษงา ยนิดเดียว การทเ่ี ราจะสามารถเรยี นรูและเขา ใจภาษาองั กฤษไดนั้นไมใ ชเ รอ่ื งยากเยน็ วา เราใชค วามรทู างหลกั ไวยากรณ (Grammar) เพียงแค 20% ความรเู ก่ียวกับ ความหมายของคาํ ศพั ท (Vocabulary) 20% สว นท่เี หลืออกี 60% เปนการฝกฝน การใชทักษะ ดังนั้นเราจึงตอ งพยายามผลักดนั (เนน คาํ วาผลักดันเลย) ใหตนเองอยู ในสภาพแวดลอ มที่ตอ งใชภ าษาองั กฤษ (English Context) ซงึ่ เปน วธิ ีเดยี วกนั กบั ท่ี เด็กเรยี นรูทีจ่ ะพูดและเขา ใจภาษามนุษยนัน่ เอง การทเ่ี ราจะทําอยางนนั้ ได. .สิง่ แรกที่ 1 ควรทาํ คอื ..การทําความเขาใจกับตนเองกอ น วา น่ีมนั ไมใ ชภาษาแม ของเรา…ดงั นนั้ 0 เวลาฟง , พดู , อาน หรอื เขียน ยอมเกิดขอ ผิดพลาดไดเสมอ ฉะนน้ั จงอยา อายท่ีจะ ฟง , พดู , อา น หรือ เขียน กับคนท่รี ูมากกวาเรา โดยเฉพาะเจาของภาษา เพราะ เขาจะชว ยแกไ ขใหเ รารแู ละเขาใจการใชภาษาท่ถี ูกตอง ดังนั้นเราควรเพิ่มโอกาสใหกับตนเองในทกุ ๆโอกาสที่อํานวยให ใน ทัง้ 4 ทกั ษะไมวา จะเปน ทกั ษะในเรอ่ื ง การฟง …เราสามารถฟง วทิ ยุ 107 MHz, ดูหนงั /ฟงเพลงภาษาอังกฤษ การพดู …เราสามารถพูดกับตนเองหนากระจก ถาจะใหดีกอ็ ดั เทปเอาไวฟ ง เพ่ือแกไข หรือไมก ส็ ามารถฝก ฝนไดก ับแหลง ความรูที่เดินได (Walking Dictionary) ซง่ึ กค็ ือฝร่งั ทงั้ หลายท่เี ขามาเปนนกั ทอ งเทย่ี ว โดยย้มิ แลวทักเขาไป… พดู รูเ รอื่ งบางไมรเู รื่องบาง…ไมเ ปน ไร…ท่ีสาํ คญั คอื จะทําใหเ ราจะกลาทจ่ี ะพูดกับฝร่งั …ซง่ึ นน่ั สาํ คญั กวา ขดี ความสามารถหรอื ทกั ษะทางภาษาของเรา การอา น…หากเราใชวิธีการเรยี นรูแ บบจรรโลงใจใหก บั ตวั เอง ซ่ึงกค็ อื การ ออกไปดูหนัง/ฟง เพลงภาษาอังกฤษนนั่ เอง เราก็จะตองเอาเนื้อเรื่องหรือเนื้อความ นน้ั มาทาํ ความเขา ใจดว ย ซง่ึ จะสงผลใหเ ราไดประโยชน 3 ทักษะในเวลาเดียวกนั 1 ภาษาแม [ คํานาม ] มาจากภาษาอังกฤษคําวา mother language, mother tongue [ความหมาย] ภาษาทีเ่ รียนเปนภาษาแรก และสามารถใชภาษานไี้ ดด กี วา ภาษาอน่ื ๆ, พจนานกุ รม ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน สารบญั

ห น า | 16 คือเราจะฟงและพูดไปพรอมกบั มัน รวมไปถึงเราจะตอ งอาน ไปพรอมๆ กนั ดวย ได ประโยชนและสนุกไปพรอมๆ กัน สวนในเรื่องการเขียน…ทจี่ ริงแลว คือภาคกลบั กนั ของการอา น…เพราะเรา เองกไ็ ปอานเรื่องทคี่ นอนื่ เคาเขียนมาน.ี่ ..ดังนนั้ ยิ่งอา นมากเทาไหร กย็ ง่ิ รวู า การเขยี น ทด่ี ีน้นั เราควรทจี่ ะเขยี นอยางไร อยาลมื วา “Practice makes perfect” การฝกฝน ยอ มกอใหเ กดิ ความสําเรจ็ ท่ีสมบูรณ ภาษาอังกฤษพ้นื ฐานสาํ หรบั กําลังพลในกองทพั บกไทยนี้ จึงจะขอแนะนํา กับทา นทสี่ นใจทีล่ ะหวั ขอๆ เรียงกนั ไป โดยเรมิ่ ตนจากความหมายและเนอ้ื ความ ซง่ึ คือหลักไวยากรณ, คาํ ศัพทพืน้ ฐานทค่ี วรรู ,การสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรใน กองทัพ, การฝกทกั ษะการใชภาษาอังกฤษดวยตนเอง แถมดวยเทคนิคในการสอบ IELTS และ ADFELPS ในตอนทา ยสุด อยา งที่นักปราชญไ ดกลาวไว \”No one’s too old to learn\” ไมม ใี ครแกเ กนิ เรียน การเรียนรูในพื้นฐาน Grammar และคําศัพทรวมถึงการฝกฝนนนั้ เราสามารถ กระทาํ ไดทุกวัน โดยเฉพาะการฝกฝนแลว เราสามารถทาํ ไปไดท งั้ 4 ทักษะในแตล ะ วนั (ถา จะใหด ี ควรทําทุกวันอยางตอ เนอื่ งเพราะจะทาํ ใหไ ดป ระโยชนสงู สุด…ถา ไม เชื่อก็ลองดู) เรามาเรมิ่ ทําความเขาใจกับภาษาอังกฤษกนั ดกี วา โดยเริ่มจากหลกั ไวยากรณ อยา งที่ทราบกนั ดวี า ภาษาองั กฤษมกี ฎกตกิ ามารยาทในการใชไ วยากรณ อยูมากมาย ในเอกสารนจี้ ะเนนเฉพาะที่สําคัญๆ ทเี่ ปน แกนของภาษาองั กฤษเทานนั้ เพราะจะทําใหผ ทู ี่พง่ึ เรม่ิ ศึกษา สามารถทาํ ความเขาใจไดงา ย และไมสบั สน สาํ หรบั กฎกติกามารยาทสวนอื่นๆ ก็จะละไว แตหากได การศกึ ษาเพ่ิมเติมในภายหลงั ก็จะยงิ่ ดี เพราะถา รูกจ็ ะยง่ิ เพม่ิ พนู ระดบั หรอื ขีดความสามารถในการใชภาษาองั กฤษของผใู ช ใหมากยิ่งขน้ึ เรามาเร่มิ ท่หี ลกั ไวยากรณอนั แรกกันเลยดกี วา นน่ั คือชนิดของคํา และ โครงสรางของประโยค สารบญั

ห น า | 17 Parts of Speech (ช นดิ ของคํา) ขอ ความ ประกอบดวย\”คํา\” ( word ) หรือกลุมคําซึง่ นํามาเรยี งตอ เนือ่ งกนั เปนวลี (phrase) หรอื ประโยค ( sentence ) จะมีหนา ท่อี ยางหนง่ึ อยา งใดใน 8 หนา ท่ี ตามหลักไวยากรณอังกฤษ ( grammar )หนา ทขี่ องคาํ เรยี กวา \”ชนดิ ของ คํา\” ( parts of speech ) ซึ่งไดแ ก Noun (คาํ นาม) Adjective (คําคุณศพั ท) Pronoun (คาํ สรรพนาม) Preposition (คําบุพบท) Verb (คาํ กริยา) Conjunction (คําสนั ธาน) Adverb (คาํ กรยิ าวเิ ศษณ) Interjection (คาํ อทุ าน) 1. Noun ( คํานาม ) เปนคาํ ที่ใชเรยี กคน สตั ว สิง่ ของ ท้งั ทมี่ ีรปู รา งเชน โตะ สมุด และไมมี รูปรา งเชน วนั เวลา อากาศ รวมท้งั ช่ือของคน สตั ว หรอื สงิ่ ของ เชน คน: man father lady ชื่อคน: John Mary สตั ว: dog cat bird ชอื่ สัตว: Lassie Lucifer ส่งิ ของ: city table month ช่อื สง่ิ ของ: Bangkok January สารบญั

