[Update] สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 [มีคลิป] | เสวยวิมุตติสุข – Sathyasaith

เสวยวิมุตติสุข: คุณกำลังดูกระทู้

สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 [มีคลิป]

ในช่วงเวลา 49 วัน หรือ 7 สัปดาห์ ภายหลังการตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขใน 7 สถานที่ต่าง ๆ กัน สถานที่ละ 1 สัปดาห์ นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาล ที่เราทั้งหลายอาจไม่เคยรู้
http://winne.ws/n22241

Super Big Eagle!!

10 ก.พ. 2561 – 13.48 น.
, แก้ไขเมื่อ

โดย Super Big Eagle!!

4.3

พัน

ผู้เข้าชม

share

รู้ไหม พุทธคยาไม่ได้มีแค่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ในช่วงเวลา 49 วัน หรือ 7 สัปดาห์ ภายหลังการตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขใน 7 สถานที่ต่าง ๆ กัน สถานที่ละ 1 สัปดาห์ นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาล ที่เราทั้งหลายอาจไม่เคยรู้หรือต่างหลงลืมกันไปและในคลิปนี้ พวกเรากลุ่ม SevenSatta ขอนำทางทุกท่านไปถึงดินแดนต้นธารแห่งศาสนาพุทธ อินเดีย เพื่อเรียนรู้เรื่องราวอันอัศจรรย์และสำคัญยิ่งของสัตตมหาสถาน สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 แห่ง ด้วยตัวคุณเอง

เราท่องเที่ยวมา 4 อสงไขย กับเศษแสนมหากัป ก็เพราะเหตุแห่งบัลลังก์นี้ บัลลังก์นี้ เป็นวิชัยมงคลบัลลังก์ เราจักนั่งลงบนบัลลังก์นี้ เมื่อความดำริยังไม่สมบูรณ์ ตราบใด จะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ ตราบนั้น

สัปดาห์ที่ 1 เสด็จประทับภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ์ เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ บัลลังค์ที่โคนพระศรีมหาโพธิ์ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้ง 7 วัน  สถานที่นี้จึงชื่อว่าโพธิบัลลังค์

สัปดาห์ที่ 2 เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นมหาโพธิ์ โดยมิได้กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน

เสด็จไปประทับ ยืนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เยื้องจากบัลลังค์เล็กน้อย ทรงทอดพระเนตรดูบัลลังงค์และต้นมหาโพธิ์ไม่กระพริบพระเนตร  อันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาตลอด ๔ อสงไขยกับอีกแสนกัป ตลอด ๗ วัน ที่นั้นเรียกว่า อนิมิสเจดีย์

สัปดาห์ที่ 3 เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมอยู่ที่นี้เป็นเวลา 7 วัน ทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นระหว่างกลางแห่งพระมหาโพธิ์และอนิมิสเจดีย์ เสด็จจงกรมตลอด ๗ วัน ที่นั้นเรียกว่า รัตนจงกรมเจดีย์

สัปดาห์ที่ 4 เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ เสด็จไปทางทิศพายัพ แห่งต้นศรีมหาโพธิ์ ประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน

ประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมปิฎก ณ เรือนแก้วที่เทวดานิรมิตในทิศพายัพ แห่งต้นมหาโพธิ์ ที่นั้นเรียก รัตนฆรเจดีย์

สัปดาห์ที่ 5 เสด็จไปประทับใต้ร่มไม้ไทร โดยมีชื่อว่า อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ทรงถูกธิดาทั้งสามของพญามารวัสตีใช้กริยาอิตถีสตรียั่วพระพุทธองค์ให้หลงแต่ไม่สำเร็จ พระพุทธองค์ทรงขับไล่ธิดาทั้งสามออกไปเสีย

