[Update] รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี-Flip eBook Pages 1 – 50 | อาหาร ประ จํา จังหวัด กาญจนบุรี – Sathyasaith

อาหาร ประ จํา จังหวัด กาญจนบุรี: คุณกำลังดูกระทู้

รายงานผลการประเมนิ ตนเอง

(Self Assessment Report)

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

โรงเรยี นวสิ ุทธรงั ษี จงั หวัดกาญจนบุรี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศกึ ษากาญจนบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

บทสรุปสาหรบั ผู้บริหาร
โรงเรียนวิสุทธรังษี ต้ังอยู่เลขที่ 32 หมู่ 1 ตำบลท่ำล้อ อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6
มีบุคลำกรสำยบริหำร 5 คน จัดทำรำยงำนประจำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 เสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด และหนว่ ยงำนอนื่ ๆ ผลกำรประเมนิ ตนเองในภำพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยย่ี ม มจี ำนวนครู
253 คน จำแนกเป็น ข้ำรำชกำรครู 197 คน ครู (พนักงำนรำชกำร) 7 คน ครูอัตรำจ้ำง/เจ้ำหน้ำท่ีสำนักงำน
49 คน ลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว 25 คน จำนวนนักเรียน 4,029 คน จำแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนตน้ 2,044 คน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 1,985 คน

ผลการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563

บรรลุ

มาตรฐาน/ตวั บ่งชี้ ค่าเปา้ หมาย ผลการประเมิน เป้าหมาย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ้เู รยี น ระดับยอดเยยี่ ม ระดบั ยอดเย่ียม 
ประเด็นหลักที่ 1 ผลสัมฤทธ์ทิ างวชิ าการของผู้เรยี น ระดับยอดเยย่ี ม ระดบั ยอดเยย่ี ม 
1.1.1 มคี วำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน ระดบั ยอดเยี่ยม ระดับยอดเยย่ี ม 
กำรสอ่ื สำร และกำรคดิ คำนวณ
1.1.2 มคี วำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอยำ่ งมี ระดับยอดเยี่ยม ระดบั ยอดเยย่ี ม 
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่ นควำมคดิ เหน็ และ
แก้ปัญหำ ระดับยอดเย่ยี ม ระดับยอดเยี่ยม 
1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสรำ้ งนวตั กรรม ระดบั ยอดเยี่ยม ระดบั ยอดเยีย่ ม 
1.1.4 มคี วำมสำมำรถในกำรใชเ้ ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่อื สำร ระดบั ยอดเยย่ี ม ระดบั ยอดเยย่ี ม 
1.1.5 มผี ลสมั ฤทธทิ์ ำงกำรเรียนตำมหลกั สูตรสถำนศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ระดบั ยอดเยี่ยม 
1.1.6 มคี วำมรู้ ทกั ษะพน้ื ฐำน และเจตคตทิ ี่ดตี ่องำนอำชีพ ระดับยอดเยีย่ ม ระดับยอดเยย่ี ม 
ระดับยอดเยี่ยม ระดบั ยอดเยย่ี ม 
ประเด็นหลักท่ี 2 คณุ ลกั ษณะท่พี งึ ประสงค์ของผเู้ รยี น
1.2.1 กำรมีคณุ ลักษณะและค่ำนิยมท่ดี ีตำมท่ี ระดบั ยอดเย่ียม ระดบั ยอดเย่ยี ม 
สถำนศกึ ษำกำหนด ระดบั ยอดเยย่ี ม ระดับยอดเยย่ี ม 
1.2.2 ควำมภูมใิ จในท้องถิ่นและควำมเปน็ ไทย
1.2.3 กำรยอมรับทจี่ ะอยรู่ ว่ มกันบนควำมแตกต่ำงและ ระดับยอดเยี่ยม ระดบั ยอดเย่ยี ม 
หลำกหลำย ระดับยอดเยย่ี ม ระดบั ยอดเยย่ี ม 
1.2.4 สุขภำวะทำงรำ่ งกำย และจิตสงั คม ระดบั ยอดเย่ียม ระดบั ยอดเยีย่ ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
2.1 มเี ปำ้ หมำยวิสยั ทศั น์และพนั ธกิจที่สถำนศกึ ษำกำหนด
ชัดเจน

โรงเรียนวสิ ุทธรงั ษี จงั หวดั กาญจนบุรี หน้า | ก
สานักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คา่ เป้าหมาย บรรลุ
ผลการประเมิน เป้าหมาย
2.2 มรี ะบบบริหำรจดั กำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับยอดเยย่ี ม
2.3 ดำเนนิ งำนพฒั นำวชิ ำกำรทเี่ นน้ คุณภำพผูเ้ รยี น ระดับยอดเย่ยี ม ระดบั ยอดเยี่ยม 
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทกุ กล่มุ เปำ้ หมำย ระดบั ยอดเยีย่ ม 
2.4 พัฒนำครแู ละบคุ ลำกรใหม้ คี วำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชพี ระดบั ยอดเยยี่ ม
2.5 จดั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงั คมทเี่ ออื้ ต่อ ระดับยอดเยย่ี ม ระดับยอดเยีย่ ม 
กำรจัดกำรเรียนรู้อยำ่ งมีคณุ ภำพ ระดบั ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนบั สนุน ระดับยอดเยี่ยม
กำรบรหิ ำรจดั กำรและกำรจดั กำรเรยี นรู้ ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี น้น ระดบั ยอดเยี่ยม
ผเู้ รยี นเป็นสาคัญ ระดับยอดเย่ียม ระดบั ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดกำรเรียนรผู้ ำ่ นกระบวนกำรคิดและปฏบิ ัติจริง และ ระดับยอดเย่ียม 
สำมำรถนำไปประยุกตใ์ ชใ้ นชีวติ ได้ ระดบั ยอดเยย่ี ม
3.2 ใช้สือ่ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรทู้ ี่เอ้ือต่อ ระดับยอดเยยี่ ม 
กำรเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยย่ี ม ระดบั ยอดเย่ียม 
3.3 มกี ำรบรหิ ำรจัดกำรชั้นเรียนเชงิ บวก ระดับยอดเยี่ยม 
ระดับยอดเยี่ยม
3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผเู้ รยี นอยำ่ งเป็นระบบและนำผล ระดับยอดเยี่ยม 
มำพฒั นำผู้เรยี น
3.5 มกี ำรแลกเปลยี่ นเรียนรู้และใหข้ ้อมูลสะทอ้ นกลบั เพื่อ
พฒั นำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรยี นรู้

จุดเดน่

1. ด้านผลการจดั การศึกษา

ผู้เรียนมีสุขภำพแข็งแรง สุขภำพจิตดี ได้รับกำรส่งเสริมสุนทรียภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์
วรรณศิลป์และกีฬำ สถำนศึกษำกำหนดนโยบำยส่งเสริมสุนทรียภำพชัดเจน ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมให้เล่น
ดนตรีท่ีตนชอบซ่ึงมีท้ังดนตรีไทย ดนตรีสำกล ขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยลกู ทุ่ง ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นลูก
ท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ประพฤติตนตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำม
หลักสูตร รวมทั้งมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถำนศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ มีกิจกรรมด้ำนวิชำกำร
ทั้งกำรค้นคว้ำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด จำกกำรอ่ำนหนังสือ กำรสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต
มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี นำเสนองำนและส่งงำนครูทำงเว็บไซด์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งศึกษำดว้ ยตนเองและ
ทำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกับเพื่อนส่งผลให้พัฒนำตนได้ครบถ้วนตำมอัตลักษณ์ที่กำหนด คือ “ใฝ่เรียนรู้เชิดชู
สถำบัน ยึดมั่นควำมดี” ส่งผลให้สถำนศึกษำดำรงเอกลักษณ์ที่เป็นท่ีประจักษ์และได้รับกำรยอมรับจำกบุคคล
ทั่วไป รวมท้ังองค์กรภำยนอกว่ำเป็นสถำนศึกษำที่มีเอกลักษณ์ “วิชำกำรเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม” โดยผลกำร

โรงเรียนวสิ ุทธรงั ษี จังหวัดกาญจนบรุ ี
สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ซ่ึงในปีกำรศึกษำ 2563 มีคะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
ช้นั มัธยมศกึ ษำปีที่ 6 สูงกว่ำระดับประเทศทุกวิชำ และจำกกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ
อำทิเช่น เด็กหญิงลักษิกำ ตันวัฒนเสรี ม.3/15 ได้รับรำงวัลอันดับ 2 ของประเทศในกำรแข่งขันทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงวชิ ำกำรภำษำไทย ครั้งท่ี 18 ปีกำรศึกษำ 2563, เด็กหญิงนัทธมน จิณแพทย์ ม.2/15 ได้รับ
เกียรติบัตรและเหรียญรำงวัล SILVER AWARD ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในกำรแข่งขัน Thailand
International Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021, น ำ ง ส ำ ว ณ ภั ท ร พ ร ส่ี ม .6/1
นำงสำวชนิสรำ ปิ่นสุวรรณ ม.6/1 และนำงสำวพิมพ์วลัญช์ ผ่องใส ม.5/1 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ โครงงำนสำขำ
สร้ำงสังคมแห่งอนำคต โครงกำรประกวดทักษะกำรพัฒนำต้นแบบทำงวิศวกรรมระดับประเทศ
นำยพิศิษฐ์ บ่อวำรี ม.5/1 ผ่ำนกำรสอบและได้รับคัดเลือกเข้ำค่ำบอบรมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.) วิชำ
คอมพิวเตอร์ ค่ำย 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้น นอกจำกนี้สถำนศึกษำดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อ
แก้ปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ประสบผลสำเร็จ ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2563 ได้มีกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรสืบค้นข้อมูล กำรปฏิบัติ
จรงิ กำรทำงำนเป็นทีม และกำรนำเสนออยำ่ งสรำ้ งสรรค์ โดยในปกี ำรศึกษำ 2563 ผู้เรียนได้รบั รำงวัลชนะเลิศ
สำขำสังคมแห่งอนำคต โครงงำนอุปกรณ์ช่วยต่อลมหำยใจฉุกเฉิน กิจกรรมประกวดทักษะกำรพัฒนำต้นแบบ
ทำงวิศวกรรมระดับประเทศ จำกสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และรำงวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กำรนำเสนอโครงงำนภำคบรรยำย โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิชำกำร
ห้องเรียนพเิ ศษวทิ ยำศำสตร์ ครง้ั ท่ี 9

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจดั การ
สถำนศกึ ษำดำเนนิ กำรบรหิ ำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรดำเนนิ กำรกำหนดเปำ้ หมำย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ โดยมีกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระยะกลำง 3 ปี (2563 – 2565) มีกำรประชุมเพ่ือ
วิเครำะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง ซงึ่ ในกำรประชุมเพ่ือกำหนดเป้ำหมำยได้มีตัวแทนผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกบั โรงเรยี นเป็น
ผสู้ ะท้อนผลกำรดำเนินงำนของโรงเรยี น ประกอบด้วย ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่ำ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนนักเรียน (อบน.วส.) โดยใช้ข้อมูลแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2563 แผนยุทธศำสตร์
สำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำ เขต 8 มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ มีกำรวิเครำะห์นโยบำยของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรจดั สรรงบประมำณ มกี ำรแตง่ ต้ัง
คณะกรรมกำรเพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดสรรงบประมำณและจัดทำแผนปฏิบัติกำร และขออนุมัติ
แผนปฏบิ ัติกำรประจำปงี บประมำณจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และได้ดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏบิ ัติกำร
ในแต่ละปี มกี ำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ (ผ1 –ผ9)
เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำ จำกกระบวนกำรดังกล่ำวทำให้โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกำญจนบุรี
มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ, แผนปฏิบัติกำร ที่ชัดเจนและทันสมัย มีระบบกำร
บริหำรท่ีชัดเจน โดยใช้หลักกำรกระจำยอำนำจเพ่ือลดข้ันตอนและเวลำในกำรปฏิบัติงำน มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ท่ีหลำกหลำย ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชน โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้ำโครงกำรโรงเรียน
ดนตรีไทย 100 เปอร์เซน็ ต์ ประจำปีงบประมำณ 2564 คุณครูได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ โดยได้รับรำงวัลต่ำงๆ โรงเรียนมีอำคำรเรียน, ห้องเรียน ,มีแหล่งเรียนรู้, มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เพียงพอและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรจัดบรรยำกำศและส่ิงแวดล้อมได้สะอำด ร่มร่ืนและสวยงำม ปลอดภัย

โรงเรียนวสิ ทุ ธรังษี จงั หวัดกาญจนบรุ ี
สานกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

นอกจำกนี้มี คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ รู้บทบำทหนำที่ของตน มีควำม
เข้มแขง็ พร้อมทจี่ ะใหค้ วำมรว่ มมือกบั สถำนศกึ ษำทุกกจิ กรรม สง่ เสรมิ และรว่ มมือร่วมใจพัฒนำสถำนศกึ ษำ

3. ด้านกระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเี่ น้นผเู้ รยี นเปน็ สาคัญ
สถำนศึกษำมคี รูครบชั้นและมีควำมร้คู วำมสำมำรถตรงกับวิชำท่ีสอน ผู้บรหิ ำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ได้อบรมศึกษำดูงำน เพื่อพัฒนำตนเองและนำควำมรู้มำพัฒนำผู้เรียนอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งนิเทศ ติดตำมผล
กำรปฏบิ ตั ิงำนของครู ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในดำ้ นเทคโนโลยี ปฏิบัติหนำ้ ที่ครบถ้วนในกำรจัดกจิ กรรมกำร
เรียนรู้ ท่ีผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษำ (STEM) และ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ด้วย ซ่ึงในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มกี ำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(Covid-19) โรงเรียนได้สง่ เสริม สนับสนุนให้ครูผูส้ อนเกดิ กำรเปลย่ี นแปลงและพฒั นำ โดยให้มีกำรจัดเรยี นกำร
สอนแบบแบ่งกลุ่มกำรเรียน กลุ่มท่ีเรียนรู้ในโรงเรียนและกลุ่มกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) ซึ่งมีกำรนำ
เทคโนโลยีและโปรแกรมต่ำงๆ เช่น โปรแกรม Google Classroom , Google Meet , Zoom , Line และ
Google form เข้ำมำมสี ่วนร่วมในกำรจัดกจิ กรรมกำรเรยี นรู้ โรงเรยี นจึงจัดทำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนโดยกำหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม และพร้อมใช้ โดยจัดหำ
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภำพใช้งำนได้ง่ำย ถูกต้อง และมีควำมปลอดภัย อีกท้ังมีกำรจัดทำและ
ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องกำรใช้ทุกฝ่ำย บุคลำกรทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็วเป็นปัจจุบัน และมีช่องทำงให้บริกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำร สำหรับประชำชน ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง ได้ที่ เว็ปไซต์โรงเรียน www.visut.ac.th แอพลิเคชัน (Application) Line และ Facebook
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกำญจนบุรี จำกกำรส่งเสริมและสนับสนุนดังกล่ำว ส่งผลให้ครูผู้สอนออกแบบ
กจิ กรรมให้ผู้เรียนไดฝ้ ึกทักษะ และจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนกำรสอน ซ่ึงผู้เรียนได้เรียนรู้ผำ่ นกระบวนกำรคิด
ด้วยกำรปฏิบัติจริง ด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เอำใจใส่ดูแลผู้เรียนทุกคนอย่ำงใกล้ชิด ส่งเสริม
ใหผ้ ้เู รียนไดแ้ สดงออกในควำมสำมำรถของแตล่ ะคนอยำ่ งเตม็ ศักยภำพ

จดุ ที่ควรพัฒนา

ลงชอ่ื
(นำยหงษ์ดี ศรเี สน)

ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนวสิ ทุ ธรังษี จังหวดั กำญจนบุรี

โรงเรียนวิสทุ ธรงั ษี จงั หวดั กาญจนบุรี
สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2563

บันทกึ การให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR) ประจาปกี ารศกึ ษา 2563

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้นื ฐานโรงเรยี นวิสทุ ธรังษี จงั หวดั กาญจนบุรี

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกำญจนบุรี มีมติเห็นชอบรำยงำนผล
กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีกำรศึกษำ 2563 ของ
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกำญจนบุรี ซ่ึงเกิดจำกควำมร่วมมือของคณะครู และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนวิสุทธรงั ษี จังหวัดกำญจนบุรี และเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่นักเรยี น และโรงเรียนเป็นอย่ำง
มำก คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกำญจนบุรี จึงขอขอบคุณคณะทำงำน
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ของโรงเรียนวิสุทธรังษี จงั หวดั กำญจนบรุ ี ทุกท่ำน

ลงชือ่
(นำยอุดม เหลอื งสด)

ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำข้นั พนื้ ฐำน
โรงเรียนวิสทุ ธรังษี จังหวัดกำญจนบรุ ี

โรงเรียนวิสทุ ธรงั ษี จังหวัดกาญจนบุรี หนา้ | ข
สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2563

คานา
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเปน็ กำรสรุปผลกำรจดั กำรศึกษำของสถำนศึกษำทสี่ ะท้อน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นผลสำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 3 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนคุณภำพของ
ผเู้ รยี น ซ่งึ เกี่ยวกับเรื่องผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน, มำตรฐำนด้ำน
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร, มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำ และระบุ
แนวทำงกำร พฒั นำสถำนศึกษำในอนำคต โดยมีวตั ถุประสงคเ์ พ่ือนนำเสนอรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบ
ปที ี่ผ่ำนมำให้ ต้นสงั กัดและสำธำรณชนไดร้ บั ทรำบ

งำนประกนั คณุ ภำพภำยใน
โรงเรยี นวิสุทธรงั ษี จังหวดั กำญจนบุรี

โรงเรยี นวสิ ทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี หนา้ | ค
สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

สารบญั หนา้
เรอ่ื ง

บทสรปุ สำหรบั ผ้บู ริหำร……………………………………………………………………………………………… ก
บันทึกกำรใหค้ วำมเหน็ ชอบรำยงำนผลกำรประเมินคณุ ภำพภำยในสถำนศึกษำ………………….. ข
คำนำ…………………………………………………………………………………………………………. …………….. ค
สำรบัญ……………………………………………………………………………………………………….. …………… ง
ส่วนท่ี 1 ขอ้ มูลพ้นื ฐำน……………………………………………………………………………………………. 1
สว่ นท่ี 2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในศึกษำ………………………………………………………….. 20
20
มำตรฐำนท่ี 1 คณุ ภำพของผู้เรยี น…………………………………………………..………. 32
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิ ำรและกำรจัดกำร…………………………………… 40
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่เี น้นผเู้ รยี นเป็นสำคัญ……… 46
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม……………………………………………………………… 48
สว่ นที่ 3 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำและควำมควำมตอ้ งกำรกำรชว่ ยเหลือ…………………….
ภำคผนวก………………………………………………………………………………………………………………….