ห น า | 18 2. Pronoun (คาํ สรรพนาม) เปนคาํ ทใ่ี ชเ รยี กแทนคาํ นามเพอื่ หลกี เลี่ยงการกลาวซาํ้ เชน I, we, you, they, he, she, it หรอื ใชแ ทนคํานามทเี่ ราไมทราบวา สง่ิ น้นั เปน อะไร หรอื ใคร เชน someone, something แทนคาํ ซ้ํา Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer. = Mai is a beautiful woman. She is a popular singer. ยังไมร ูว า เปน อะไร Something is missing. ไมรวู า อะไรหายไป 3. Verb (คาํ กรยิ า ) เปนคําที่บอกอาการหรือการกระทาํ ( action ) หรือบอกความเปนอยู ( being ) หรอื สภาวะความเปน อยู ( state of being ) เชน fly, is, am, seem, look. การกระทาํ Birds fly. นกบนิ ความเปน อยู Danny is a boy. แดนนเี่ ปน เด็กผูชาย สภาวะความ He looks good. เขาดูดี เปน อยู 4. Adjectives ( คณุ ศพั ท ) เปน คําทอ่ี ธบิ ายหรอื ขยาย noun หรอื pronoun ใหไ ดัรายละเอยี ดเกี่ยวกบั คณุ สมบัตขิ องสงิ่ นนั้ ๆ เพิ่มขน้ึ เชน new, ugly, ill, happy, afraid, careless. สารบญั

ห น า | 19 He bought a new car. เขาซอ้ื รถใหม. ( new ขยาย car ซึ่งเปน noun ) They are ugly. พวกเขานา เกลยี ด ( ugly ขยาย they ซึ่งเปน pronoun ) 5. Adverb ( วเิ ศษณ หรอื กรยิ าวเิ ศษณ) เปน คาํ ที่อธิบายหรือขยาย verb หรอื adjective หรอื adverb ดวยกันเอง เชน hard, fast, very He works hard. เขาเปน คนทํางานหนัก (hard ขยาย works ซ่ึงเปน verb) He is very rich. เขาเปน คนจนมาก ( very ขยาย rich ซึ่งเปน adjective ) He works very hard.เขาเปน คนทที่ ํางานหนักมาก ( very ขยาย hard ซึ่งเปน adverb ) 6. Preposition (คาํ บพุ บท ) เปน คาํ หรือกลุมคําทวี่ างหนา noun หรอื pronoun เพอ่ื แสดงวา คาํ นาม หรอื สรรพนามนั้นเกย่ี วของกบั คาํ อ่นื ๆในประโยคอยางไรเชน on, at, in, from, within I will see you on Monday. ฉันจะพบกบั คุณในวนั จนั ทร She was waiting at the restaurant. เธอรออยทู รี่ า นอาหาร There is a cockroach in my room. มีแมลงสาบตวั หนึง่ ในหอ งฉัน We must finish the project within a year. เราจะตองทาํ โครงการน้ีใหเ สรจ็ ใน 1 ป สารบญั

ห น า | 20 7. Conjunction ( คําสนั ธาน ) เปนคําทใี่ ชเชื่อม คํา กลุมคํา หรือประโยคเขา ดว ยกนั เพอื่ ใหค วามหมาย สมบูรณขึน้ เชน and, but, therefore, beside, either…or, so, for, yet… ฯลฯ John is rich and handsome .จอหนเปน คนรวยและรูปหลอ Either you or she has to do this job. ไมคณุ กเ็ ธอท่ีจะตอ งทาํ งานน้ี 8. Interjection ( คําอุทาน ) เปน คําอทุ านทแี่ สดงถึงอารมณ ความรสู ึกทเี่ กิดข้นึ ในขณะน้ัน โดยไม เกีย่ วของกับคําอ่นื ๆ ใน ประโยคเลย เชน Oh God! , WOW, Hurrah การพจิ ารณาวา คาํ ไหนเปน คําชนิดใด เราดทู ี่การทําหนา ท่ขี องมันใน ประโยค คาํ ๆเดียวอาจทาํ หนา ท่ีอยา งหนงึ่ ในประโยคหนง่ึ แตอาจทําหนาที่อยา งอืน่ ในประโยคอื่นดังในตารางตอไปนี้ สารบญั

ห น า | 21 word parts of speech example work noun My work is easy. งานของฉนั งา ย verb I work in Bangkok. ฉันทํางานอยทู ก่ี รุงเทพฯ John came but Mary didn’t come. จอหนมาแตแ มร่ีไม conjunction ไดม า but preposition Everyone came but Mary. ทุกคนมานอกจากแมรี่ adjective Are you well? คณุ สบายดหี รอื ? well adverb She speaks well. เธอพูดไดด ี interjection Well! That expensive. แหม! แพงจงั noun We ate in the afternoon. เรารบั ประทานในตอนบา ย afternoon We had afternoon tea.เราดื่มชามื้อบา ย noun ทาํ หนา ท่ี เหมือน adjective สารบญั

ห น า | 22 ตอ ไปนเี้ ปนการแสดงถึง Parts of Speech ตา งๆในประโยค verb noun Verb noun verb verb Stop! John works. John is working. pronoun verb noun noun verb adjective noun She loves animals. Animals like kind people. noun verb noun adverb noun verb adjective noun Tara speaks English well. Tara speaks good English. pronoun verb preposition adjective noun adverb She ran to the station quickly. สารบญั

ห น า | 23 pron. verb adj. noun conjunction pron. verb pron. She likes big snakes but I hate them. ตอไปน้เี ปน ประโยคทมี่ ีทกุ Parts of Speech ในประโยคเดียว interjection pron. conj. adj. noun verb prep. noun adverb Well, she and young John walk to school slowly. Sentence ( ประโยค ) Sentence เปน กลมุ คาํ ทมี่ าประกอบกนั ใหม เี นอื้ ความสมบรู ณ บอกการ กระทาํ ความเปนอยู หรือความเปน ไป ของสง่ิ หนงึ่ สง่ิ ใด โดยท่วั ไปประโยคจะมี 2 ภาคคือ subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง ) subject predicate He lives in Bangkok. เขาอาศัยอยูท ่ีกรงุ เทพฯ None of the students knew the answer. ไมมนี ักเรยี นคนใดรูคําตอบ สารบญั

ห น า | 24 Phrase ( วลี ) เปนกลมุ คําซ่งึ เปน สว นหน่งึ ประโยคท่ไี มมี subject หรอื predicate In case of emergency, push the button. ในกรณฉี ุกเฉินใหกดปมุ (In case of emergency เปน วล)ี The woman sitting in the chair is my mother. ผูห ญงิ ซึ่งนง่ั ท่เี กาอคี้ ือแม ของฉนั (sitting in the chair เปนวล)ี Clause ( อนปุ ระโยค ) เปน กลุมคาํ ท่มี ี subject และ predicate เหมือนประโยค(sentence) แตไมไ ดอยตู ามลําพังจะเชือ่ มตดิ อยูกบั อีก clause หน่งึ เพอ่ื ใหเปน 1 ประโยค กลาวคือ ในประโยคทม่ี ี 2 ประโยคมารวมกันแตละประโยคคอื clause clause ท่ี 1 clause ท่ี 2 Jack did not come to work because he had a bad cold. แจค ไมไ ดม าทาํ งาน เพราะเขาเปนไขหวัดอยางหนกั เม่อื เรารวู า ภาษาอังกฤษประกอบรางกนั ข้ึนมาอยา งไรแลว เรามาดู สิ่งจาํ เปน ทต่ี องนาํ มาใชสอบกันดกี วา นนั่ คอื รปู แบบของประโยคนน่ั เอง สารบญั

ห น า | 25 รปู แบบของประโยค ประโยคมี 5 รูปแบบดว ยกนั คือ Simple sentence, Compound Sentence, Complex Sentence, Complex sentence/ Adjective clause และ Compound – Complex Sentence SIMPLE SENTENCE ประโยค simple sentence คือประโยคทมี่ ีใจความเดยี ว มโี ครงสรา งอยาง งาย มอี นปุ ระโยคอิสระหรอื independent clause เพียงอนุประโยคเดียว ซึ่งมี ประธานและกริยาเพียงอยางละ 1 โดยมคี วามสมบรู ณข องเนอ้ื หาหรอื ใจความ ตัวอยางประโยคตอจากนี้จะแสดงประโยค simple sentence ทีก่ าํ หนด Highlight สเี หลอื ง ประธาน subjects และ Highlight สีเขยี วที่กริยา verbs A. Some students like to study in the mornings. B. Somchai and Thaworn play football every afternoon. C. Somsri goes to the library and studies every day. จากตัวอยางทงั้ 3 ขางตน ที่ลวนแลวแตเ ปน ประโยค simple sentences จะ เหน็ ไดวา ประโยคที่ 2 (ประโยค B) มปี ระธานมากกวา 1 และประโยคท่ี 3 (ประโยค C) มกี รยิ ามากกวา 1 ดังนนั้ จะเหน็ ไดวา ถึงแมในประโยค Simple sentences เปน ประโยคที่มเี นอื้ หาใจความเพียง 1 เดยี ว แตอ าจมปี ระธาน หรอื กรยิ าไดม ากวา 1 COMPOUND SENTENCE ประโยค compound sentence เปน ประโยคที่มีอนปุ ระโยคอิสระ 2 อนุ ประโยคมาเช่ือมโยงกนั ดวยตวั เช่ือม coordinator ซ่ึงตวั เช่อื มดงั กลา วเพือ่ ใหจ ําได งายเราเรียบเรียงมนั เสียใหมอ านไดว า \”FANBOYS\” โดยจะประกอบดวย for, and, สารบญั