สัปดาห์ที่ 6 เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้ร่มไม้จิก โดยมีชื่อว่า มุจลินท์ ทางทิศอาคเนย์แห่งต้นมหาโพธิ์ ตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลา 7 วัน พญานาคตนหนึ่งมีนามว่า พญามุจลินท์นาคราช เกิดความเลื่อมใสจึงได้แผ่พังพานป้องพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 7 วัน เมื่อฝนหยุดตก พญานาคก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์และจากไป

สัปดาห์ที่ 7 เสด็จไปประทับภายใต้ร่มไม้เกดโดยมีชื่อว่า ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ที่นี้แล้ว เสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธอีก ทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรม ที่ตรัสรู้ คือ ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน แล้วน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรม เป็นเหตุให้ท้าวสหัมบดีพรหม มากราบทูลอาราธนา และ ณ ที่นี้เช่นกัน ได้ทรงพระดำริเกี่ยวกับสติปัฏฐาน ๔ ที่เป็น เอกายนมรรค และ อินทรีย์ ๕ อันมีอมตธรรมเป็นที่หมาย

See also  탈인간급 셀프 인테리어 120일 동안 2평 골방 꾸미기(셀프리모델링) | 홈으로

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://buddhafacts.wordpress.com/2015/08/27/สัตตมหาสถาน-แปลว่า-สถานท/

ขอบคุณคลิปจาก : https://youtu.be/oaAkVRnEMsE

แชร์

You may also like

[Update] สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 [มีคลิป] | เสวยวิมุตติสุข – Sathyasaith

สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 [มีคลิป]

ในช่วงเวลา 49 วัน หรือ 7 สัปดาห์ ภายหลังการตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขใน 7 สถานที่ต่าง ๆ กัน สถานที่ละ 1 สัปดาห์ นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาล ที่เราทั้งหลายอาจไม่เคยรู้
http://winne.ws/n22241

Super Big Eagle!!

10 ก.พ. 2561 – 13.48 น.
, แก้ไขเมื่อ

โดย Super Big Eagle!!

4.3

พัน

ผู้เข้าชม

share

รู้ไหม พุทธคยาไม่ได้มีแค่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ในช่วงเวลา 49 วัน หรือ 7 สัปดาห์ ภายหลังการตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขใน 7 สถานที่ต่าง ๆ กัน สถานที่ละ 1 สัปดาห์ นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาล ที่เราทั้งหลายอาจไม่เคยรู้หรือต่างหลงลืมกันไปและในคลิปนี้ พวกเรากลุ่ม SevenSatta ขอนำทางทุกท่านไปถึงดินแดนต้นธารแห่งศาสนาพุทธ อินเดีย เพื่อเรียนรู้เรื่องราวอันอัศจรรย์และสำคัญยิ่งของสัตตมหาสถาน สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 แห่ง ด้วยตัวคุณเอง

เราท่องเที่ยวมา 4 อสงไขย กับเศษแสนมหากัป ก็เพราะเหตุแห่งบัลลังก์นี้ บัลลังก์นี้ เป็นวิชัยมงคลบัลลังก์ เราจักนั่งลงบนบัลลังก์นี้ เมื่อความดำริยังไม่สมบูรณ์ ตราบใด จะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ ตราบนั้น

สัปดาห์ที่ 1 เสด็จประทับภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ์ เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ บัลลังค์ที่โคนพระศรีมหาโพธิ์ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้ง 7 วัน  สถานที่นี้จึงชื่อว่าโพธิบัลลังค์

สัปดาห์ที่ 2 เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นมหาโพธิ์ โดยมิได้กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน

เสด็จไปประทับ ยืนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เยื้องจากบัลลังค์เล็กน้อย ทรงทอดพระเนตรดูบัลลังงค์และต้นมหาโพธิ์ไม่กระพริบพระเนตร  อันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาตลอด ๔ อสงไขยกับอีกแสนกัป ตลอด ๗ วัน ที่นั้นเรียกว่า อนิมิสเจดีย์

สัปดาห์ที่ 3 เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมอยู่ที่นี้เป็นเวลา 7 วัน ทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นระหว่างกลางแห่งพระมหาโพธิ์และอนิมิสเจดีย์ เสด็จจงกรมตลอด ๗ วัน ที่นั้นเรียกว่า รัตนจงกรมเจดีย์