โรงเรียนวิสทุ ธรงั ษี จังหวดั กาญจนบรุ ี หนา้ | ง
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

สว่ นท่ี 1

ขอ้ มลู พน้ื ฐานของสถานศึกษา

1.1 ขอ้ มลู ทว่ั ไป
โรงเรียนวสิ ุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี รหสั 1071020463
ทีต่ ั้ง 32 แขวง/ตาบล ท่าลอ้ เขต/อาเภอ ทา่ มว่ ง จังหวดั กาญจนบุรี
สงั กดั สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน โทรศัพท์ 0-3451-1773 โทรสาร 0-3451-2879
e-mail : [email protected] website: www.visut.ac.th ได้รบั อนุญาตจดั ต้งั เมื่อ พ.ศ. 2447
เปดิ สอนระดับช้ันมธั ยมศึกษาตอนตน้ ถึงระดับชั้น มธั ยมศึกษาตอนปลาย

1.2 แนวทางการจัดการศกึ ษา
ปรชั ญาการศกึ ษา การศึกษาเพอื่ พัฒนาชวี ิตและสงั คม
วสิ ยั ทศั น์ โรงเรยี นวิสุทธรังษี จงั หวัดกาญจนบรุ ี เปน็ สถานศึกษาท่มี ีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและสอดคล้อง

กบั ประชาคมอาเซียน โดยยึดหลกั การบริหารจัดการดว้ ยระบบคุณภาพ มุ่งเนน้ ให้นักเรยี นมี
คณุ ภาพด้านวชิ าการและคคู่ ุณธรรม
พันธกจิ พัฒนาหลกั สูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ดว้ ยระบบบรหิ ารจัดการคุณภาพใหผ้ ู้เรยี นมคี ุณภาพ
โดยพัฒนาผู้เรยี นให้เป็นบคุ คลที่มคี วามรู้คู่คุณธรรม มคี วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้นื ฐาน และนาไปสกู่ ารพัฒนาคุณภาพใหไ้ ด้ระดบั สากล
เอกลักษณ์ วชิ าการเป็นเลิศ เชดิ ชคู ุณธรรม
อัตลกั ษณ์ ใฝ่เรยี นรู้ เชิดชูสถาบัน ยึดม่ันความดี

สัญลักษณป์ ระจาโรงเรยี น

สัญลักษณ์ รูปคันกระสุน ด้านล่างมีแถบคร่ึงวงกลมจารึกช่ือโรงเรียน
ความหมาย มุ่งตรงไปข้างหนา้ สู่เปา้ หมาย
คตธิ รรม สุขา สงฺฆสสฺ สามคคฺ ี
คติพจน์ ความพร้อมเพรยี งของหมู่คณะทาให้เกดิ สุข
คาขวัญ สามัคคี มวี ินัย ตงั้ ใจเรยี น เพียรทาดี
สปี ระจาโรงเรียน ฟ้า-เหลอื ง
อักษรย่อ ว.ส.

โรงเรยี นวิสทุ ธรังษี จงั หวดั กาญจนบรุ ี หน้า | 1
สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา 2563

เกยี รติยศโรงเรียนวสิ ทุ ธรงั ษี จังหวัดกาญจนบรุ ี ปีการศึกษา 2563
(ดา้ นสถานศกึ ษา/ผู้บรหิ าร/ครแู ละบุคลากร)

ประเภท เกยี รตปิ ระวตั /ิ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่เี กย่ี วขอ้ ง
ด้านสถานศกึ ษา
ไดร้ บั คดั เลอื กเข้าโครงการโรงเรยี นดนตรไี ทย กรมสง่ เสรมิ วฒั นธรรม
ดา้ นผู้บรหิ าร 100 เปอร์เซ็นต์ ประจาปงี บประมาณ 2564 กระทรวงวัฒนธรรม

นางสาวณฐั กาญจน์ สุภาพงษ์ รางวัลบัณณาสสมโภชหรือโครงการส่งเสริม สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
กิจกรรมทางวทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขั้นพืน้ ฐาน
ด้านครู/บคุ ลากร ดีเด่น ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2563

ว่าทร่ี อ้ ยโทธีรพล จิณแพทย์ รางวลั ครดู ไี มม่ ีอบายมขุ สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษา
ขั้นพน้ื ฐานรว่ มกบั สานักงาน
นางสาวธญั ญารตั น์ โพธท์ิ อง เครอื ข่ายองคก์ รงดเหลา้

นายรัฐวุฒิ ชนิ วงษเ์ กตุ ครผู ฝู้ ึกสอนนักเรยี น ได้รบั รางวัลชนะเลศิ สาขา สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ ละ
นายสิทธชิ ัย ชะบา สรา้ งสงั คมแหง่ อนาคต โครงการประกวดทกั ษะ เทคโนโลยีแหง่ ชาติ (สวทช.)
นางวรรณี แก้วอุปการ การพัฒนาต้นแบบทางวศิ วกรรมระดบั ประเทศ ร่วมกับ บรษิ ัท เอ็กซว์ ายแซต
ตอน ประลองความคิด ประดิษฐน์ วัตกรรมเพือ่ พรนิ้ ติ้ง(ประเทศไทย)จากดั
นางสาวอภริ ดา ทัน่ เส้ง ชมุ ชน
นายณัฐพล กาเนดิ รตั น์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
รางวลั ที่ 1 โครงการจดั กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชงิ ขั้นพื้นฐาน
นางสาวอจนิ ไตย พวงทอง รกุ Active learning ครทู ่มี ีการปฏบิ ตั เิ ปน็
เลิศระดบั เย่ียม สานักงานลกู เสือแหง่ ชาติ
องค์กรกลุ่มนาวถิ ไี ทยสสู่ ากล ฯ
รางวลั ผู้บงั คบั บญั ชาลูกเสอื ดเี ด่น
มหาวิทยาลยั มหดิ ล
โล่ประกาศเกยี รตคิ ณุ รางวลั สวุ รรณหงสท์ องคา วทิ ยาเขตกาญจนบุรี
สาขา อนรุ ักษ์สืบสานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวฒั นธรรม มลู นิธคิ รดู ีของแผน่ ดนิ

– ครูท่ปี รกึ ษาโครงงาน รางวัล Good การนาเสนอ องค์การบริหารสว่ นจังหวัด
โครงงานภาคโปสเตอร์ กาญจนบุรี
– ครทู ีป่ รึกษาโครงงาน รางวลั เหรยี ญทองแดง
การนาเสนอโครงงานภาคบรรยาย องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั
กาญจนบรุ ี
รางวัลครดู ีของแผน่ ดินข้นั พ้นื ฐาน โครงการ
เครอื ข่ายครดู ีของแผ่นดนิ เจรญิ ตามเบอื้ งพระยคุ ล
บาท

ครผู ฝู้ กึ สอนนักเรียน ไดร้ ับรางวัลเหรยี ญทอง
ชนะเลศิ กจิ กรรมพดู สนุ ทรพจนภ์ าษาองั กฤษ
ระดับชนั้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม
การแขง่ ขนั ทักษะภาษาองั กฤษ จังหวัดกาญจนบรุ ี

ครผู ฝู้ ึกสอนนกั เรียน ได้รบั รางวลั รองชนะเลศิ
อันดับ 1 กิจกรรมละครสัน้ ภาษาอังกฤษ (Skit)
ระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 ในงานมหกรรมทักษะ

โรงเรยี นวิสุทธรังษี จงั หวดั กาญจนบุรี หน้า | 2
สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2563

นางดาราณี ถือความสตั ย์ วิชาการภาษาองั กฤษ จังหวัดกาญจนบรุ ี สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษา
นางสาวอรอนงค์ โอษคลงั รางวัลครผู ูส้ อนดีเดน่ มธั ยมศึกษา เขต 8
นายไกรสิภณณ์ พงษ์วทิ ยภานุ
นางสาวพชั รี สรวยลา้ หนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วข้อง
นายชัยประสทิ ธ์ิ ชวิ ปรชี า
นางสาวปาจรินทร์ หนเู จรญิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
ประเภท เกยี รตปิ ระวตั /ิ รางวัลทไ่ี ดร้ บั
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ด้านคร/ู บคุ ลากร รางวลั ครผู ู้สอนดเี ด่น มัธยมศึกษา เขต 8

นางสาวกาญจนา เอ็นทู้ รางวลั พนักงานราชการและครอู ตั ราจ้างดีเดน่ สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษา
นายปณั ณทตั เยน็ นะสา รางวลั ลูกจา้ งประจาดเี ด่น มัธยมศึกษา เขต 8
นายนเรศ คนรา รางวัลเจ้าหน้าท่ีธรุ การดเี ดน่
นายประภาส สาระศาลิน สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษา
นายวัชระ ศรีฐาน มธั ยมศึกษา เขต 8
นางสาวอจินไตย พวงทอง
นายอภิสิทธิ์ พรมดี สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
นางสาวกมลชนก บุญมี ขัน้ พ้นื ฐานร่วมกบั สานักงาน
นายคงศกั ด์ิ โฉมยงค์ เครือขา่ ยองค์กรงดเหล้า
นางสาวสุนสิ า แซ่เอง
นายธีรพงศ์ จติ เจริญ หนา้ | 3
นายสพุ ัฒน์ กนกพจนานนท์
นายนนทวรรธน์ เจรญิ บุตรานนท์
นายภัทราวุฒิ อะโน

นางสาวชนกานต์ พลอยเพช็ ร
ว่าท่ีรอ้ ยตรีหญิงอภัสตรา พันธเ์ ปรม

นายโสภณ งามขา
นายนคร สาฤทธ์ิ

นางสาวอุทุมพร โคกแก้ว

นางสาวทศั นยี ์ นลิ ผง้ึ รางวลั ครดู ไี ม่มอี บายมขุ
นางอาพันธ์ หอมสวุ รรณ
นางสาวกติ พิ ร พลศร
นางสาวโสภญิ ไชยแกว้
นางสาวนรศิ รา อ่วมอ่อง
นางสาวปาจรนิ ทร์ หนเู จรญิ
นายชัยประสิทธ์ิ ชวิ ปรีชา
นางสาวปรยี ดา ฉิมเมือง
นางสาวอาภาภัทร รตั นโอภา
นางสดุ ใจ พละศกั ด์ิ
นางสาวสายชล เรยี งสนั เทียะ
นางสาวพมิ พช์ นก ปทมุ ธนรกั ษ์
นางสาววิลาวรรณ สุวนั ประเสริฐ

โรงเรียนวสิ ุทธรังษี จังหวดั กาญจนบรุ ี
สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

นางจีรภทั ร พาภริ มย์
นางสาวอภริ ดา ทัน่ เสง้
นางสาวภทั ทริ า ศภุ มาศ
นายเชาวลติ ชัยศักดิส์ กลุ
นายสทุ ศั น์ ไคลมี
นางจินตนา หนูอนิ ทร์
นางลกั ขณา รัตนพิทยาภรณ์

ประเภท เกยี รตปิ ระวัต/ิ รางวัลทไี่ ด้รับ หนว่ ยงานท่ีเกีย่ วข้อง

ดา้ นครู/บคุ ลากร รางวัลครดู ไี ม่มอี บายมขุ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษา
ข้นั พนื้ ฐานรว่ มกับสานกั งาน
นางก่งิ กาญจน์ อยเู่ พช็ ร์ เครอื ข่ายองค์กรงดเหล้า

นางสาวธัญญารตั น์ โพธ์ิทอง หนา้ | 4

นายวิรยิ ะ กติ กิ ุล

นางสาวสุรรี ัตน์ กองนมิ ิตร

นางสาวสาริวรรณ มิสกรมิ

นางสาวพัชรี สรวยลา้

นางสาวกมลชนก มงั เขตแขวง

นายศวิ ชั ภรู่ ะหงษ์

นายเฉลมิ ชยั กาญจนคเชนทร์

นางสาวอารสิ า คลา้ ยขา

นายรภทั กร สขุ ชว่ ย

นางสาวกญั ญาณัฐ เขียวบา้ นยาง

นางสาวอรอุมา พนั ธ์คงอดิศักดิ์

นางสาวจริ าพร แสนวนั ดี

นายทรงชยั แซย่ ่าง

นางปวีณา เกษมโสตร

นางคมคาย ปวตุ ตานนท์

นายรัฐวุฒิ ชินวงษเ์ กตุ

นายสุขุม ดอกเขม็

นางสาววชั รี ทรพั ย์พมุ่

นางสาวปรารถนา ดาวเจรญิ พร

นางสาวจริ ัตติกาล ถ่ินกาญจนว์ ฒั นา

นายประภาส สาระศาลิน

นางสาวชุตมิ า จนั ทรป์ ระเสรฐิ

นางสาวลาวลั ย์ นอ้ ยอยู่

นางยพุ ดี ทพิ ย์บารงุ

นายธวัช พวงแกว้

นายปรีดา แจม่ ศรี

นางสาวอรปภา ม่วงมัน

นายนิติธร ตน้ โพธิ์

นางสาวศุภสิ รารตั น์ บวั สวสั ดิ์

นางภญิ ญาพัชญ์ แบง่ เพชร

นายวรวรรธน์ แสงมาลา

โรงเรยี นวิสทุ ธรังษี จังหวดั กาญจนบุรี
สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2563

นางสาวพรประภสั สร์ ไมตรีเวช เกียรตปิ ระวตั ิ/รางวลั ท่ไี ด้รบั หนว่ ยงานท่ีเก่ียวข้อง
นางสาวกาญจนา เอ็นทู้
นางสาววารินทร์ วนั ทอง รางวัลครดู ไี ม่มอี บายมขุ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษา
นายสิทธิชยั ชะบา ขนั้ พนื้ ฐานรว่ มกับสานักงาน
นายศักรินทร์ พดั นาค เครือขา่ ยองค์กรงดเหล้า
นายธนวิชญ์ มลี อ้ ม
นายพรหมมาตร์ ศรีนลิ

ประเภท
ด้านคร/ู บคุ ลากร

นางสาวพรทิพย์ ทองมาก
นางสาวนัดดา ทาจะดี
นายสรุ วัจน์ สุคนธมณี
นางสาวประภาพร ทองคา
นายพชิ ิต นามลู เพ็ง
นายวัชระ ศรฐี าน
นางสาวพชั รี ศรนี ิล
นายชฎิล อนิ ทรร์ กั ษ์
นางนติ ยา สังข์มา
นางสาวปทิตตา บุญวาสนาลขิ ิต
นางสาวจรุ ีพร แก้วณะศรี
นางธญั ญาภรณ์ แก้วตาล

โรงเรยี นวิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบรุ ี หน้า | 5
สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา 2563

เกยี รตยิ ศโรงเรยี นวิสุทธรงั ษี จงั หวดั กาญจนบุรี ปีการศกึ ษา 2563
(ดา้ นผเู้ รียน)

ประเภท เกยี รติประวตั /ิ รางวลั ทไี่ ด้รับ หนว่ ยงานทเ่ี ก่ียวขอ้ ง
ดา้ นผ้เู รียน
เข้ารว่ มการแขง่ ขันกจิ กรรมท่องบทอาขยาน กระทรวงวฒั นธรรม
นางสาวกณั ทมิ า วเิ ศษสิงห์ เช่ยี วชาญภาษาไทย จับใจวรรคทองของสนุ ทรภู่
นางสาวกนกวรรณ วเิ ศษสงิ ห์ ตามโครงการเนอ่ื งในวนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ บริษทั ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จากัด
เดก็ หญิงลกั ษกิ า คนั วัฒนเสรี
รางวลั อนั ดบั 2 ของประเทศ ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษา บริษทั ทอ็ ปเทสท์ เซน็ เตอร์ จากดั
เด็กหญิงวริศรา กาญจนสมศกั ดิ์ ปที ี่ 3 โครงการทดสอบแขง่ ขันวัดความสามารถทาง
วชิ าการ ภาษาไทย ครั้งท่ี 18 บรษิ ทั ทอ็ ปเทสท์ เซน็ เตอร์ จากัด
เดก็ หญงิ ณัฐณิชาช์ แกว้ บัวเงิน
รางวลั อนั ดบั 1 ของภาคกลาง ระดบั ช้ันมัธยมศึกษา บริษัทท็อปเทสท์ เซน็ เตอร์ จากัด
เดก็ หญงิ ปญุ ญิศา บัวทอง ปที ี่ 3 โครงการทดสอบแขง่ ขนั วดั ความสามารถทาง
วิชาการ ภาษาไทย คร้งั ที่ 18 บรษิ ัททอ็ ปเทสท์ เซ็นเตอร์ จากดั
เด็กชายชนญั ชยั ชาพาลี
รางวัลอันดบั 1 ของภาคกลาง ระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษา บรษิ ทั ท็อปเทสท์ เซน็ เตอร์ จากดั
เด็กหญงิ สุพัชรี อนิ ทรา ปที ่ี 2 โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทาง
วชิ าการ ภาษาไทย ครงั้ ที่ 18 คณะอกั ษรศาสตร์
นางสาวอุษาคเนย์ ม่วงแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวอัญชิษฐา อายยุ งค์ รางวลั อันดับ 1 ของจังหวดั กาญจนบรุ ี ระดบั ช้ัน
นางสาวกณั ทิมา วเิ ศษสิงห์ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 โครงการทดสอบแข่งขนั วัด คณะอกั ษรศาสตร์
ความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย ครงั้ ท่ี 18 จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นางสาวณภัทร พรส่ี สานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละ
นางสาวชนสิ รา ป่นิ สุวรรณ รางวลั อันดบั 1 ของจงั หวดั กาญจนบรุ ี ระดบั ชน้ั เทคโนโลยแี ห่งชาติ (สวทช.)
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ผอ่ งใส มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 โครงการทดสอบแข่งขันวดั รว่ มกับ บริษัท เอ็กซว์ ายแซต
นายโมกขเ์ มธา มจี นั ทร์ ความสามารถทางวชิ าการ ภาษาไทย ครั้งท่ี 18 พรน้ิ ตง้ิ (ประเทศไทย) จากัด
นายอรรถพล เพ่มิ นาม โครงการห้องเรียนพิเศษ
นางสาววภิ าพร ศรที วี รางวลั อันดบั 1 ของจงั หวัดกาญจนบุรี ระดบั ช้ัน วิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 โครงการทดสอบแข่งขันวัด เทคโนโลยีและสง่ิ แวดลอ้ ม
ความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย คร้งั ที่ 18 กลมุ่ เครือขา่ ยภาคกลางตอนล่าง
รว่ มกับมหาวทิ ยาลัยมหดิ ล
รางวลั เขา้ ร่วมแข่งขันการตอบปญั หาวิชาการ
ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย งานวันกรมสมเดจ็
พระปรมานชุ ติ ชิโนรส ประจาปี พ.ศ. 2563