ห น า | 26 nor, but, or, yet, so. หนาตัวเช่ือมดังกลาวจะตอ งมีจุลภาค (Comma : , ) ยกเวน เฉพาะในประโยคสน้ั ๆ เทานน้ั ตัวอยางประโยคตอจากนี้จะแสดงประโยค compound sentence ท่กี าํ หนด Highlight สีเหลอื ง ประธาน subjects และ Highlight สเี ขียวท่ี กรยิ า verbs และจลุ ภาคพรอมกับตวั เชอ่ื มใน Highlight สแี ดง A. I tried to speak English, and my friend tried to speak Thai. B. Winai played football, so Jitlada went shopping. C. Winai played football, for Jitlada went shopping. ทั้ง 3 ประโยคขางตน เปน ประโยค compound sentences ซง่ึ ในทุก ประโยคจะมอี นปุ ระโยคอสิ ระ 2 อนปุ ระโยคเชอ่ื มโยงกนั ดวยตัวเช่อื มทอี่ ยหู ลงั จุลภาค การใชต ัวเชือ่ มทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปจะสงผลตอ ความสมั พันธข องอนุประโยค ตัวอยางเชนในประโยค B และ C มีความหมายเหมอื นกันแตแตกตางกนั ที่ตัวเชื่อม ยกตัวอยางเชนในประโยค B จะพบวา การเลน ฟุตบอลของวินยั จะเกดิ ขนึ้ กอน จากนั้น จึงเปน การไปชอปปง ของจิตรลดา หรอื อจากลา วไดว า เพราะวนิ ยั ไปเลน บอล จติ รลดาเลยไปชอปปง แตกลบั กนั สําหรับในประโยค C จะพบวาการไปชอปปงของ จิตรลดาจะเกิดขนึ้ กอน จากนนั้ จึงเปน การเลนฟตุ บอลของวินัย อาจเปนเพราะวินัยไม รูจะทําอะไรจึงไปเลน ฟุตบอล โดยมีเหตผุ ลมาจากการทีจ่ ติ รลดาไปชอปปง นน่ั เอง สารบญั

ห น า | 27 COMPLEX SENTENCE ประโยค complex sentence คอื ประโยคท่มี อี นปุ ระโยคอสิ ระเพียง 1 อนุประโยค แตอาจมอี นุประโยคยอ ย dependent clauses มาขยายตั้งแต 1 อนุประโยคขน้ึ ไปได โดยมตี ัวเช่ือมระหวางอนปุ ระโยคทัง้ 2 ประเภท คอื because, since, after, although, และ when หรืออาจเปน สรรพนามเชอ่ื มความ relative pronoun เชน that, who, หรอื which เปนตน ตัวอยางประโยคตอจากนี้จะแสดงประโยค complex sentence ท่ีกําหนด Highlight สเี หลอื ง ทป่ี ระธาน subjects และ Highlight สเี ขยี วทก่ี ริยา verbs และตัวเชอื่ มกับ จุลภาค (ถา จาํ เปนตอ งม)ี ใน Highlight สแี ดง A. When he handed in his homework, he forgot to give the teacher the last page. B. The teacher returned the homework after she noticed the error. C. The students are studying because they have a test tomorrow. D. After they finished studying, Juan and Maria went to the movies. E. Juan and Maria went to the movies after they finished studying. เมื่อเริ่มตน ประโยค complex sentence ดว ยการใชสรรพนามเชอ่ื มความ (เชน ในประโยค A และ D) เราตอ งใชจ ุลภาคคนั่ ระหวา ง 2 อนุประโยค แตหากเรา ใชสรรพนามเชอ่ื มคาํ เชื่อมตรงกลางระหวา ง 2 อนปุ ระโยค (เชน ในประโยค B, C และ E) เราไมจาํ เปน ตอ งใสจ ุลภาคคน่ั ระหวางกลาง ฉะนน้ั จงึ เปน การผิดหลกั ไวยากรณ หากเราใสจุลภาคหนาสรรพนามเข่ือมคาํ ทใ่ี ชเช่อื มอนปุ ระโยคทงั้ 2 สารบญั

ห น า | 28 COMPLEX SENTENCES / ADJECTIVE CLAUSES ประโยค complex sentence ทท่ี อี นปุ ระโยคยอ ยทที่ ําหนา ที่ขยายหรอื เปน adjective clauses ประโยคประเภทกน็ ี้เปน ประโยค complex เพราะมีการเชือ่ ม ระหวา งอนปุ ระโยคทเี่ ปน อนุประโยคอสิ ระและอนปุ ระโยคยอ ย ประธาน, กริยา สรรพ นามเชอ่ื มคํา จะใช Highlight เชนเดียวกบั ประโยคประเภทอื่นๆ แตจะมีการขีดเสนใต ในสวนของอนุประโยคอิสระ A. The woman who(m) my mom talked to sells cosmetics. B. The book that Jonathan read is on the shelf. C. The house which AbrahAM Lincoln was born in is still standing. D. The town where I grew up is in the United States. COMPOUND – COMPLEX SENTENCE Compound – complex sentence คือประโยคทมี่ ีตงั้ แตส อง independent clauses ข้นึ ไป และมี dependent clauses ตง้ั แตหน่ึง clause ขน้ึ ไป กลา วงา ย ๆ คือมที ั้งประโยค compound และ complex ปนกนั อยู ประธาน, กรยิ า สรรพนาม เชือ่ มคํา จะใช Highlight เชนเดียวกบั ประโยคประเภทอนื่ ๆ แตจะมีการขดี เสนใตใน สวนของอนปุ ระโยคอิสระ A. Since that article seems to satisfy your needs, we are enclosing a copy and we hope that it will help you find a suitable solution to your problem. เรม่ิ ประโยค Compound – complex sentence ดว ย Complex sentence ท่ีขึ้นตน Since : Since the battle simulation project ended จากนนั้ ค่ันประโยค สารบญั

ห น า | 29 ดว ยจลุ ภาค (,) ตามดว ย Compound sentence ที่เปนการรวมกันของประโยค simple sentence เชอ่ื มดวย and : we are moving to virtual simulation for small troops and developing on live simulation using MILES technique. หวั ใจของการเขา ใจภาษาองั กฤษอยทู ่ีการทเ่ี รารูว า ประโยคนเ้ี ปน ประโยค อะไร สวนท่ีเปน สว นขยายน้ันไมใชสาระสาํ คัญท่ีตองอานไปท้ังหมด (เปน น้ําบา ง เปนสวนเติมเตม็ บา ง) หากเรามเี วลานอ ยกส็ ามารถอานขา มไปได หลงั จากทเ่ี ราทาํ ความเขา ใจกบั แกนหลกั ของภาษาองั กฤษไปแลว (ซึ่งนา เบื่อและนางวงนอนมาก) เรามาดอู กี สว นทท่ี าํ ใหเ ราเขา ใจไดถ งึ ความหมายของ ภาษาองั กฤษกนั ดกี วา น่ันคือในสว นของคําศัพทในบทตอ ไปน่นั เอง ในสว นนต้ี องขอขอบคณุ ความรดู า น Grammar จาก บทเรยี น ภาษาอังกฤษ ออนไลน ของกระทรวงสาธารณะ สขุ http://ict.moph.go.th/English/content/a01intro.htm และรปู แบบ โครงสรา งของประโยค จาก Advanced Composition for Non-Native Speakers of English http://www.eslbee.com/sentences.htm ดว ย สารบญั