สัปดาห์ที่ 4 เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ เสด็จไปทางทิศพายัพ แห่งต้นศรีมหาโพธิ์ ประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน

ประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมปิฎก ณ เรือนแก้วที่เทวดานิรมิตในทิศพายัพ แห่งต้นมหาโพธิ์ ที่นั้นเรียก รัตนฆรเจดีย์

สัปดาห์ที่ 5 เสด็จไปประทับใต้ร่มไม้ไทร โดยมีชื่อว่า อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ทรงถูกธิดาทั้งสามของพญามารวัสตีใช้กริยาอิตถีสตรียั่วพระพุทธองค์ให้หลงแต่ไม่สำเร็จ พระพุทธองค์ทรงขับไล่ธิดาทั้งสามออกไปเสีย

สัปดาห์ที่ 6 เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้ร่มไม้จิก โดยมีชื่อว่า มุจลินท์ ทางทิศอาคเนย์แห่งต้นมหาโพธิ์ ตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลา 7 วัน พญานาคตนหนึ่งมีนามว่า พญามุจลินท์นาคราช เกิดความเลื่อมใสจึงได้แผ่พังพานป้องพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 7 วัน เมื่อฝนหยุดตก พญานาคก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์และจากไป

สัปดาห์ที่ 7 เสด็จไปประทับภายใต้ร่มไม้เกดโดยมีชื่อว่า ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ที่นี้แล้ว เสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธอีก ทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรม ที่ตรัสรู้ คือ ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน แล้วน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรม เป็นเหตุให้ท้าวสหัมบดีพรหม มากราบทูลอาราธนา และ ณ ที่นี้เช่นกัน ได้ทรงพระดำริเกี่ยวกับสติปัฏฐาน ๔ ที่เป็น เอกายนมรรค และ อินทรีย์ ๕ อันมีอมตธรรมเป็นที่หมาย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://buddhafacts.wordpress.com/2015/08/27/สัตตมหาสถาน-แปลว่า-สถานท/

ขอบคุณคลิปจาก : https://youtu.be/oaAkVRnEMsE

แชร์

You may also like

See also  [Update] ตัวอย่างคำถาม สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ และแนวทางการตอบ | แนวทาง การ ทำงาน - Sathyasaith


ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ | เสวยวิมุตติสุข | แรกตรัสรู้


เสวยวิมุตติสุข ปฏิจจสมุปบาท ตรัสรู้
โพธิกถา
ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง
เล่มที่ ๔ ข้อ ๑๓
ข้อแนะนำในการปฏิบัติ
ก่อนจะฟัง
พึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง
เมื่อได้สมาธิดีแล้ว
ฟังพุทโธวาท และน้อมธรรมมาสู่ใจ
น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรง ๆ
ให้เข้าใจแจ้ง และได้สภาวะจิตดีจริง
เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริง
วีดีโอ: 13:15 นาที
ปฏิบัติ: 25 นาที

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอด ๗ วัน และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลม ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ว่าดังนี้
ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี้
ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม
อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรค คือ วิราคะ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสจึงดับ
เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมดับ ด้วยประการฉะนี้
พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้น ว่าดังนี้
พุทธอุทานคาถาที่ ๑
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียร เพ่งอยู่
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี
พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้น ว่าดังนี้
พุทธอุทานคาถาที่ ๒
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียร เพ่งอยู่
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลาย
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี
พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้น ว่าดังนี้
พุทธอุทานคาถาที่ ๓
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียร เพ่งอยู่ เมื่อนั้น พราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้ ดุจพระอาทิตย์อุทัย ทำอากาศให้สว่าง ฉะนั้น