รางวัลเขา้ รว่ มการประกวดอา่ นออกเสยี ง
ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาตอนปลาย งานวนั กรมสมเดจ็
พระปรมานชุ ิตชิโนรส ประจาปี พ.ศ. 2563

รางวัลชนะเลศิ สาขาสร้างสังคมแห่งอนาคต
โครงการประกวดทักษะการพฒั นาตน้ แบบทาง
วศิ วกรรมระดบั ประเทศ ตอน ประลองความคดิ
ประดิษฐ์นวัตกรรมเพอื่ ชมุ ชน

รางวลั เหรยี ญทอง รองชนะเลศิ อันดบั 1
การนาเสนอโครงงานภาคบรรยาย เน่อื งในงาน
โครงการแลกเปลยี่ นเรยี นรดู้ ้านวชิ าการหอ้ งเรยี น
พิเศษวทิ ยาศาสตร์ คร้ังท่ี 9

โรงเรยี นวสิ ุทธรังษี จังหวดั กาญจนบุรี หนา้ | 6
สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษามัธยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2563

ประเภท เกียรตปิ ระวตั ิ/รางวลั ทีไ่ ดร้ ับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านผู้เรียน
ผา่ นการคดั เลือกเขา้ คา่ ยอบรมโอลมิ ปกิ วชิ าการ ศนู ยโ์ อลมิ ปิกวิชาการ สอวน.
นายธนะพฒั น์ พงศ์พฒั นรฐั สอวน. คา่ ย 1 มหาวิทยาลยั ศิลปากร
นายพศิ ษิ ฐ์ บ่อวารี
นางสาวสุชญา ตัณทวิวฒั น์ เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดแข่งขันส่งิ ประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวธฤษวรรณ เวชวงศ์ สมองกลอจั ฉรยิ ะพฒั นาพลงั งานทางเลือก ระดบั มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั จันทรเกษม
นางสาววรรณวลี นพรัตน์ มธั ยมศกึ ษา ครง้ั ที่ 9
นางสาวฐติ ารยี ์ วไิ ลวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวจิดาภา โอภากลุ วงษ์ เขา้ รว่ มการแข่งขัน การประกวดแข่งขันสงิ่ ประดษิ ฐ์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั จนั ทรเกษม
นางสาวกมลรตั น์ ทองดเี ลิศ สมองกลอัจฉรยิ ะพฒั นาพลังงานทางเลอื ก ระดบั
เดก็ ชายสริ วชิ ญ์ เชีย่ วชาญ มธั ยมศกึ ษา ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์
เดก็ ชายรณกร โชคบญุ ประสงค์ วทิ ยาเขตกาแพงแสน
เด็กชายภรู ณิ ฐั สอนเพยี รางวัลพเิ ศษ (ใจเกนิ ร้อยคะแนนเกนิ ครึง่ ) การ
นายธนะพัฒน์ พงศพ์ ัฒนรัฐ แขง่ ขันเขียนโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ ประจาปี 2563 จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
นายพิศษิ ฐ์ บ่อวารี ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย งานเกษตรกาแพงแสน

See also  #ทางหลวงหน้าซีด เมื่อเจอลุงเกรียงไกร “ซิบหายแล่วว\" | กฎหมาย การ ดัดแปลง สภาพ รถ

นางสาววรกมล หนขู าว ผา่ นการคดั เลือกเข้ารว่ มโครงการ Envi Mission
นางสาวพิชญธดิ า ยุบลบณั ฑติ กลุ ภารกิจรักษส์ งิ่ แวดลอ้ ม ตอน Waste a moment
นางสาวบุญยนุช ทบั ทิม เปิดประเดน็ เรื่องขยะ
นายเดชาวัต จนั ทรนคร
นายนฤดล ไชยวงษ์ ตัวแทนระดับภาคกลางและตะวนั ออก การประกวด มลู นิธิ TO BE NUMBER ONE
นายรัชชานนท์ สนธิวงค์ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
นายพทุ ธเิ มธ เกียรติอมรเวช (TO BE NUMBER ONE IDOL) รนุ่ ท่ี 11 องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวัด
กาญจนบุรี รว่ มกบั สานกั งาน
นายนพดล แสงไทยเจริญลาภ รางวัลเหรียญทองชนะเลศิ การประกวดรอ้ งเพลง ศกึ ษาธกิ ารจังหวดั กาญจนบุรี
สากล (Singing Contest) ชาย ระดบั ชนั้ ม.1-ม.6
นางสาววรรณวลี นพรตั น์ งานแข่งขันทักษะทางวชิ าการ ภาษาอังกฤษ จังหวัด องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั
กาญจนบรุ ี ครัง้ ที่ 3 กาญจนบรุ ี ร่วมกับสานักงาน
เด็กหญิงลกั ษิกา ตันวฒั นเสรี ศึกษาธกิ ารจงั หวัดกาญจนบุรี
เดก็ หญงิ ปณุ ยวรี ์ ศิรนิ ันท์ รางวลั เหรยี ญทองชนะเลศิ กจิ กรรมพดู สุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัด
นางสาวกชกร กสกิ รรม ม.4-ม.6 งานแขง่ ขันทักษะทางวชิ าการภาษาองั กฤษ กาญจนบุรี รว่ มกับสานักงาน
นางสาวบษุ ยา ยนิ ดที รัพย์ จงั หวัดกาญจนบรุ ี ครงั้ ท่ี 3 ศึกษาธกิ ารจงั หวัดกาญจนบุรี

รางวัลเหรยี ญทองชนะเลศิ กิจกรรม มคั คเุ ทศก์นอ้ ย องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวัด
(Youth Guide) ระดบั ช้ัน ม.1- ม.3 งานแขง่ ขัน กาญจนบรุ ี ร่วมกับสานักงาน
ทักษะทางวชิ าการ ภาษาองั กฤษ จังหวัดกาญจนบรุ ี ศกึ ษาธกิ ารจังหวดั กาญจนบรุ ี
คร้ังท่ี 3

รางวัลเหรียญทองชนะเลศิ กิจกรรมมคั คุเทศกน์ อ้ ย
(Youth Guide) ระดับชน้ั ม.4-ม.6 งานแขง่ ขัน
ทักษะทางวิชาการ ภาษาองั กฤษ จังหวัดกาญจนบรุ ี
ครงั้ ท่ี 3

โรงเรยี นวสิ ทุ ธรงั ษี จงั หวดั กาญจนบรุ ี หนา้ | 7
สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2563

ประเภท เกยี รติประวัติ/รางวลั ท่ีไดร้ บั หนว่ ยงานทเ่ี กีย่ วข้อง
ดา้ นผูเ้ รยี น
รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ 1 กิจกรรมละครส้นั องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั
เด็กชายจารวุ ทิ ย์ คามูล ภาษาองั กฤษ (Skit) ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานแขง่ ขนั กาญจนบุรี รว่ มกบั สานกั งาน
เด็กชายธนายุ แกน่ ยงค์ ทักษะทางวชิ าการ ภาษาองั กฤษ จังหวดั กาญจนบรุ ี ศกึ ษาธิการจงั หวัดกาญจนบรุ ี
เดก็ หญงิ อญั ชลกี ร ธรรมชยั ชูศกั ดิ์ ครง้ั ท่ี 3
เด็กหญงิ ญาดา มหาเสมาชยั
เดก็ หญงิ ธัญชนก เอี่ยมนวม รางวลั รองชนะเลิศ อันดบั 1 การแข่งขนั เล่านทิ าน องคก์ ารบริหาร
นางสาวทิพย์สุดา สายไหม ภาษาอังกฤษ (Story telling) ระดับช้นั ม.4-ม.6 สว่ นจงั หวดั กาญจนบรุ ี
งานแขง่ ขันทกั ษะทางวชิ าการ ภาษาองั กฤษ จงั หวัด
นางสาวกวิสรา พัฒนมงคลเชฐ กาญจนบรุ ี คร้งั ที่ 3 องคก์ ารบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวชนานนั ท์ เจรญิ พรไพโรจน์ กาญจนบรุ ี รว่ มกับสานกั งาน
รางวัลเหรยี ญทอง รองชนะเลศิ อันดบั 2 กิจกรรม ศกึ ษาธิการจงั หวดั กาญจนบรุ ี
เดก็ หญงิ ธัญวลยั รวบรวม ตอ่ คาศัพทภ์ าษาองั กฤษ (Crossword) ระดบั ชัน้
ม.4-ม.6 งานแขง่ ขนั ทกั ษะทางวชิ าการ องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั
เดก็ ชายพชร หนูผาสุก ภาษาอังกฤษ จังหวดั กาญจนบรุ ี ครงั้ ท่ี 3 กาญจนบรุ ี รว่ มกบั สานักงาน
เดก็ ชายรชั พล จฑุ าทพิ ย์ ศึกษาธกิ ารจังหวดั กาญจนบุรี
รางวัลเหรยี ญเงิน กิจกรรมพดู สุนทรพจน์
นายเสฏฐวุฒิ ม่วงงาม ภาษาองั กฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัด
นางสาวนรี นุช ครุธวงษ์ ม.1-ม.3 งานแข่งขนั ทกั ษะทางวิชาการ กาญจนบรุ ี ร่วมกับสานักงาน
ภาษาองั กฤษ จงั หวดั กาญจนบรุ ี คร้งั ท่ี 3 ศกึ ษาธิการจงั หวดั กาญจนบรุ ี
เด็กหญงิ พมิ พ์มาดา ศรเี อยี่ มกลุ ธร
รางวัลระดบั เหรียญเงนิ กิจกรรมตอ่ คาศัพท์ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษา
ภาษาองั กฤษ (Crossword) ระดบั ชัน้ ม.1- ม.3 ข้ันพ้ืนฐาน
งานแข่งขันทักษะวชิ าการ ภาษาองั กฤษ จงั หวดั
กาญจนบุรี ครง้ั ที่ 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพนื้ ฐาน
รางวัลเหรยี ญทอง รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 กิจกรรม
การแข่งขนั ประกวดคลปิ วดิ โี อพูดสนุ ทรพจน์ ภาษา
เมียนมา หวั ข้อ “รวี วิ สินคา้ OTOP” ระดับ
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

รางวลั ชมเชย ระดบั เหรียญทอง การแขง่ ขนั
ประกวดคลิปวดิ โี อพูดสนุ ทรพจน์ ภาษาเมยี นมา
หัวข้อ “ความสุขของฉนั ” ระดบั มธั ยมศึกษาตอนต้น

โรงเรยี นวิสทุ ธรงั ษี จังหวดั กาญจนบุรี หน้า | 8
สานักงานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษามธั ยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2563

1.3 ข้อมูลบุคลากร

จานวนบคุ ลากรจาแนกตามประเภท เพศ และระดับการศึกษา (ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 31 มีนาคม 2564)

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน)

ประเภทบคุ ลากร ชาย หญิง รวม ตา่ กว่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
ผอู้ านวยการ ป.ตรี
1
1- 1 – – 1 – 4
197
รองผู้อานวยการ -4 4 – – 4 – 7
49
ครปู ระจาการ 71 126 197 – 113 83 1 1
3
ครู (พนักงานราชการ) 52 7 – 6 1 – 21
283
ครอู ตั ราจา้ ง / จนท.สานกั งาน 15 34 49 2 40 6 1
100.00
พนักงานขบั รถ (พนกั งานราชการ) 1 – 1 1 – – –

ลกู จา้ งประจา 3- 3 3 – – –

ลูกจ้างช่ัวคราว 9 12 21 20 1 – –

รวม 105 178 283 26 160 95 2

รอ้ ยละ 37.10 62.90 100.00 9.19 56.54 33.57 0.71

แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละของบคุ ลากรจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษาสงู สุด

1%
9%

34%

56%

ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

โรงเรยี นวสิ ทุ ธรงั ษี จงั หวดั กาญจนบรุ ี หนา้ | 9
สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2563

1.4 ขอ้ มลู นักเรยี น
1) จานวนนกั เรียนจาแนกตามระดับชั้นเรยี น เพศ (ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2563)

จานวนนกั เรียน ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2563

ระดบั ชน้ั เพศ รวม(คน)
ชาย หญงิ
663
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 376 287 720
670
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 414 306 2,053
670
ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 3 400 270 708
627
รวม 1,190 863 2,005
4,058
ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 4 438 232

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5 431 277

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 356 271

รวม 1,225 780

รวมท้ังส้ิน 2,415 1,643

แผนภมู ิแสดงจานวนนักเรยี นชาย และหญิงในแต่ละระดบั ชน้ั
ภาคเรียนที่ 1 / 2563

500 414 400 438 431 356
450 306 270 232 277 271
400 376
350 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
300 287
250
200
150
100

50
0

ม.1

ชาย หญิง

โรงเรยี นวิสุทธรังษี จังหวดั กาญจนบรุ ี หน้า |10
สานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

จานวนนกั เรียนจาแนกตามระดบั ชัน้ เรียน เพศ (ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 9 ธันวาคม 2563)

จานวนนกั เรยี น ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2563

ระดับชนั้ เพศ รวม(คน)
ชาย หญงิ

ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 1 375 288 663

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 415 306 721

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 391 269 660

รวม 1,181 863 2,044

ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 4 435 228 663

ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 5 424 274 698

ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 6 335 269 624

รวม 1,194 771 1,985

รวมทั้งสิ้น 2,375 1,634 4,029

แผนภมู ิแสดงจานวนนกั เรยี นชาย และหญงิ ในแต่ละระดับชน้ั
ภาคเรียนท่ี 2 / 2563

500

450 415 435 424

400 375 391

350 306 335
269
300 288 269 274
ม.6
250 228

200

150

100

50

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5

ชาย หญงิ

โรงเรียนวิสทุ ธรังษี จงั หวดั กาญจนบรุ ี หนา้ |11
สานักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2563

2) จานวนนักเรียนลกั ษณะพิเศษ จาแนกตามคุณลักษณะ (ข้อมลู ณ วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2563)

ระดับชัน้ คณุ ลักษณะ
พิการ ด้อยโอกาส
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 2 – 179
ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 – 164
– 136
รวม 0 479
ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 4 —
ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 5 —
ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6 —
00
รวม
รวมทง้ั สน้ิ 0 479

แผนภูมแิ สดงจานวนนักเรยี นดอ้ ยโอกาสในแตล่ ะระดับช้นั

200 164
179

180

160
136

140

120

100

80

60

40

20
000

0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

โรงเรียนวิสทุ ธรงั ษี จังหวดั กาญจนบรุ ี หนา้ |12
สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

3) จานวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันเรียนท่ีผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
การเขยี น การคดิ คานวณ คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ทักษะตามหลักสตู ร และมสี ุขภาพตามเกณฑ์

สรุปผลการอ่าน คดิ วเิ คราะห์ ของนกั เรยี น ปีการศกึ ษา 2563

ระดับชัน้ ระดับ 3 รอ้ ยละ ระดับ 1
93.34 ระดับ 2 0.62
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 93.29 6.04 0.47
ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 94.20 6.24 0.44
ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 5.36
93.61 0.51
มัธยมศกึ ษาตอนตน้ 5.88
ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4 85.46 1.49
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 13.05
ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 4 87.56 1.10
11.34
มัธยมศึกษาตอนปลาย 87.58 1.49
เฉลีย่ 10.93
86.87 1.36
90.24 11.77 0.93
8.83

แผนภมู ิแสดงผลการอา่ น คดิ วิเคราะห์ ของนักเรียน ระดับ 3
ระดบั 2
100.00 93.34 93.29 94.20 ระดับ 1
90.00 85.46 87.56 87.58
80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00
10.00 6.04 6.24 5.36 13.05 11.34 10.93
0.00 0.62 0.47 0.44 1.49 1.10 1.49

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

โรงเรยี นวิสทุ ธรังษี จังหวดั กาญจนบุรี หน้า |13
สานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา 2563

สรปุ คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับช้นั ระดับ 3 รอ้ ยละ ระดบั 1
97.82 ระดับ 2 0.15
ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 1 97.39 2.03 0.23
ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 97.47 2.39 0.05
ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 2.48
97.56 0.14
มัธยมศึกษาตอนตน้ 2.30
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 94.45 0.94
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 4.61
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 93.85 0.79
5.36
มัธยมศึกษาตอนปลาย 96.24 0.77
เฉล่ยี 2.99
94.85 0.83
96.20 4.32 0.49
3.31

120.00 แผนภมู ิแสดงคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงคข์ องนกั เรียน
100.00 97.82
80.00 97.39 97.47 94.45 93.85 96.24

60.00 ระดบั 3
ระดบั 2
40.00 ระดับ 1

20.00

0.00 2.030.15 2.390.23 2.480.05 4.610.94 5.36 2.99
0.79 0.77

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

โรงเรยี นวิสทุ ธรงั ษี จังหวัดกาญจนบุรี หน้า |14
สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2563

1.4 ข้อมูลอาคารสถานท่ี (ข้อมลู ณ วนั ที่ 31 มีนาคม 2564)

ขอ้ มลู อาคารสถานที่ ประกอบดว้ ย จานวนอาคาร จานวนห้องประกอบ
อาคารเรียน จานวน 7 หลงั ประกอบดว้ ย
– อาคารเรยี น 1 จานวน 1 หลงั
– อาคารเรียน 2 จานวน 1 หลัง
– อาคารเรยี น 3 จานวน 1 หลัง
– อาคารเรียน 4 จานวน 1 หลัง
– อาคารเรียน 5 จานวน 1 หลงั
– อาคารเรียน 6 จานวน 1 หลงั
– อาคารเรียน 100 ปี จานวน 1 หลงั

อาคารประกอบ จานวน 9 หลัง ประกอบดว้ ย
– โรงฝึกงาน จานวน 4 หลัง
– ศนู ย์กฬี า จานวน 1 หลงั
– หอประชุม จานวน 2 หลงั
– หอ้ งนา้ นักเรียน จานวน 79 หอ้ ง
– โรงอาหาร จานวน 2 หลงั
– สนามฟุตบอล จานวน 1 สนาม
– สนามบาสเกตบอล จานวน 2 สนาม

โรงเรยี นวิสทุ ธรงั ษี จงั หวัดกาญจนบุรี หน้า |15
สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

1.5 ข้อมูลงบประมาณ

ตารางแสดงประมาณการรายรับ ปกี ารศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ( 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 63)

ปีการศกึ ษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

รายการ จานวนนกั เรียน จานวนเงนิ (บาท)
(คน)

1. เงินงบประมาณตามนโยบายเรยี นฟรี 15 ปีอย่างมคี ุณภาพ

1.1 ค่าจัดการเรยี นการสอน (รายหวั )

1.1.1 ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ 1,750 บาท/คน/ภาคเรียน 2,005 3,508,750.00

1.1.2 ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,900 บาท/คน/ภาคเรียน 2,031 3,858,900.00

รวม 7,367,650.00

1.2 อปุ กรณ์การเรียน

1.2.1 ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ 210 บาท/คน/ภาคเรยี น 2,005 421,050.00

1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/คน/ภาคเรียน 2,031 467,130.00

รวม 888,180.00

1.3 กิจกรรมพฒั นาผูเ้ รยี น

1.3.1 ระดบั มธั ยมศึกษาตอนต้น 440 บาท/คน/ภาคเรยี น 2,005 882,200.00

1.3.2 ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย 475 บาท/คน/ภาคเรียน 2,031 964,725.00

รวม 1,846,925.00

1.4 คา่ เครื่องแบบ

1.4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ภาคเรียน 2,005 902,250.00

1.4.2 ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ภาคเรียน 2,031 1,015,500.00

รวม 1,917,750.00

1.5 ค่าหนังสือ

1.3.1 ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น 2,005 1,735,095.00

1.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,031 2,505,016.00

รวม 4,240,111.00

รวมเงินงบประมาณ 16,260,616.00

2. เงินนอกงบประมาณ

2.1 เงนิ สนับสนนุ จาก อปท.