ห น า | 30 สารบญั

ห น า | 31 บทท่ี 2 : คําศัพททคี่ วรรู ในทางทหารแลว มคี าํ ศพั ทภ าษาองั กฤษจาํ นวนไมนอ ยท่กี ําลังพลควรรู เนื่องเพราะคําศพั ทภ าษาอังกฤษที่ทางทหารเราใช มีดวยกันมากมาย ตางกันไปตาม ระดับของการใช เชน ระดับผปู ฏิบตั ิ เชนการสั่งแถว หรือ ในระดับผูวางแผน เชน คาํ ศัพททางยทุ ธวิธีตางๆ เอกสารฉบบั นจ้ี ะเปน การรวมเอาคาํ ศัพทเหลานนั้ เขาเปน หมวดหมู เพอ่ื ใหส ะดวกในการทาํ ความเขา ใจและคน หา จะแบงเปนการแนะนํา ตนเอง คําบอกคาํ สง่ั พน้ื ฐานสําหรับการส่ังการบคุ คลทามอื เปลา บคุ คล ทา อาวธุ แถว ชิด และศพั ทพ ้ืนฐานตา งๆ ทค่ี วรทราบ โดยมีรายละเอียดดงั นี้ การแนะนําตนเอง เปนเร่ืองปกตทิ ีจ่ ะตอ งมกี ารแนะนาํ ตวั โดยเฉพาะเมอื่ แรกรจู กั กัน ทหารไทย จึงไมค อ ยกลา พดู หรอื ทกั ทาย ไมต อ งกลวั เลยทหารไทย เราแครวู าจะตองพดู อยา งไรกส็ ามารถคยุ กบั ฝร่ังไดแ ลว กอ นอืน่ จะตองเรมิ่ ตนประโยคสนทนาดวยการ ทกั ทาย จากนน้ั จึงบอกกลาวถงึ ขอความท่ีเราตองการส่ือสาร ท้งั นี้ขนึ้ อยกู ับวาการ ส่ือสารนัน้ อยใู นรูปแบบใด เราพูดกับใคร แบบเปนทางการหรือไมเปน ทางการ การ ทกั ทายกย็ อมจะแตกตางกนั ออกไป หากอยูในรูปแบบทเี่ ปน ทางการ การทักทายที่ เราใชขึน้ ตน จะมีลักษณะเชน นี้ Good Morning, Ladies and Gentlemen แตห ากอยู ในรูปแบบที่ไมเ ปน ทางการการ มักจะใช Hi everybody/everyone หรอื เราอาจใช Good Morning, everybody/everyone กไ็ ด จากนน้ั ทัง้ สองรปู แบบจะตามดว ย ขอความทเ่ี ราการส่ือสารนั่นคือ My name is (ยศ, ชอ่ื -สกลุ ) , I’m a commander of ………….. (ตาํ แหนง) เราสามารถเรียบเรียงไดดังนี้ สารบญั

See also  솔리테어 | 솔리테어 플레이하기

ห น า | 32 Good Morning, Ladies and Gentlemen. My name is (ยศ, ชอื่ -สกลุ ) , I’m a (ตําแหนง …commander of 3rd Infantry Battalion) Sir!. (หากพูดกบั ผูมยี ศสูง กวา ) Good Morning everybody/everyone. My name is (ยศ, ชอื่ -สกลุ ) , I’m a (ตําแหนง …commander of 3rd Infantry Battalion) Sir!. (หากพูดกับผูมียศสงู กวา ) Hi everybody/everyone. My name is (ยศ, ช่ือ-สกลุ ) , I’m a (ตาํ แหนง… commander of 3rd Infantry Battalion) Sir!. (หากพูดกับผมู ียศสูงกวา ) คําบอกคาํ ส่ังพน้ื ฐาน ในสวนนีจ้ ะเปน การรวมคาํ บอกคาํ สงั่ สําหรบั บคุ คลทา มือเปลา คําสง่ั ในการ สั่งแถว และคาํ สงั่ ทา อาวุธ รวมถงึ การเรียกอุปกรณท างทหารตางๆ เอาไวดวยกัน โดยจะเริ่มจากคําสั่งสาํ หรบั บคุ คลทามอื เปลา คําสง่ั ในการสงั่ แถว และคาํ สง่ั ทา อาวธุ จากน้ันจะเปน คาํ ศัพทท เ่ี กีย่ วขอ งกบั อาวุธยทุ ธภณั ฑตางๆ บุคคลทามอื เปลา (Individual Drill Without Weapons) เมือ่ เราตองการส่ังแถวใหอ ยูในทา ตรง เราใชคําบอกคําสงั่ \”แถว-ตรง\” ซึ่ง คอื คาํ วา ATTENTION ! (แอท-เท็น-ฮดึ ) ในภาษาอังกฤษนั่นเอง และหากตอ งการ จะสงั่ แถวในทาพกั (REST POSITIONS AT THE HALT) โดยเปน การสง่ั ทา พัก ตามปกตเิ ราก็จะส่ัง \”พกั \” หรอื AT EASE (แอท-อสี ) แตห ากตอ งการส่ังทา พกั ตาม ระเบยี บ เราจะใชคําบอกคาํ ส่ังคาํ วา \”ตามระเบียบ, พกั \” หรือคอื คําบอกคําส่งั ทวี่ า PARADE, REST (พาเหรด-เรสท) แตห ากตอ งการสงั่ ทาพกั ตามสบายกจ็ ะสง่ั \”ตาม สบาย, พกั \” หรือส่ังวา REST (เรสท) เทานัน้ การสัง่ ทา พกั แถวจะใชค ําสงั่ \”พกั แถว\” หรอื FALL OUT (ฟอล-เอาท) สวนในทาเลกิ แถวจะใชคาํ บอกคาํ สั่ง \”เลกิ แถว\” หรอื คาํ สั่ง DISMISSED (ดิส-มสิ ) สารบญั

ห น า | 33 ในการหันนนั้ หากเราตอ งการสง่ั ทา หันอยกู ับท่ี (FACING AT THE HALT) จะใชคาํ บอกคาํ ส่ังในทาขวาหนั วา \”ขวา -หนั \” หรอื ส่ัง RIGHT, FACE (ไรท-เฟส) สวนทาซา ยหันจะใชคาํ บอกคําส่งั วา \”ซา ย -หัน\” หรอื LEFT, FACE (เลฟ-เฟส) แต หากเราจะสงั่ ทา กลบั หลังหนั เราจะใชค าํ บอกคําสั่งวา \”กลบั หลัง -หัน\” หรือคาํ สัง่ วา ABOUT, FACE (อะเบาท- เฟส) นั่นเอง ในการส่งั แถวในการเดนิ เราจะส่งั ทาเดนิ ตามปกติดว ยคําบอกคาํ สงั่ \”หนา – เดนิ \” หรอื FORWARD, MARCH (ฟอรเ วริ ด-มารช ) หรอื ทา เดินตามสบายก็จะใช คาํ สัง่ วา \”เดนิ ตามสบาย\” หรอื AT EASE, MARCH (แอทอีสท- มารช ) หรอื (เราท- สะเตป็ -มารช ) (ROUTE STEP MARCH) สวนการหยดุ จากการเดนิ เราก็จะใชคําสั่ง ของทาหยุดจากการเดนิ โดยจะใชคําสั่ง \”ระบุชอ่ื หนว ย\” แลวสง่ั \” แถว – หยุด\” หรอื คาํ สั่ง SQUAD (PLT), HALT ! (สะควอท (พลาทูน)-ฮอลท! ) สําหรบั การเปลยี่ น จังหวะในการเดิน ในทา เปลย่ี นเทา ในเวลาเดินเราใชค าํ สัง่ \”เปลี่ยน, เทา\” หรอื CHANGE STEP, MARCH (เชนจ- สะเตป็ -มารช ) นั่นเอง ในทาซอยเทานัน้ เราจะใชค ําบอกคาํ ส่ังเม่อื อยูกับทว่ี า \”ซอยเทา \” หรอื คาํ ส่งั IN PLACE DOUBLE TIME, MARCH (อินเพลส..ดับเบิ้ล..ไทม – มารช ) สว น การซอยเทาจากการเดินจะใชคําบอกคําสั่งวา \”ซอย – เทา\” หรอื MARK TIME, MARCH (มารค ..ไทม – มารช ) สําหรับทาหันในเวลาเดิน ในการสั่งทาขวาหันในเวลาเดินเราจะใชค าํ บอก คําสั่ง \”ขวา – หนั \” หรอื คาํ บอกคาํ สงั่ (ขณะเดนิ ) วา RIGHT FLANK, MARCH (ไรท- แฟล็งค- มารช ) สวนทา ซา ยหันในเวลาเดนิ กจ็ ะใชค ําบอกคาํ ส่ัง(ขณะเดนิ )วา \”ซา ย, หัน\” หรือคาํ บอกคําสง่ั LEFT FLANK, MARCH (เลฟ-แฟล็งค- มารช ) สารบญั