กดติดตามมูลนิธิอุทยานธรรม
http://bit.ly/2VRwhuZ

มูลนิธิอุทยานธรรม
Website : http://www.uttayarndham.org
YouTube : http://www.youtube.com/c/UttayarndhamOrgPage
SoundCloud : http://www.soundcloud.com/uttayarndham
Facebook : https://www.facebook.com/uttayarndham
Instagram : https://www.instagram.com/uttayarndham
Twitter : https://twitter.com/uttayarndham
Line @ : @uttayarndham หรือ http://line.me/ti/p/@uttayarndham

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ | เสวยวิมุตติสุข | แรกตรัสรู้

เสวยวิมุตติสุข พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ ใต้ต้นไม้ต่าง ๆ ต้นละเจ็ดวัน


เสวยวิมุตติสุข
เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ ใต้ต้นไม้ต่าง ๆ ต้นละเจ็ดวัน
ช่องยู่ทูป 915 เมตตามหานิยม
https://www.youtube.com/channel/UCH_cBpdeFey9bcwnudL_tQw?view_as=subscriber
ฆราวาสธรรม.2
https://www.youtube.com/watch?v=7GUZ1gjenoI\u0026list=PLZAn6qP2CW8g_ndNY7oRhyTjxaU3KKHo
ฆราวาสธรรม .1
https://www.youtube.com/watch?v=iYe1lRqegsg\u0026list=PLZAn6qP2CW8ieRS2eubG3xUOjZMrV_Spr
https://www.youtube.com/watch?v=Q1IsxnmsPCg\u0026list=PLZAn6qP2CW8jzCPIapW8SJ4WkHpvYHqz\u0026index=5
การ์ตูนพระพุทธประวัติพระสูตรมหายาน มี 112 ตอน
พระไตรปิฏก12/4
https://www.youtube.com/watch?v=sfqLxx1rD0\u0026list=PLZAn6qP2CW8igcBTTpj38e7Eb7FejnsR
พระไตรปิฏก23/15
https://www.youtube.com/watch?v=Wq1n_RDmrbE\u0026list=PLZAn6qP2CW8iHnaJfl3c2RNmtb8IAlk5
พระไตรปิฏก 11/3
https://www.youtube.com/watch?v=Fky3JxL9MdA\u0026list=PLZAn6qP2CW8gFg5s1hQp8kxul9NMSLU\u0026index=1\u0026t=28s
พระไตรปิฏก 24/6
https://www.youtube.com/watch?v=8hzLUnHi92E\u0026list=PLZAn6qP2CW8g3OZs6apA2jqR6RJ8nRA1p
พระไตรปิฏกสุตตันตปิฏก 28 ล.20
https://www.youtube.com/watch?v=Iymq5m4TGMg\u0026list=PLZAn6qP2CW8hDYk6A9N4X7AUVhHjdGaoF
พระไตรปิฏก 9/1
https://www.youtube.com/watch?v=VxVNCJT8Ir8\u0026list=PLZAn6qP2CW8hwG0PowmZnIN7Jnk1klwsZ
ธรรมบัญเทิง
https://www.youtube.com/watch?v=53vJfBT3E88\u0026list=PLZAn6qP2CW8iIMgYFo7C7YDZwskxDGnZb
พระไตรปิฎกเสียงอ่าน เล่ม 15/7
https://www.youtube.com/watch?v=tssX2VBT4HY\u0026list=PLZAn6qP2CW8hNgjj3bCkNgWLf3z6txUO\u0026index=1
ทศชาติชาดก พระเจ้า 10 ชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=1O6vbQowvm0\u0026list=PLZAn6qP2CW8gyOpV0OmXvzaZdkGKTmpTz
นิทาน ธรรมบท พุทธภาษิต
https://www.youtube.com/watch?v=b9fs5y7XcLM\u0026list=PLZAn6qP2CW8h6jZZ0LVr4TbHFdWRn566Z
คิริมานนทสูตร
https://www.youtube.com/watch?v=g815Txuu50U
เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร
https://www.youtube.com/watch?v=qyJ9ALVtCZI
ร่มพระศรีชินบัญชร เพลย์ลิสต์
https://www.youtube.com/watch?v=QSQhLobJnmg\u0026list=PLZAn6qP2CW8hgB18f6Y4qydAJnRbWWFjc
สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ ทั้งหมด
https://www.youtube.com/watch?v=80Nbz8_sRXo\u0026list=PLZAn6qP2CW8jqMAVLtjZvXN1ViUq4_f3
ความหลังในสงสาร ธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=QSQhLobJnmg
ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก กดติดตาม แชร์ ได้บุญกุศลสูงสุด 120 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=UD158Y8qTbc\u0026list=PLZAn6qP2CW8i6b18MSR_NqkSybyPsNOW\u0026index=1
ความหลงในสงสาร
https://www.youtube.com/watch?v=DIYgv3mk8hs\u0026list=PLZAn6qP2CW8h3Z1vedRo2LwjBQ58H9I
วัฏจักรชีวิต
https://www.youtube.com/watch?v=0wSnQWW4zM\u0026list=PLZAn6qP2CW8iu1EZIvsSr_qvvXzwu6b80