2.2 เงินบารงุ การศึกษา 20,753,190.00

2.3 เงินรายได้สถานศึกษา(อน่ื ๆ) 280,000.00

2.4 เงนิ บริจาค –

รวมเงินนอกงบประมาณ 21,033,190.00

รวมทั้งส้นิ 37,293,806.00

โรงเรยี นวสิ ุทธรงั ษี จงั หวัดกาญจนบรุ ี หนา้ |16
สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา 2563

ตารางแสดงประมาณการรายรบั ปกี ารศึกษา 2563 ภาคเรยี นที่ 2 (1 ต.ค.63 – 30 เม.ย. 64)

ปีการศกึ ษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

รายการ จานวนนกั เรียน จานวนเงิน (บาท)
(คน)

1. เงนิ งบประมาณตามนโยบายเรยี นฟรี 15 ปอี ย่างมีคุณภาพ

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

1.1.1 ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ 1,750 บาท/คน/ภาคเรียน 2,005 3,508,750.00

1.1.2 ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย 1,900 บาท/คน/ภาคเรียน 2,031 3,858,900.00

รวม 7,367,650.00

1.2 อปุ กรณ์การเรียน

1.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 210 บาท/คน/ภาคเรียน 2,005 421,050.00

1.2.2 ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 230 บาท/คน/ภาคเรียน 2,031 467,130.00

รวม 888,180.00

1.3 กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน

1.3.1 ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ 440 บาท/คน/ภาคเรียน 2,005 882,200.00

1.3.2 ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย 475 บาท/คน/ภาคเรียน 2,031 964,725.00

รวม 1,846,925.00

รวมเงนิ งบประมาณ 10,102,755.00

2. เงินนอกงบประมาณ

2.1 เงินสนับสนุนจาก อปท.

2.2 เงนิ บารงุ การศึกษา 20,753,190.00

2.3 เงินรายไดส้ ถานศึกษา(อนื่ ๆ) 130,000.00

2.4 เงนิ บริจาค –

รวมเงินนอกงบประมาณ 20,883,190.00

รวมทั้งส้ิน 30,985,945.00

โรงเรยี นวสิ ุทธรงั ษี จังหวดั กาญจนบุรี หนา้ |17
สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา 2563

1.6 สภาพชมุ ชนโดยรวม
1) สภาพชมุ ชนรอบบริเวณโรงเรยี น มีลกั ษณะเป็นบา้ นและอาคารพาณิชย์ มีประชากร

ประมาณ 10,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรยี น ได้แก่ สถานที่ราชการ รา้ นค้า และบา้ นพัก อาชีพ
หลกั ของชุมชน คือ ค้าขาย สว่ นใหญน่ ับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถ่ินทีเ่ ปน็ ทีร่ จู้ ักโดยทัว่ ไป
คอื หมู่บา้ นวัฒนธรรมเกา่ แก่ ไดแ้ ก่ หมู่บา้ นหนองขาว และ ประเพณีราเหย่ย

2) ผ้ปู กครองสว่ นใหญ่ จบการศึกษาระดับมธั ยมศึกษาตอนต้น อาชพี หลกั คือค้าขาย ส่วน
ใหญ่นับถอื ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดเ้ ฉล่ยี ต่อครอบครวั ต่อปี 500,000 บาท จานวนคน
เฉล่ยี ตอ่ ครอบครวั 5 คน

3) โอกาสและข้อจากดั ของโรงเรยี น โรงเรยี นวสิ ทุ ธรงั ษี จังหวัดกาญจนบรุ ี ตง้ั อยู่ใกลส้ ่วน
ราชการ สานกั งานธรุ กจิ ชุมชน จงึ มีแหลง่ เรยี นรู้หลากหลายทัง้ ภายในโรงเรยี นและภายนอกโรงเรียน เชน่
โรงเรยี นเปน็ ศูนยก์ ารเรยี นรู้กลมุ่ สาระวชิ าวทิ ยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และ ศูนย์ ERIC
มีท้ังห้องสมดุ ท่ีทนั สมัย มีอาคารศูนย์กีฬาและสนามฟตุ บอลทไ่ี ด้มาตรฐาน ซ่ึงใชแ้ ข่งขันในระดับจังหวัด และ
ระดับภาค นอกจากน้ยี ังอยู่ใกลแ้ หล่งเรยี นรนู้ อกโรงเรียนและแหล่งเรียนรูใ้ นชมุ ชน เชน่

– วัดไชยชมุ พลชนะสงคราม เปน็ วัดท่ีมชี อื่ เสียงไดเ้ กบ็ รวบรวมและสรา้ งเป็น
พิพิธภัณฑ์อกั ษะสงคราม เปน็ เรือ่ งราวสงครามโลกครง้ั ที่ 2

– สะพานขา้ มแมแ่ คว ซึ่งสรา้ งข้นึ ในสมยั สงครามโลกคร้งั ท่ี 2
– ชีวประวัติของนายบุญผ่อง สริ เิ วชพนั ธ์
– วัดเทวสังฆาราม (วดั เหนอื ) ซง่ึ เปน็ วดั ท่สี มเด็จพระสงั ฆราชองคท์ ่ี 19 ผนวช
– พิพธิ ภัณฑแ์ สดงชีวประวตั ิของสมเดจ็ พระญาณสังวร สมเดจ็ พระสงั ฆราชสกล
มหาสงั ฆปรนิ ายก ณ บรเิ วณในพื้นทวี่ ดั ถาวรวราราม
โรงเรยี นไดร้ ับการส่งเสรมิ สนับสนุนจากผนู้ าชุมชน ไดแ้ ก่ สถานตี ารวจภธู รท่าม่วง สง่ ตารวจ
จราจรมาดแู ลนกั เรียนข้ามถนนในชว่ งเชา้ วันจันทร์-วนั ศุกร์ องคก์ ารบริหารสว่ นตาบลทา่ ลอ้ และ สานักงาน
เทศบาลเมืองกาญจนบรุ ี ใหก้ ารสนบั สนนุ เครือ่ งมือ เครื่องจักรในการตดั แต่งกงิ่ ไม้ ตน้ ไม้ เพอื่ ใหม้ คี วามรว่ มรื่น
สวยงาม เปน็ ตน้

โรงเรียนวสิ ทุ ธรงั ษี จงั หวดั กาญจนบุรี หนา้ |18
สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2563

1.7 แหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
1.7.1) แหล่งเรยี นรูภ้ ายในโรงเรยี น

แหล่งเรยี นรู้ จานวน คดิ เปน็ แหลง่ เรยี นรู้ จานวน คิดเปน็
นกั เรยี น ร้อยละ นกั เรยี น ร้อยละ
หอ้ งสมดุ โรงเรยี น ศูนยก์ ารเรียนรู้กลมุ่ สาระฯศลิ ปะ
ศูนย์การเรียนรู้กลมุ่ สาระฯภาษาไทย 4,029 100 ศนู ย์การเรยี นรู้กลมุ่ สาระฯ 4,029 100
การงานอาชีพ
4,029 100 ศูนยก์ ารเรียนรกู้ ลุม่ สาระฯ 4,029 100
ภาษาตา่ งประเทศ
ศูนยก์ ารเรียนรกู้ ลมุ่ สาระฯคณติ ศาสตร์ 4,029 100 ห้องปฏิบตั ิการคอมพวิ เตอร์ 4,029 100

ศนู ยก์ ารเรียนรกู้ ลุม่ สาระฯวทิ ยาศาสตร์ 4,029 100 4,029 100
และเทคโนโลยี 4,029 100
4,029 100 หอ้ งแนะแนว 1,284 31.87
ศูนยก์ ารเรียนรู้กลมุ่ สาระฯ
สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม ห้องจริยธรรม 660 16.38

ศูนย์การเรยี นรกู้ ลุ่มสาระฯสขุ ศกึ ษา
และพละศกึ ษา

1.7.2) แหล่งเรยี นรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ จานวน คิดเปน็ แหลง่ เรยี นรู้ จานวน คิดเป็น
นกั เรยี น รอ้ ยละ นกั เรียน รอ้ ยละ
ค่ายพัฒนาทกั ษะกระบวนการทาง ค่ายวทิ ยาศาสตร์ ณ
คณติ ศาสตร์ ด้วยวธิ ีการ Active 100 2.48 มหาวทิ ยาลยั มหิดล วิทยาเขต 237 5.88
Learning ณ โรงแรมโยโกะ กาญจนบรุ ี (ม.4/1 – 4/7)
รเิ วอร์แคว รสี อรท์ (ม.3) 120 2.98
คา่ ยพฒั นาศักยภาพภาษาองั กฤษ คา่ ยพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 160 3.97
ณ โรงแรมโยโกะ รเิ วอร์แคว รสี อร์ท 40 0.99
22 0.55 ณ โรงแรมโยโกะ รเิ วอรแ์ คว รสี อรท์
(ม.1/10 – 1/12)
(ม.5/4 – 5/7)
วดั ถาวรวราราม จังหวัดกาญจนบรุ ี (ม.6)
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (ม.6) 50 1.24
คา่ ยฝึกอบรมการดาเนนิ งานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ณ บา้ นวิทยาศาสตรส์ ิรินธร ค่ายวทิ ยาศาสตรแ์ ละสงิ่ แวดล้อม 132 3.28
สานกั งานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ ละ
เทคโนโลยีแหง่ ชาติ (สวทช.) ณ ศูนย์เรียนร้พู ลงั งานทดแทนและ
(ม.5/1 และ 5/2)
ส่งิ แวดลอ้ มศึกษา วังดมุ เมาท์เทน

แคมป์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุ ี (ม.2)

โรงเรยี นวสิ ทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี หนา้ |19
สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานที่ 1 ส่วนท่ี 2
ประเดน็ หลักท่ี 1
ผลการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษา
1. ระดับคุณภาพ
คุณภาพผู้เรยี น
ผลสัมฤทธท์ิ างวชิ าการของผู้เรียน
ระดับยอดเยี่ยม

2. กระบวนการพฒั นา
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ในทักษะพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การคานวณ การอ่าน การเขียน อันเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการเรียนรู้ในอนาคต
ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับศตวรรษท่ี 21 โดยหวังให้ผู้เรียนสามารถเติบโตได้ในยุคแห่ง
โลกาภวิ ตั น์ท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงทเ่ี กิดอย่างรวดเรว็ และตลอดเวลา จึงดาเนินการพฒั นาความสามารถในการอา่ น
การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรยี นดว้ ยวิธกี ารท่หี ลากหลาย ครูจัดการ
เรยี นรู้ให้เป็นไปตามศกั ยภาพผู้เรียน และจดั ทาแผนการจัดการเรียนรทู้ ี่มุ่งพัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รียนและสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายใน
การจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดรวมถึงมีการวัดและ
ประเมินผลของรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนตลอดจนการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีการ
จัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด
แก้ปัญหา แบบโครงงาน การเข้าค่าย การบูรณาการในการเรียนรู้ และมีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ผ่านการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น มุ่งเน้นพัฒนา
ความสามารถด้านการอา่ น ด้วยกิจกรรมส่งเสริมนสิ ัยรกั การอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาพมา่ ภาษาญีป่ นุ่ กิจกรรม
ภาษาจีนวันละคา มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน การสื่อสาร ด้วยกิจกรรมบันทึกการ
อ่านเสริมความคิด มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถด้านคิดคานวณด้วยกิจกรรมการประเมินความสามารถผู้เรียน
ด้านการคิดคานวณ กิจกรรมการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิต PISA
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดเตรียมความพร้อมในการจัดหาบุคคลากรและ
สถานที่ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
และยงั มกี ิจกรรมสง่ เสรมิ การผลติ ส่ือการเรยี นรู้ เปน็ ต้น

See also  มายคราฟ ATM6 #47 กำไรจากการลงทุน | ร่วมลงทุน | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหามีกระบวนการในการพฒั นา ดงั น้ี

ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการกาหนดให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริม
การทางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน โดยนาส่งกลุ่ม
บริหารวิชาการเพ่ือขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนที่จะนาไปใช้ในการปฏิบัติจริง จากการกาหนด
ของกลุ่มบริหารงานวิชาการพบวา่ ครูผู้สอนทกุ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ได้จัดทาแผนการจดั การเรียนรู้ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะหอ์ ยา่ งมวี ิจารณญาณ รวม 434 เล่ม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ 24 เล่ม กลุ่มสาระ

โรงเรยี นวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี หน้า | 20
สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2563

การเรียนรู้ภาษาไทย 57 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 75 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 84 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ 75 เลม่ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา
31 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 35 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
53 เล่ม ซึ่งผลการดาเนนิ งานคิดเป็นร้อยละ 100

ด้านโครงการ นโยบายของโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาโครงการ
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลแก่ผู้เรียนเป็นสาคัญสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดย
โครงการจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ซ่ึงโรงเรียนกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 จากการสารวจพบว่า มี
จานวน 37 โครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดผลแก่ผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมผู้เรียนตามกระบวนการที่กล่าวมา
อยา่ งแทจ้ ริง

ดา้ นโครงงาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการจัดทาหลักสูตรให้มรี ายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าดว้ ยตนเอง (Individual Study) และการเขียนความเรียงข้นั สูง อีกทัง้ ในกลุ่มสาระการเรยี นร้ทู ั้ง 8 กลุ่ม
สาระ ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ
จากน้ันนาความรู้ที่ได้ศกึ ษามาผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วจัดทาขึ้นเป็นโครงงาน เช่น โครงงานความสามารถ
ของสารสกัดจากเปลือกทับทิมในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคท่ีพบในอาหาร โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพ
ของเชือ้ รา Metarhizium anisopliae ในการควบคมุ หนอนไขกนิ ผึง้ โครงงานหน้ากากอนามัยกับเทสเซเลชั่น
เป็นต้น ซ่ึงจากการทาโครงงานน้ันผู้เรียนจะเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงที่ตนเองสนใจ หรือปัญหาที่พบในชีวิตประจาวันและต้องการจะศึกษา
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนาประเด็นปัญหาที่สนใจมาพิจารณา วางแผน หาแนวทางแก้ไข และสรุปเป็น
องค์ความรู้ โดยเริ่มต้ังแต่ข้ันตอนการวางแผนสู่การดาเนินการอย่างเป็นข้ันตอน จากน้ันลงมือปฏิบัติ สรุปผล
และอภิปรายผล ตลอดจนเผยแพรอ่ งคค์ วามรู้น้ันได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ล

ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เช่น การสร้างสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมใน

รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี การทาโครงงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยจัด

ให้มีการนาเสนอผลงานของผู้เรียน และสนับสนุนผู้เรียนในการนาเสนอผลงานในการแข่งขันทักษะต่างๆ ของ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทางการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ท่ีจัดขึ้น เช่น ผลงานโครงงานการศึกษายีนสีใบประดับของดอนญ่า

โครงงานการศึกษาและเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของต้นอินทผลัมโดยใช้หน่อข้างด้วย

วิธกี ารเพาะเล้ยี งเน้ือเย่อื เปน็ ต้น ซง่ึ โครงงานดังกล่าวไดร้ บั การสนับสนนุ จากสานักงานพัฒนาวทิ ยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณติ ศาสตร์ เทคโนโลยแี ละสิง่ แวดลอ้ ม (ESMTE)

โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จกั ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสืบค้น

ขอ้ มูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สารเพื่อพัฒนาตนเองในดา้ นการเรียนรูแ้ ละการทางาน เช่น การ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ เป็นต้น และจัดให้มีการนาเสนอผลงานของผู้เรียน ท่ีแสดงถึง

การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทเิ ช่น ผเู้ รยี นได้รับรางวัล Excellent การนาเสนอโครงงาน

ภาคโปสเตอร์ เน่ืองในงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 9

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ESMTE) กลุ่มเครือข่าย

โรงเรยี นวสิ ุทธรังษี จังหวดั กาญจนบุรี หนา้ | 21
สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