ห น า | 34 ในการสง่ั ขยบั แถวไปทางซา ย-ขวา เราจะใชคําบอกคาํ ส่งั ในทา กาวทางขาง โดยทา กา วทางขวาจะใชค าํ บอกคาํ สง่ั คาํ วา \”กา วทางขวา … กา ว, ทาํ \” หรอื RIGHT STEP, MARCH (ไรท-สะเตป็ -มารช ) สวนทากาวทางซา ยจะใชค ําบอกคําสง่ั \”กา ว ทางซา ย… กา ว, ทาํ \” หรอื LEFT STEP, MARCH (เลฟ-สะเตป็ -มารช ) สว นทา กา ว ถอยหลงั เรจะตองใชค าํ บอกคาํ สัง่ ที่วา \”กา วถอยหลงั … กา ว, ทํา\” หรอื BACKWARD, MARCH (แบ็คเวิรด-มารช ) ในการส่งั แถวในทา เดินครึง่ กาวก็จะใชค าํ บอกคําสงั่ วา \”ครึง่ กา ว, เดนิ \” หรอื HALF STEP, MARCH (ฮาลฟ -สะเตป็ -มารช ) สวนคาํ บอกคําส่ังของทา เดนิ เฉยี งทางขวาจะใชคาํ บอกคําสงั่ วา \”เฉียงขวา,ทํา\” หรอื RIGHT OBLIQUE, MARCH (ไรท-อ็อบลคิ -มารช ) และทาเดนิ เฉียงซา ยกจ็ ะใชคาํ บอกคําส่ังวา \”เฉยี งซาย, ทาํ \” หรอื LEFT OBLIQUE, MARCH (เลฟ-อ็อบลิค-มารช ) ในการแสดงการเคารพ เราจะสั่งแสดงการเคารพโดยใชทาเคารพ (HAND SALUTE) เมื่อสวมหมวกโดยใชค ําบอกคาํ สงั่ \”วนั ทยาหตั ถ\”หรอื คําสัง่ ATTENTION! (แอท-เทน็ -ฮึด) หรอื SALUTE (ซาลูทท) แตเ ม่ือมอี าวธุ จะใชคําบอกคาํ สั่งในทา วนั ทยาวธุ เมื่ออยตู รงหนา ใชค าํ บอกคาํ สง่ั วา \”ตรงหนา, ระวงั , วนั ทยา,วธุ \” หรือคําสง่ั PRESENT, ARMS (พรเี ซน็ ท- อารม ) สวนทาเลิกเคารพกจ็ ะสง่ั \”มอื ลง\” สําหรับทา มือ เปลา หรอื คาํ สง่ั AT EASE (แอท-อสี ) สวนสําหรบั ทา เรยี บอาวุธ กจ็ ะส่งั \”เรยี บ, อาวธุ \” หรือคาํ ส่ัง \”ORDER, ARMS\” (ออเดอร- อารม ส) นั่นเอง สาํ หรบั ทา แสดงความ เคารพในแถวจะใชค าํ บอกคาํ สง่ั วา \”(ทางขวา) แลขวา, ทํา\” หรอื คําสงั่ \”EYES, RIGHT\” (อายส-ไรท) สาํ หรบั การแสดงความเคารพทางขวา สว นทางซา ยจะเปน \”(ทางซา ย) แลซา ย, ทาํ \” หรอื คาํ ส่งั \”EYES, LEFT\” (อายส-เลฟท) ในทาว่ิงจะใชค าํ บอกคําสงั่ วา \”วิง่ , หนา – วิ่ง\” หรอื คาํ สงั่ \”DOUBLE TIME, MARCH\” (ดับเบลิ้ ไทม- มารช ) เม่อื ตองการใหน บั กาวขณะเคลือ่ นที่จึงสั่ง \”นบั กา ว\” หรอื คาํ ส่ัง \”COUNT, OFF\” (เคา ท- ออฟ) เมื่อตอ งการสงั่ แถวใหเ ดนิ ไปทางขวาจะใช สารบญั

ห น า | 35 คาํ บอกคําสง่ั วา \”ทางขวา, หนา เดิน\” หรอื คาํ สั่ง \”COLUMN RIGHT, MARCH\” (คอลัมน- ไรท, มารช ) แตห ากตอ งการส่ังแถวใหเดนิ ไปทางซายจะใชค าํ บอกคาํ สงั่ \”ทางซา ย, หนา เดนิ \” หรอื \”COLUMN LEFT, MARCH\” (คอลัมน- เลฟ, มารช ) แตถา ตอ งการสัง่ แถวใหเ ดนิ ไปในทิศทางกึง่ ซายจะใชคาํ บอกคาํ ส่ังวา \”กึ่งซา ย, หนา-เดนิ \” หรือคําสงั่ \”COLUMN HALF LEFT, MARCHW (คอลัมน- ฮาลฟเลฟ, มารช ) แตถ า ตองการสั่งแถวเดนิ ไปในทศิ ทางกง่ึ ขวาจะใชค าํ บอกคาํ สัง่ วา \”ก่ึงขวา, หนา-เดิน\” หรือคําสั่ง \”COLUMN HALF RIGHT, MARCH\” (คอลัมน- ฮาลฟไรท, มารช ) บุคคลทา อาวธุ (Individual Drill With Weapons) เริม่ ดวยทา แสดงความเคารพ เม่อื มีอาวุธจะตองใชค าํ ส่งั \”ตรงหนา, ระวงั , วทั ยา-วธุ \” หรอื คาํ ส่ัง \”PRESENT, ARMS\” (พรเี ซนท, อารม ส) หรอื \”RIFLE, SALUTE\” (ไรเฟล , ซาลูทท) สว นการสงั่ เลิกแสดงความเคารพ เมอื่ มีอาวุธจะใชค ํา บอกคําสง่ั วา “เรยี บ, อา-วธุ ” หรือใชคาํ สงั่ “ORDER, ARMS” (ออรเดอร, อารม ส) ในทาเฉียงอาวุธเราก็จะใชคาํ บอกคําสัง่ วา “เฉียง, อา-วธุ ” หรือคําบอก คาํ สัง่ “PORT, ARMS” (พอรท , อารท ส) นั่นเอง และในการสัง่ เลิกทา เฉียงอาวุธกใ็ ช คําบอกคําสั่งเดียวกันกบั ทาเลกิ แสดงความเคารพซึ่งใชคําบอกคําสั่งวา “เรยี บ, อา- วธุ ” หรอื ใชคําสั่ง “ORDER, ARMS” (ออรเดอร, อารม ส) เม่ือตอ งการสัง่ ใหท าํ ทา แบกอาวธุ จะช้าํ บอกคาํ สงั่ วา “แบก, อา-วธุ ” หรอื “SHOULDER, ARMS” (โชลเดอร, อารม ส) สว นในทา สะพายอาวธุ กจ็ ะใชค ําบอกคาํ สง่ั วา “สะพายอาวธุ ” หรอื “SLING, ARMS” (สลงิ , อารม ส) แตหากสายสะพายปน ยังไมไ ดอ ยทู ส่ี ภาพที่เหมาะสมทจ่ี ะ สามารถสะพายอาวธุ ไดก็จะตองส่ังจดั สายสะพายโดยใชคาํ บอกคาํ สงั่ วา “จัด ,สายสะพาย” หรอื \”ADJUST, SLINGS” (แอดจัสท, สลงิ ) สารบญั

ห น า | 36 สําหรับในทา ตรวจอาวธุ วามคี วามพรอ มที่จะใชง านหรือไมน ัน้ จะใชบอก คําส่ังวา “ตรวจ, อาวธุ ” หรอื “INSPECTION, ARMS” (อินสเปก ชั่น, อารม ส) และ เมื่อตองการสงั่ ใหต ิดดาบจะตอ งใชคําบอกคาํ พส่ัง “ติดดาบ” หรอื “FIX, BAYONETS” (ฟก ส, เบโยเนต็ ส) สวนเมือ่ ตอ งการสั่งเลิกตดิ ดาบจะใชค ําบอกคําส่งั “ปลดดาบ” หรอื “UNFIX, BAYONETS” (อนั ฟกส, เบโยเน็ตส) การฝกแถวชดิ (FORMATIONS) ในสวนของการสั่งแถวสาํ หรบั การฝกแถวชิด ผคู วบคุมแถวจะตองส่ังในการ เรียกแถวและจดั แถว ตามรูปแบบตางๆ ดังนี้ แถวหนา กระดาน สาํ หรบั หนา กระดานแถวเดย่ี วเปด ระยะ ผูเรียกแถวจะใชค าํ บอกคาํ ส่ังวา “หนา กระดานแถวเดย่ี ว, มาหาขา พเจา ” ซง่ึ คือคาํ สั่ง “FALL IN” (ฟอล- อิน) เชน “หนา กระดาน 2 แถว, มาหาขา พเจา ” หรอื “2 RANKS, FALL IN” (ทู แรงคส, ฟอล-อิน) หรอื “หนา กระดาน 3 แถว, มาหาขา พเจา ” “3 RANK, FALL IN” (ทรแี รงคส, ฟอล-อิน) แตหากเปน การเรียกหนา กระดานแถวเดย่ี ว ปด ระยะ จะใชค าํ บอกคําส่งั วา “หนา กระดานแถวเดย่ี ว, ปด ระยะ มาหาขา พเจา ” หรอื “AT CLOSE INTERVAL, FALL IN” (แอท-โคลส-อินเทอรวอล, ฟอล-อนิ ) สําหรบั หนา กระดาน 2 แถว ปด ระยะจะใชคําสง่ั “หนา กระดาน 2 แถว, ปด ระยะ มาหาขา พเจา ” หรอื “2 RANKS, CLOSE INTERVAL, FALL IN” (ทูแรงค, โคลส-อินเทอรวอล, ฟอล-อนิ ) เมื่อเขา แถวอยตู องการส่ังจดั แถวใหเ ปน ระเบยี บเรียบรอ ยจะใชค ําสง่ั ”จดั แถว” หรอื “RIGHT, DRESS” (ไรท, เดรส) หากตอ งการใหแ ถวทางขวาเปน หลกั ในการจดั แถว จะใชคําบอกคาํ ส่ังวา “ทางขวา, เปนหลัก, จดั แถว” หรอื “DRESS RIGHT, DRESS” (เดรส-ไรท, เดรส) เมอ่ื จัดแถวไดทแ่ี ลว จึงสงั่ ให กลบั มา อยูทา ตรง โดยใชค าํ สั่ง “นิ่ง” หรอื “READY, FRONT” (เร-ดี้, ฟรอนท) สารบญั

