VTR ทุนมนุษย์ THAILAND 4.0 รปศ สวนสุนันทา | การ พัฒนา ทุน มนุษย์

VTR ทุนมนุษย์ THAILAND 4.0 รปศ สวนสุนันทา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

VTR ทุนมนุษย์ THAILAND 4.0 รปศ สวนสุนันทา

ชำแหละ \”งบฯ อบต.\” การบ้านก่อนเลือกตั้ง : ห้องข่าวไทยพีบีเอส NEWSROOM (7 พ.ย. 64)


วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณของ อบต. ช่วง 4 ปีย้อนหลัง และความสัมพันธ์กับความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
เลือกตั้ง งบประมาณ อบต.

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

See also  ทัวร์สถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | มรภ.ภูเก็ต

ชำแหละ \

ไอทีดี เผยแทรนด์การพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย


“ไอทีดี” เผยแทรนด์การพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย 4 ด้าน : เปลี่ยนภาพลักษณ์คนไทย ปฏิรูปการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ปรับชุดความคิดให้ทันสมัย
http://th.postupnews.com/2019/01/itdhumanresourcetrend.html
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี เผยผลการศึกษาทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทย แนะให้คนไทยต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีหน่วยงานที่วิเคราะห์ลักษณะงานที่เป็นที่ต้องการในอนาคต แก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข และส่งเสริมการปรับชุดความคิด (Mindset) และฝึกทักษะ (Skill) ที่จำเป็น พร้อมเสนอแนะภาครัฐให้สร้างภาพลักษณ์ของคนไทย ปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความตระหนักในการปรับชุดความคิดให้ทันโลกในปัจจุบัน
ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี เปิดเผยภายหลังงานแถลงข่าว “แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย : สร้างประชากรไทย 4.0 สู่โลกยุคใหม่” ว่า จากการศึกษาทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทย โดยไอทีดีสามารถสรุปบทวิเคราะห์ได้ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการวางแผนกลยุทธ์จะช่วยทำให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาสังคม มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยหาทางแก้ไข พร้อมทั้งสามารถกำกับติดตามและประเมินผลแผนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนคุณภาพ ให้มีความรอบรู้ในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากการใช้เทคโนโลยี 2.การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและงานในอนาคต จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม ส่งผลให้แนวโน้มอุตสาหกรรมและงานในอนาคตมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ภาครัฐควรมีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและงานเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านทุนมนุษย์ เพราะหากอุตสาหกรรมและงานมีการทดแทนการใช้แรงงานคนด้วยเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ ควรมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการจ้างงานที่เชื่อมโยงกับการใช้เครื่องจักรและหุ่นยนต์ รวมทั้งศึกษาทักษะและคุณลักษณะที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ในอีก 20 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3. ความเหลื่อมล้ำ ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย คือ การศึกษา ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยยังดำเนินไปได้ช้า และในช่วงที่ผ่านมามีแนวคิดให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยเน้นให้นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง วิธีการสอนดังกล่าวได้ผลดีกับผู้เรียนที่ครอบครัวและผู้ปกครองมีความพร้อม แต่สำหรับเด็กที่ครอบครัวและผู้ปกครองไม่มีความพร้อมย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การเข้าถึงการเรียนรู้ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน สำหรับผู้เรียนที่ไม่พร้อม ขาดต้นทุนในการเรียน จะกลายเป็นประเด็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับยุคดิจิทัลในอนาคต อีกประเด็นคือ ด้านสาธารณสุข สาเหตุจากการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดให้สวัสดิการข้าราชการครอบคลุมการเบิกจ่ายยาในบัญชียาหลักและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ในขณะที่ประชาชนทั่วไปได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทองและประกันสุขภาพเข้าถึงเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น โดยยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาใหม่ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง ทำให้ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสด้านสาธารณสุข และ 4.ชุดความคิด (Mindset) และทักษะ (Skills) ที่จำเป็น. …….
ดร.กมลินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากบทวิเคราะห์ดังกล่าวสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การสร้างอัตลักษณ์ (Positive Identity) ของคนไทย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการกำหนดเป้าหมายใช้ชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์คนไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนไทยในมุมมองนานาชาติ 2.การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาควรมีการวางแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญา ทั้งนี้ ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่จะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นในระยะต่อไปของการปฏิรูปการศึกษาของไทย ประกอบด้วย การส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาแบบบูรณาการเข้ากับการทำงานในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยการจัดทำและบริหารโครงการ 3.การผลักดันแนวทางและนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านทุนมนุษย์ ควรเร่งทำความเข้าใจและผลักดันแนวทาง นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้งานและปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา นอกจากนี้ จะต้องดำเนินยุทธศาสตร์การใช้จ่ายภาครัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างทั่วถึงคู่ขนานไปอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่จะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อไป และ4.การสร้างความตระหนักในการปรับชุดความคิด (Mindset) และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruptive Transformation) ส่งผลให้เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการปรับชุดความคิดและทักษะให้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง”

See also  [Update] 15 Ads That Prove Nostalgia Is a Powerful Marketing Tactic | food advertising - Sathyasaith

ไอทีดี เผยแทรนด์การพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย

การพัฒนาทุนมนุษย์ ส่งมอบวัฒนธรรมและส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร


See also  บทสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารองค์กรและทรัพยากรทางการศึกษา | การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา บทความ

การพัฒนาทุนมนุษย์ ส่งมอบวัฒนธรรมและส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การพัฒนาทุนมนุษย์ ส่งมอบวัฒนธรรมและส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร

Duan Yongping ผู้สร้าง Oppo และ Vivo ให้มาเป็นคู่แข่งกัน


รู้หรือไม่ว่า “บริษัท” ที่มียอดขายสมาร์ตโฟนมากที่สุดในโลก ไม่ใช่ทั้ง Samsung และ Apple แต่คือ BBK Electronics เจ้าของแบรนด์ OPPO และ VIVO ทำไมเจ้าของบริษัทถึงต้องสร้างแบรนด์ Smart Phone 2 แบรนด์นี้ขึ้นมาแข่งกันเอง ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ลงทุนแมน ลงทุนในความรู้
การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรกด”Subscribe”ลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website https://www.longtunman.com/​
Blockdit https://www.blockdit.com/longtunman​
Facebook http://facebook.com/longtunman​
Twitter http://twitter.com/longtunman​
Instagram http://instagram.com/longtunman​
Line http://page.line.me/longtunman​
YouTube https://www.youtube.com/longtunman
Spotify https://open.spotify.com/show/4jz0qVn…
Soundcloud http://soundcloud.com/longtunman​
Apple Podcasts http://podcasts.apple.com/th/podcast/…
Clubhouse @longtunman
ลงทุนแมน​ ห้องประชุมลงทุนแมน​ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง​ BREAKTHROUGH​ THEBRIEFCASE​ longtunman​ ลงทุนแมนORIGINALS​ ลงทุนเกิร์ลTALK​ ลงทุนเกิร์ล​

Duan Yongping ผู้สร้าง Oppo และ Vivo ให้มาเป็นคู่แข่งกัน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

6 thoughts on “VTR ทุนมนุษย์ THAILAND 4.0 รปศ สวนสุนันทา | การ พัฒนา ทุน มนุษย์”

  1. 213096 41668For anyone among the lucky peoples, referring purchase certain products, and in addition you charm all with the envy of all the the several any other men and women around you that tend to have effort as such make a difference. motor movers 113166

    Reply

Leave a Comment