ภาคกลางตอนล่าง รวมไปถึงการเข้าใช้ระบบ E-book และจัดการเรียนการสอนแบบ Online มีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จาแนกและ
เปรียบเทียบกันเป็นรายโรงเรียน เครือขา่ ยสถานศกึ ษา เขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษา ระดบั จังหวัด ระดับสังกัดต่างๆ ใน
กระทรวงศึกษาธิการและเปรียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกันในระดับประเทศ เพื่อวิเคราะห์ตัวช้ีวดั ท่ีควร
พัฒนาในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีโครงการที่สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินการ และจัดหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา
ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล เม่อื ทราบจุดเด่นและจุดท่ีควรปรับปรุงเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นของนักเรยี นในแตล่ ะกลุ่มสาระการเรียนรู้แตล่ ะบุคคล จึงนาแนวทางซึ่งอาจเป็นวธิ ีการ
หรือการเรียนการสอนหรือผสมผสานกันทั้งวิธีการและสื่อการเรียนการสอนแล้วออกแบบพัฒนา ผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลและได้รับการพัฒนาทุกคน จากการดาเนินโครงการปรับพื้นฐาน
โครงการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียน โครงการสอนเสริม โครงการค่ายวิชาการ โครงการค่ายคิดวิเคราะห์
โครงการค่ายบูรณาการ และโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้หรือการนา
นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติกับนักเรียนในความรับผิดชอบของครู ตามโครงการวิจัย
ทางการศึกษา โครงการนิเทศภายใน โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านวัดผล โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับครูสู่มาตรฐานสากล อีกท้ังจัดการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล แล้วตรวจสอบจุดเด่นจุดด้อยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากโครงการแก้ไขข้อบกพร่องทางการ
เรียน โครงการสอนเสริม โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียน ซ่ึงเพื่อให้เกิดการ
สะท้อนความคิดให้ครูได้ข้อสรุปในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนได้เอง โดยการดาเนินโครงการ
นิเทศภายใน โครงการส่งเสรมิ ศักยภาพครูด้านวัดผล โครงการสง่ เสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสาหรบั ครูสู่
มาตรฐานสากล อีกทั้งครูได้ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ ทักษะงานวิชา
งานบ้าน ทักษะวิชางานประดิษฐ์ ทักษะวิชางานช่าง ทักษะวิชางานเกษตร รวมท้ังการแสดงออกด้านการ
นาเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น ศึกษาหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูทุก
กลุ่มสาระการเรยี นรู้มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 100
และไดม้ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ online และ online + onsite ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรสั โคโรนา 2019 (Covid-19)

นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยมีห้องปฏิบัติการครบทุกชั้นเรียนและครบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนสอนในภาคปฏิบัติ เช่น ห้องฝึก
ทักษะงานช่าง ห้องฝึกทักษะการปฏิบัติการทาอาหาร และแปลงฝึกทักษะการทาการเกษตร ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ห้องปฏิบตั ิการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
(Fabrication Lab) เปน็ ตน้
3. ผลการดาเนนิ งาน

ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบรุ ี นนั้ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2563 ดงั นี้

1) ผลการพัฒนาผู้เรียนดา้ นความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ มีผล
การพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 80.44 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี

โรงเรยี นวิสทุ ธรังษี จังหวดั กาญจนบุรี หน้า | 22
สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2563

สถานศึกษากาหนด ดังเหน็ ได้จากผลการประเมินทกั ษะการเรยี นรู้ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาตา่ งประเทศ
และภาษาไทย ดังนี้

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย กับเกณฑ์การประเมินคณุ ภาพผูเ้ รยี นในระดับยอดเยย่ี ม

90 79.67 85.52 80.44
80 75 75 75 75
70 67.3
60 ภาษาตา่ งประเทศ ภาษาไทย รวม
50 คา่ มาตรฐาน รอ้ ยละท่ผี ่านเกณฑค์ ่ามาตรฐาน
40
30
20
10

0
คณิตศาสตร์

นอกจากน้ี นกั เรียนยงั ได้รบั รางวัลท่ีเกีย่ วกับความสามารถในด้านการอา่ น การเขยี น การส่ือสาร และ
การคดิ คานวณ ดงั นี้

1. รางวัลอันดับ 2 ของประเทศ ในการแข่งขันทดสอบความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย

คร้งั ท่ี 18 ปีการศึกษา 2563

2. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การเขียนเรียงความในหัวข้อ “ออมกับ กอช.” เพ่ือความ
มัน่ คงในอนาคต

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 13 สาขา

คณติ ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ กาแพงแสน

4. รางวลั ชนะเลิศกิจกรรมแข่งขนั “เพชรภาษาไทย วสิ ุทธรังษี” ประจาปกี ารศกึ ษา 2563

ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563
มีผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน ดังนี้

2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึ ษาตอนต้น มีผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ 3 คิดเป็น
ร้อยละ 97.56 อยู่ในระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 2.30 และอยู่ในระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.14 นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขยี นอยู่ในระดับ 3 คดิ เปน็ ร้อยละ 94.85 อยู่ในระดับ
2 คิดเปน็ ร้อยละ 4.32 และอยู่ในระดับ 1 คิดเปน็ ร้อยละ 0.83 เม่อื นาค่าร้อยละของนักเรยี นระดบั มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายมาวิเคราะห์ พบว่า มีผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ 3 คือ ดีเยี่ยม

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี หนา้ | 23
สานักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2563

คิดเป็นร้อยละ 96.20 อยู่ในระดับ 2 คือ ดี คิดเป็นร้อยละ 3.31 และอยู่ในระดับ 1 คือ ผ่าน ร้อยละ 0.49
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับรางวัลในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลยี่ นความคิดเหน็ และแก้ปญั หา ดังน้ี

1. นายรชต รัตนกุสุมภ์ ม.4/1 นายเนติภัทร อินทร์สา ม.4/2 นางสาวทิพย์สุดา สายไหม
ม.6/4 นางสาวภทั รช์ รพร ปอ้ มอรินทร์ ม.6/4 นางสาวจริ นันท์ ไพรเถือ่ น ม.6/4 เขา้ ร่วมโครงการ “รู้เท่าทนั ส่ือ
…รู้เท่าทันอนาคต ประจาปี 2563” การอบรมเสรมิ สร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับเด็กและเยาวชน
ไทย

2. เด็กหญิงลักษิกา ตันวัฒนเสรี ม.3/15 ได้รับรางวัลอันดับ 2 ของประเทศในการแข่งขัน
ทดสอบความสามารถทางวชิ าการ ภาษาไทย ครัง้ ท่ี 18 ปีการศึกษา 2563

3. เดก็ หญิงนัทธมน จิณแพทย์ ม.2/15 ไดร้ บั เกยี รตบิ ัตรและเหรยี ญรางวัล SILVER AWARD
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในการแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad Heat
Round 2020-2021

4. นางสาวณภัทร พรส่ี ม.6/1 นางสาวชนิสรา ป่นิ สุวรรณ ม.6/1 นางสาวพิมพ์วลัญช์ ผอ่ งใส
ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานสาขาสร้างสังคมแห่งอนาคต โครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบ
ทางวศิ วกรรมระดับประเทศ

5. นายพิศิษฐ์ บ่อวารี ม.5/1 ผ่านการสอบและได้รับคัดเลือกเข้าค่าบอบรมโอลิมปิกวิชาการ
(สอวน.) วิชาคอมพวิ เตอร์ คา่ ย 1 ประจาปกี ารศกึ ษา 2563

3) ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติจริง การทางานเป็นทีม และการนาเสนออย่างสร้างสรรค์ โดยในปี
การศกึ ษา 2563 ผู้เรยี นได้รบั รางวลั ชนะเลิศ สาขาสงั คมแหง่ อนาคต โครงงานอุปกรณช์ ่วยต่อลมหายใจฉกุ เฉิน
กจิ กรรมประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การนาเสนอโครงงานภาคบรรยาย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 9 นอกจากนี้ผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศกึ ษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รอ้ ยละ 80 ได้จัดทาโครงงาน / ชนิ้ งาน จากการเรียน
การสอน มีการนาไปใช้ และเผยแพร่ผลงาน ซ่ึงจากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับคุณภาพ “ยอด
เยี่ยม” บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กาหนดไว้ คือ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้

4) ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทางาน และการ

นาเสนออย่างสร้างสรรค์ โดยร้อยละของจานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่

โรงเรยี นกาหนดเป็นรายกลมุ่ สาระการเรียนรู้ (shorturl.at/opwD4) ดังน้ี

กลุม่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์ คา่ เปา้ หมาย คอื มผี ลการเรียน 2.5 ขน้ึ ไป

กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเปา้ หมาย คือ มีผลการเรียน 2.5 ขึน้ ไป

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ ค่าเปา้ หมาย คือ มีผลการเรยี น 2.5 ขนึ้ ไป

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คา่ เปา้ หมาย คือ มผี ลการเรียน 3 ขึ้นไป

โรงเรียนวิสทุ ธรงั ษี จงั หวัดกาญจนบุรี หน้า | 24
สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2563

กลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม ค่าเป้าหมาย คอื มผี ลการเรียน 3 ขน้ึ ไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ค่าเปา้ หมาย คือ มผี ลการเรียน 3 ขนึ้ ไป
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ คา่ เป้าหมาย คอื มีผลการเรยี น 3 ขึน้ ไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ค่าเปา้ หมาย คอื มผี ลการเรียน 3.5 ข้นึ ไป
นักเรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 มีค่า
ร้อยละของจานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดจานวนเฉล่ียร้อย
ละ 82.77 โดยมคี ่าร้อยละของจานวนนกั เรยี นทีม่ ผี ลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนสงู กวา่ ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกาหนด
เปน็ รายกลุม่ สาระการเรยี นรู้ ดงั นี้
กล่มุ สาระการเรียนรูค้ ณติ ศาสตร์ คดิ เป็นร้อยละ 69.71
กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี คดิ เป็นรอ้ ยละ 81.07
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ คิดเปน็ รอ้ ยละ 80.70
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คดิ เป็นร้อยละ 78.54
กลุ่มสาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คดิ เป็นร้อยละ 78.17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คดิ เป็นร้อยละ 92.09
กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชพี คดิ เป็นร้อยละ 90.76
กลุ่มสาระการเรยี นรู้สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา คดิ เปน็ รอ้ ยละ 91.13
นกั เรียนที่มผี ลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่ลงทะเบยี นเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563 น้นั มี
คา่ รอ้ ยละของจานวนนกั เรยี นท่ีมผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นสงู กวา่ ค่าเปา้ หมายที่โรงเรียนกาหนดจานวนเฉล่ยี รอ้ ย
ละ 85.20 โดยมีค่าร้อยละของจานวนนักเรยี นท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าคา่ เป้าหมายทโ่ี รงเรียนกาหนด
เป็นรายกล่มุ สาระการเรียนรู้ ดงั นี้
กลุ่มสาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ คิดเป็นรอ้ ยละ 75.30
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี คดิ เป็นร้อยละ 84.83
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 81.09
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย คดิ เป็นรอ้ ยละ 81.63
กลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม คดิ เป็นรอ้ ยละ 83.45
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ คดิ เป็นร้อยละ 89.80
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี คดิ เป็นร้อยละ 92.55
กลุ่มสาระการเรยี นรู้สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา คิดเป็นร้อยละ 92.93
โดยเฉลี่ยรวมจานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตามค่าเป้าหมายของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 83.98 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 2.01 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ
คณุ ภาพ “ยอดเยยี่ ม” บรรลุเป้าหมายที่สถานศกึ ษาได้กาหนดไว้

5) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพน้ื ฐานระดับช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 3 มีผลการทดสอบ ดังน้ี
วชิ าภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยี นเท่ากบั 65.63 คะแนนเฉล่ยี ระดบั ประเทศเทา่ กบั 54.29
ความต่างระดับคะแนนเฉลย่ี เทา่ กับ +11.34

โรงเรยี นวสิ ทุ ธรงั ษี จังหวดั กาญจนบุรี หน้า | 25
สานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2563

วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยี นเทา่ กบั 45.22 คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศเท่ากบั
25.46 ความต่างระดับคะแนนเฉลยี่ เท่ากับ +19.76

วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ ระดับโรงเรยี นเทา่ กบั 38.54 คะแนนเฉลยี่ ระดับประเทศเทา่ กบั
29.89 ความตา่ งระดับคะแนนเฉล่ียเทา่ กับ +8.65

วชิ าภาษาองั กฤษ คะแนนเฉลย่ี ระดบั โรงเรยี นเท่ากบั 47.14 คะแนนเฉลีย่ ระดบั ประเทศเทา่ กบั
34.38 ความต่างระดบั คะแนนเฉลี่ยเทา่ กับ +12.76

ผลการทดสอบระดบั ชาตขิ ้ันพ้ืนฐานระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ใน 5 วชิ ามผี ลการทดสอบเป็นดังนี้
วชิ าภาษาไทย คะแนนเฉลยี่ ระดับโรงเรยี นเท่ากบั 49.33 คะแนนเฉล่ยี ระดบั ประเทศเทา่ กบั 44.36

ความต่างระดับคะแนนเฉลย่ี เทา่ กับ +4.97
วชิ าคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยี นเทา่ กับ 30.45 คะแนนเฉลยี่ ระดับประเทศเทา่ กบั 26.04

ความต่างระดบั คะแนนเฉลีย่ เทา่ กับ +4.41
วชิ าวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ ระดบั โรงเรียนเท่ากบั 35.57 คะแนนเฉลย่ี ระดับประเทศเทา่ กับ

32.68 ความตา่ งระดับคะแนนเฉลยี่ เท่ากบั +2.89
วชิ าสงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนเท่ากบั 37.10 คะแนนเฉลย่ี

ระดบั ประเทศเท่ากบั 35.93 ความตา่ งระดับคะแนนเฉลี่ยเทา่ กับ +1.17
วชิ าภาษาองั กฤษ คะแนนเฉลีย่ ระดับโรงเรยี นเท่ากบั 33.20 คะแนนเฉล่ยี ระดับประเทศเท่ากบั

29.94 ความต่างระดบั คะแนนเฉลีย่ เท่ากบั +3.26

ที่มา : https://drive.google.com/drive/folders/1JIpF6xClllkgqDaKnmcw9LhZRvtdTisu?usp=sharing

จากรายงานผลการการตดิ ตามผลนกั เรียนทีจ่ บชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 3และช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปี

การศกึ ษา 2563 ดงั นี้

นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 จานวน 626 คน

สถาบันท่ีศกึ ษาต่อ จานวน/คน คิดเปน็ ร้อยละ

1.ศกึ ษาตอ่ โรงเรียนวสิ ทุ ธรงั ษี จงั หวดั กาญจนบรุ ี 496 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 79.23 %

2.ศกึ ษาต่อสถาบนั อน่ื ๆ 47 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 7.51 %

3.ศึกษาต่อสายอาชพี 63 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 10.06 %

4.ประกอบอาชีพ 0 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 0%

5.กาลงั ตดิ ตาม/ไม่ทราบข้อมูล 20 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 3.19 %

นกั เรียนช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 จานวน 614 คน

สถาบนั ทศี่ กึ ษาตอ่ จานวน/คน คิดเปน็ ร้อยละ

1.ศกึ ษาต่อ 611 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 99.51 %

1.1 สถาบนั การศึกษาของรฐั บาล 559 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 91.04 %

1.2 สถาบันการศึกษาของเอกชน 44 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 7.16 %

1.3 สถาบนั การศึกษาต่างประเทศ 1 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.16 %

ศกึ ษาต่อสายอาชพี 7 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 1.14 %

ไม่ศึกษาต่อ 0 คน คิดเปน็ ร้อยละ 0 %

กาลังติดตาม/ตดิ ตามไม่ได้/รอผลสอบ/ไม่มีที่เรยี น 3 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.48 %

ทม่ี า : https://drive.google.com/drive/folders/1Jnqu08Kk3On6GNDqQR9oLFJVE1_OXAN2?usp=sharing

โรงเรียนวิสุทธรงั ษี จงั หวัดกาญจนบรุ ี หน้า | 26
สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2563

6) โรงเรียนได้จดั กิจกรรมการเรยี นรทู้ ี่มุ่งเน้นใหผ้ ้เู รยี นได้เรยี นรู้ผา่ นกระบวนการคดิ ด้วยการปฏิบตั ิจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และมีการประเมินผลจากชิ้นงานที่นักเรียนได้จัดทาข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ คิด
เปน็ ร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับคณุ ภาพ “ยอดเยีย่ ม” บรรลุเปา้ หมายทสี่ ถานศึกษาไดก้ าหนดไว้

4. จุดเดน่

ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่อื สาร และการคิดคานวณ มีจดุ เดน่ ดงั น้ี
1) โรงเรียนจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคานวณ อย่างหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการและ
ความแตกต่างระหว่างบคุ คลของผ้เู รยี นได้เป็นอยา่ งดี ส่งผลให้พัฒนาผู้เรยี นได้ตามศักยภาพได้อย่างเหมาะสม
2) ผู้เรียนทุกคนได้รับการประเมนิ ความสามารถในการอา่ น การเขียน การส่ือสาร และการคิดคานวณ
ในแตล่ ะระดบั ชนั้ และผูเ้ รยี นได้รบั การทดสอบจากแบบวัดมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ตามทผ่ี ้เู รยี นสนใจ
3) ผู้เรยี นสามารถเขา้ ถึง และใชแ้ หล่งเรยี นรู้ท่ีโรงเรยี นจดั ตงั้ ใหเ้ พ่ือการศึกษา สบื ค้น มีอุปกรณส์ ่ือการ
เรยี นรู้ สญั ญานอนิ เตอรเ์ น็ตครอบคลุม สามารถรบั บรกิ ารได้อยา่ งเพียงพอและท่ัวถึง
4) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร เพ่ือให้นักเรียนได้สื่อสารและเรียนรู้
วัฒนธรรมทางภาษาจากเจ้าของภาษา โดยการจัดที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน จัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและวิทยากรพเิ ศษภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น/พม่า จดั กิจกรรมจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) การจัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในประเทศและต่างประเทศ การจัดสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาในประเทศ
และต่างประเทศ (MOU) และบุคลากรศึกษาอบรมและดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ
จัดต้ังโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการนอกสถานศึกษา เป็นตน้
5) โรงเรียนจัดทาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ มี
แบบแผน เช่น การส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผู้เรยี นอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการ
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 กิจกรรมวัดประเมินความสามารถของ
ผู้เรียนด้านการคิดคานวณโดยคัดกรองผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านการคิดคานวณอยู่ในกลุ่มต่า แล้วมีการจัด
กิจกรรมแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียน คลินิกวิชาการ หรือกิจกรรมการสอนเสริมให้กับนักเรียนเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียนกลุ่มน้ีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิ าพสูงสุด
6) การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การฝกึ ซ้อม ส่งผลใหผ้ ้เู รยี นมคี วามสามารถในการแข่งขันทสี่ งู ขึ้น
ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา มีจุดเด่น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีโครงการต่างๆ รองรับและมุ่งเน้นผู้เรียน ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและดาเนินงานโครงงานของตนเอง ทาให้นักเรียนมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และ
ทักษะการคดิ ขั้นสงู สง่ ผลให้ไดร้ บั รางวลั ในระดบั ประเทศ
ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนนาเสนอนวัตกรรมในการ
แขง่ ขันทห่ี น่วยงานภายนอกจัดขน้ึ