See also  รวมเพื่อชีวิต ช้าๆ กินใจ คัดแต่เพลงเพราะ YouTube | สังคม ชนบท

นารีผล
https://www.youtube.com/watch?v=Am4vEC4NEyg\u0026list=PLZAn6qP2CW8jLWStx1IIokijJWZZIezjU
มักกะลีผล
https://www.youtube.com/watch?v=snZ9PwCMjw\u0026list=PLZAn6qP2CW8h46OQdAMFAIAJlRCHxpRf
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=_gKrNT3s_1w\u0026list=PLZAn6qP2CW8gG4RCw3bxo7gR_Nt7ia5sz
พระชาดก 500 ชาติ ของพระพุทธเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=nTZr76227U\u0026list=PLZAn6qP2CW8jZHpcxRsZOLCAAsbTjuzY0
ประวัติครูบาอาจารย์ พระอรหันต์ ผู้พ้นจากกิเลส
https://www.youtube.com/watch?v=4ev3PRY19WY\u0026list=PLZAn6qP2CW8hSczKpDAmpkziGEbHQiPu
ตำนาน เรื่องเล่า ลี้ลับ ผจญภัย
https://www.youtube.com/watch?v=f9DZ6VzXFgc\u0026list=PLZAn6qP2CW8h7HrZnEPVW7K2mm7RYlaxK
40พระภิกษุณีอรหันต์ : พุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล
https://www.youtube.com/watch?v=R1oeG_Io54\u0026list=PLZAn6qP2CW8h4o17aZ74MyVXLEfwiOcH

รวมเรื่องเล่า สารพัดผี เฮี้ยนทั้งหลาย
https://www.youtube.com/watch?v=2VPEPHyuKwI\u0026list=PLZAn6qP2CW8gXh63GiNajEOIaTyEQjR4s
นวนิยายอิงธรรมเรื่อง ลีลาวดี ธรรมนิยาย
https://www.youtube.com/watch?v=VmlzLgsJvoM\u0026list=PLZAn6qP2CW8jYiEKyjzLrJjeFav2FTe2\u0026index=1
ภิกษุสาวกผู้เลิศทางด้านคุณวิเศษ อนุพุทธประวัติ พระอรหันต์ 80 องค์
https://www.youtube.com/watch?v=3DEnQq6sZzM\u0026list=PLZAn6qP2CW8jap58kYzNnOTj7PSOpI1AY
พุทธประวัติ ปฐมสมโพธิกถา อ่าน โดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต มี 32 ตอน
https://www.youtube.com/watch?v=TCwwRxJSxBc\u0026list=PLZAn6qP2CW8hFz6MTATPvwlQ85rcbIBm
คำพระอริยะเจ้า ถึงในหลวง
https://www.youtube.com/watch?v=Ktt7Z9Paao\u0026list=PLZAn6qP2CW8hlNKm3RRT1AtWS0K7evlB_
อบายภูมิ 4 มนุษย์ สวรรค์ พรหม อรูปพรหม พระนิพพาน
https://www.youtube.com/watch?v=kqqKkaUb9rY\u0026list=PLZAn6qP2CW8grUS0YSxCTs9_QSw3JGLBH
นรกสวรรค์ท่านเลือกได้ ขึ้นอยู่ที่(การสร้างกรรม) อ่านโดยเพ็ญศรี อินทรทัต
https://www.youtube.com/watch?v=I8gY4tW4HZo\u0026list=PLZAn6qP2CW8hEntST7LpNVqAbtoClHMib
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แนวทางปฏฺิบัติพระสายป่า
https://www.youtube.com/watch?v=RK4VaUSqbJQ\u0026list=PLZAn6qP2CW8g2Dryu1ZFdTp7cGyTi8EK
ปราโมทย์ รวมแผ่น ซีดี 20 88
https://www.youtube.com/watch?v=Mjmkl3PJvSM\u0026list=PLZAn6qP2CW8h1FCna_dF_iAKwex2uMF
แชร์ธรรมเป็นทาน ได้บุญกุศล มีวาสนาปัญญาบารมี และได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป เจริญพร อนุโมทนา สาธุ