ห น า | 37 เม่ือตองการใหเปด ระยะจะใชคาํ ส่ัง “เปด ระยะ, จดั แถว” หรอื “EXTEND, MARCH” (เอ็กซเ ทน, มารช ) หากตองการใหป ดระยะก็จะสั่ง “ปด ระยะ,จดั แถว” หรอื “CLOSE, MARCH” (โคลส, มารช ) ในการส่ังแถวตอน จะใชคาํ บอกคําสง่ั วา “แถวตอนเรียงหนึ่ง ตอนเรียงหนึ่ง มาหาขา พเจา ” หรอื “FILE, FALL IN” (ไฟล, ฟอล-อนิ ) หากเปน แถวตอนเรียงสอง จะสง่ั “ตอนเรียงสอง มาหาขาพเจา” หรอื “2 COLUMNS, FALL IN” (ทู-คอลัมนส, ฟอล-อนิ ) หรือหากเปนแถวตอนเรยี งสามก็จะสั่ง “ตอนเรียงสาม มาหาขาพเจา” หรอื “3 COLUMNS, FALL IN” (ทรี-คอลัมนส, ฟอล-อิน) ในการเปลย่ี นรปู แถวหนา กระดาน หากจะทําการเปลย่ี นรปู แถวหนา กระดาน สองแถวจะใชคาํ สัง่ “หนากระดานสองแถว, จดั แถว” หรอื “2 RANKS, MARCH” (ท-ู แรงคส, มารช ) หากตองการเปล่ยี นรปู แถวเปนหนากระดานสองแถวปดระยะจะใช คําสง่ั “หนา กระดานสองแถว , ปด ระยะ, จดั แถว” หรอื “2 RANKS, AT CLOSE INTERVAL, MARCH” (ทู-แรงคส, แอทโคลส-อินเทอวอล, มารช ) ในการเปลย่ี นรปู แถวตอนหากตองการปรับใหเ ปนแถวตอนเรียงสองไป ทางซายจะใชคําบอกคําสั่งวา “แถวตอนเรียงสอง, ทางซา ย, จดั แถว” หรอื “COLUMN OF TWO TO THE LEFT, MARCH” (คอลัมน- ออฟ-ทู-ทูเดอะ-เลฟ, มารช ) แตหากไปในทศิ ทางตรงกันขา ม จะสัง่ “แถวตอนเรียงสอง, ทางขวา, จัด แถว” หรอื “COLUMN OF TWO TO THE RIGHT, MARCH” (คอลัมน- ออฟ-ทู-ทู เดอะ-ไรท, มารช ) แตหากตอ งการปรับแถวเปนแถวตอนเรียงหนงึ่ ทางขวาจะตองสั่ง “ตอนเรียงหนึง่ , จากขวา, จดั แถว” หรอื “FILE FROM THE RIGHT, MARCH” (ไฟล- ฟรอม-เดอะ-ไรท, มารช ) แตหากเปน ทางซายขะตองสั่ง “ตอนเรียงหนงึ่ , จาก ซา ย, จดั แถว” หรอื “FILE FROM THE LEFT, MARCH” (ไฟล- ฟรอม-เดอะ-เลฟ, มารช ) สารบญั

ห น า | 38 ในสวนของการรายงาน (REPORTINGS) หรือการตงั้ แถวแสดงการเคารพ จะใชชดุ คําบอกคําสัง่ ดงั นี้ “ กองรอย, แถว – ตรง, ตรงหนา, ระวงั , วนั ทยา-วธุ ” “ COMPANY, ATTENTION, PRESENT, ARMS” (คอมพาน-ี แอท-เท็น-ฮึด, พรเี ซนท, อารม ) จากนนั้ จงึ วิง่ ไปรายงานท่ีผรู บั การแสดงการเคารพแลว กลาว “กองรอยอาวธุ เบาที่ … พรอ มรบั ตรวจ ครบั ” “ SIR, …… COMPANY IS PREPARED FOR INSPECTION.” (เซอร, …… คอมพานี-อสิ -เรด้ี-ฟอร-อนิ ซเปก ช่นั ) หรอื “กองทหารเกียรติยศพรอมรับการตรวจ ครับ” “ SIR, THE HONOR GUARD IS PREPARED FOR INSPECTION. ” (เซอร, ดิ-ออเนอร- การด -อิส-พรแี พร-ฟอร-อนิ ซเ ปก ชนั่ ) ผูเขยี นไดสรปุ คําบอกคําส่งั ไดทงั้ หมดไวใ นสวนถัดไป สารบญั

ห น า | 39 คาํ บอกคาํ ส่งั (ในการฝก ทาบคุ คลมือเปลา และทา อาวธุ ) Commands And Command Voice (Individual Drill And With Weapon) คาํ อธบิ าย คาํ บอกแบง จะใชเครอ่ื งหมาย – ขน้ั กลาง ระหวา ง คาํ หนา และคาํ หลงั การ ออกเสียง คําหนา ทอดเสียงยาว เวนจังหวะเล็กนอ ย คําหลัง เนนเสียงหนกั สั้น เชน “ ขวา – หนั “ คาํ บอกเปน คาํ ๆ จะใชเคร่อื งหมาย, ขั้นกลาง ระหวาง คําหนา และคําหลงั การออก เสียง วางน้ําหนักเทากัน โดยเวน จังหวะเล็กนอ ย เชน “ตามระเบยี บ, พกั “ การปฏบิ ัติ คาํ บอก-คาํ ส่ัง บคุ คลทามือเปลา (Without Weapon) ทา ตรง แถว-ตรง Attention! ทา พกั (Rest Positions At The Halt) ทาพักตามปกติ พกั At Ease ทา พักตามระเบียบ ตามระเบียบ, พัก Parade, Rest ทา พกั ตามสบาย ตามสบาย, พกั Rest ทา พกั แถว พักแถว Fall Out ทา เลกิ แถว เลกิ แถว Dismissed ทา หนั อยูกบั ท่ี (Facing At The Halt) ทา ขวาหนั ขวา – หัน Right, Face ทา ซา ยหัน ซาย – หนั Left, Face ทา กลบั หลังหนั กลบั หลงั – หนั About, Face ทา กา วทางขา ง ทา กา วทางขวา กา วทางขวา … กา ว, ทํา Right Step, March สารบญั

ห น า | 40 ทา กา วทางซา ย กา วทางซาย… กาว, ทาํ Left Step, March ทา กา วถอยหลงั กาวถอยหลัง… กา ว, ทาํ Backward, March ทาเดินตามปกติ หนา – เดนิ Forward, March ทา เดนิ ตามสบาย เดินตามสบาย At Ease, March (Route Step March) ทาหยุดจากการเดนิ [ระบหุ นว ย] แถว – หยดุ Squad (Plt), Halt ! ทาเปลี่ยนเทา ในเวลาเดิน เปลย่ี น, เทา Change Step, March ทา ซอยเทา (In Place Double Time) ทา ซอยเทา เมอื่ อยูกับท่ี ซอยเทา In Place Double Time, March ทาซอยเทา จากการเดิน ซอย – เทา Mark Time, March ทา หนั ในเวลาเดนิ (Right Flank) ทา ขวาหนั ในเวลาเดนิ ขวา – หัน Right Flank, March ทา ซา ยหนั ในเวลาเดนิ ซาย, หนั (ขณะเดิน) Left Flank, March ทา เดนิ ครึง่ กาว คร่งึ กา ว, เดนิ Half Step, March ทา เดินเฉียงทางขวา เฉียงขวา,ทํา Right Oblique, March ทาเดินเฉยี งซา ย เฉยี งซา ย, ทาํ Left Oblique, March ทา เคารพ (Hand Salute) ทาวันทยาหัตถ เมอ่ื อยูกบั ที่ ตรงหนา, วันทยาหตั ถ Present, Arms ทาเลกิ วันทยาหตั ถ เมอ่ื อยกู บั ที่ มอื ลง Order, Arms ทา แสดงความเคารพในแถว (ทางขวา) แลขวา, ทํา Eyes, Right ทา แสดงความเคารพในแถว (ทางซา ย) แลซาย, ทาํ Eyes, Left ทาว่ิง วิ่ง, หนา – วงิ่ Double Time, March การสัง่ นับกาว ขณะเคลอื่ นท่ี นบั กา ว Count, Off การสง่ั แถวเดนิ ไปทางขวา ทางขวา, หนา เดิน Column Right, March การสง่ั แถวเดนิ ไปทางซา ย ทางซา ย, หนา เดนิ Column Left, March การสงั่ แถวเดนิ ไปทางกึ่งซา ย ทางกง่ึ ซาย Column Half Left, March สารบญั