โรงเรยี นวสิ ุทธรงั ษี จังหวัดกาญจนบุรี หน้า | 27
สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา 2563

1) นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันทางวิชาการ และการเรียน online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19)

2) รอ้ ยละของจานวนนักเรียนท่ีมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคา่ เป้าหมายท่ีโรงเรียนกาหนดจานวน
เฉลี่ยรอ้ ยละ 81.92 ซงึ่ เพิม่ ข้นึ จากปีการศกึ ษา 2562 ร้อยละ 2.18

3) ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นของนกั เรียนท่ีสูงกวา่ ค่าเป้าหมายร้อยละ 84.19 ในจานวนนเ้ี ปน็ นักเรียนที่
มีผลการเรยี น 4 สงู ถึงร้อยละ 52.04

4) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ ระดบั ประเทศทกุ วิชาโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเฉลย่ี สูงกว่าระดับประเทศถึง 19.76
และวชิ าภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา่ ระดบั ประเทศถงึ 12.76

5) ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซงึ่ มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าระดบั ประเทศถงึ 4.97
และวชิ าคณติ ศาสตร์ซึ่งมคี ะแนนเฉล่ยี สงู กว่าระดบั ประเทศถึง 4.41

6) จดั การเรียนการสอน ท่ีนักเรียนมสี ว่ นร่วมในการปฏิบัติจริง ทักษะงานวิชางานบ้าน ทักษะวิชางาน
ประดิษฐ์ ทักษะวิชางานช่าง ทักษะวิชางานเกษตร รวมท้ังการแสดงออกด้านการนาเสนอผลงาน การแสดง
ความคิดเห็น ศกึ ษาหาความรู้จากส่อื และเทคโนโลยดี ้วยตนเองอยา่ งเป็นรูปธรรมและตอ่ เน่ือง

5. จุดที่ควรพัฒนา

โรงเรยี นวิสุทธรงั ษี จงั หวัดกาญจนบุรี หน้า | 28
สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเ้ รียน
ประเดน็ หลกั ท่ี 2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรยี น

1. ระดบั คณุ ภาพ ระดับยอดเย่ียม

2. กระบวนการพฒั นา
มาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางโรงเรียน
วิสุทธรังษี จังหวดั กาญจนบุรี จึงได้มีการประเมินคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรยี นกาหนด ซ่ึงผล
จากการประเมินมีผู้เรียนที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนท่ีมีการประเมินไม่
เปน็ ไปตามเกณฑ์ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤตกิ รรม สร้างวินยั แก้ไขคณุ ลกั ษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
คณุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรทู้ ุกรายวชิ า จัดโครงการ
ต่างๆ ได้แก่ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กจิ การนกั เรียน โครงการส่งเสรมิ ประชาธิปไตย โครงการเศรษฐกิจพอเพยี ง โครงการพัฒนาคา่ นยิ มหลักของคน
ไทย 12 ประการ โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการวิถีพุทธ แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ โครงการวิถีพุทธส่งเสริมจิตอาสาและสร้างสรรค์รักการอ่าน และโรงเรียนคุณธรรม
โครงงานกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กลุ่มสัมพันธ์ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 และนอกจากน้ีกลมุ่ บรหิ ารวิชาการได้กาหนดให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรยี นรทู้ ้ัง 8
กลุ่มสาระ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผเู้ รียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สง่ เสริมการทางานเป็นกลุ่ม
เพื่อให้สมาชกิ ในกลุม่ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิ เห็น และแกป้ ัญหาร่วมกัน โดยนาส่งกลุ่มบรหิ ารวิชาการ
กอ่ นนาไปใช้จัดการเรียนการสอน ไดแ้ กป้ ญั หารว่ มกัน สรา้ งความสามัคคี และสรา้ งจิตสาธารณะ ส่งเสรมิ ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น สานึกรักบ้านเกิด พบว่า นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทางานเป็นกลุ่ม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ มีความภูมิใจในท้องถิ่น อีกทั้ง
โรงเรยี นยังมีการดาเนินการสร้างความตระหนัก ความรัก สามัคคี ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กจิ กรรมค่ายต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คา่ ยลกู เสือ คา่ ยผู้บาเพญ็ ประโยชน์
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย นักเรียนทุกระดับช้ัน
ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเสมอภาค เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีควา มสุข และ
นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการประชุมประจาเดือนเพื่อวางแผนการดาเนินงานของกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อให้มี
การดาเนินกิจกรรมไปในทางเดียวกัน มีโครงการ/ กิจกรรม ในภาคเรียนท่ี 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563
ปีงบประมาณ 2563 ทบ่ี ง่ ชี้ว่าผู้เรียนมสี ุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี จานวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
บริการสุขภาพนักเรียน (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรม อย.น้อย อส.คบ.
กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ์ และกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค โดยโรงเรียนดาเนินการ
กจิ กรรมต่างๆ ด้วยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน ดาเนินการ ตรวจสอบและประเมนิ และสรุปผล เพ่ือนา
ผลการประเมนิ ไปใชใ้ นการพัฒนาต่อไป

โรงเรียนวิสทุ ธรงั ษี จังหวดั กาญจนบุรี หน้า | 29
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธั ยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา 2563

3. ผลการดาเนินงาน
1) ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด จากการที่โรงเรียนได้ดาเนินการ

วเิ คราะห์สภาพปัญหา ในการจดั การศกึ ษาของโรงเรียนเพื่อส่งเสรมิ พัฒนาคณุ ภาพของนกั เรียน โดยมีการปรับ
แผนปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการร่วมพัฒนาตามแนวนโยบายปฏิรูป
การศกึ ษา พรอ้ มทัง้ มกี ารจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบให้ครทู ่รี บั ผิดชอบดาเนินงานพัฒนาตามแผน
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ ติดตามประเมนิ ผลการดาเนนิ งานและสรุปผลการดาเนนิ งาน มกี ารร่วม
ประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกันในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้น ครูที่ปรกึ ษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหาร
วิชาการเพื่อการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีข้อมูลชัดเจนเพื่อนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีการจัด
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่องและส่งต่อในระดับช้ันถัดไป ผลการดาเนินงานด้านการมีคุณลักษณะและ
คา่ นิยมทพ่ี ึงประสงคต์ ามท่สี ถานศึกษากาหนด คิดเปน็ ร้อยละ 98.00

2) ด้านความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้ผู้เรียนยังเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาได้
จากการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันอาเซียน กิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลพหลฯ
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ ค่ายประวัติศาสตร์ ค่ายภูมิศาสตร์ กิจกรรมจิตอาสาวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
(วดั ใต้) กจิ กรรมทศั นศกึ ษา กจิ กรรมทาบุญตักบาตรในวนั สาคัญ กิจกรรมบรจิ าคโลหิต กจิ กรรมรณรงค์เลอื กตั้ง
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ตอบปัญหาทางกฎหมาย ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ตอบปัญหาทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมจัดสอบธรรมศกึ ษา อบรมกฎหมาย อบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น โดยภาพรวม
ผู้เรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผลการดาเนินงาน ด้านความภูมิใจในทอ้ งถ่ิน
และความเป็นไทย ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 95.15 และภาคเรียนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ
95.94 เฉล่ยี รวม 95.55

3) ด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย จากการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี และการยอมรับในความแตกต่างของบุคคล เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการต่างๆ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของ
สถานศึกษา และของสังคม มีทัศนคตทิ ี่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถงึ มีความเข้าใจเรือ่ งความแตกต่างระหว่างบุคคล
และความแตกตา่ งระหว่างวัย ผลการดาเนนิ งานด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ งที่หลากหลาย
คดิ เป็นรอ้ ยละ 90.00

4) ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม จากการดาเนินกิจกรรมบริการสุขภาพนักเรียน (การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น) กิจกรรมรณรงคป์ ้องกันโรค กิจกรรม อย.น้อย อส.คบ. กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ์ และ
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค ผู้เรียนได้รับบริการในการดูแลด้านสุขภาพ มีการจัดหายาและ
เวชภณั ฑ์อย่างเพียงพอ สถานที่สะอาด มีความรู้ความเขา้ ใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีป้องกันโรคภัย
ใกล้ตัวต่างๆ มีความรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด ชอบการออกกาลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง
และมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและภาวะเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนกับตนเอง ในภาพรวมแล้วนักเรียนยอมรับ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคลผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย
นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการดาเนินงานด้านสุขภาวะทางร่างกายและ
จติ สงั คม คิดเปน็ ร้อยละ 90.00

โรงเรยี นวสิ ุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี หน้า | 30
สานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

ผลการดาเนินงานจากการดาเนินโครงการ จัดกิจกรรม ท่ีสง่ เสริมและสนับสนุนทางด้านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคข์ องผ้เู รยี น ในด้านการมีคุณลักษณะและคา่ นิยมทีด่ ีตามที่สถานศึกษากาหนด คิดเปน็ ร้อยละ 98.00
ด้านผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 95.55 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 90.00 และการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของผู้เรียน
นน้ั คิดเป็นร้อยละ 90.00 สรปุ ได้วา่ มกี ารดาเนินงาน กิจกรรม โครงการ โดยรวมทั้งหมดคิดเปน็ ร้อยละ 93.38
ผลการประเมนิ อยใู่ นระดบั ยอดเย่ยี ม เปน็ ไปตามทส่ี ถานศึกษากาหนด

4. จดุ เด่น

1. ผู้เรียนมีระเบียบวนิ ัยในเรอ่ื งของการแต่งกาย มีความประพฤติและสุขภาพจิตท่ีดี กล้าแสดงออกใน
ส่ิงที่ถูกต้อง ได้รับการดูแลและส่งเสริมในเร่ืองของสขุ ภาพอย่างชัดเจน และเรยี นร้วู ิธกี ารป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพตดิ และจัดโครงงานคุณธรรม ท้งั ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนต้นและตอนปลาย

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า
“ใฝ่เรยี นรู้ เชิดชสู ถาบัน ยดึ มั่นความดี” และเอกลักษณ์ของโรงเรยี นทีว่ า่ “ วชิ าการเปน็ เลิศ เชิดชคู ุณธรรม”

3. นักเรยี นไดส้ รา้ งเกียรตปิ ระวัตใิ ห้กับตนเอง ได้มีสุขภาพจิตทด่ี ี มมี นษุ ยสัมพนั ธ์อนั ดตี ่อผอู้ น่ื เคารพ
สทิ ธิเสรภี าพของตนเองและผู้อื่นเพิ่มทักษะการดารงชวี ิตให้กับนักเรยี น มีการพัฒนาทกั ษะผนู้ าของผู้เรยี นเกดิ
เครือข่ายการทางานระหว่างโรงเรียนและองค์กรภายนอก

4. ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การ
เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง การใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงประจักษ์ การจาลองสังคมโดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันจาก พัฒนาผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหาจากกิจกรรม
โครงงานเชิงบูรณาการ จดั การเรียนการสอนแบบ Active Learning การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
แตกต่างจากกจิ กรรมการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ใหเ้ กิดขึ้น
ในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรือ
อานวยความสะดวกใหผ้ ู้เรียนเกดิ การเรยี นรขู้ ้นึ ทาให้การเรยี นรู้เปน็ ไปอยา่ งมีอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ

5. ผู้เรียนมีความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข
นักเรียนและบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพท่ีดี ได้รับความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การป้องกันและ
เฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการท่ีทางโรงเรียนกาหนดอย่างเคร่งครัด
มีนักเรียนแกนนา กลุ่ม อย.น้อย/อส.คบ. ท่ีมีจิตอาสาช่วยกิจกรรมต่างๆ ครูและนักเรียนมีความรู้เรื่องโรคภัย
ใกล้ตวั และวธิ ีการปอ้ งกนั ใหท้ นั ต่อเหตุการณใ์ นปัจจบุ ัน

See also  [Update] การจัดการชั้นเรียน ดร.ไพรภ | การ จัด สภาพ แวดล้อม ใน ห้องเรียน - Sathyasaith

5. จุดที่ควรพฒั นา

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวดั กาญจนบรุ ี หนา้ | 31
สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2563

มาตรฐานท่ี 2

กระบวนการบรหิ ารการจัดการ

1. ระดับคณุ ภาพ ระดับยอดเยีย่ ม

2. กระบวนการพฒั นา

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี บริหารงานโดยท่านผู้อานวยการหงษ์ดี ศรีเสนและคณะ
ผู้บริหาร ได้มีกระบวนการการบริหารการจัดการในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการประชุม วางแผนการ
ดาเนินงานและกากับติดตามงานอย่างใกล้ชิด โรงเรยี นได้จดั การประชุมเชิงปฏิบัติการจดั ทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะ 3 ปี (จากคาส่ังที่ 178/2562 เร่ืองการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)) ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้จัดทาแผนพัฒนาฯ โดยมีการ
ประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน (SWOT) เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
โดยใช้ข้อมูลจากแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2562 แผนยุทธศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 8 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เอกสารวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา เอกสารการ
ถอดบทเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สรุปความรู้สึกที่ผู้ปกครองมีต่อโรงเรียน และ
สรุปส่ิงท่ีผู้ปกครองสะท้อนความต้องการต่อโรงเรียนจากโครงการเยี่ยมบา้ นเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการ
จัดทา ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพตามความถนัดของตนเอง และ
ส่งเสรมิ ให้ผเู้ รียนสามารถใชเ้ ทคโนโลยีเปน็ เครอ่ื งมอื ในการจดั การเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 ได้ ซง่ึ การดาเนินการ
ดังกล่าวมีการจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โดยในการ
จัดสรรงบประมาณ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดสรรงบประมาณและจัดทา
แผนปฏิบัติการ จากน้นั ดาเนนิ การขออนุมัติแผนปฏบิ ัติการประจาปีงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศกึ ษา
ในการประชมุ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพน้ื ฐานโรงเรยี นวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี 1/2563 และ
ในระยะท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โดยในการจัดสรรงบประมาณ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดสรรงบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติการ จากนั้นดาเนินการขออนุมัตแิ ผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563 ซ่ึงในการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการในแต่ละ
ระยะนั้น ต้องมีการขออนุญาตดาเนินการตามโครงการโดยผ่านความเห็นชอบของผู้อานวยการโรงเรียน ผ่าน
งานแผนงานและเจ้าหน้าทพี่ ัสดุของโรงเรยี น มีการแตง่ ตง้ั คณะกรรมการกลุ่มนโยบายและแผนงาน ตามคาสั่งท่ี
104/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี ซง่ึ ได้มีการประชุมตดิ ตามการดาเนนิ โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยใชแ้ บบ
กากับติดตาม (ผ.1- ผ.7) และแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามคาส่ังที่ 185/2563
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและจัดทารายงานประจาปี (SAR) ปี
การศึกษา 2563 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความต่อเน่ืองและมีคุณภาพ โดยมีการประชุมคณะกรรรม

โรงเรยี นวิสทุ ธรังษี จงั หวัดกาญจนบรุ ี หน้า | 32
สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษามธั ยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและงานสารสนเทศ เพ่ือกาหนดระดับคุณภาพ กาหนดค่า
เป้าหมายของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และยื่นเสนอให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณา ลงมติเห็นชอบและรับรองค่าเป้าหมายดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี คร้ังท่ี 1/2563 พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตและ
ประเภทของเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ตามตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานของงานประกันคุณภาพ เพื่อนาไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในลาดบั ต่อไป ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) วางแผนประชุมพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ในเรื่องการกาหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี กลยุทธ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจาปีท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
สมบรู ณ์ ครอบคลมุ การพัฒนาทุกกิจกรรมทเ่ี ป็นส่วนประกอบหลักของการจดั การศึกษา ซึง่ ไดร้ ับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา และเป็นท่ียอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กาหนดบทบาทและหน้าท่ีให้
บคุ ลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมท้ังผเู้ รยี น รับผดิ ชอบและดาเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีกาหนดไว้ อีกทั้งมีการบริหารจัดการให้คณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมใน
ทุกๆ ด้าน ท่ีครูผู้สอนประสบปัญหา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลกับผู้เรียนมากท่ีสุด มีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทงั้ ตรวจสอบผลการดาเนินงาน เพือ่ นาไปใช้ในการปรบั ปรุงแก้ไข เปลีย่ นแปลงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และเป็นแนวทางให้บรรลเุ ปา้ หมายตามแผนพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา โดยจดั ให้มีโครงการนเิ ทศการ
สอนภายในโรงเรียน ซึ่งการดาเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงนาผลที่ได้จากการนิเทศมาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป และมีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอเป็นไปตาม
อตั รากาลงั ข้าราชการครูตาม เกณฑ์ ก.ค.ศ. กาหนด นอกจากน้โี รงเรียนยังมรี ะบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียน โดย
มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดหาทุนการศึกษาสาหรับนักเรยี นท่ีด้อยโอกาส ในดา้ นการพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร มแี นวทางในการดาเนินงานโดยอานวยการ การกากับ ติดตาม ให้มี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง 2560) โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวช้ีวัด นาไปจัดทาหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามเป้าหมายของสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนเฉพาะด้าน เช่นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(ESMTE) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (IP) โครงการพัฒนา
ศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาความสามารถด้านกีฬา ด้านดนตรี ฯลฯ
สร้างหน่วยการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ดาเนินการประเมิน
การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย

โรงเรยี นวิสทุ ธรงั ษี จงั หวัดกาญจนบรุ ี หน้า | 33
สานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2563

และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง สามารถเป็นต้นแบบด้านการใช้หลักสูตร โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ใช้หลักสูตรกับสถานศึกษาอื่นๆ มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตรที่มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาผลไป
พัฒนาโดยการวิจัยต่อยอด ซ่ึงครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสง่ เสริมให้มกี ารพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิด
ความเช่ียวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ มีการพัฒนาผู้เรียนด้วยการทาวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
นอกจากน้ีได้ดาเนินการจัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางกา รศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวชิ าชีพ ในกจิ กรรมส่งเสรมิ ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ซึ่งเปน็ กจิ กรรมทส่ี นับสนุนใหค้ รู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ประชุม รวมทั้งการสัมมนาในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิเช่น กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ศึกษา การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพด้วยระบบ Video
Conference ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาในการใช้ข้อสอบออนไลน์ในระบบ
PISA Style เป็นต้น และกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี สู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงนอกจากโครงการและกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีการ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ซึ่งจัดให้มีการ PLC ทุกกลุ่มสาระ โดย
กาหนดให้ครูแต่ละคนมีชั่วโมง PLC ไม่ต่ากว่า 50 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา อีกท้ังมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ศักยภาพสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมให้ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเป็นครูมืออาชีพและยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ. 2563-2565 แผนงานพื้นฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการสร้างอาคาร
เรียน 324ล/55ก จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นโรงเรียนยังดูแลจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยมีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ฝ่ายงานอาคารสถานท่ี ดาเนินการดูแล
สถานศึกษา มีการประชุมครูและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ประชุมวางแผนหัวหน้างานกลุ่มบริหารท่ัวไปทุกเดือน และ
ประชุมแม่บ้านนักการทุกวัน เพ่ือดาเนินงานจัดการให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม เหมาะกับการ
จัดการเรียนการสอน มีส่ิงอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ ปลอดภัย และเพียงพอต่อผู้เรียน ให้มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร ท่ีมีความพรอ้ มเอ้ือต่อการเรียนรู้ อีกทงั้ ยังมีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน เช่น
การจัดบอร์ดนิเทศภายในห้องเรียน การจัดมุมความรู้ มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น สวนพฤกษศาสตร์
ห้องปฏิบัติการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีระบบ
Internet ไร้สายไว้บริการให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากน้ียังมีการดาเนินงานพัฒนาซ่อมแซม
หอ้ งเรียน ห้องน้า ห้องประชุม ให้สะอาดและถกู สุขลกั ษณะ โดยมีโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม กิจกรรมพัฒนาสขุ อนามยั ในโรงอาหาร ประจาปกี ารศึกษา 2563 กิจกรรมทาความสะอาดท่อระบายน้า
ภายในโรงเรียน วสิ ทุ ธรงั ษี จังหวัดกาญจนบรุ ี เป็นต้น มีการจดั ระบบรกั ษาความปลอดภัยโดยการจัดเจา้ หนา้ ที่
รักษาความปลอดภัย และการติดต้ังกล้องวงจรปิด ท่ีครอบคลุมพื้นที่บริเวณสถานศึกษา มีการจัดการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรูภ้ ายในและภายนอกโรงเรยี น ในกิจกรรมส่งเสรมิ การเรียนร้สู โู่ รงเรียนน้อง และพานักเรียน
เรียนรู้ภายนอกสถานท่ี เช่น กิจกรรมเข้าค่ายพลังงานทดแทน, กิจกรรมเข้าค่ายค่ายลูกเสือ เป็นต้น ซึ่งทุก
โครงการและทุกกิจกรรมของกลุ่มบริหารท่ัวไป มีการกากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโครงการ

โรงเรยี นวสิ ุทธรังษี จงั หวัดกาญจนบุรี หนา้ | 34
สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา 2563

เพื่อนาไปสู่ปรับปรุงพัฒนาในลาดับต่อไป ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้นน้ั ปัจจุบนั การเรยี นการสอนจาเปน็ ตอ้ งนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจดั กจิ กรรมการ
เรียนรู้ สถานศึกษาจึงติดต้ังกระดานอัจฉริยะ กระดานอิเล็คทรอนิกอินเตอร์แอคทีฟบอร์ดเพื่อให้ครูผู้สอนได้
นาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดการระบบ
ข้อมูลโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ ดังนี้ ใช้โปรแกรม D-school ในการจัดข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ใช้โปรแกรม
Grader ในการวัดและประเมินผลผูเ้ รยี น ใช้โปรแกรม Book Mark จดั การระบบประมวลผลการเรยี น ฯลฯ ใน
ด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาผู้เรียนและบุคลากร ได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์สาหรับ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ทุกคน จานวน 5 ห้องเรียน โดยอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ท่ี
ใชใ้ นการจัดการเรยี นรู้ในแตล่ ะห้องเทา่ กับ 1 คน : 1 เคร่ือง สามารถเช่อื มต่อระบบเครือขา่ ยอนิ เตอร์เน็ตไดท้ ุก
เครือ่ ง เพือ่ อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้กับผ้สู อนและผู้เรียน รวมทั้งสามารถสืบค้นความรู้ใหม่ๆ
เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย มีคอมพิวเตอร์ประจาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สาหรับครูใช้ในการ
เตรียมการสอน และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย และด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทาให้บริบทของโรงเรียนและบริบทของครูผู้สอนเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
โดยมีการจัดเรียนการสอนแบบแบ่งกลุม่ การเรยี น กลุ่มท่ีเรียนร้ใู นโรงเรียน (On site) และกลมุ่ การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (Online) ซึ่งมีการนาเทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม Google Classroom, Google
Meet, Zoom, Line และ Google form เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนจึงจัดทา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยกาหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง
ครอบคลุม และพรอ้ มใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพใช้งานได้งา่ ย ถูกต้อง และมคี วาม
ปลอดภัย อีกท้ังมีการจัดทาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน และมีช่องทางให้บริการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร
สาหรับประชาชน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ได้ท่ี เว็บไซต์โรงเรียน www.visut.ac.th แอพพลิเคชั่น
(Application) Line และ Facebook โรงเรียนวิสุทธรงั ษี จังหวัดกาญจนบรุ ี

3. ผลการดาเนนิ งาน
ดา้ นกระบวนการบริหารและจัดการของโรงเรียนวสิ ุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี น้นั มีผลการดาเนินงาน

ในปีการศกึ ษา 2563 ดังน้ี
1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 – 2565 ท่ีดาเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง ได้ระดับดี จากการตรวจสอบภายในของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมประเมินการ
บริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ให้แสดงการประมาณการใช้งบประมาณล่วงหน้า ระยะ 3 ปี ให้ชัดเจน
ข้ึน มีแผนปฏิบัติการประจาปี ในการดาเนินการใช้งบประมาณอย่างต่อเน่ือง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ระดับดีเลิศ จากการตรวจสอบภายในของสานักงานปลัดกระทรวง
ศกึ ษาธิการ กิจกรรมประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ได้มีการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ

โรงเรยี นวิสุทธรงั ษี จังหวดั กาญจนบุรี หน้า | 35
สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

โดยผ่านความคิดเห็นของหัวหน้างานตามสายการปฏิบัติงาน งานแผนงาน งานพัสดุ โดยผู้อนุมัติกิจกรรมคือ
ผู้อานวยการโรงเรียน ซ่ึงดาเนินการอย่างต่อเน่ือง ได้ระดับดี จากการตรวจสอบภายในของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปรบั ปรงุ ระบบการจัดซอ้ื จัดจ้าง โดยมรี ายงานปิดโครงการและสรุป
งานการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสาร พ1 – พ3) มีการกากับติดตาม โครงการ/กิจกรรม โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตดิ ตามและประเมินผล ใชแ้ บบกากบั ติดตาม (ผ.1 – ผ.7) และมรี ายงานการประชุมฝา่ ยแผนงาน
เพื่อกากับติดตามการดาเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและนโยบายของต้นสังกัด ได้ระดับดี จาก
การตรวจสอบภายในของสานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ กจิ กรรมประเมินการบริหารงานการเงินการคลัง
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการปรับปรุง แบบการรายงานการ
ติดตามและดาเนินงานตามแผนงาน (ผ.7) ให้ครอบคลุมความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ และประเมินการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้การตดิ ตามและประเมนิ ผลเป็นไปอย่างมปี ระสิทธิภาพสูงสดุ มีคณะกรรมการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมประชุม การกาหนดระดับคุณภาพ ค่าเป้าหมาย พร้อม
หลักฐานร่องรอย ตามตัวบ่งชี้ โดยมีเกณฑ์การประเมินรูบริคส์อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2563 ซึ่งจากการดาเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนและตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากาหนดน้ัน มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม เปน็ ไปตามทสี่ ถานศกึ ษากาหนด

2) ด้านระบบบริหารจดั การคณุ ภาพของสถานศึกษา ผู้เก่ียวขอ้ งทุกฝา่ ยท้ังคณะครู ผบู้ ริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคณุ วุฒิ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชมุ รว่ มกันวางแผนกาหนดแผนปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และเป็นท่ียอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและนาไปสู่การ
ปฏิบัติ ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ งมีโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารบุคคลและงานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่ม
บริหารแผนงานและประกันคุณภาพ และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ ซ่ึงในแต่ละฝ่ายมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการทไี่ ดร้ ับมอบหมายแล้วดาเนินการตามปฏทิ ินในโครงการอยา่ งมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติ
การประจาปที ่ีวางไว้ ซ่งึ ผู้รบั ผิดชอบกิจกรรม/โครงการไดจ้ ัดทารายงานผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม และมี
การสรุปโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น
ต่อไป ในด้านครูผู้สอนโรงเรียนมีครูที่มีความเช่ียวชาญตรงตามสาชาวิชาและมีจานวนครูที่เพียงพอต่อจานวน
นกั เรยี น ซ่งึ จากการดาเนินงานตา่ งๆ ของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการดาเนินงานรอ้ ยละ
100 ผลการประเมินอยูใ่ นระดบั ยอดเยีย่ ม เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด

3) ด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จงั หวัดกาญจนบุรี มีหลกั สูตรสถานศึกษา ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษา

โรงเรยี นวิสทุ ธรงั ษี จังหวัดกาญจนบรุ ี หน้า | 36
สานกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่พัฒนาผเู้ รียนได้เตม็ ตามศักยภาพ มีการดาเนนิ งาน
ร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดบั ยอดเยีย่ ม เป็นไปตามท่สี ถานศกึ ษากาหนด

4) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21 ครูมีการเสริมแรงและมีการสร้างบรรยากาศในการพัฒนาตนได้มากข้ึน จาก
การรับรางวัลครูดเี ดน่ ปีการศึกษา 2563 ครูได้รบั การพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 100
นอกจากนคี้ รูได้สรา้ งชมุ ชนแหง่ การเรยี นรู้ทางวิชาชพี (PLC) ซง่ึ กาหนดใหค้ รูทกุ กลุ่มสาระมีจานวนชวั่ โมง PLC
ไม่ต่ากว่า 50 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ครูผู้ช่วยร้อยละ 100 ได้รับการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม อีกทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวิสุทธรั งษี
จงั หวัดกาญจนบุรี สู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2563 ครูที่เข้ารับการประเมินเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 การดาเนินงานร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยย่ี ม เปน็ ไปตามทส่ี ถานศึกษากาหนด ดงั ตารางและแผนภูมิแสดงผลการดาเนินงาน ดังนี้

ตารางแสดงจานวนครทู ี่มีแผนการจดั การเรยี นรู้ ปีการศกึ ษา 2563

แผนภมู ิแสดงจานวนครแู ละบุคลากรใหม้ ีการพฒั นาตนสูค่ วามเชี่ยวชาญมืออาชีพ ปีการศึกษา 2563

5) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ โรงเรียนวสิ ุทธรังษี จงั หวดั กาญจนบุรี ไดด้ าเนนิ การตามโครงการ
พัฒนาปรับปรุงบรรยากาศ สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการเอื้อกับนักเรียนและครู

โรงเรียนวสิ ทุ ธรงั ษี จังหวัดกาญจนบรุ ี หน้า | 37
สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2563

มีส่ิงอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ซ่อมแซมห้องนา้ โรงอาหารเรียบรอ้ ย สวยงาม สะอาดถูก
สุขลักษณะ ซ่ึงมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมทาความสะอาดท่อระบายน้าภายในโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน การดาเนินโครงการส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
กาหนด กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจาปีการศึกษา 2563 โดยมีการติดตาม
ประเมินผล รายงานผล และสรุปผลสาเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม เป็นไปตามทสี่ ถานศึกษากาหนด

6) ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ดาเนินการกาหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม
ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท่ีมีประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย
โดยงานทุกกลุ่มกาหนดผู้รับผิดชอบจัดทาระบบสารสนเทศดาเนินการจัดการข้อมูลสาคัญท่ีครอบคลุมภาระ
งานทั้ง 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป
กลมุ่ นโยบายและแผน จัดทาและให้บรกิ ารข้อมลู สารสนเทศทเ่ี ป็นระบบแก่ผูต้ ้องการใช้ทุกฝา่ ย บุคลากรทกุ คน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.visut.ac.th
แอพพลิเคชัน Line และ Facebook โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้น้ัน มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับ ยอดเยย่ี ม เป็นไปตามทส่ี ถานศึกษากาหนด

ซึ่งโดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าโรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศกึ ษากาหนด ในระดบั คุณภาพ ยอดเย่ยี ม

4. จุดเด่น

1) มีการกากับติดตาม โครงการ/กิจกรรม โดยมีการรายงานโครงการ/กิจกรรม การประเมินความคุ้มค่า
ของการใช้จ่ายงบประมาณในการจัด โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ประเมินการใช้
งบประมาณของตนเอง และผูท้ ี่รว่ มกิจกรรมจะไดป้ ระเมินทรพั ยากรท่ีใชใ้ นการทากิจกรรม

2) มีการประชุมกากับตดิ ตาม โครงการเป็นระยะตามปฏทิ ินโครงการ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการฝา่ ยกากับ
ตดิ ตามและใช้แบบกากับติดตาม (ผ.1 – ผ.7)

3) มีการกาหนดเกณฑ์คุณภาพตามตัวบ่งช้ี โดยตง้ั เป็นระดบั คณุ ภาพตามแนวทางการประเมนิ คณุ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจาปกี ารศึกษา 2563 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563

4) มีผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เรื่องการตรวจสอบภายในของสานักงานปลัดกระทรวง
ศกึ ษาธิการ กิจกรรมประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศกึ ษาข้ันพื้นฐาน

5) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2565 ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายท้ังประธาน
คณะกรรมการสถานศกึ ษา ผแู้ ทนชุมชน ผูแ้ ทนศาสนา ผแู้ ทนผู้ปกครองและผู้แทนนักเรยี น

6) มีการบริหารจัดการให้คณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสั โคโรนา (Covid-19) ไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

โรงเรยี นวสิ ทุ ธรังษี จังหวดั กาญจนบุรี หน้า | 38
สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2563

7) หลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนรอบดา้ น

8) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาความรู้ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
มาพฒั นาการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความกา้ วหน้าในวชิ าชพี

9) ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสู่มารฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการ
บริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
สสู่ ถานศึกษาระดบั โรงเรยี น

10) ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาเกดิ ความรัก ความสามคั คีในองคก์ ร
11) โรงเรียนมผี ลงานและมีชอ่ื เสยี งทางด้านวิชาการเปน็ ทย่ี อมรับของสังคมและชมุ ชน
12) โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการสร้างอาคารเรียน 324ล/55ก จากสานักงานคณะกรรมการ
การศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน
13) มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ปรับปรุง จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารให้ร่มรื่น
สร้างบรรยากาศให้โรงเรยี นสวยงาม เพือ่ ใหเ้ หมาะกบั การจดั การเรียนรูอ้ ยา่ งมีคุณภาพ
14) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่าย
“Clean Energy School” โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้
ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ระดับภาค ในการประกวดโครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ครั้งท่ี 1 “ผลิต
เครื่องพ่นละอองน้าพลงั งานแสงอาทติ ย์”
15) โรงเรียนมีการจัดเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มการเรียน กลุ่มที่เรียนรู้ในโรงเรียนและกลุ่มการเรียนรู้
แบบออนไลน์ (Online) ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของเช้อื ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซง่ึ มีการนาเทคโนโลยี
และโปรแกรมตา่ งๆ เชน่ โปรแกรม Google Classroom, Google Meet, Zoom, Line และ Google form
เข้ามามีส่วนรว่ มในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
16) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ทุกกลุ่มงานสามารถนาไปใช้ ในการ
บรหิ ารจดั การด้านต่างๆ รวมถึงการจัดการเรยี นร้ไู ด้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

โรงเรยี นวสิ ทุ ธรังษี จงั หวัดกาญจนบรุ ี หนา้ | 39
สานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2563

1. ระดับคณุ ภาพ มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจดั การเรียนการสอนทเี่ น้นผ้เู รียนเป็นสาคญั

ระดับยอดเยย่ี ม

2. กระบวนการพฒั นา
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ โดยจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวดั ของหลกั สูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสใหผ้ ู้เรยี นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผา่ น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่ งเป็นระบบและนาผลมาพฒั นาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมี
รายละเอยี ดกระบวนการพัฒนาท้งั 5 ด้าน ดังนี้

1) ด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบ
กิจกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง ครูทุกคน
จดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนแบบ Online และ Online + On site ครบทุกระดบั ชั้นและกลมุ่ สาระการเรยี นรู้
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและ
สรุปองค์ความร้ไู ด้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อม สือ่ การเรียน และอานวยความสะดวกทเี่ อื้อ
ต่อการเรียนรู้โดยมีห้องปฏิบัติการครบทุกช้ันเรียนและทุกรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนสอนในภาคปฏิบัติ เช่น
ห้องปฏิบตั ิการวทิ ยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์, เคมี, ชีววิทยา) ห้องปฏิบัติการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
(Fabrication Lab) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือข้ันพื้นฐาน (Tissue
culture) ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น แสวงหา
ความรจู้ ากส่ือเทคโนโลยดี ้วยตนเอง และสามารถนาไปประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตได้อย่างเปน็ รปู ธรรม

2) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยส่งเสริมให้ครู
สร้างและพัฒนา จนถึงใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ โดยนาส่ือมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน
สามารถดึงดูดความสนใจ ท่ีช่วยสนับสนนุ ให้ผเู้ รยี นเกิดการเรยี นรูไ้ ด้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพมากยง่ิ ขึ้น จดั ใหม้ ีการ
เรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล เพ่ือสร้างโอกาสให้
ผ้เู รียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ, การแข่งขันหุ่นยนต์
เป็นต้น จัดให้มีการนาเสนอผลงานของนักเรียน ท่ีแสดงถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
รวมถึงการเข้าใชร้ ะบบ E-book เพอ่ื สืบค้นขอ้ มลู การจดั การเรียนการสอนแบบ Smart Classroom ตลอดจน
ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศกึ ษาสรา้ งและพฒั นาสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง่ เรียนรู้ เพอ่ื ใช้
การจัดกจิ กรรมการเรยี นรใู้ หเ้ หมาะสมกับผู้เรียน

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกด้วยการสร้าง
บรรยากาศช้ันเรยี นในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหอ้ งเรยี น ความสะอาด ป้ายนิเทศ สารสนเทศ นิทรรศการ

โรงเรียนวสิ ทุ ธรงั ษี จังหวัดกาญจนบุรี หนา้ | 40
สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษากาญจนบรุ ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา 2563

ความรตู้ ่างๆ เป็นต้น หมั่นให้กาลังใจนักเรยี นด้วยการยกย่องชนื่ ชมนักเรียนผา่ นทางสอ่ื ออนไลน์ หรอื ให้รางวัล
เม่ือนักเรียนทาความดี ครูก็ต้องกล่าวช่ืนชม และตอ้ งชมทกุ ครง้ั ครูไม่ตาหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้อย่างมีความสุข มี
กระบวนการนเิ ทศการจัดการเรียนรโู้ ดยใชร้ ะบบกลั ยาณมิตร

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนได้ดาเนินการ
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน คือ มีการวัดและ
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรและประเมินหลักสูตรอยู่เป็น
ประจา จัดทาโครงสร้างรายวิชาและการวัดและประเมินผล มีแผนการจัดการเรียนรทู้ ี่มีการวัดและประเมินผล
ผเู้ รยี นตามรปู แบบการจดั กจิ กรรมการเรยี นรอู้ ย่างหลากหลาย เนน้ การจดั การเรยี นการสอนทีเ่ น้นกระบวนการ
กลุ่มในด้าน STEM และ PISA โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญในศตวรรษท่ี 21 ในช่วง
สถานการณ์แพรร่ ะบาดของเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (Covid-19) ครูต้องจัดการเรียนการสอนออนไลนท์ ี่มีระบบ
การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการตรวจเย่ียมชั้นเรียน และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
เพื่อนาข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทาวจิ ัยในช้ันเรียนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ดังน้ัน ครู
จึงต้องใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมาย มีข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
ตลอดจนวิเคราะห์การออกแบบ สร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินช้ินงาน
และแบบประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เป็นต้น ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนได้รับ
ทราบผลการเรียนทุกภาคเรียน และโรงเรียนมีระบบให้นักเรียนลงทะเบียนซ่อมผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้
ผเู้ รียนนาผลที่ได้มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โรงเรยี นมีระบบใหน้ ักเรยี นดาเนินการแก้ไขผลการเรยี น 0, ร
และ มส นอกจากน้ีโรงเรียนยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผู้เชี่ยวชาญในด้านการวัดผลและ
ประเมินผล โดยให้การสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองในด้านการสอบสมรรถนะครูผ่านโครงการพัฒนาครูด้วย
การจัดสอบด้านการวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้ (สทศ.)