เสวยวิมุตติสุข พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ ใต้ต้นไม้ต่าง ๆ ต้นละเจ็ดวัน

ทำไมพระพุทธเจ้า ต้องเสวยวิมุตติสุข l ธรรมะทำไม EP883


ทำไมพระพุทธเจ้า ต้องเสวยวิมุตติสุข l ธรรมะทำไม EP883
ฝากคำถามเพื่อถามหลวงพ่อในรายการ คอมเมนต์ ใต้ล่างได้เลยจ้าาา!!!
รายการ \”ธรรมทำไม\” (ธรรมะ4.0)
รายการธรรมะของคนยุคใหม่ เน้นเนื้อหาเข้าใจง่าย เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (หลวงพ่อโกวิท)
Facebook : https://www.facebook.com/dhammatv4.0/…​
Line : http://line.me/ti/p/%40bah8008f​​

ทำไมพระพุทธเจ้า ต้องเสวยวิมุตติสุข l ธรรมะทำไม EP883

ธรรมศึกษาชั้นตรี 2560 พุทธประวัติ : ตอนที่ 10 เสวยวิมุตติสุข ตอนที่ ๒


ธรรมศึกษาชั้นตรี 2560 พุทธประวัติ : ตอนที่ 10 เสวยวิมุตติสุข ตอนที่ ๒

ธรรมศึกษาชั้นตรี 2560 พุทธประวัติ : ตอนที่ 10 เสวยวิมุตติสุข ตอนที่ ๒

๓๐๘. เสวยวิมุตติสุข (๒)


https://www.facebook.com/Rabaeb.Thitanyano/
บรรยายโดย พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร
ในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพดิลก
ทางสถานีวิทยุ AM รายการใต้ร่มพระโพธิญาณ

๓๐๘. เสวยวิมุตติสุข (๒)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เสวยวิมุตติสุข

6 thoughts on “[Update] สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 [มีคลิป] | เสวยวิมุตติสุข – Sathyasaith”

 1. 844830 267780Be the precise blog should you have wants to learn about this topic. You comprehend considerably its almost onerous to argue to you (not that I personally would needHaHa). You undoubtedly put a new spin for a subject thats been discussing for some time. Good stuff, just good! 904880

  Reply
 2. 529378 65520This style is steller! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own weblog (nicely, almostHaHa!) Wonderful job. I truly enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! 202976

  Reply
 3. 971507 615886The the next occasion Someone said a weblog, Hopefully so it doesnt disappoint me approximately this. What im saying is, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to express. All I hear is often several whining about something which you could fix in the event you werent too busy searching for attention. 700048

  Reply
 4. 308347 369282Id need to speak to you here. Which isnt something Which i do! I really like to reading a post that should get people to feel. Also, thank you for permitting me to comment! 994519

  Reply

Leave a Comment