ห น า | 41 การสง่ั แถวเดนิ ไปทางกง่ึ ขวา ทางก่งึ ขวา Column Half Right, March เปรไปทางขวา Incline To The Right เปรไปทางซาย Incline To The Left คาํ บอก-คาํ สง่ั การปฏบิ ัติ บคุ คลทาอาวธุ (Individual Drill With Weapons) ทา แสดงความเคารพ เมอ่ื มอี าวธุ ตรงหนา , ระวัง, วนั ทยา – วธุ Present, Arms ; Rifle, Salute การสั่งเลิกแสดงความเคารพ เมื่อมอี าวุธ เรยี บ, อาวุธ Order, Arms ทาเฉยี งอาวุธ เฉียง, อาวุธ Port, Arms การส่งั เลิกทาเฉียงอาวธุ เรียบ-อาวุธ Order, Arms ทาแบกอาวุธ แบก, อาวุธ Shoulder, Arms ทา สะพายอาวธุ สะพายอาวธุ Sling, Arms การสง่ั จดั สายสะพาย กอ นสง่ั สะพายอาวธุ สาํ หรบั สะพายอาวธุ จัดสายสะพาย Adjust, Slings ทา ตรวจอาวธุ ตรวจอาวุธ Inspection, Arms ทาติดดาบ ตดิ ดาบ Fix, Bayonets การสั่งเลิกติดดาบ ปลดดาบ Unfix, Bayonets ทา พกั ตามระเบยี บ ททาวา วันทั ทยายวาธุ วุธ ทา แบกอาวุธ ทา รวมอาวธุ สารบญั

ห น า | 42 การฝก แถวชิด (Formations) การปฏบิ ัติ คาํ บอก-คําส่งั แถวหนา กระดาน (Rank Formation) หนา กระดานแถวเดย่ี ว หนา กระดานแถวเด่ียว, มาหาขาพเจา = Fall In หนา กระดาน ๒ แถว หนากระดาน ๒ แถว, มาหาขา พเจา = 2 Ranks, Fall In หนา กระดาน ๓ แถว หนากระดาน ๓ แถว, มาหาขาพเจา = 3 Rank, Fall In หนา กระดานแถวเดย่ี ว ปด ระยะ หนา กระดานแถวเดีย่ ว, ปดระยะ มาหาขา พเจา = At Close Interval, Fall In หนา กระดาน ๒ แถว ปด ระยะ หนา กระดาน ๒ แถว, ปด ระยะ มาหาขา พเจา = 2 Ranks, Close Interval, Fall In การจดั แถว จดั แถว Right, Dress การจดั แถว โดยทางขวาเปน หลกั ทางขวา, เปน หลกั , จัดแถว Dress Right, Dress การบอกเลิกจัดแถว กลบั มาอยทู าตรง นิ่ง Ready, Front การเปด ระยะ เปดระยะ Extend, March การปด ระยะ ปดระยะ Close, March แถวตอน (Column Formation) แถวตอนเรียงหนึ่ง ตอนเรยี งหนง่ึ มาหาขา พเจา File, Fall In แถวตอนเรียงสอง ตอนเรยี งสอง มาหาขา พเจา 2 Columns, Fall In แถวตอนเรียงสาม ตอนเรยี งสาม มาหาขาพเจา 3 Columns, Fall In สารบญั

ห น า | 43 การเปลย่ี นรปู แถวหนา กระดาน (Changing/Re-Forming Rank Formation) การเปลี่ยนรูปแถวหนากระดานสองแถว หนา กระดานสองแถว, จดั แถว 2 Ranks, March การเปลย่ี นรปู แถวหนา กระดานสองแถวปด ระยะ หนากระดานสองแถว, ปด ระยะ, จดั แถว 2 Ranks, At Close Interval, March การเปลย่ี นรปู แถวตอน (Changing/Re-Forming Column Formation) ตอนเรียงสอง, ทางซาย, จดั แถว Column Of Two To The Left, March แถวตอนเรียงสอง, ทางขวา, จัดแถว Column Of Two To The Right, March ตอนเรียงหนง่ึ , จากขวา, จดั แถว File From The Right, March ตอนเรยี งหนง่ึ , จากซา ย, จดั แถว File From The Left, March การรายงาน (Reportings) “ กองรอย, แถว – ตรง “ “ Company, Attention “ “ กองรอย, แถว – ตรง, ตรงหนา, ระวงั , วันทยา-วธุ \” “ Company, Attention, Present, Arms “ “ กองรอ ยอาวธุ เบาท่ี … พรอ มรบั ตรวจ ครบั “ “ Sir, …… Company is Prepared For Inspection. ““ กองทหารเกียรติยศพรอมรับการตรวจ ครับ “ “ Sir, The Honor Guard Is Prepared For Inspection. ” สารบญั

ห น า | 44 การนบั เลข (NUMERICAL PRONUNCIATIONS) Ø ZE-RO (ซี-โรว ) 5 FIFE (ฟายฟ) (ซกิ ซ) 1 WUN (วนั ) 6 SIX (เซ-เวน ) (เอ็ทท) 2 TOO (ทู) 7 SEV-EN (นาย-เนอร) 3 TREE (ทรี) 8 AIT 4 FOW-ER (โฟ-เออร) 9 NIN-ER การอา นตัวอักษร (Alphabet Pronunciations) A Alpha AL FAH (อลั -ฟา ) B Bravo BRAH VOH (บรา-โว) C Charlie CHAR LEE or SHAR LEE (ชาลี) D Delta DELL TAH (เดล-ตา) E Echo ECK OH (เอค็ -โค) F Foxtrot FOKS TROT (ฟอกซ- ทรอ็ ต) G Golf GOLF (กอลฟ) H Hotel HOH TELL (โฮ-เทล) I India IN DEE AH (อินเดยี ) J Juliet JEW LEE ETT (จ-ู เลียต) K Kilo KEY LOH (ก-ิ โล) L Lima LEE MAH (ลิ-มา) M Mike MIKE (ไมค) N November NO VEM BER (โน-เวม-เบอร) O Oscar OSS CAH (ออส-กา ) P Papa PAH PAH (ปา-ปา ) Q Quebec KEH BEC (คี-เบ็ค) R Romeo ROW ME OH (โร-มี-โอ) สารบญั

ห น า | 45 S Sierra SEE AIR RAH (เซยี -รา ) T Tango TANG GO (แทง-โก) U Uniform YOU NEE FORM or OO NE FORM (ยู-นิ-ฟอรม ) V Victor VIK TAH (วคิ -เตอร) W Whiskey WISS KEY (วสิ -ก้ี) X Xray ECKS RAY (เอ็กซ-เรย) Y Yankee YANG KEY (แยง-ก)ี้ Z Zulu ZOO LOO (ซู-ลู) สารบญั

ห น า | 46 ในสว นตอจากนไี้ ปจะเปน คาํ ศัพทพ้นื ฐานทางทหารกําลงั พลที่ควรรู ยศทหารบก ไทย – สหรฐั ฯ (Thai – US Army Ranks) นายทหารช้นั สัญญาบตั ร2 (Commissioned Officer) 1 ยศ คํายอ แบบไทย คํายอ แบบสหรัฐฯ คํา ยอ จอมพล ไมม ี Field Marshal ไมมี General of the Army GA 3 2 พลเอก พล.อ. General GEN General GEN พลโท พล.ท. Lieutenant General LTG Lieutenant General LTG พลตรี พล.ต. Major General MG Major General MG COL Brigadier พนั เอก4 พ.อ. Senior Colonel 3 General BG 2 หมายเหตุ: วาท่ี … (ใชใ สลงหนายศน้นั ๆ) = ACTING OF PROVISIONAL 3 เปน ยศ อม.ในภาวะสงครามเทาน้ัน มีผไู ดร บั ไมก น่ี ายต้งั แตใ นอดีตที่ผา นมา เชน แมคอาร เธอร 4 พนั เอก(พเิ ศษ) เปน ชน้ั เงินเดอื น เครือ่ งหมายเชนเดียวกับพนั เอก แตเ ปลย่ี นเครอ่ื งหมายท่ี ปกเสื้อเปน คทาไขว ชอชัยพฤกษ ทัง้ สองขาง แทนสังกดั และเหลา เทยี บเทา กบั พลจัตวา ของสหรฐั ฯ (ปจ จบุ ัน ยศ พลจัตวา ของ ทบ. ไทย ไมม บี รรจุ) สารบญั

ห น า | 47 เครอ่ื งหมายยศนายทหารชัน้ สญั ญาบตั ร ทบ.ไทย (RTA OFFICER RANKS) พันเอกพิเศษ พลจัตวา (พล.จ.) พลตรี (พล.ต.) พลโท (พล.ท.) พลเอก (พล.อ.) จอมพล (BRIGADIER GENERAL) (MAJOR GENERAL) (LIEUTENANT GENERAL) (GENERAL) (SENIOR COLONEL) (BG) (MG) (LTGEN) (GEN) (FIELD MARSHAL) (SR.COL.) (ไมม คี ํายอ) รอยตรี (ร.ต.) รอยโท (ร.ท.) รอ ยเอก (ร.อ.) พันตรี (พ.ต.) พนั โท (พ.ท.) พนั เอก (พ.อ.) (SECOND LIEUTENANT) (FIRST LIEUTENANT) (CAPTAIN) (MAJOR) (LIEUTENANT COLONEL) (COLONEL) (2ND LT) (1ST LT) (CAPT/CPT) (MAJ) (LTC/LT COL) (COL) สารบญั