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูท้ัง
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาเนินการจัดทาแผนการเรียนรู้ในทุกรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ที่เหมาะสมกับระดบั ผู้เรียนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบกับการพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับความสามารถของผู้เรียน หลังจากนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในช้ันเรียน
ครูผู้สอนต้องบันทึกผลหลังการสอนในรายวิชาของตนเองไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนา
ผู้เรียนในภาคเรียนต่อไป ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการพัฒนาและออกแบบ
สอ่ื นวัตกรรมประกอบการจดั การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เชน่ บทเรียนสาเร็จรูป (E-learning), แนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นต้น ดาเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนโดยเก็บคะแนน
ผู้เรียนเป็น 4 ระยะ คือ ก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค และปลายภาค ครูผู้สอนจัดทา bookmark
และนาคะแนนผู้เรียนมาศึกษาเพื่อทาการพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนาผลการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละ
ภาคเรียนมาทาวิจัยในชั้นเรียน โดยกลุ่มบริหารวิชาการกาหนดให้ทาวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาคเรียนละ 1 เรื่องในทุกปีการศึกษา ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในรายวิชาน้ันๆ ทาการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนเพื่อนาผลการประเมินมาใช้พัฒนาการสอนของตนเองในครั้งต่อไป คณะนิเทศของกลุ่มบริหาร

โรงเรียนวิสทุ ธรังษี จงั หวดั กาญจนบรุ ี หน้า | 41
สานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษากาญจนบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2563

วิชาการและหัวหนา้ สาระการเรียนร้ทู าการนิเทศครผู สู้ อนในทกุ กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าคเรียนละ 2 คร้งั โดยให้
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกันตามโอกาส จัดให้มีการนาเสนอ
ผลงานนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรยี นรู้ร่วมกันผา่ นการจัดนิทรรศการของโรงเรียน โดยให้ผูเ้ รียนนาเสนอ
ศักยภาพของผู้เรียนทางด้านวิชาการและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Academic Skills & Critical
Thinking) ทักษะชีวิต (Life Skills) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความเป็นผู้นา (Leadership)
สนบั สนุนผเู้ รียนได้นาเสนอผลงานและเข้าแขง่ ขันศกั ยภาพผเู้ รียนในทักษะตา่ งๆ ทกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งใน
ระดับโรงเรียน จังหวัด ภาคและประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ท่ีจัดขึ้น ผู้สอนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางใน
การแก้ปัญหาหรือต่อยอดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มระดับของการเรียนรู้ใหก้ ับผู้เรียนในกลุ่มกลาง และ
กลุ่มอ่อน และบันทึกการจัดทาเสนอต่อผู้บริหารและกลุ่มบริหารวิชาการ ตามลาดับ โดยมีร่องรอยและ
หลักฐาน ดังนี้ รายงานผลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
แผนการจดั การเรยี นรู้แผนการจดั การศกึ ษาเฉพาะรายบุคคลแผนการสอนรายบุคคล บันทึกหลังสอน ผลงานท่ี
เป็นท่ีประจักษ์ท่ีได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ หลักฐานร่องรอยผลการพัฒนา
ผูเ้ รียน ผลงานผู้เรียน รวมถึงโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผล
ความรคู้ วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเปน็ ระบบและมีประสทิ ธิภาพ, โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน
ท่สี ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทกุ คนมีสว่ นรว่ ม, โครงการส่งเสรมิ ความสามารถในการอ่าน เขยี น การสอื่ สาร และการ
คิดคานวณ, โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น, โครงการ
ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและส่ือออนไลน์, โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรโครงการ EP, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ ด้านวิชาการ
ภาษา กีฬาดนตรี ศิลปะ, โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมห่างไกลสิ่งเสพติด สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมโดยดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา, โครงการ
ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา, โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม, โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการ เช่น กิจกรรมจัดซื้อสื่อ – อุปกรณ์การเรียนและนาเสนอผลงานผ่านส่ือเทคโนโลยี, กิจกรรมเลือกต้ัง
คณะกรรมการ อบน.ว.ส., กิจกรรมจัดประชุมสภาผู้เรียน, กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริม
ประชาธิปไตย, กิจกรรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์สู่มาตรฐานสากล, กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการ
สร้างสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน, กิจกรรมศึกษาดูงานต่างโรงเรียน, กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนว
การศึกษาต่อโครงการ English Program, กิจกรรมพัฒนาระบบ Internet ความเร็วสูง และส่ือออนไลน์,
การจัดจ้างบุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ, กิจกรรมนาผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะอาชีพเพ่ือนาไปสู่
ความเปน็ เลิศทางวิชาการ, กจิ กรรมส่งเสริมการออมและพฒั นาบคุ ลากรธนาคารโรงเรียน, การสรา้ งสื่ออุปกรณ์
และเอกสารเก่ียวกบั การเรียนการสอนวิชาสุขศกึ ษาและพลศึกษา, กจิ กรรมจัดประชุมวางแผน จัดหาเคร่อื งมือ
อุปกรณ์ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย, กิจกรรมการออกกาลังกาย, กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์พัฒนา
ระบบการจดั การเรยี นการสอน เปน็ ตน้

3. ผลการดาเนนิ งาน
จากการดาเนินการตามกระบวนการ โรงเรยี นวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการจดั การเรยี นการสอน

เป็นกระบวนการ โดยจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้

โรงเรียนวสิ ุทธรงั ษี จงั หวดั กาญจนบรุ ี หน้า | 42
สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษากาญจนบรุ ี

[Update] ทองม้วนนวลศรี อ.เมือง ของฝากจังหวัดกาญจนบุรี ท่องเที่ยวดอทคอม ท่องเที่ยว.com Thongteaw.com ท่องเที่ยวทั่วไทย โรงแรม,ที่พัก,อาหารอร่อย,ของฝาก,สุขภาพ | อาหาร ประ จํา จังหวัด กาญจนบุรี – Sathyasaith

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด

Copy right © 2008 – 2010 by Thongteaw.com – All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154


ตะลุยกิน​โต้รุ่ง​ในตัวเมือง​ จ.กาญจนบุรี


😊😊😘
ร่วมแชร์รูปอาหารและแนะนำร้านอร่อยลงในกลุ่ม \”ชอบกินจัง\” กันได้เลยค่ะ
https://web.facebook.com/groups/502544777050857
ติดต่อ : https://www.facebook.com/ConyCryYoutube/
conycry ต่ายพากิน ตลาดโต้รุ่งเมืองกาญจน์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ตะลุยกิน​โต้รุ่ง​ในตัวเมือง​ จ.กาญจนบุรี

มะขามป้อม จ.กาญจนบุรี | ตามอำเภอจาน | 9 ธ.ค. 60 (1/3)


ตามอำเภอจาน สัปดาห์นี้พามารู้จักกับผลไม้โบราณที่มีสรรพคุณทางยาสูง ที่นอกจากจะนิยมนำมาแปรรูปแล้วยังสามารกินสดได้อย่าง มะขามป้อม ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังเป็นเมนูสุขภาพให้เราได้ทานกันถึง 3 เมนู ทั้งยำกุนเชียงปลา ที่จะได้ความเปรี้ยวจากมะขามป้อมแล้วยังเพิ่มความเข้มข้มมากขึ้นด้วยมะนาวและมะม่วง ต่อด้วยเมนูช่วยหอมอย่างน้ำพริกเผาทรงเครื่อง ที่จะได้กินเนื้อมะขามป้อมอย่างเต็มคำก่อนตบท้ายด้วยเมนูของหวาน กินแกล้มกับมะขามป้อม
รายละเอียด
รายการตามอำเภอจาน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น.

ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่
ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34
Website: http://www.amarintv.com
Facebook: https://www.facebook.com/amarintvhd
Twitter: https://www.twitter.com/amarintvhd
Instagram: amarintvhd

มะขามป้อม จ.กาญจนบุรี | ตามอำเภอจาน | 9 ธ.ค. 60 (1/3)

🍛อร่อยเด็ด 7 ร้านดัง จังหวัดน่าน


แผนที่
อร่อยเด็ด 7 ร้านดัง
ที่คนน่านแนะนำ ถ้าใครมาแล้วน่าแวะกิน
ร้าน 1 ข้าวซอยต้นน้ำ
https://goo.gl/maps/5yLuZBZwS4G2
ร้าน 2 เฮือนฮอม
https://goo.gl/maps/UU3gFYpbPW32
ร้าน 3 ญิ๋งจาย ก๋วยเตี๋ยวกะลาโบราณ
https://goo.gl/maps/EPLQHmWUyFx
ร้าน 4 เฮือนภูคา
https://goo.gl/maps/K32Htw3Dyik
ร้าน 5 วันดาข้าวแกง
https://goo.gl/maps/eUKzTWJqBFK2
ร้าน 6 คาเฟ่สุดกองดี
https://goo.gl/maps/G46UdDjFoNP2
ร้าน 7 ของหวานป้านิ่ม
https://goo.gl/maps/JLPQvT1vC542
คาเฟ่ อเมซอน
https://goo.gl/maps/mF2SHdBM3k32

ติดต่อ
Facebook : https://www.facebook.com/rabbitta

เจ๊ต่าย

🍛อร่อยเด็ด 7 ร้านดัง จังหวัดน่าน

วิถีคลองในเมืองกรุง ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กทม. : ซีรีส์วิถีคน [CC]


ปัจจุบันวิถีชีวิตริมคลองในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีเหลืออยู่ไม่มาก เนื่องจากความเจริญของถนนเข้ามาทำให้การสัญจรในลำคลองลดน้อยลง แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ยังมีชุมชนริมคลอง และไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพมหานครแห่งนี้จะยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเหลืออยู่
ชุมชนพูนบำเพ็ญ คือที่ที่จะพาไปรู้จัก เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใน เขตภาษีเจริญ ด้านหน้าชุมชนติดกับถนนบางแวก ด้านหลังชุมชนติดกับคลองบางเชือกหนัง ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสามเขตของกรุงเทพมหานคร นั้นคือ ตลิ่งชัน, ภาษีเจริญ และบางแค แม้จะมีเขตที่ต่างกันทำให้เกิดการแบ่งพื้นที่ แต่ชาวชุมชนที่นี่รู้จักกันหมด เหตุเพราะชาวชุมชนอาศัยที่นี่มาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ชาวบ้านที่นี่ ยังคงใช้คลองในการสัญจรไปมาหาสู่กัน และยังคงมีพื้นที่สวนเกษตรที่ชาวชุมชนใช้หาเลี้ยงชีพตัวเองมาเนิ่นนาน สวนที่ชาวบ้านทำส่วนใหญ่เป็นสวนใบเตย ซึ่งจะมีลูกค้าประจำรับซื้อ พื้นที่ในการทำใบเตยนั้น มีทั้งที่เป็นของส่วนตัวและเช่าทำ
การใช้ชีวิตของชาวบ้าน โดยเฉพาะเด็กนั้น ยังสามารถที่จะมีสนามเด็กเล่นเป็นร่องสวน ในขณะที่ผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเรือ โดยเฉพาะหากต้องการซื้อของใช้ที่จำเป็น ยังมีร้านขายของชำที่หันหน้าร้านลงคลอง ร้านค้าของชำดังกล่าวขายของสารพัดสิ่ง มีตั้งแต่ขนมของกินเล่น ไปจนถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือ อุปกรณ์การเกษตร ถือว่าเป็นร้านค้าโบราณของชุมชน เพราะเปิดมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ในสมัยที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน นอกจากนี้ยังมีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่เปิดมายาวนาน และปัจจุบันก็ยังมีลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่ตลอด การที่หน้าร้านติดคลอง เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่ง คือทำให้ลูกค้าต้องเดินบนถนนเลียบคลอง หรือไม่ก็ต้องพายเรือมาเท่านั้น ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนริมคลองและชาวสวนในละแวกชุมชน บางครั้งก็เดินทางมาใช้บริการจาก คลองบางไผ่ คลองบางน้อย
สีสันของคลองบางเชือกหนัง ที่ขาดไม่ได้ก็คงเป็น ป้าศรี บุญศรี ดวงส้มแม่ค้าเรือเร่ ขายของประจำคลองแถบนี้ เรือขายของของป้าศรีเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อม มีสินค้านับร้อยอย่าง ทั้งของสด ของแห้ง ขนม แม้กระทั่งต้นไม้ป้าศรีก็วางขายอยู่หน้าเรือของแก ป้าศรีขายของเรือเร่มาตั้งแต่สาว ๆ โดยจะแล่นเรือตะเวนขายของในคลองแถบนั้นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งของหมดจึงจะกลับเข้าบ้าน ชาวบ้านริมคลองแถบนั้นเป็นลูกค้าป้าศรีแทบทั้งหมด ลูกค้าทุกคนป้าศรีจำได้หมด ใครชอบหรือไม่ชอบอะไรป้าศรีก็รู้ มากไปกว่านั้น เทศกาลสำคัญต่าง ๆ ป้าก็มีของแจกของแถมให้ลูกค้าทุกคน เรียกว่าดูแลกันทุกอย่าง แต่ที่น่ารักคือ ลูกค้ากับแม่ค้าต้องช่วยเหลือกัน เพราะทุกวันที่ป้ามาขายนั้น มาคนเดียวเวลาเรือจะเข้าจอดท่า ลูกค้าต้องคอยดึงเชือกเพื่อให้เรือชิดกับฝั่ง แต่เพราะความสนิทกัน ไม่เคยมีใครที่จะอิดออดในเรื่องดังกล่าว ตัวป้าศรีนั้นเป็นคนที่รักน้ำ รักคลอง ทุกครั้งที่ขับเรือผ่านเจอขยะถูกทิ้งอยู่ในคลองก็จะต้องช่วยเก็บ ป้าศรีบอกว่าทนไม่ได้ที่คนไม่ดูแลน้ำ ส่วนตัวเองนั้นถือว่าคลองมีบุญคุณ เพราะทำให้สามารถทำมาหากินได้มาจนทุกวันนี้
ติดตามในรายการซีรีส์วิถีคน วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รัหรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/TheConnect

คลอง คลองในเมืองกรุง ซีรีส์วิถีคน

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

วิถีคลองในเมืองกรุง ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กทม. : ซีรีส์วิถีคน [CC]

2 เจ้าเด็ด \”อาหาารป่า\” กาญจนบุรี | กินกะเที่ยว กาญจนบุรี EP1


มาถึงกาญจนบุรีทั้งที ก็ต้องมากิน อาหารป่า รสชาติ แซ่บๆ สดๆ อร่อยๆกันเลย
ลุงไปเสาะหา ถามเจ้าถิ่นมา แนะนำมา ร้านเด็ดสองร้านนี้เลย
\”ศรีวิเชียร\” ร้านี้อยู่ริมแม่นำ้แคว ต้องไปเช้าหน่อย เพราะเริ่มขาย 7 โมง 8 โมงกว่า หมดแล้ว
\”บุญนำ อาหารป่า\” กับเมนู หมูป่าผัดเผ็ด ที่ลุงชอบ เคี้ยวกรุบๆ หนังกรอบๆ
ลองไปชมกันเลยครับ

2 เจ้าเด็ด \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ อาหาร ประ จํา จังหวัด กาญจนบุรี

6 thoughts on “[Update] รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี-Flip eBook Pages 1 – 50 | อาหาร ประ จํา จังหวัด กาญจนบุรี – Sathyasaith”

  1. 821732 734065Ought to tow line this caravan together with van trailer home your entire family quickly get exposed to the issues along with reversing create tight placement. awnings 846043

    Reply
  2. 270315 972187You produced some decent points there. I looked on the net to the concern and discovered many people goes together with along together with your website. 349680

    Reply
  3. 113481 618913Hi there, just became alert to your blog via Google, and found that it is truly informative. Im gonna watch out for brussels. Ill be grateful if you continue this in future. Plenty of people will likely be benefited from your writing. Cheers! 502231

    Reply

Leave a Comment