ห น า | 48 นายทหารชั้นประทวน (Non-Commissioned Officer – NCO) ยศ-ไทย คาํ ยอ ภาษาอังกฤษ คาํ ยอ ยศสหรัฐฯ คํา ยอ ไมม ี Sergeant Major of the SMA Army จา สบิ เอก5 จ.ส.อ. Master Sergeant CSM 4 1MSGT Command Sergeant First Class Major จา สบิ เอก จ.ส.อ. Master Sergeant 1MSGT First Sergeant 1SGT First Class จา สบิ โท จ.ส.ท. Master Sergeant 2MSGT Platoon Sergeant PSG จา สบิ ตรี Second Class 3MSGT Staff Sergeant SSG จ.ส.ต. Master Sergeant Third Class สบิ เอก ส.อ. Sergeant SGT Sergeant SGT CPL สบิ โท ส.ท. Corporal CPL Corporal PFC PV2 สบิ ตรี ส.ต. Lance Corporal LCPL Private First Class PV1 สบิ ตรกี องประจาํ การ (ส.ต.ฯ) Private First PFC Private Class Private (no insignia) พลทหาร Private PVT พล.ฯ 5 จา สิบเอก ชนั้ เงนิ เดอื นพเิ ศษ ในตาํ แหนง จา กองรอ ย จา กองพนั จา กรม ฯ สารบญั

ห น า | 49 ยศสหรัฐฯ คาํ ยอ ยศสหรัฐฯ คาํ ยอ Sergeant Major of the Army SMA E-9 Command Sergeant Major CSM Sergeant Major SMG E-8 First Sergeant 1SGT Master Sergeant MSG E-7 Platoon Sergeant PSG Sergeant First Class SFC E-6 Staff Sergeant SSG E-5 Sergeant SGT E-4 Corporal CPL Specialist 6,5,4 SPC Private First Class PFC E-3 Private PV2 E-2 Private (no insignia) PV1 E-1 เครื่องหมายยศนายทหารชัน้ ประทวน ทบ.ไทย (RTA – NCO RANKS) สบิ ตรี (ส.ต.) สบิ โท (ส.ท.) สบิ เอก (ส.อ.) จา สบิ ตรี (จ.ส.ต.) จาสบิ โท (จ.ส.ท.) จา สบิ เอก (จ.ส.อ.) LANCE CORPORAL CORPORAL SERGEANT MASTER SERGEANT MASTER SERGEANT MASTER SERGEANT THIRD CLASS SECOND CLASS FIRST CLASS (LCPL) (CPL) (SGT) (3 MSGT) (2 MSGT) (1 MSGT) สารบญั

ห น า | 50 LยiSeศeuนctoeาnnยadทนOnหt.-๑1ารสนOญั .-L๗ญ7ieบFuตั itreรsntสaนหnOtร.-๒ฐั2ฯ (UCSapAtarimnyนOO.-๓f3ficer Ranks) นO.-๔4นO.-L๙9iCeuoltoennealnนtO.-๕5 นO.-6๖ นO.-๘8 Major Colonel Brigadier General Major General Lieutenant General นO.-๑10๐ General DOD USAR USN USAF USMC (GWeanretriaml eofRTahnekAOrnmlyy) ยศนาNยOทหEา-ร1ประทวน สEห-ร2ฐั ฯ (US ArmE-y3NCO Ranks) E-4 E-5 INSIGNIA Sergeant Private Private Coporal First Class Specialist E-8 E-9 E-6 E-7 Staff Sergeant Sergeant First Sergeant Command First Class Sergeant Major US Army Warrant Officer Ranks Master Sergeant Sergeant Major Warrant Officer Chief Warrant Officer SeorfgTeahnetAMrmajyor สารบญั


ชำแหละ #แผนการศึกษา #จุดจบความคิดสร้างสรรค์ #ใส่กรอบแบบเดียวกัน #วัดครูที่งานเอกสาร


จุดจบความคิดสร้างสรรค์ พิมพ์เดียวทุกภาค ทุกศาสนา ไม่ยอมรับความแตกต่างของเด็ก ของภูมิภาค แต่ให้เด็กยอมรับความเห็นที่แตกต่าง กรรมการบอร์ดเดียวคุมเบ็ดเสร็จ ใส่กรอบแบบเดียวกัน วัดครูที่งานเอกสาร ประยุทธ์ กระทรวงศึกษา ครูลาออก แบบประเมินการสอน
ดาวน์โหลด พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ (ผ่านวาระ1) ที่ https://www.dropbox.com/s/vvqjf6mpdj2qj0d/EducationAct.pdf

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ชำแหละ #แผนการศึกษา #จุดจบความคิดสร้างสรรค์ #ใส่กรอบแบบเดียวกัน #วัดครูที่งานเอกสาร

ภาษาอังกฤษ 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | คำนี้ดี EP.477


เตรียมกดพอสและพูดตามได้เลย เพราะ 40 คำศัพท์นี้จำง่ายและนำไปใช้ได้จริง!
คำนี้ดีเอพิโสดนี้ เราได้รวบรวมศัพท์ที่ทุกๆ คนควรจะรู้จักเอาไว้ให้แล้ว เป็นศัพท์คุ้นหูคุ้นตาที่เราเจอได้บ่อยมากๆ เวลาใช้หรือพูดคุยภาษาอังกฤษกัน ระดับของคำศัพท์ส่วนใหญ่จะเป็น ‘ง่าย’ และ ‘ยากกว่าง่ายขึ้นมานิดหนึ่ง’ พร้อมกับประโยคตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้นำไปท่องและใช้กันได้ทุกวัน
มีคำไหนที่อยากรู้ความหมายและวิธีใช้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับ
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

ภาษาอังกฤษ 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | คำนี้ดี EP.477

N๒๐: คำศัพท์ 300 คำ-จำเป็นมาก [ตอน1/3] | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง


https://www.youtube.com/watch?v=TSu2pUF3iLo
ลิงค์นี้คือคลิปเดียวกับคลิปที่คุณดูอยู่นี้ แต่เราปรับเสียงให้ดังฟังชัดยิ่งขึ้น ลงไว้ในช่องยูทูปอีกช่องหนึ่งชื่อว่า Naked English (เป็นยูทูปช่องที่สองของ อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง) – ต้องขออภัยที่คลิปต้นฉบับเสียงเบามาก เนื่องจาก ณ เวลาที่เราถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอนี้ เรายังมีประสบการณ์น้อย หวังว่าคลิปที่ปรับเสียงใหม่นี้จะทำให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้ราบรื่นยิ่งขึ้นครับ … จากทีมงาน Beautiful World และ Naked English
อ่านบทความเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟรี) \u0026 ดูรายละเอียดคอร์สเรียน Eng ได้ที่
www.NakedEnglish.net หัวข้อ: บทความที่น่าสนใจ
ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/EnglishWithPiboon
เราเน้นเรียน+สอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้สนทนาและเข้าใจหลักการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
[จัดทำและสอนโดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง] Piboon Jangsawang

N๒๐: คำศัพท์ 300 คำ-จำเป็นมาก [ตอน1/3] | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

Pronouns : ep 1 Pronoun คือ คำสรรพนาม แล้วมันคืออะไรนะ


จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

Pronouns : ep 1 Pronoun คือ คำสรรพนาม แล้วมันคืออะไรนะ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 คำสรรพนามบุคคล by Teacher Pop


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำสรรพนามบุคคล สสรรพนามความเป็นเจ้าของ สรรพนามตนเอง

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 คำสรรพนามบุคคล by Teacher Pop

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คําสรรพนาม อังกฤษ

9 thoughts on “[Update] ภาษาอังกฤษสำหรับกำลังพลในกองทัพบก(สมบูรณ – ดาวน์โหลดหนังสือ | คําสรรพนาม อังกฤษ – Sathyasaith”

  1. 357043 174126The planet are in fact secret by having temperate garden which are usually beautiful, rrncluding a jungle that is surely certainly profligate featuring so numerous systems by way of example the game courses, golf approach and in addition private pools. Hotel reviews 916810

    Reply
  2. 298707 58655Id should speak with you here. Which is not some thing I do! I spend time reading an write-up that could get individuals to feel. Also, appreciate your permitting me to comment! 145013

    Reply
  3. 834909 257549I need to have to admit that that is one amazing insight. It surely gives a company the opportunity to have in around the ground floor and really take part in producing a thing particular and tailored to their needs. 274694

    Reply

Leave a Comment